A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában, 2004. október 19. napján létrejött levélváltást e rendelet mellékleteként kihirdeti.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelethez

A levélváltás magyar és angol nyelvű szövege

Excellenciás Uram,

Tisztelettel hivatkozom a Japán Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya képviselői között a közelmúltban lezajlott megbeszélésre, amelynek tárgya a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel (a továbbiakban: Felszerelés) történő ellátása volt, és Japán Kormánya nevében a következő intézkedéseket van szerencsém javasolni:

1. A Magyar Köztársaságban folyó japán nyelvoktatás elősegítése céljából Japán Kormánya, a Japánban hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, 32 000 000 yen (harminckétmillió yen) segélyt (a továbbiakban: Segély) nyújt a Magyar Köztársaság Kormányának.

2. A Segély a jelen megállapodás hatálybalépése és 2005. március 31-e közötti időszakban használható fel. Az időszak meghosszabbítható a két Kormány érdekelt hatóságai közötti kölcsönös megegyezés formájában.

3. (1) A Segélyt a Magyar Köztársaság Kormánya szigorúan és kizárólagosan a Japánban vagy a Magyar Köztársaságban készült Felszerelés beszerzésére, valamint a Felszerelés beszerzésével kapcsolatos szolgáltatásokra használja fel, beleértve a Felszerelésnek a Magyar Köztársaságba történő szállítását.

(2) Az (1) alpont rendelkezéseitől függetlenül, amennyiben a két Kormány úgy ítéli meg, a Segély keretében Japánon és a Magyar Köztársaságon kívül más országok termékei is beszerezhetők a Felszereléshez.

4. A Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága japán yenben köt szerződéseket japán állampolgárokkal a Felszerelés beszerzése, valamint a 3. pontban foglalt szolgáltatások igénybevétele céljából. (A „japán állampolgárok” kifejezés e megállapodás vonatkozásában japán természetes személyeket vagy japán természetes személyek által ellenőrzött japán jogi személyeket jelent.) Ezek a szerződések a Japán Kormány jóváhagyása után alkalmasak a Segély felhasználására.

5. (1) A Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága banki megállapodásokon keresztül egy számlát nyit, amely kizárólag a Segély megvalósításának céljára használható fel, a Magyar Köztársaság Kormányának nevében egy olyan japán bankban, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága megnevezett.

(2) A Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága által bejelentett kötelezettségek kifizetéseit a Japán Kormány japán yenben fedezi a 4. pontban említett jóváhagyott szerződések (a továbbiakban: Jóváhagyott Szerződések) alapján a fenti (1) alpontban említett számlára, amikor a fenti (1) alpontban említett bank benyújtja fizetési kérelmét a Japán Kormányhoz a Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága által kibocsátott fizetési meghagyás alapján.

6. (1) A Magyar Köztársaság Kormánya megteszi a szükséges intézkedéseket:

a) biztosítja a Felszerelés azonnali vámvizsgálatát és belső szállítását a Magyar Köztársaság területén;

b) mentesíti a japán állampolgárokat a Segély terhére szállítandó felszerelések és kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában a Magyar Köztársaságban kiróható vám-, belső adófizetés és más pénzügyi kötelezettségek alól;

c) biztosítja a szükséges feltételeket a Jóváhagyott Szerződések alapján a Felszerelés leszállítása és a szolgáltatások vonatkozásában közreműködő japán állampolgárok belépéséhez a Magyar Köztársaságba, és lehetővé teszi itt-tartózkodásukat munkájuk elvégzéséhez:

d) biztosítja a Felszerelés megfelelő és hatékony karbantartását és felhasználását;

e) visel minden, a Segély által fedezett kiadáson felüli költséget, amely szükséges a Segéllyel történő ellátás megvalósításához.

(2) A Segély alapján beszerzett Felszerelés szállítmányozása és tengeri szállítási biztosítása tekintetében a Magyar Köztársaság Kormánya tartózkodik minden olyan korlátozás felvetésétől, amely megakadályozhatja a szállítási és tengeri szállítmánybiztosítási társaságok közötti méltányos és szabad verseny kialakulását.

(3) A Segély alapján beszerzett Felszerelés nem vihető ki újra a Magyar Köztársaságból.

7. A két Kormány konzultációt folytat egymással a jelen megállapodásból fakadó, vagy azzal kapcsolatos bármilyen felmerült kérdésben.

A továbbiakban tisztelettel javaslom, hogy a jelen levelet, valamint Excellenciádnak a Magyar Köztársaság Kormánya részéről a fenti megállapodásokat megerősítő válaszlevelét tekintsük a két Kormány közötti egyezménynek, amely egyezmény hatálybalépésének időpontja Excellenciád válasza.

A magam részéről felhasználom az alkalmat, hogy legmélyebb tiszteletemről biztosítsam Excellenciádat.

