A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 19. §-ának (2) bekezdésére - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A külön jogszabályban *  meghatározott CEMT engedélyt az a Magyarország területén székhellyel rendelkező közúti árufuvarozó vállalkozás kaphat, amely a közlekedésért felelős miniszter által minden évben nyilvánosan meghirdetett pályázat feltételeit teljesítette és ennek tényét a bíráló bizottság megállapította.

(2) *  A CEMT engedélyeket a jogosultak részére a közlekedésért felelős miniszter adja ki.

2. § (1) *  A CEMT tagországok illetékes hatóságai által kiadott CEMT engedély Magyarország területén az e rendelet mellékletében foglalt Útmutató szerint használható fel.

(2) Az előírások megsértőjével szemben a külön jogszabályban *  meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Melléklet az 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelethez * 

Útmutató a CEMT multilaterális engedélyek használatához

1. Meghatározások

A rendelet alkalmazásában:

- CEMT: az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája, amely egy 1953-ban megalakult kormányközi szervezet.

- Tagország: a CEMT engedélyrendszerben részt vevő ország.

2009. január 1-jén az alábbi országok tagjai a kvótarendszernek: Albánia, Azerbajdzsán, Ausztria, Belorusszia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Németország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldávia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna.

- Harmadik ország: olyan ország, amely nem tagja a CEMT kvótarendszernek.

- Bejegyzési ország: az az ország, ahol a jármű nyilvántartásba vételre került. Ez a jármű rendszámán is szerepel.

- Engedély: egy adott időszakon belül a tagországok közötti korlátlan számú, a 3.16. pontban meghatározott fuvarozás teljesítésére jogosító multilaterális engedély, amely a megfelelően kitöltött fuvarnaplóval együtt érvényes.

- Illetékes hatóság: valamely tagországnak a jelen Útmutatóval összefüggő tevékenységek végzésére feljogosított hatósága vagy szerve.

- Multilaterális jelleg: az engedély felhasználható a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti országán kívüli tagországok között történő fuvarozási műveletekhez.

- Fuvarnapló: az engedély elválaszthatatlan részét képező nyilvántartás, amely időrendi sorrendben ad információkat az adott engedéllyel teljesített fuvarozási műveletekről, beleértve a rakott és üres járatokat.

- Nemzetközi fuvarozás: megrakott vagy üres jármű olyan útja, amelynek indulási és érkezési pontja két különböző tagországban van, függetlenül attól, hogy az utazás során történik-e tranzit egy vagy több tagországon, illetve harmadik országon keresztül; utóbbi esetben az engedély a harmadik ország(ok)ban nem érvényes.

- Díjazás ellenében/szolgáltatás formájában kínált szállítás: olyan közúti árufuvarozási művelet, amelyet ellenszolgáltatás fejében teljesít valamely fuvarozó vállalkozás.

- Saját számlás szállítás: olyan szállítás, amely nem díjazás ellenében történik, s ennek tényét a járművön lévő dokumentumok igazolják.

- Kabotázs: olyan közúti árufuvarozási művelet, amelynek során az áru felrakása és a lerakása nem a jármű bejegyzési országában, hanem egy másik országban fekvő két különböző ponton történik.

- Ismétlődő fuvarozás: kizárólagos fuvarozás a bejegyzési ország és egy másik tagország, vagy a bejegyzési országon kívüli két tagország között.

- Fuvarozó vállalkozás: az a vállalkozás, amely nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytat és a székhely szerinti országában működő illetékes hatóságtól megfelelő engedéllyel rendelkezik e tevékenység folytatására.

- Tranzit: áthaladás egy olyan ország területén, ahol nem kerül sor sem az áru berakodására, sem kirakodására.

- Jármű: kizárólag árufuvarozásra használt, valamely tagországban nyilvántartásba vett gépjármű, illetve járműszerelvény, utóbbi akkor, ha legalább a gépjárművet valamely tagországban nyilvántartásba vették. A jármű a fuvarozó vállalkozás tulajdonában állhat, illetve azt a vállalkozás bérleti/lízing szerződés keretében is üzemeltetheti.

- Bérelt jármű: minden olyan jármű, amely a jármű tulajdonosával megkötött bérleti, illetve lízing szerződés alapján egy adott időszakra, díjazás ellenében, olyan vállalkozás birtokában van, amely közúti árufuvarozási, illetve saját számlás közúti áruszállítási tevékenységet folytat.

- Alapkvóta: valamely tagország részére megállapított kvóta.

- Kvóta: valamely CEMT tagország részére évente biztosított engedélyek száma. A kvóta számítási elveit a Közúti Közlekedési Munkacsoport határozza meg és a Miniszterek hagyják jóvá.

- Titkárság: A Nemzetközi Közlekedési Fórum Titkársága (ITF).

- Székhely szerinti állam: az a tagállam, ahol a fuvarozó vállalkozás törvényes székhelye van.

2. Liberalizált fuvarozási műveletek

A CEMT tagországok közötti nemzetközi fuvarozás fejlődésének elősegítése és a járművek jobb kihasználása érdekében az alábbi fuvarozási kategóriák mentesülnek a multilaterális és bilaterális fuvarozási engedélykövetelmények alól (lásd TRANS/SC1/2002/4/Rev4., 16. old.):

1. Olyan gépjárművel történő árufuvarozások, amelyek esetében a megengedett legnagyobb össztömeg, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 6 tonnát, illetve ha az engedélyezett terhelés, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 3,5 tonnát * .

2. Repülőterekről induló, illetve oda irányuló, eseti alapon történő áruszállítás, légijáratok átirányítása esetén * .

3. Sérült, illetve üzemképtelen járművek szállítása és az üzemzavar-elhárító járművek mozgása.

4. Másik országban üzemképtelenné vált jármű helyettesítése céljából elküldött üres jármű közlekedése, valamint a javítást követően az üzemképtelenné vált jármű visszaútja.

5. Élőállat szállítása erre a célra épített, illetve erre a célra véglegesen átalakított, és a tagországok érintett hatóságai által ilyen járműként elismert járművön * .

6. Alkatrészek és élelmiszerek szállítása óceánjáró hajók és repülőgépek részére * .

7. Vészhelyzetekben, különösen természeti katasztrófák esetén és humanitárius célból szükséges orvosi eszközök és berendezések szállítása.

8. Művészeti alkotások és munkák nem kereskedelmi célból történő szállítása bemutatókra és kiállításokra * .

9. Különböző eszközök, tartozékok és állatok nem kereskedelmi célból történő szállítása színházi, zenés, filmes cirkuszi előadásokhoz, kiállításokhoz, illetve ünnepségekhez, valamint rádió-, film-, illetve televízió-felvételek készítéséhez * .

