A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2005. (III. 10.) TNM rendelet

Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról * 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (2) bekezdése a) és b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásaival összhangban a következőket rendelem el:

1. § Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs tanulmánytervét e rendelet mellékletével kiadom.

2. § (1) A Kormányrendeletben meghatározott vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények Balatonőszöd közigazgatási területén a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv M=1:2000 méretarányú tervlapján lehatárolt területre terjednek ki.

(2) A Kormányrendeletben meghatározott szabályozási követelményeket az (1) bekezdés szerint lehatárolt tanulmányterv által meghatározott területfelhasználási egységekre kell alkalmazni.

3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a zöldterületen lévő parti sétány területének megállapítása során eltérhet ezen területnek a melléklet szerinti vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben meghatározott, újonnan kialakítandó zöldterületen történő teljes vagy részleges kijelölésétől, ha a mellékletben megállapított, zöldterületen lévő parti sétány helyettesítésére olyan területen kerül sor, amely

a) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő közterület, továbbá

b) a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv szerint zöldterületek kijelölésére alkalmasnak és részlegesen összevont vagy összevont területfelhasználási kategóriaként szabályozott területnek minősül.

(2) E rendelet mellékletével kiadott vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben megállapított különleges strandterületeken telekfelosztás és telekhatár-rendezés nem végezhető.

3/A. § *  A különleges beépítésre nem szánt terület parti sáv területfelhasználási egység területén csak épületnek nem minősülő kerti építmények és a parti sávhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.

4. § A mellékletet képező vízpart-rehabilitációs tanulmányterv M=1:2000 méretarányú tervlapjának egy eredeti, hitelesített példányát - későbbi hozzáférés céljából - a Dokumentációs Központban helyezem el.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a rendelet hatálybalépését követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni.

Melléklet a 4/2005. (III. 10.) TNM rendelethez * 

Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének M=1:2000 méretarányú tervlapja


  Vissza az oldal tetejére