A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

[Az Egyezmény 2004. év december hónap 8. napján hatályba lépett. A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételek teljesüléséről szóló jegyzékváltás 2004. november hónap 8. napján megtörtént. A Megállapodás - annak 23. Cikk (2) bekezdése alapján - 2004. év december hónap 8. napján lépett hatályba.]

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek) a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. Cikk (2) bekezdése alapján, az Egyezmény végrehajtására az alábbiakban állapodnak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek szolgálati személyei a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyeken kölcsönösen elősegítik a jogszerű ellenőrzést, a zavartalan munkavégzést a határforgalom ellenőrzésének megkönnyítése, meggyorsítása és a jogsértő cselekmények megakadályozása céljából.

(2) A Szerződő Felek illetékes határforgalom-ellenőrző szervei a határátkelőhelyeket érintő fejlesztésekről és a határátkelőhelyek működését érintő munkálatokról közvetlenül és diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást.

2. Cikk

A Szerződő Felek határforgalom-ellenőrző hatóságai szorosan együttműködnek a jelen Megállapodás végrehajtásában, kijelölik a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyeken a szolgáltatást végzők tevékenységének helyét.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei a növény- és állat-egészségügyi szolgálatok helyét, nyitvatartási idejét, azok megszüntetését érintő jogszabályi változásaikról 15 (tizenöt) nappal a hatálybalépést megelőzően írásban értesítik egymást. A jelenleg működő növény- és állat-egészségügyi szolgálatok helyéről a jelen Megállapodás melléklete ad tájékoztatást.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek növény- és állat-egészségügyi szolgálata nem engedélyezi meghatározott áruknak a beléptető államba történő behozatalát és az árut vissza kell szállítani, annak visszafogadását ugyanazon a határátkelőhelyen kell a kiléptető államnak biztosítani.

4. Cikk

Azokat a határátkelőhelyeket, ahol a veszélyes áruk szállíthatók, a Szerződő Felek illetékes szervei írásban állapítják meg és azt közzéteszik.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek határforgalom-ellenőrző szerveinek kijelölt vezetői írásban meghatározzák azon határátkelőhelyek rendjét, ahol a határforgalom ellenőrzése közös helyen történik.

(2) Jelen Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és a horvát nyelv. Az együttműködő szolgálati személyek a kapcsolattartás során más nyelv használatában is megállapodhatnak.

II. RÉSZ

KÖZÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

6. Cikk

Letenye-Goričan (Muracsány) I. (működő)

(1) Letenye-Goričan (Muracsány) I. közúti határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A jelen Megállapodás 7. Cikkében meghatározott Letenye-Goričan (Muracsány) II. autópálya határátkelőhely megnyitását követően a határátkelőhely használata kiterjed: a nemzetközi áruforgalomra, az autópályáról letiltott járműforgalomra, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalomra.

(3) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(4) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

7. Cikk

Letenye-Goričan (Muracsány) II. (létesítendő nemzetközi személyforgalmi autópálya határátkelőhely)

(1) Letenye-Goričan (Muracsány) II. autópálya határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhely létesítéséről a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Letenye-Goričan autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló, Budapesten, 2001. március 2-án aláírt Egyezmény 4. Cikkében foglaltakra figyelemmel, külön állapodnak meg.

(4) A határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

8. Cikk

Berzence-Gola (Góla)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra a járművek teljes tömegének 20 (húsz) tonna korlátozásával.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

9. Cikk

Barcs-Terezino Polje (Trézenföld)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

10. Cikk

Drávaszabolcs-Donji Miholjac (Alsómiholjác)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

11. Cikk

Beremend-Baranjsko Petrovo Selo (Petárda)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra.

(2) A határátkelőhelyen az áruforgalom ellenőrzésére az illetékes határforgalom-ellenőrző szervek által kiadott egyedi engedély alapján kerülhet sor.

(3) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(4) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

12. Cikk

Udvar-Duboševica (Dályok)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

13. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai az Egyezmény 12. Cikk (1) bekezdésében meghatározott célból, az állandó határátkelőhelyeken kívül az államhatár ideiglenes megnyitását különösen az alábbi térségekben engedélyezik:

- Molnári-Kotoriba;

- Belezna-Donja Dubrava;

- Vízvár-Ferdinandovac;

- Őrtilos-Legrad;

- Révfalu-Sopje.

III. RÉSZ

VASÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

14. Cikk

(1) A vasúti forgalomban a vasúti szerelvények határforgalom ellenőrzése általában a határállomáson való tartózkodásuk alatt történik. A vasúti személyforgalomban a határforgalom ellenőrzése a szükségletnek megfelelően, a kijelölt vasúti vonalszakaszokon menetközben is végrehajtható. A növény- és állat-egészségügyi határellenőrzést a határállomáson kell elvégezni.

(2) A vasúti forgalomban, a menetközbeni ellenőrzés során a feltételezett rejtekhelyek ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei közösen végezhetik. A konkrét ellenőrzési formák bevezetéséről és azok módjáról a határforgalom-ellenőrző szervek vezetői a vasúti szervek bevonásával állapodnak meg.