10. Saját számlás áruszállítás * .

11. Temetkezési szállítások.

12. Közszolgáltatásként teljesített postai szállítás * .

13. Újonnan beszerzett járművek rakomány nélküli szállítása végső rendeltetési helyükre * .

Különleges esetek

Nemzetközi költöztetések nem tartoznak a kvóta hatálya alá, hanem külön engedélyekhez kötöttek. Ilyen esetben az erre vonatkozó CEMT engedélymintát kell használni. (lásd 2. Melléklet)

3. A CEMT engedélyek kiadása és használatának korlátai

3.1. A CEMT engedélyek (lásd 1. Melléklet) olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvótarendszer alapján, és ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek:

- a CEMT tagországok között, és

- tranzitforgalomban egy vagy több CEMT tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel.

3.2. Az engedélyek nem érvényesek az egyes tagországok és harmadik országok között lebonyolított fuvarozási műveletekre. [Például az a jármű, amely Norvégia (a kvótarendszerben részt vevő CEMT tagország) és Irán (nem CEMT tagország, de határos a CEMT egyik tagországával) között bonyolít le fuvarozást, nem használhatja a CEMT engedélyt az ilyen fuvarozásokhoz.]

3.3. A CEMT engedélyek érvényesek, ha a szállítás során a jármű áthalad egy harmadik ország területén (pl. felrakóhely Norvégiában, lerakóhely Oroszországban, tranzit Iránon keresztül).

3.4. Ha a szállítás egy olyan CEMT tagország érintésével történik, amelynek területén a CEMT engedély nem érvényes, az adott országon történő áthaladás bilaterális közlekedési engedéllyel, közösségi engedéllyel vagy más fuvarozási mód (pl. gördülő országút) igénybevételével történhet oly módon, hogy a CEMT engedélyt a felrakóhelytől a lerakóhelyig a járművön kell tartani.

3.5. Az éves engedélyek zöld színűek, egy naptári évre (január 1-jétől december 31-ig) érvényesek, a rövid távra szóló engedélyek érvényessége 30 nap, színük sárga és rövid távra érvényes engedély bélyegzéssel vannak ellátva.

3.6. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi rendszáma és fuvarnapló kíséri.

3.7. A CEMT ezeket az engedélyeket díjmentesen bocsátja a tagországok rendelkezésére. Ezért a fuvarozók által a CEMT engedélyekért fizetendő díjakat kizárólag a tagországok határozzák meg nemzeti jogszabályaikkal összhangban.

Az engedélyek érvényessége és az érvényesség korlátai

3.8. A CEMT tagországok - az alábbiakban részletezett korlátozások figyelembevételével - elismerik a többi tagország által kiadott és az ezen Útmutatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően felhasznált engedélyek érvényességét.

3.9. Tekintettel arra, hogy mivel az engedélyen kevés a hely, az érvényességi időtartamot továbbra is arab számokkal kell kitölteni, alatta a hónap teljes nevét betűvel ki kell írni nemzeti nyelven és - ahol szükséges - angol vagy francia nyelven, illetve csak angol vagy francia nyelven.

Általános korlátozások

3.10. A 3.12. és 3.14. pontban említett pecséteket az engedélyt kiadó illetékes nemzeti hatóság az engedély első oldalának jobb szélén helyezi el.

3.11. Ha a fuvarozást járműszerelvénnyel hajtják végre, az engedélyt annak az országnak az illetékes hatóságától kell megszerezni, ahol a vontatót nyilvántartásba vették. Ez az engedély az egész járműszerelvényre érvényes, még abban az esetben is, ha a pótkocsi, illetve a félpótkocsi üzemben tartója nem azonos az engedély birtokosával, illetve azokat más országban vették nyilvántartásba.

Területi korlátozások

3.12. Bizonyos engedélyek nem használhatóak néhány tagország területén, a korlátozást piros színű pecsét jelzi. Az Ausztria, Görögország, Magyarország vagy Olaszország államjelzését tartalmazó piros színű pecséttel ellátott engedélyek (lásd 3. Melléklet) a jelzett tagország(ok) területén nem érvényesek.

3.13. A rövid távra szóló engedélyek nem érvényesek Ausztria területén.

Műszaki korlátozások

3.14. Bizonyos engedélyek csak az alábbi járművekkel történő fuvarozásokhoz használhatók fel:

3.14.1. EURO III biztonságos tehergépkocsi besorolással rendelkező járművek (lásd az EURO III biztonságos tehergépkocsi minősítéssel foglalkozó 9. Fejezetet), mely esetben az engedélyen egy különleges zöld színű, középen a „III” számot tartalmazó pecsét szerepel (lásd 3. Melléklet).

3.14.2. EURO IV biztonságos tehergépkocsi besorolással rendelkező járművek (lásd az EURO IV biztonságos tehergépkocsi minősítéssel foglalkozó 10. Fejezetet), mely esetben az engedélyen egy különleges zöld színű, középen a „IV” számot tartalmazó pecsét szerepel (lásd 3. Melléklet).

3.14.3. EURO V biztonságos tehergépkocsi besorolással rendelkező járművek (lásd az EURO V biztonságos tehergépkocsi minősítéssel foglalkozó 11. Fejezetet), mely esetben az engedélyen egy különleges zöld színű, középen a „V” számot tartalmazó pecsét szerepel (lásd 3. Melléklet).

3.15. Azon tény igazolására, hogy a bejegyzési országba történő visszatérésre tranzitjárat keretében kerül sor, a járművezetőnek a külön megjegyzések oszlop adott szállítási műveletre vonatkozó sorába egy nagy T betűt kell írnia, valamint fel kell tüntetnie a jármű bejegyzési országának területére való belépés idejét és helyét.

3.16. 2006. január 1-jétől CEMT engedélyekkel fuvarozási műveletek a következő feltételekkel végezhetők:

- a bejegyzési tagország és egy másik tagország között megtett első rakott járat után,

- a fuvarozó vállalkozás maximum három rakott járatot végezhet a bejegyzési ország érintése nélkül,

- e maximum három rakott járatot követően a járműnek rakománnyal vagy üresen vissza kell térnie a bejegyzési országba.

A bejegyzési országon kívül megtett üresjáratokat nem kell figyelembe venni, tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek szállítási műveletnek. A bejegyzési országba irányuló, illetve azon áthaladó rakott vagy üresjáratot visszatérésnek kell tekinteni.

3.17. A fuvarozó ugyanazért a szabálysértésért kétszer nem büntethető. A három járatra vonatkozó, 3.16. pont szerinti korlátozás megsértése egy és ugyanazon esetének ismételt szankcionálását elkerülendő, az esetet felderítő és szankcionáló tagország ellenőrző hatóságának a fuvarnapló külön megjegyzések oszlopában jeleznie kell az ellenőrzött utak számát, amelyen belül a szabálysértést elkövették (pl. 3+1), valamint az ellenőrzés időpontját és az ellenőrző hatóság bélyegzőjét. A szabálysértő járműnek ezért a lehető leghamarabb vissza kell térnie a bejegyzési országába. Ilyen esetben egy további szállítási művelet új szabálysértésnek minősül.

4. A CEMT engedélyek használata

4.1. Egy adott engedély egy időben csak egy járműre használható fel. Az engedélyt a jármű vezetőfülkéjében kell tartani a berakodási és a kirakodási pont között (a rakomány járművön történő elhelyezésétől annak lerakása időpontjáig), illetve a rakott járatot megelőző vagy követő üresen történő közlekedés teljes ideje alatt.

4.2. A berakodási ország eltérhet a rakomány eredete szerinti országtól.

4.3. A CEMT engedély nem jogosít kabotázs végzésére.

4.4. Az engedély nem mentesíti a fuvarozót a rendkívüli rakományok (rendkívüli méretű, tömegű, illetve jellegű áruk, pl. veszélyes áruk) szállítására vonatkozó egyéb engedélyekhez kapcsolódó követelmények betartása alól.

4.5. A CEMT engedélyt járművezető nélkül bérelt, illetve lízingelt járművekre is felhasználhatja az a fuvarozó vállalkozás, amelynek részére az engedélyt kiadták. Bérelt jármű esetén azt kizárólag a bérlő használhatja és a járművet a vállalkozás által alkalmazott járművezetőnek kell vezetnie. Ilyen esetben az alábbi dokumentumokat kell a járműben tartani:

4.5.1. a bérleti, illetve lízingszerződés vagy a szerződés hitelesített kivonata, amelyen szerepel a bérbeadó és a bérlő neve, a szerződés aláírásának időpontja és időtartama és a jármű azonosítási száma (VIN);

4.5.2. ha a jármű vezetője nem azonos a járművet bérlő személlyel, a járművezető munkaszerződése vagy a szerződés hitelesített kivonata, amelyen szerepel a munkáltató és a munkavállaló neve, valamint a munkaszerződés aláírásának időpontja és érvényességi ideje vagy egy bérkifizetési szelvény.

Szükség esetén az érintett tagország illetékes hatósága által kiállított azonos tartalmú dokumentumok is elfogadhatóak az előzőekben felsorolt okmányok helyett. Ezeket a dokumentumokat mellékletként legalább angol, francia vagy német nyelvre is le kell fordítani.

4.6. Az engedélyek nem ruházhatóak át harmadik félre.

4.7. Mivel a vállalkozás nevét fel kell tüntetni az engedély első oldalán, szükséges, hogy az megegyezzen a szállítást végrehajtó fuvarozó nevével.

4.8. Amennyiben a járatot egyéves vagy rövid távra szóló engedéllyel kezdték meg, és a soron következő időszakra vonatkozó másik engedély alapján folytatják, mindkét engedélyt az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani.

4.9. A CEMT engedélyek, a fuvarnaplók és a kapcsolódó igazolások nem fóliázhatók be és nem vonhatók be egyéb hasonló védőréteggel sem.

5. A fuvarnapló

5.1. A CEMT engedély birtokosának fuvarnaplót kell vezetnie (lásd 7. Melléklet).

5.2. Minden egyes országnak annyi számú fuvarnaplót kell kinyomtatnia a saját nyelvén, amennyi az éves, illetve rövid távra szóló engedélyekhez szükséges. A havi engedélyekhez általában ötoldalas fuvarnaplót adnak ki. Az éves engedélyek kapcsán célszerű 52 oldalas fuvarnaplót készíteni, az év 52 hetének megfelelően.

5.3. A fuvarnaplót a fuvarozó nevére kell kiállítani és az nem ruházható át.

5.4. A fuvarnaplók sorszámának meg kell egyeznie a vonatkozó engedély sorszámával, részletező számozással amennyiben szükséges, mert új fuvarnapló csak akkor adható ki, ha az előző már betelt. Amennyiben ez a kitétel nem teljesül, maga az engedély érvénytelennek tekinthető.

5.5. A lebonyolított fuvarozási műveletek kapcsán időrendi sorrendben kell beírni az egyes utazások szakaszait a berakodási és a kirakodási pont között, valamint az egyes határátlépő üresjáratok esetében. A tranzitálási helyek is feltüntethetők, azonban ez nem kötelező.

5.6. A fuvarnaplót az út megkezdése előtt kell kitölteni minden rakománnyal megtett út esetében valamennyi berakodási és kirakodási pont között, és minden üresjárat esetében.

5.7. Amennyiben az áru be- vagy kirakodására egy járat során különböző helyeken kerül sor, ennek tényét az 1., 2., 3., 5. és 6. oszlopok megfelelő rovatában egy + jelzéssel fel kell tüntetni, pl. 2 a) oszlop felrakóhely. Ventspils + Riga + Bauska, 5. oszlop össztömeg: 12+5+5.

5.8. Bármilyen javítás csak úgy végezhető, hogy az eredeti szöveg vagy számok olvashatóak maradjanak.

5.9. Az illetékes ellenőrző hatóságok nem követelhetik meg, hogy a fuvarnapló minden tranzitország bélyegzőjét tartalmazza, de dönthetnek úgy, hogy a fuvarnaplót ellenőrzés után lepecsételik. A CEMT engedély birtokosától nem követelhető meg, hogy a fuvarnaplóban minden tranzitország bélyegzője szerepeljen.

5.10. A 4.8. pontban említett esetekben azon engedélyhez kapcsolódó fuvarnaplónak, amely alapján a járatot befejezik, tartalmaznia kell a teljes járatra vonatkozó információkat és a Külön megjegyzések oszlopban fel kell tüntetni azon engedély sorszámát, amellyel a járatot megindították.

5.11. Az engedélyt, a fuvarnaplót és az EURO III biztonságos, az EURO IV biztonságos vagy az EURO V biztonságos igazolást a járműben kell tartani, és kérés esetén ellenőrzés céljából be kell mutatni az illetékes ellenőrző hatóságoknak. Ezek az ellenőrző testületek lebélyegezhetik a fuvarnaplót.

5.12. A kitöltött nyilvántartási lapokat az engedélyen jelzett érvényességi időtartam lejártáig meg kell őrizni a fuvarnaplóban. A nyilvántartási lapok másolatait ki kell tépni és el kell küldeni az illetékes hatóságnak, éves engedély esetén az egyes naptári hónapok végét követően két héten belül, rövid távra szóló engedély esetén az érvényességi idő végét követő két héten belül.

5.13. Az illetékes hatóságnak a nyilvántartási lapokat a következő naptári év során meg kell őriznie.

5.14. Az így szerzett információk kizárólag az engedélyek felhasználásának ellenőrzése céljára alkalmazhatóak, adózási célból, illetve személyes adatok közléséhez nem.

6. Érvényesség és bevonás

6.1. Az engedély érvénytelen, ha nem tartalmazza a következő kötelező elemeket kitörölhetetlenül:

- a fuvarozási vállalkozás nevét, illetve cégnevét és teljes címét;

- az engedélyt kiadó hatóság aláírását és pecsétjét;

- az engedély érvényességi idejének kezdetét és végét;

- az engedély kiadásának időpontját.

6.2. Az elveszett, pótolt de később megtalált engedélyek tovább már nem érvényesek. Ezen engedélyeknek a pótlásukra kiadott engedéllyel párhuzamosan történő használatát az illetékes szervezetnek mindkét engedély visszavonásával kell büntetnie.

6.3. Érvénytelenek azok az engedélyek is, amelyekhez nem tudnak megfelelően kitöltött fuvarnaplót, illetve az engedély típusának való megfelelőséget bizonyító EURO III biztonságos, az EURO IV biztonságos vagy az EURO V biztonságos igazolást felmutatni.

6.4. Egy magasabb kategóriába (pl. EURO IV biztonságos) tartozó járművek használhatnak alacsonyabb kategóriára (pl. EURO III biztonságos) kiállított engedélyt, ami fordítva nem lehetséges.

6.5. Az engedélyek akkor is érvénytelennek minősülnek, ha a helyszíni ellenőrzéseken történt mérések alapján a jármű nem felel meg az adott kategóriára vonatkozóan meghatározott emissziós, illetve biztonsági követelményeknek.

6.6. A CEMT engedélyek használatára vonatkozó előírások vagy a szociális és forgalmi szabályok súlyos, illetve ismétlődő megsértése esetén, továbbá nem megfelelő használat, illetve ismétlődő fuvarozási műveletekhez történő felhasználás esetén az engedélyt a kiállító hatóság visszavonhatja.

6.7. Kizárólag akkor vonható vissza azonnali hatállyal, bizonyítékként a nemzeti eljáráshoz az engedély vagy az igazolás, ha ellopott vagy elvesztett, vagy más vállalkozás nevére szóló CEMT engedélyt használnak, mint akinek az engedélyt kibocsátották, vagy hamisított vagy lejárt az engedély vagy hamisított az igazolás. Egy másolatot - vagy ha nem szükséges a nemzeti eljárásokhoz - az eredeti engedélyt vagy eredeti igazolást a megfelelő tájékoztatással haladéktalanul át kell adni a vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának (30 napon belül). * 

6.8. Abban az esetben, ha a CEMT multilaterális engedéllyel rendelkező fuvarozó ismétlődő jelleggel szabálysértést követett el vagy a CEMT engedély használatához kapcsolódó okmányok bármelyikét meghamisította, a CEMT engedélyek birtoklásától legalább két évig el kell tiltani.

7. Visszavonás és ismételt kiadás

7.1. A bevont, illetve visszaadott engedélyeket a fennmaradó érvényességi időre újra ki lehet adni más fuvarozóknak. Ilyen esetben az érintett engedélyt vissza kell vonni és egy ún. pótengedéllyel kell helyettesíteni.

7.2. Abban az esetben, ha egy engedély elveszett vagy ellopták, a kiállító hatóságot, illetve testületet azonnal értesíteni kell. Az elveszett/ellopott engedély helyett új engedély állítható ki a fennmaradó érvényességi időre.

7.3. Az engedély visszavonásáról és ismételt kiadásáról, elveszett/ellopott engedélyek, valamint a helyettük kiállított új engedélyek sorszámáról értesíteni kell a CEMT Titkárságot, amely tájékoztatja erről a tagországokat.

8. Kölcsönös segítségnyújtás

8.1. A tagországoknak kölcsönösen segíteniük kell egymást az engedélyek használatára vonatkozó rendelkezések alkalmazása, az előírások betartásának ellenőrzése és a szabályok megsértése miatti büntetések terén.

8.2. Amennyiben valamelyik tagország illetékes hatósága tudomást szerez arról, hogy a területén egy másik országban kiadott CEMT engedély birtokosa megsértette az engedély felhasználására vonatkozó előírásokat, értesítenie kell az esetről a CEMT Titkárságot és a székhely szerinti ország hatóságait annak érdekében, hogy azok megtehessék a szükséges büntető intézkedéseket (beleértve az engedély bevonását is).

8.3. Az érintett hatóságoknak a szabálysértést követő három hónapon belül az összes rendelkezésükre álló információt meg kell osztaniuk egymással és a CEMT Titkársággal a szabályok megsértése miatt foganatosított vagy tervezett büntető intézkedésekkel kapcsolatban. A Titkárság ezekről tájékoztatja a többi tagországot.

8.4. Abban az esetben, ha a rendszerben részt vevő valamely CEMT Tagország ismétlődő jelleggel megsérti a CEMT multilaterális kvóta végrehajtására vonatkozó különböző előírásokat, a panaszos hatóságnak feljegyzést kell készítenie erről, és azt továbbítania kell a CEMT Titkárságához. Minden ilyen ügyet a Közúti Munkacsoportnak vagy esetlegesen a Helyettesek Bizottságának kell kivizsgálnia és döntenie arról, hogy befagyasztja vagy bevonja-e az érintett országnak juttatott kvótákat.

8.5. Ezek az eljárások a kvótarendszer hatékony igazgatása érdekében alkalmazandó minimum előírások.

9. Az EURO III biztonságos tehergépkocsi minősítés

Az EURO III biztonságos tehergépkocsikra az alábbi követelmények vonatkoznak:

Jármű zajkibocsátása

(az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírásban vagy későbbi módosításában vagy az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően)

77 dB (A) a 75 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

78 dB (A) a 75 kW-ot meghaladó, 150 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

80 dB (A) a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű járművek esetén.

Dízelmotorok kipufogógáz-emissziója

(ESC és ELR teszt-ciklusok szerint mérve az ENSZ-EGB 49.03. sz. előírás A-sorában vagy a 2001/27/EK irányelv A-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben vagy a 2005/55/EK irányelv A-sorában meghatározottak szerint) * 

CO: 2,1 g/kWh

HC: 0,66 g/kWh

NO: 5,0 g/kWh

Részecske: 0,10 [0,13 * ] g/kWh

Füst: 0,8 m-1

(ETC teszt-ciklus szerint mérve az ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás A-sorában vagy a 2001/27/EK irányelv A-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben vagy a 2005/55/EK irányelv A-sorában foglaltaknak megfelelően) * 

CO: 5,45 g/kWh

NMHC: 0,78 g/kWh

CH4 * : 1,6 g/kWh

NOx: 5,0 g/kWh

Részecske: 0,16 [0,21 * ] g/kWh

Minimális műszaki és biztonsági követelmények

1. A vontató járművek és pótkocsik összes gumiabroncsán a mintázat-mélységnek legalább 2 mm-nek kell lennie az ENSZ-EGB 54.00 sz. előírásnak vagy későbbi módosításának vagy a 2005/11/EK irányelvvel módosított 92/23/EGK irányelvnek vagy későbbi módosításának megfelelően, felújított gumiabroncsok esetében az ENSZ-EGB 109.00 sz. előírásnak vagy későbbi módosításának megfelelően.

2. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) hátsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírás, vagy későbbi módosítása, illetve a 2000/8/EK irányelvvel módosított 70/221/EGK irányelv vagy későbbi módosítása szerint).

3. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) oldalsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 89/297/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

4. A járműveknek visszapillantó tükörrel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 88/321/EGK és 2003/97/EK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

5. A járműveknek és pótkocsiknak rendelkezniük kell az ENSZ-EGB 48.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 97/28/EK irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.

6. A járműveknek tachográfot kell használniuk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodásban (AETR), illetve annak módosításaiban, vagy az 1056/97/EK és a 2135/98/EK rendelettel, illetve a későbbiekben módosított 3821/85/EGK rendeletben foglaltak szerint, továbbá az 1360/2002/EK és 432/2004/EK bizottsági rendeletek, illetve azok későbbi módosítása szerint.

7. A járművekre sebességkorlátozó berendezést kell felszerelni az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

8. A nehéz- és hosszú járművek hátuljára fényvisszaverő jelzést kell felszerelni az ENSZ-EGB 70.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításban foglaltaknak megfelelően.

9. A járműveknek és pótkocsiknak blokkolásgátló fékrendszerrel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 98/12/EK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

10. A járműveknek és pótkocsiknak az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve az 1999/7/EK irányelvvel módosított 70/311/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott kormányművel kell rendelkezniük.

11. A járműveknek és pótkocsiknak meg kell felelniük a 2003/27/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelvben vagy későbbi módosításában, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló 2001. november 13-i Egyezménnyel módosított 1997. november 13-i Egyezményben, az R.E.1 ENSZ-EGB konszolidált határozatban (TRANS/SC.1/249/Rev.5) és 2001. évi módosításában (TRANS/WP.1/2001/25) vagy későbbi módosításában meghatározott közlekedésbiztonsági követelményeknek. A fenti irányelvekben foglaltak értelmében a közlekedésbiztonsági ellenőrzést minden évben el kell végezni, tehát a megfelelőségi igazolás nem lehet 12 hónapnál régebbi * .

Ezen túlmenően az EURO III biztonságos tehergépkocsikra kiadott CEMT engedélyeket csak olyan járművekre lehet felhasználni, amelyek megfelelnek a fentebb felvázolt műszaki előírásoknak és az engedélyek csak akkor érvényesek, ha megfelelően kiállított igazolások/tanúsítványok állnak rendelkezésre arról, hogy a jármű megfelel a fentebb felsorolt műszaki és biztonsági előírásoknak.

Az igazolásokat a jármű bejegyzési országának nemzeti nyelvén, vagy angol, vagy francia, vagy német nyelven kell kiállítani. Az igazoláshoz mellékelni kell a szöveg legalább két fenti másik nyelvre készült fordítását (lásd a 4., 5. és 6. Mellékleteket).

Az EURO III biztonságos tehergépkocsik zaj- és kipufogógáz-emissziós és biztonsági követelményeire vonatkozó igazolást (lásd 4. Melléklet) az alábbi szervezetek állíthatják ki:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága, amennyiben az adott országban nem jogosultak erre a gyártók képviselői; vagy

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője; vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

Amennyiben az igazolást felhatalmazott képviselő állítja ki, jeleznie kell, hogy azt melyik gyártó nevében adta ki.

Az igazolást egyszer kell kiadni és nincsen szükség annak megújítására, kivéve azt az esetet, ha változás történt az igazoláson jelzett emissziós alapadatokban.

Az EURO III biztonságos tehergépkocsik biztonsági követelményeire vonatkozó igazoláson szereplő specifikációkat legalább évente ellenőrizni kell forgalombiztonsági ellenőrzés keretében (lásd 6. Melléklet).

A minimális biztonsági követelmények a vontató járműre és a pótkocsira is érvényesek. A pótkocsikra külön igazolást kell kiállítani nyilvántartásba vételükkor és a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a biztonsági követelményeknek való megfelelést is (lásd 5. és 6. Mellékletek).

Újonnan gyártott járművekhez, a pótkocsi biztonsági követelményekre vonatkozó igazolását (lásd 5. Melléklet) a következő szerveknek kell kitölteniük a megfelelő mellékletben meghatározott rendelkezések szerint:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága * ,

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője, vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

A jármű és a pótkocsi forgalombiztonsági ellenőrzésének igazolását a vonatkozó Mellékletekben foglaltaknak megfelelően kell kiállítania:

- a nyilvántartási ország által a 96/96/EK irányelvben vagy az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben vagy a R.E.1.Egységes Szerkezetű Határozatban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt és közvetlenül irányított hatóságnak, illetve testületnek.

Abban az esetben, ha valamilyen helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az igazolásban szereplő emissziós értékek és biztonsági követelmények nem teljesülnek, az a műszaki specifikációk teljesítésének elmulasztásaként kezelendő. Ilyen esetben az igazolás érvénytelennek minősül.

A határátkelés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében célszerű és javasolt az EURO III biztonságos tehergépkocsik elejére felhelyezni a 8. Mellékletben bemutatott mágneses jelzést, illetve matricát. A fehér szélű és zöld hátterű jelzésen fehér színű III feliratot kell feltüntetni (III=EURO III).

10. Az EURO IV biztonságos tehergépkocsi minősítés

Az EURO IV biztonságos tehergépkocsikra az alábbi követelmények vonatkoznak:

Jármű zajkibocsátása

(az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírásban vagy későbbi módosításában vagy az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően)

77 dB (A) a 75 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

78 dB (A) a 75 kW-ot meghaladó, 150 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

80 dB (A) a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű járművek esetén.