Japán nagykövete
a Magyar Köztársaságban

Emlékeztető

A 2004. október 19-én kelt, a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel történő ellátásáról szóló, Japán kulturális segélyre vonatkozó Levélváltással (a továbbiakban: Levélváltás) kapcsolatban a Japán Küldöttség és a Magyar Küldöttség képviselői az alábbiakat kívánják rögzíteni:

1. A Levélváltás 3. pontja (1) alpontját illetően a Japán Küldöttség képviselője kijelentette, hogy Japán Kormánya tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya megteszi a szükséges intézkedéseket bármiféle olyan felajánlás, ajándék vagy anyagi ellenszolgáltatás, méltánylás vagy kedvezmény elhárítására, amelyeket a Magyar Köztársaságban korrupt gyakorlatnak tekinthetnek, és amelyeket a Levélváltás 4. pontjában leírt szerződések elnyerésének elősegítésére, vagy azok jutalmaként helyeznek kilátásba.

2. A Magyar Küldöttség képviselője kijelentette, hogy Küldöttsége nem emel kifogást a Japán Küldöttség fenti kijelentésével szemben.

Excellency.

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows:

I have the honour to refer to the recent discussions held between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Republic of Hungary concerning the supply of Japanese language learning equipment (hereinafter referred to as „the Equipment”) to the Károli Gáspár University, and to propose on behalf of the Government of Japan the following arrangements:

1. For the purpose of contributing to the promotion of Japanese language education in the Republic of Hungary, the Government of Japan will extend to the Government of the Republic of Hungary, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, a grant up to thirty-two million yen (Y 32,000,000) (hereinafter referred to as „the Grant”).

2. The Grant will be available during the period between the date of entry into force of the present arrangements and March 31, 2005. The period may be extended by mutual consent between the authorities concerned of the two Governments.

3. (1) The Grant will be used by the Government of the Republic of Hungary properly and exclusively for the purchase of the Equipment, which will be products of Japan or the Republic of Hungary, and of services relating to procurement of such products, including the transportation of the Equipment to the Republic of Hungary.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1) above, when the two Governments deem it necessary, the Equipment which will be products of countries other than Japan or the Republic of Hungary may be purchased under the Grant.

4. The Government of the Republic of Hungary or its designated authority will enter into contracts in Japanese yen with Japanese nationals for the purchase of the Equipment and services referred to in paragraph 3. (The term „Japanese nationals” whenever used in the present arrangements means Japanese physical persons or Japanese juridical persons controlled by Japanese physical persons.) Such contracts shall be verified by the Government of Japan to be eligible for the Grant.

5. (1) The Government of the Republic of Hungary or its designated authority will open through banking arrangements an account to be used only for the purpose of the implementation of the Grant, in the name of the Government of the Republic of Hungary in a bank of Japan designated by the Government of the Republic of Hungary or its designated authority.

(2) The Government of Japan will make payments in Japanese yen to cover the obligations incurred by the Government of the Republic of Hungary or its designated authority under the verified contracts referred to in paragraph 4 above (hereinafter referred to as the „Verified Contracts”) to the account referred to in sub-paragraph (1) above, when payment requests are presented by the bank referred to in sub-paragraph (1) above to the Government of Japan under an authorization to pay issued by the Government of the Republic of Hungary or its designated authority.

6. (1) The Government of the Republic of Hungary will take necessary measures:

a) to ensure prompt customs clearance and internal transportation of the Equipment in the Republic of Hungary;

b) to exempt Japanese nationals from customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be imposed in the Republic of Hungary with respect to the supply of the Equipment and services under the Grant;

c) to accord Japanese nationals whose services may be required in connection with the supply of the Equipment and services under the Verified Contracts such facilities as may be necessary for their entry into the Republic of Hungary and stay therein for the performance of their work;

d) to ensure that the Equipment be maintained and used properly and effectively; and

e) to bear all the expenses, other than those covered by the Grant, necessary for the implementation of the Grant.

(2) With regard to the shipping and marine insurance of the Equipment purchased under the Grant, the Government of the Republic of Hungary will refrain from imposing any restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine insurance companies.

(3) The Equipment purchased under the Grant shall not be re-exported from the Republic of Hungary.

7. The two Governments will consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the present arrangements.

I have further the honour to confirm on behalf of the Government of The Republic of Hungary the foregoing arrangements and to agree that Your Excellency’s Note and this Note shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which will enter into force on the date of this reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Record of Discussions

In connection with the Exchange of Notes dated 19 oktober, 2004 concerning the Japanese cultural cooperation for the supply of Japanese language learning equipment to the Károli Gáspár University (hereinafter referred to as „the Exchange of Notes”), the representatives of the Japanese Delegation and of the Hungarian Delegation wish to record the following:

1. With regard to sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Exchange of Notes, the representative of the Japanese Delegation stated that the Government of Japan understands that the Government of the Republic of Hungary will take necessary measures to prevent any offer, gift or payment, consideration or benefit which would be construed as a corrupt practice in the Republic of Hungary from being made as an inducement to or reward for the award of the contracts referred to in paragraph 4 of the Exchange of Notes.

2. The representative of the Hungarian Delegation stated that his Delegation has no objection to the statement by the representative of the Japanese Delegation referred to above.


  Vissza az oldal tetejére