A jogszabály mai napon ( 2023.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi XXVII. törvény

az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben történő alkalmazásáról szóló Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben történő alkalmazásáról szóló, Brüsszelben, 2005. február 17-én aláírt Megállapodást e törvénnyel megerősíti és kihirdeti.

2. § A Megállapodás angol szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Agreement
between the European Communities and the Republic of Hungary Implementing the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities regarding taxation matters in the Republic of Hungary

Whereas, pursuant to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (hereafter „the Protocol”) annexed to the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, the institutions of the European Communities are required to cooperate with the competent authorities of the Member States concerned by the application of the Protocol in question, the Republic of Hungary and the European Communities agree on the following arrangements:

Article 1

Method of exemption

In accordance with the second paragraph of Article 3 of the Protocol, the Republic of Hungary shall grant the European Communities exemption from VAT and all other duties and taxes on the goods and services which they acquire for their official use within the limits of Article 2 and under the conditions established in Article 3.

Article 2

Thresholds for exemption

1. The Republic of Hungary shall apply the exemption provided for above in Article 1 within the limits set by the host Member State (the country in which the European Community institution acquiring the goods or receiving the services is established).

2. Where the Republic of Hungary is the host Member State, exemption from taxes on the supply of goods or services shall be granted provided that the total tax in the invoice amounts to at least 500 HUF.

Article 3

Exemption for local and intra-Community purchases

1. In the case of local purchases of goods or services, the Republic of Hungary shall give effect to the exemption provided for above in article 1 by refunding VAT, excises and other indirect taxes charged to the European Communities. To that end, annual requests for reimbursement, accompanied by copies of the invoices certified by the European Communities services concerned to correspond to the originals, shall be sent by the European Communities to the Protocol Department of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs who will take care of the follow-up of the requests. The Republic of Hungary shall ensure that reimbursement is made within six months after receipt of the requests.

2. In the case of VAT on intra-Community purchases of goods and services the Republic of Hungary shall grant the European Communities direct exemption from Hungarian VAT in accordance with Article 15(10) of Council Directive 77/388/EEC provided that the supplier has obtained a form certifying exemption of the goods and services to be supplied, duly endorsed by the competent authorities.

3. In the case of excise duty on intra-Community purchases of goods, the Republic of Hungary shall grant the European Communities direct exemption from Hungarian excises under Article 23 of Directive 92/12/EEC *  and by applying the procedure provided for in Regulation (CE) No 31/96 of the Commission * .

4. In the case of on imported goods, the Republic of Hungary shall grant the European Communities exemption by refunding Hungarian VAT and Excise Duties.

Article 4

Staff of the European Communities

Under Article 13(2) of the Protocol, the Republic of Hungary shall grant exemption from national taxes to the persons provided for in Article 2 of Council Regulation No 260/68 * , who are subject to Community taxation on their wages, salaries and emoluments paid by the Communities in application of Council Regulation No 259/68 *  with respect to such wages, salaries and emoluments.

Article 5

Amendments

Any amendment to these provisions shall require the assent of both parties.

Article 6

Entry into force

This Agreement shall enter into force upon the Republic of Hungary informed the Commission through diplomatic channel on the fulfilment of internal legal requirements for the entry into force.

Done at Brussels, this 17 day of February, 2005 in two original form each in English.

For the Republic
of Hungary
For the European
Communities

Megállapodás
az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben történő alkalmazásáról

Minthogy az Európai Közösségek egységes Tanácsát és egységes Bizottságát létrehozó Szerződéshez mellékelt, az Európai Közösségek részére nyújtott kiváltságokra, illetve mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) értelmében az Európai Közösségek kötelesek az érintett Tagállamok illetékes hatóságaival együttműködni a kérdéses Jegyzőkönyv alkalmazásában, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A mentesség módja

A Jegyzőkönyv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a Magyar Köztársaság mentességet biztosít az Európai Közösségeknek az általános forgalmi adót (a továbbiakban rövidítve: áfa), valamint minden egyéb illetéket és adót illetően, az általuk hivatalos célra beszerzett árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan, a 2. cikkben rögzített korlátokon belül, valamint a 3. cikkben rögzített feltételek szerint.