Dízelmotorok kipufogógáz-emissziója

(ESC és ELR tesztciklusok alatt mérve az ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás B1-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B1-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK irányelv B1-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint) * 

CO: 1,5 g/kWh

HC: 0,46 g/kWh

NOx: 3,5 g/kWh

Részecske: 0,02 g/kWh

Füst: 0,5 m-1

(ETC tesztciklus alatt mérve az ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás B1-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B1-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK B1-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint) * 

CO: 4,0 g/kWh

NMHC: 0,55 g/kWh

CH4 * : 1,1 g/kWh

NOx: 3,5 g/kWh

Részecske * : 0,03 g/kWh

Minimális műszaki és biztonsági követelmények

1. A vontató járművek és pótkocsik összes gumiabroncsán a mintázatmélységnek legalább 2 mm-nek kell lennie az ENSZ-EGB 54.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2005/11/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 92/23/EGK irányelv, valamint felújított gumiabroncsok esetében az ENSZ-EGB 109.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása szerint.

2. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) hátsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2000/8/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 70/221/EGK irányelv szerint.

3. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) oldalsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 89/297/EGK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

4. A járműveknek visszapillantó tükörrel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 88/321/EGK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelv, vagy a 2003/97/EK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

5. A járműveknek és pótkocsiknak rendelkezniük kell az ENSZ-EGB 48.01 sz. előírásban, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 97/28/EK irányelvvel módosított, illetve a későbbiekben módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.

6. A járműveknek tachográfot kell használniuk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodásban (AETR), illetve annak módosításaiban, vagy a 2135/98/EK rendelettel, illetve a későbbiekben módosított 3821/85/EGK rendeletben foglaltak szerint, továbbá az 1360/2002/EK és 432/2004/EK bizottsági rendeletek, illetve azok későbbi módosítása szerint.

7. A járművekre sebességkorlátozó berendezést kell felszerelni az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

8. A nehéz- és hosszú járművek hátuljára fényvisszaverő jelzést kell felszerelni az ENSZ-EGB 70.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításban foglaltaknak megfelelően.

9. A járműveknek és pótkocsiknak blokkolásgátló fékrendszerrel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 98/12/EK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

10. A járműveknek és pótkocsiknak az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve az 1999/7/EK irányelvvel módosított 70/311/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott kormányművel kell rendelkezniük.

11. A járműveknek és pótkocsiknak meg kell felelniük a 2003/27/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelvben vagy későbbi módosításában, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló 2001. november 13-i Egyezménnyel módosított 1997. november 13-i Egyezményben, az R.E.1 ENSZ-EGB konszolidált határozatban (TRANS/SC.1/249/Rev.5) és 2001. évi módosításában (TRANS/WP.1/2001/25) vagy későbbi módosításában meghatározott közlekedésbiztonsági követelményeknek. A fenti irányelvekben foglaltak értelmében a közlekedésbiztonsági ellenőrzést minden évben el kell végezni, tehát a megfelelőségi igazolás nem lehet 12 hónapnál régebbi * .

Ezen túlmenően az EURO IV biztonságos tehergépkocsikra kiadott CEMT engedélyeket csak olyan járművekre lehet felhasználni, amelyek megfelelnek a fentebb felvázolt műszaki előírásoknak és az engedélyek csak akkor érvényesek, ha megfelelően kiállított igazolások/tanúsítványok állnak rendelkezésre arról, hogy a jármű megfelel a fentebb felsorolt műszaki és biztonsági előírásoknak.

Az igazolásokat a jármű bejegyzési országának nemzeti nyelvén, vagy angol, vagy francia, vagy német nyelven kell kiállítani. Az igazoláshoz mellékelni kell a szöveg legalább két fenti másik nyelvre készült fordítását (lásd a 4., 5. és 6. Mellékleteket).

Az EURO IV biztonságos tehergépkocsik zaj- és kipufogógáz-emissziós és biztonsági követelményeire vonatkozó igazolást (lásd 4. Melléklet) az alábbi szervezetek állíthatják ki:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága, amennyiben az adott országban nem jogosultak erre a gyártók képviselői; vagy

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője; vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

Amennyiben az igazolást felhatalmazott képviselő állítja ki, jeleznie kell, hogy azt melyik gyártó nevében adta ki.

Az igazolást egyszer kell kiadni és nincsen szükség annak megújítására, kivéve azt az esetet, ha változás történt az igazoláson jelzett emissziós alapadatokban.

Az EURO IV biztonságos tehergépkocsik biztonsági követelményeire vonatkozó igazoláson szereplő specifikációkat legalább évente ellenőrizni kell forgalombiztonsági ellenőrzés keretében (lásd 6. Melléklet).

A minimális biztonsági követelmények a vontató járműre és a pótkocsira is érvényesek. A pótkocsikra külön igazolást kell kiállítani nyilvántartásba vételükkor és a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a biztonsági követelményeknek való megfelelést is (lásd 5. és 6. Mellékletek).

Újonnan gyártott járművekhez, a pótkocsi biztonsági követelményekre vonatkozó igazolását (lásd 5. Melléklet) a következő szerveknek kell kitölteniük a megfelelő mellékletben meghatározott rendelkezések szerint:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága * ,

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője, vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

A jármű és a pótkocsi forgalombiztonsági ellenőrzésének igazolását a vonatkozó Mellékletekben foglaltaknak megfelelően kell kiállítania:

- a nyilvántartási ország által a 96/96/EK irányelvben vagy az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben vagy a R.E.1.Egységes Szerkezetű Határozatban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt és közvetlenül irányított hatóságnak, illetve testületnek.

Abban az esetben, ha valamilyen helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az igazolásban szereplő emissziós értékek és biztonsági követelmények nem teljesülnek, az a műszaki specifikációk teljesítésének elmulasztásaként kezelendő. Ilyen esetben az igazolás érvénytelennek minősül.

A határátkelés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében célszerű és javasolt az EURO IV biztonságos tehergépkocsik elejére felhelyezni a 8. Mellékletben bemutatott mágneses jelzést, illetve matricát. A fehér szélű és zöld hátterű jelzésen fehér színű IV feliratot kell feltüntetni (IV=EURO IV).

11. Az EURO V biztonságos tehergépkocsi minősítés

Az EURO V biztonságos tehergépkocsikra az alábbi követelmények vonatkoznak:

Jármű zajkibocsátása

(az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírásban vagy későbbi módosításában vagy az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően)

77 dB (A) a 75 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

78 dB (A) a 75 kW-ot meghaladó, 150 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

80 dB (A) a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű járművek esetén.

Dízelmotorok kipufogógáz-emissziója

(ESC és ELR tesztciklusok alatt mérve az ENSZ-EGB 49.04 sz. előírás B2-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B2-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK irányelv B2-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint) * 

CO: 1,5 g/kWh

HC: 0,46 g/kWh

NOx: 2,0 g/kWh

Részecske: 0,02 g/kWh

Füst: 0,5 m-1

(ETC tesztciklus alatt mérve az ENSZ-EGB 49.04 sz. előírás B2-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B2-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK B2-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint)1

CO: 4,0 g/kWh

NMHC: 0,55 g/kWh

CH4 * : 1,1 g/kWh

NOx: 2,0 g/kWh

Részecske * : 0,03 g/kWh

Minimális műszaki és biztonsági követelmények

1. A vontató járművek és pótkocsik összes gumiabroncsán a mintázatmélységnek legalább 2 mm-nek kell lennie az ENSZ-EGB 54.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2005/11/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 92/23/EGK irányelv, valamint felújított gumiabroncsok esetében az ENSZ-EGB 109.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása szerint.

2. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) hátsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2000/8/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 70/221/EGK irányelv szerint.

3. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) oldalsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 89/297/EGK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

4. A járműveknek visszapillantó tükörrel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 88/321/EGK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelv, vagy a 2003/97/EK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

5. A járműveknek *  rendelkezniük kell az ENSZ-EGB 48.02 sz. előírásban, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 97/28/EK irányelvvel módosított, illetve a későbbiekben módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.

6. A járműveknek tachográfot kell használniuk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodásban (AETR), illetve annak módosításaiban, vagy a 2135/98/EK rendelettel, illetve a későbbiekben módosított 3821/85/EGK rendeletben foglaltak szerint, továbbá az 1360/2002/EK és 432/2004/EK bizottsági rendeletek, illetve azok későbbi módosítása szerint.

7. A járművekre sebességkorlátozó berendezést kell felszerelni az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

8. A nehéz- és hosszú járművek hátuljára fényvisszaverő jelzést kell felszerelni az ENSZ-EGB 70.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításban foglaltaknak megfelelően.

9. A járműveknek és pótkocsiknak blokkolásgátló fékrendszerrel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 98/12/EK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

10. A járműveknek és pótkocsiknak az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve az 1999/7/EK irányelvvel módosított 70/311/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott kormányművel kell rendelkezniük.

11. A járműveknek és pótkocsiknak meg kell felelniük a 2003/27/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelvben vagy későbbi módosításában, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló 2001. november 13-i Egyezménnyel módosított 1997. november 13-i Egyezményben, az R.E.1 ENSZ-EGB konszolidált határozatban (TRANS/SC.1/249/Rev.5) és 2001. évi módosításában (TRANS/WP.1/2001/25) vagy későbbi módosításában meghatározott közlekedésbiztonsági követelményeknek. A fenti irányelvekben foglaltak értelmében a közlekedésbiztonsági ellenőrzést minden évben el kell végezni, tehát a megfelelőségi igazolás nem lehet 12 hónapnál régebbi * .

Ezen túlmenően az EURO V biztonságos tehergépkocsikra kiadott CEMT engedélyeket csak olyan járművekre lehet felhasználni, amelyek megfelelnek a fentebb felvázolt műszaki előírásoknak és az engedélyek csak akkor érvényesek, ha megfelelően kiállított igazolások/tanúsítványok állnak rendelkezésre arról, hogy a jármű megfelel a fentebb felsorolt műszaki és biztonsági előírásoknak.

Az igazolásokat a jármű bejegyzési országának nemzeti nyelvén, vagy angol, vagy francia, vagy német nyelven kell kiállítani. Az igazoláshoz mellékelni kell a szöveg legalább két fenti másik nyelvre készült fordítását (lásd a 4., 5. és 6. mellékleteket).

Az EURO V biztonságos tehergépkocsik zaj- és kipufogógáz-emissziós és biztonsági követelményeire vonatkozó igazolást (lásd 4. Melléklet) az alábbi szervezetek állíthatják ki:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága, amennyiben az adott országban nem jogosultak erre a gyártók képviselői; vagy

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője; vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

Amennyiben az igazolást felhatalmazott képviselő állítja ki, jeleznie kell, hogy azt melyik gyártó nevében adta ki.

Az igazolást egyszer kell kiadni és nincsen szükség annak megújítására, kivéve azt az esetet, ha változás történt az igazoláson jelzett emissziós alapadatokban.

Az EURO V biztonságos tehergépkocsik biztonsági követelményeire vonatkozó igazoláson szereplő specifikációkat legalább évente ellenőrizni kell forgalombiztonsági ellenőrzés keretében (lásd 6. Melléklet).

A minimális biztonsági követelmények a vontató járműre és a pótkocsira is érvényesek. A pótkocsikra külön igazolást kell kiállítani nyilvántartásba vételükkor és a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a biztonsági követelményeknek való megfelelést is (lásd 5. és 6. Mellékletek).

Újonnan gyártott járművekhez, a pótkocsi biztonsági követelményekre vonatkozó igazolását (lásd 5. Melléklet) a következő szerveknek kell kitölteniük a megfelelő mellékletben meghatározott rendelkezések szerint:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága * ,

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője, vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

A jármű és a pótkocsi forgalombiztonsági ellenőrzésének igazolását a vonatkozó Mellékletekben foglaltaknak megfelelően kell kiállítania:

- a nyilvántartási ország által a 96/96/EK irányelvben vagy az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben vagy a R.E.1.Egységes Szerkezetű Határozatban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt és közvetlenül irányított hatóságnak, illetve testületnek.

Abban az esetben, ha valamilyen helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az igazolásban szereplő emissziós értékek és biztonsági követelmények nem teljesülnek, az a műszaki specifikációk teljesítésének elmulasztásaként kezelendő. Ilyen esetben az igazolás érvénytelennek minősül.

A határátkelés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében célszerű és javasolt az EURO V biztonságos tehergépkocsik elejére felhelyezni a 8. Mellékletben bemutatott mágneses jelzést, illetve matricát. A fehér szélű és zöld hátterű jelzésen fehér színű V feliratot kell feltüntetni (V=EURO V).

1. Melléklet

Az éves CEMT engedély mintája
A rövid távra szóló CEMT engedély mintája

2. Melléklet

A nemzetközi költözési engedély mintája
CEMT az engedélyt kibocsátó ország országjele

....... számú ENGEDÉLY

NEMZETKÖZI KÖLTÖZÉSRE

Ez az engedély feljogosítja

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................

(a vállalkozó neve vagy cégneve és teljes címe)

költözési ingóságok nemzetközi szállítására Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Belorusszia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Macedónia, Málta, Grúzia, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Moldávia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Örményország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság és Ukrajna között egy járművel vagy járműszerelvénnyel, valamint ezen járművek üresen történő áthaladására a CEMT-tagállamainak területén.

Ez az engedély ...............................-tól ...................................................-ig érvényes.

Kiállítva ........................... dátum ..................................

(a kiállító hatóság aláírása és bélyegzője
- a jármű nyilvántartási országa)

Általános feltételek

Az engedélyt a járművön kell tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

Csak nemzetközi költözésre jogosít. Belföldi fuvarozásra nem érvényes.

Az engedély harmadik félre nem ruházható át.

A fuvarozó köteles betartani valamennyi tagállam törvényeit, rendeleteit és adminisztratív előírásait, különösen azokat, amelyek a fuvarozásra és a közlekedésre vonatkoznak.

3. Melléklet

Az engedélyeken szereplő lehetséges pecsétek

A, GR, H és I pecsétek piros színben

EURO III biztonságos tehergépkocsi pecsét zöld színben

EURO IV biztonságos tehergépkocsi pecsét zöld színben

EURO V biztonságos tehergépkocsi pecsét zöld színben

Ezek a pecsétek az engedély első oldalán szerepelnek, rendszerint a lap jobb szélén.

Cachets susceptibles de figurer sur les autorisations

Stamps which might appear on the licences

4. Melléklet

Az „EURO III biztonságos”, az „EURO IV biztonságos” és az „EURO V biztonságos” tehergépkocsi kipufogógáz- és zajemisszióra vonatkozó műszaki előírásoknak és biztonsági előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolás mintája

5. Melléklet

Pótkocsikra vonatkozó igazolás mintája

6. Melléklet

Járművek és pótkocsik közlekedésbiztonsági ellenőrzésére vonatkozó igazolás mintája

7. Melléklet

A fuvarnapló első három oldalának mintája
A fuvarnapló zöld színű, A4-es méretű lapokból áll, amelyet saját hivatalos nyelvükön kell kiállítaniuk a tagországoknak
1. oldal
........................................................ Fuvarnapló száma: ........................
(ország) (az engedély számával megegyezően)
FUVARNAPLÓ
nemzetközi árufuvarozáshoz
a ................. számú CEMT engedély alapján
Fuvarozó: ............................................
(név)
.............................................
.............................................
(a fuvarozó teljes címe)
A kiállító hatóság aláírása
és bélyegzője
Kiadás kelte: ............................... .........................................
(Hely és időpont)

2. oldal

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A fuvarnaplót és az ahhoz kapcsolódó CEMT engedélyt a járműben kell tartani. Egy engedélyhez csak egy fuvarnapló tartozhat.

2. A fuvarnaplók sorszámának meg kell egyezniük a vonatkozó engedélyek sorszámával, részletező számozással, (amennyiben szükséges) mert új fuvarnapló csak akkor adható ki, ha az előző már betelt. Amennyiben ez a kitétel nem teljesül, maga az engedély érvénytelennek tekinthető.

3. A lebonyolított fuvarozási műveletek kapcsán időrendi sorrendben kell beírni az egyes járatok szakaszait a berakodási és a kirakodási pont között, valamint az egyes határátlépő üresjáratok esetében. A tranzitálási helyek is feltüntethetők, azonban ez nem kötelező.

4. A fuvarnaplót minden rakománnyal történő és rakomány nélküli közlekedés megkezdése előtt ki kell tölteni, rakománnyal történő közlekedés esetén minden egyes be- és kirakodási pont közötti útvonalra vonatkozóan külön.

5. Ha egy járat során a rakomány felvételére különböző gyűjtőpontokon, vagy lerakására különböző terítési pontokon kerül sor, akkor ennek tényét az 1., 2., 3., 5. és 6. oszlopok megfelelő rovataiban fel kell tüntetni, „+” jellel jelezve pl. a 2 a) oszlopban a felrakóhelyet Ventspils + Riga + Bauska; az 5. oszlopban az össztömeget: 12 + 5 + 5.

6. A fuvarnaplóban az esetleges javításokat úgy kell elvégezni, hogy az eredeti beírás, illetve számok olvashatóak maradjanak.

7. Amennyiben a járatot egyéves vagy rövid távra szóló engedéllyel kezdték meg, és a soron következő időszakra vonatkozó másik engedély alapján folytatják, mindkét engedélyt az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani. Azon engedélyhez kapcsolódó fuvarnaplónak, amely alapján a járatot befejezik, tartalmaznia kell a teljes járatra vonatkozó információkat és a „Külön megjegyzések” oszlopban fel kell tüntetni azon engedély sorszámát, amellyel a járatot megindították.

8. A fuvarnapló kitöltött lapjait az engedélyben jelzett érvényességi időtartam lejártáig meg kell őrizni a fuvarnaplóban. Ezt követően a kitöltött lapokat éves engedély esetén az egyes naptári hónapok végét követő két héten belül, rövid távra szóló engedély esetén az érvényességi idő lejártát követő két héten belül el kell küldeni az illetékes hatóságnak vagy testületnek.

3. oldal

CEMT engedély száma: ...........................

a) Indulás időpontja a) Berakodás helye a) Berakodási ország Rendszám/
bejegyzési
ország
Össztömeg (tonna) Km-ek száma indulásnál Külön megjegyzések
b) Érkezés időpontja b) Kirakodás helye b) Kirakodási ország (egy tizedesjegyig) Km-ek száma érkezésnél
1 2 3 4 5 6 7
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)
a) a) a) a)
b) b) b) b)

8. Melléklet

Az „EURO III biztonságos”, az „EURO IV biztonságos” és az „EURO V biztonságos” minősítéssel rendelkező tehergépkocsikra felragasztandó matricák mintái
A matricák előírt mérete az alábbi: zöld átmérő - 200 mm, fehér átmérő - 220 mm, betű - 114 mm, vagy alternatívaként: zöld átmérő - 130 mm, fehér átmérő - 150 mm, betű - 75 mm. A háttérnek zöld színűnek kell lennie, a külső peremnek és a betűnek pedig fehérnek.
A „III” számot kell használni az „EURO III biztonságos” tehergépkocsikhoz, a „IV” számot az „EURO IV biztonságos” tehergépkocsikhoz, és az „V” számot az „EURO V biztonságos” tehergépkocsikhoz.