15. Cikk

Murakeresztúr-Kotoriba (Kotor)

(1) A vasúti határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) Murakeresztúr vasúti határállomáson, a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett horvát vasúti határforgalom-ellenőrző szolgálati hely működik.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Murakeresztúr közös vasúti határállomáson végzik, a Vasúti szerelvénynek a határállomáson való tartózkodása alatt. A személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek megfelelően, valamint a mindenkor érvényes vasúti menetrend szerinti útirányoknak megfelelően Balatonszentgyörgy-Murakeresztúr-Čakovec (Csáktornya) vasútállomások között, illetve Kaposvár-Gyékényes-Murakeresztúr-Čakovec (Csáktornya) vonalszakaszon a személyszállító vonatokon menetközben végzik.

(5) A horvát szolgálati személyek részére a magyar fél a következő működési területet biztosítja Murakeresztúr közös vasúti határállomáson:

- a vasútállomás épületében kijelölt hivatali helyiségeket,

- a vasútállomás közös helyiségeit,

- a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokat, peronokat, a vasúti járművek és a váróterem kijelölt részét.

(6) A magyar szolgálati személyek részére a menetközbeni ellenőrzés során a horvát fél a következő működési területet biztosítja Csáktornya vasútállomáson:

- a vasútállomás épületében a horvát vasút részéről kijelölt 1 (egy) hivatali helyiséget,

- a vasútállomás közös helyiségei használatát.

(7) A horvát szolgálati személyek részére a menetközbeni ellenőrzés során a magyar fél a következő működési területet biztosítja Balatonszentgyörgy vasútállomáson:

- a vasútállomás épületében a magyar vasút részéről kijelölt 1 (egy) hivatali helyiséget,

- a vasútállomás közös helyiségei használatát.

16. Cikk

Gyékényes-Koprivnica (Kapronca)

(1) A vasúti határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) Gyékényes vasúti határállomáson, a Magyar Köztársaság államterületén, kihelyezett horvát vasúti határforgalom-ellenőrző szolgálati hely működik.

(4) A személy- és áruforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei Gyékényes közös vasúti határállomáson végzik, a vasúti szerelvénynek a határállomáson való tartózkodása alatt. A személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek megfelelően, valamint a mindenkor érvényes vasúti menetrend szerinti útirányoknak megfelelően Kaposvár-Gyékényes-Koprivnica (Kapronca) vasútállomások között, illetve Nagykanizsa-Murakeresztúr-Gyékényes-Koprivnica (Kapronca) vonalszakaszon a személyszállító vonatokon menetközben végzik.

(5) A horvát szolgálati személyek részére a magyar fél a következő működési területet biztosítja Gyékényes közös vasúti határállomáson:

- a vasútállomás épületében kijelölt hivatali helyiségeket,

- a vasútállomás közös helyiségeit,

- a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító kijelölt vágányokat, peronokat, a vasúti járművek és a váróterem kijelölt részét.

(6) A magyar szolgálati személyek részére a menetközbeni ellenőrzés során a horvát fél a következő működési területet biztosítja Koprivnica (Kapronca) vasútállomáson:

- a vasútállomás épületében a horvát vasút részéről kijelölt 1 (egy) hivatali helyiséget,

- a vasútállomás közös helyiségei használatát.

(7) A horvát szolgálati személyek részére a menetközbeni ellenőrzés során a magyar fél a következő működési területet biztosítja Kaposvár és Nagykanizsa vasútállomáson:

- a vasútállomás épületében a magyar vasút részéről kijelölt 1 (egy) hivatali helyiséget,

- a vasútállomás közös helyiségei használatát.

17. Cikk

Magyarbóly-Beli Manastir (Pélmonostor)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.

IV. RÉSZ

HATÁRFORGALOM-ELLENŐRZÉS A VÍZI KÖZLEKEDÉSBEN

18. Cikk

(1) A Duna folyamon és a Dráva folyón a nemzetközi vízi határforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei saját államuk területén külön-külön végzik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott folyókon a vízi közlekedés során, amely a Szerződő Felek egyike államának területének történik, a már kiléptetett vagy még be nem léptetett vízi járművek annak a Szerződő Fél államának a területén amelyből/amelybe közlekednek a jelen Megállapodás 19. és 20. Cikkében meghatározott kikötőkön kívül - a kényszerkikötés kivételével - a parttal és más vízi járművekkel nem érintkezhetnek.

(3) Elháríthatatlan külső ok miatti kényszerkikötés, valamint más vízi járművel való érintkezés esetén a vízi jármű parancsnoka vagy annak megbízottja köteles erről értesíteni annak a Szerződő Félnek a legközelebbi hajózásbiztonsági illetékes hatóságát, amely államának területén az eset megtörtént. Erről a hajózásbiztonsági hatóság haladéktalanul értesíteni köteles a legközelebbi illetékes határforgalom-ellenőrző szervet.