2. cikk

A mentesség küszöbértékei

1. A Magyar Köztársaság a fogadó Tagállam (azon ország, amelyben az Európai Közösségek intézménye, amely az árut beszerzi, illetve a szolgáltatást igénybe veszi, székel) által rögzített korlátok szerint alkalmazza az 1. cikkben rögzített mentességet.

2. Ahol a Magyar Köztársaság a fogadó Tagállam, a kínált árukra, illetve szolgáltatásokra abban az esetben nyújt adómentességet, amennyiben ezen árukról, illetve szolgáltatásokról kiállított számlák adótartalma eléri vagy meghaladja az 500 forintot.

3. cikk

Helyi és Közösségen belüli vételekre vonatkozó mentesség

1. Termékek, illetve szolgáltatások helyi beszerzése esetén a Magyar Köztársaság oly módon biztosítja az 1. cikkben rögzített mentességet, hogy visszatéríti az Európai Közösségeknek az áfát, a jövedéki adót és más közvetett adókat. E célból a visszatérítési kérelmeket évenként, együtt a számlamásolatokkal, amelyekkel kapcsolatosan az Európai Közösségek arra jogosult szerve igazolja, hogy az eredetivel megegyezők, az Európai Közösségeknek a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Protokoll Főosztályára kell elküldeniük, ahol gondoskodnak a kérelmek elintézéséről. A Magyar Köztársaság biztosítja, hogy a visszatérítés a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül teljesül.

2. A Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve szolgáltatás-igénybevétel esetén az ügyletet terhelő magyar áfa alól a Magyar Köztársaság a Tanács 77/388/EGK irányelvének 15. cikk 10. bekezdésében foglaltak szerint közvetlen mentességet biztosít az Európai Közösségek részére. A mentesség igénybevételének feltétele, hogy a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany rendelkezzen az illetékes hatóságok által hitelesített igazolással, amely alapján a termék beszerzője (szolgáltatás igénybe vevője) adómentességre jogosult.

3. A Közösségen belüli áru vásárlását terhelő jövedéki adó esetében a Magyar Köztársaság a Tanács 92/12/EGK számú irányelve *  23. cikke alapján, illetve a Bizottság (EK) 31/96 számú rendelete *  által szabályozott módon, a magyar jövedéki adót illetően közvetlen mentességet biztosít az Európai Közösség részére.

4. Importált áruk esetén a Magyar Köztársaság a magyar áfa és jövedéki adó visszatérítése révén biztosít mentességet az Európai Közösségeknek.

4. cikk

Az Európai Közösségek személyi állománya

A Jegyzőkönyv 13. cikkének (2) bekezdése alapján azon, a Tanács 260/68 *  számú rendelete 2. cikkében foglalt személyeknek, akik a részükre a Közösségek által, a Tanács 259/68 *  számú rendelete alapján kifizetett bérük, fizetésük, járandóságuk alapján a Közösségben adózás alanyai, a Magyar Köztársaság ezen bérek, fizetések és járandóságok mértékében mentességet biztosít a nemzeti adók hatálya alól.

5. cikk

Módosítások

Jelen rendelkezések bármilyen módosításához mindkét fél egyetértése szükséges.

6. cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, miután a Magyar Köztársaság diplomáciai úton tájékoztatta az Európai Bizottságot a hatálybalépéshez szükséges belső törvényi előírások teljesítéséről.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 17-én, két eredeti példányban, mindkettő angol nyelven.

A Magyar Köztársaság
részéről
Az Európai Közösségek
részéről”

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a azon a napon lép hatályba, amelyen a Megállapodás hatálybalépéséhez a Magyar Köztársaság részéről szükséges belső jogi feltételek teljesítéséről szóló diplomáciai értesítést az Európai Bizottság átveszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) A Megállapodást - annak hatálybalépését követően - a 2004. május 1-jét követően keletkezett adókötelezettségekre kell alkalmazni.