(4) A Dráva folyónak a 70 folyamkilométertől a 198,6 folyamkilométerig terjedő szakaszán hajózó vízi járművek, amelyek nem érintik az egyik vagy másik Szerződő Fél államának területét, azon nem kötnek ki olyan módon, hogy érintkeznének a szárazfölddel vagy más vízi járművekkel, nem tartoznak határforgalom-ellenőrzési kötelezettség alá.

19. Cikk

Határforgalom-ellenőrzés a Dunán

(1) A Duna folyam 1447,1 folyamkilométerénél a Mohácsi Kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából magyar határátkelőhely működik.

a) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

b) A határátkelőhely nyitvatartási ideje: 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(2) A Duna folyam 1333 folyamkilométernél a Vukovar (Vukovár) Kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából horvát határátkelőhely működik.

a) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

b) A határátkelőhely nyitvatartási ideje: 00.00 órától 24.00 óráig tart.

c) A horvát fél 15 (tizenöt) nappal korábban diplomáciai úton tájékoztatja a magyar felet a nyitvatartási idő esetleges módosításáról.

20. Cikk

Határforgalom ellenőrzés a Dráván

(1) A Dráva folyó D-78 folyamkilométerénél a Drávaszabolcsi Kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából magyar határátkelőhely működik.

a) A határátkelőhely használata kiterjed a sport és kedvtelési célú vízi járművek, valamint a nemzetközi személyforgalomban közlekedő személyhajók forgalmára;

b) a határforgalom ellenőrzése 07.00-19.00 óra között, külön bejelentési kötelezettség mellett történik.

(2) A Dráván a 18 folyamkilométernél, Osijek (Eszék) Kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából horvát határátkelőhely működik.

a) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

b) A határátkelőhely nyitvatartási ideje: 00.07 órától 19.00 óráig tart.

(3) A Dráva folyón a jelen cikkben meghatározott kikötők között, az államhatáron átmenő nemzetközi áruforgalom - a jelen cikk (1) bekezdés a) pontjától eltérő, egyéb hajózási tevékenység - határforgalom ellenőrzésére az illetékes határforgalom-ellenőrző szervek által kiadott egyedi engedély alapján kerülhet sor.

21. Cikk

A Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást egyéb, a Dráva folyón és a Duna folyamon - saját államterületen - új vízi határátkelőhely létesítéséről.

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Cikk

(1) A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek az Egyezmény 23. Cikkében szereplő Magyar-Horvát Határforgalmi Vegyes Bizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

(2) A jelen Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerződésben vállalt és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészben vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve megszűnése halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba.

23. Cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Szerződő Felek írásban diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) A jelen Megállapodás az Egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A módosítás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás módosításának hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(4) Az Egyezmény végrehajtásának felfüggesztése esetén a jelen Megállapodás végrehajtása is szünetel.

(5) A jelen Megállapodást bármely Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 6. (hatodik) hónap elteltét követő napon veszti hatályát.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottaktól függetlenül hatályát veszti a jelen Megállapodás az Egyezmény hatályának megszűnésével.

(7) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1994. október 28-án aláírt vasúti határforgalomról szóló *  Egyezmény 24. Cikk (1) bekezdését hatályon kívül helyezik, a (2) bekezdése helyébe pedig a következő rendelkezés lép: „(2) Jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1972. évi március hó 16. napján aláírt, a vasúti határforgalomról szóló Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között nem kerül alkalmazásra.”

Készült Budapesten, 2003. szeptember 29. napján, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az esetleges értelmezési viták esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások

Melléklet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás 3. Cikk (1) bekezdéséhez

A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közös államhatáron az alábbi határátkelőhelyeken működnek növény- és állat-egészségügyi szolgálatok

1. A magyar fél részéről:

a) a közúti határátkelőhelyeken:

- Letenye növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Udvar növény- és állat-egészségügyi szolgálat;

b) a vasúti határátkelőhelyeken:

- Murakeresztúr növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Gyékényes növény- és állat-egészségügyi szolgálat.

- Magyarbóly növény-egészségügyi szolgálat;

c) a vízi határátkelőhelyeken:

- Mohács határkikötő növény- és állat-egészségügyi szolgálat.

2. A horvát fél részéről:

a) a közúti határátkelőhelyeken:

- Goričan (Muracsány) növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Duboševica (Dályok) növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Donji Miholjac (Alsómiholjác) növény-egészségügyi szolgálat;

b) a vasúti határátkelőhelyeken:

- Murakeresztúr kihelyezett horvát növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Gyékényes kihelyezett horvát növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Beli Manastir (Pélmonostor) növény- és állat-egészségügyi szolgálat;

c) a vízi határátkelőhelyeken:

- Vukovar (Vukovár) Kikötő növény- és állat-egészségügyi szolgálat,

- Osijek (Eszék) Kikötő növény- és állat-egészségügyi szolgálat.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. év december hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a növényegészségügyért felelős miniszter, valamint az állategészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére