A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

112/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet

az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2004. június 22-én létrejött, az Átmeneti Támogatás (Transition Facility) végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2004. június 22-én létrejött, az Átmeneti Támogatás (Transition Facility) végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Átmeneti Támogatás (Transition Facility) végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ ÁTMENETI TÁMOGATÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Mivel a csatlakozási szerződés 34. cikke létrehozza az Átmeneti Támogatást *  mint ideiglenes eszközt a csatlakozás időpontja és a 2006 vége közötti időszakra,

mivel az Átmeneti Támogatást azzal a céllal hozták létre, hogy az előcsatlakozási eszközökből finanszírozott hasonló jellegű támogatás folytatásaként segítse az új tagállamokat azon erőfeszítéseikben, hogy megerősítsék a közösségi jogszabályokat végrehajtó igazgatási kapacitásukat,

mivel a végrehajtási struktúrák és rendszerek kialakítása vonatkozásában fontos a stabilitás, a folytonosság és az egyszerűség fenntartása,

ezért

egyrészről az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) által képviselt Európai Közösség, és

másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a kedvezményezett) a következőkben állapodtak meg:

ÁLTALÁNOS

1. cikk

Meghatározások

1. Nemzeti Alap (NF)

A Nemzeti Alap a Pénzügyminisztériumon belüli központi kincstári egység, amelyen keresztül az Átmeneti Támogatási pénzeszközök a kedvezményezetthez jutnak.

2. Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU)

A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység a nemzeti közigazgatás szerve, melynek feladata az intézményfejlesztési, és külön rendelkezés esetén egyéb projektekre vonatkozó pályáztatás, szerződéskötés és kifizetések lebonyolítása. A projektek műszaki kivitelezése a programfelelős tisztviselők feladata.

3. Végrehajtó szerv (IA)

A végrehajtó szerv (IA) a nemzeti közigazgatásnak azon végrehajtó testülete, amelynek feladata a projektek számára a pályáztatás, a szerződéskötés, a kifizetések és külön rendelkezés esetén a műszaki kivitelezés lebonyolítása. A CFCU eljárhat végrehajtó szervként, például ikerintézményi együttműködési („twinning”) projektek esetén.

4. Nemzeti segélykoordinátor (NAC)

A nemzeti segélykoordinátor (NAC) a nemzeti közigazgatás (miniszteri vagy államtitkári rangú) képviselője, akinek feladata a kedvezményezett tagállamon belüli programtervezés. A nemzeti segélykoordinátor (NAC) biztosítja az egyéb közösségi pénzügyi támogatások és az Átmeneti Támogatás összehangolását, ő felel az Átmeneti Támogatási programok felügyeletéért és értékeléséért.

5. Nemzeti programengedélyező (NAO)

A nemzeti programengedélyező (NAO) a nemzeti közigazgatás (miniszteri vagy államtitkári rangú) képviselője, aki átfogó hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik az Átmeneti Támogatási pénzeszközök végrehajtásában. A nemzeti programengedélyező átruházhatja feladatköreit egy, vagy legfeljebb két másik tisztviselőre, de ez nem érinti az ezen együttműködési megállapodásban és egyéb megállapodásokban ráruházott felelősségi körökért fennálló végső felelősségét.

A nemzeti programengedélyező (NAO) nem töltheti be egyúttal a nemzeti segélykoordinátor tisztségét is.

6. Programengedélyező tisztviselő (PAO)

A programengedélyező tisztviselő (PAO) a CFCU vagy egy végrehajtó szerv vezetőjeként a nemzeti közigazgatás képviselője. A nemzeti programengedélyező (NAO) a nemzeti segélykoordinátorral (NAC) folytatott konzultációt követően nevezi ki a programengedélyező tisztviselőt, aki a nemzeti programengedélyezőnek felel a CFCU/végrehajtó szerv (IA) tevékenységéért és a végrehajtandó projektek hatékony és eredményes pénzügyi irányításáért.

7. Programfelelős tisztviselő (SPO)

A programfelelős tisztviselő a nemzeti közigazgatás (minisztérium/állami szerv) tisztviselőjeként a CFCU programengedélyező tisztviselőjének felel azon projektek műszaki kivitelezéséért, amelyeknél a CFCU felel a projektek igazgatási és pénzügyi végrehajtásáért.

8. Támogatásfelügyeleti vegyesbizottság (JMC)

A támogatásfelügyeleti vegyesbizottság (JMC) tagjai a nemzeti programengedélyező (NAO), a nemzeti segélykoordinátor (NAC) és a Bizottság képviselői, feladata az Átmeneti Támogatási programok felülvizsgálata.

9. Perseus

A Perseus az Európai Bizottság jelenlegi pénzügyi nyilvántartási rendszere.

10. Költségvetési rendelet (FR)

A költségvetési rendelet (FR) az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozik. A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK/Euratom rendelete; HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

2. cikk

A nemzeti programengedélyező feladatai

1. § Az Átmeneti Támogatás végrehajtásáért a nemzeti programengedélyező viseli az általános felelősséget.

A nemzeti programengedélyező a program lezárásáig teljes mértékben elszámoltatható az Átmeneti Támogatás forrásainak felhasználásáról. Ő biztosítja, hogy a pénzügyi irányításra és jelentéstételre, valamint a beszerzésre, a versenypolitikára és az állami támogatásra vonatkozó eljárásokat és közösségi szabályokat tiszteletben tartsák, valamint azt, hogy a projektinformációs és -jelentéstételi rendszer működőképes legyen. Ez magában foglalja a felelősséget annak biztosításáért, hogy minden gyanított vagy tényleges csalást vagy szabálytalanságot jelentsenek a Bizottságnak.

2. § A nemzeti programengedélyező az Átmeneti Támogatás összes forrása számára pénzügyi jelentési rendszert tart fenn. A nemzeti programengedélyező felel a felelősségi körébe tartozó minden feladat elvégzéséért, többek között a következőkért:

(i) a Bizottságtól pénzeszközök lekérése és kezelése;

(ii) a nemzeti segélykoordinátorral (NAC) folytatott konzultációt követően a CFCU programengedélyező tisztviselőinek (PAO) kinevezése és ellenőrzése;

(iii) adott esetben a CFCU-val kötött pénzügyi megállapodások aláírása;

(iv) adott esetben kifizetések teljesítése a CFCU részére, a pénzügyi megállapodásban meghatározott mechanizmusokkal összhangban;

(v) a nemzeti és egyéb társfinanszírozási források áramlásának az Átmeneti Támogatási programokra a nemzeti programokban megállapított módon történő biztosítása;

(vi) annak biztosítása, hogy az Átmeneti Támogatási alapok pénzügyi nyilvántartási rendszere (Perseus) rendszeres frissítésre kerüljön, és a Nemzeti Alap (NF), a CFCU teljes mértékben tiszteletben tartsa a jelentéstételi eljárásokat;

(vii) a felhasználatlan pénzeszközök visszaigénylése a CFCU-tól a program végén;

(viii) a nemzeti segélykoordinátorral és a Bizottság képviselőjével a támogatásfelügyeleti vegyesbizottságban való részvétel.

3. § Az együttműködési megállapodásban megállapított bármely feladat végrehajtásának elmulasztása az Átmeneti Támogatási források Bizottságnak történő visszafizetését vonja maga után.

3. cikk

Végrehajtó szervek

1. § Az Átmeneti Támogatás végrehajtásával a nemzeti programengedélyező (NAO) bízza meg a CFCU-t, és annak a költségvetési rendelet (FR) 164. cikkében megállapított feltételeknek való megfelelését a Bizottság biztosítja.

2. § A Bizottság bármikor visszavonhatja a CFCU jóváhagyását, ha megállapításra kerül, hogy az nem felel meg a költségvetési rendelet (FR) 164. cikkében foglalt követelményeknek.

BESZERZÉS

4. cikk

Beszerzés

1. § Beszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor a szabad hozzáférés, a tisztességes verseny és átláthatóság biztosítása érdekében a vonatkozó közösségi irányelvekkel összhangban.

2. § Ikerintézményi együttműködési („twinning”) projektre továbbra is a PHARE-programok során alkalmazott ikerintézményi kézikönyv vonatkozik, a csatlakozási okmány 34. cikkének rendelkezéseivel összhangban.

3. § A pályázati alapok kezelését a Bizottság által a PHARE csatlakozás utáni végrehajtására vonatkozó standard dokumentumokkal és eljárásokkal, és a finanszírozási határozatban lévő különös rendelkezésekkel összhangban kell végrehajtani.

5. cikk

Adózás

1. § Az Átmeneti Támogatási forrásokból finanszírozott projektekre a nemzeti adózási jogszabályok vonatkoznak.

2. § Adókat és vámokat nem lehet az Átmeneti Támogatásból finanszírozni. A HÉA csak abban az esetben képez támogatható kiadást, ha az közvetlenül és feltétlenül a végső kedvezményezettet terheli. A visszatéríthető HÉA nem minősül támogathatónak akkor sem, ha azt a végső vagy egyéni kedvezményezettnek ténylegesen nem térítették vissza.

PÉNZMOZGÁS

6. cikk

Bankszámlák

1. § Az Átmeneti Támogatásból fedezett minden nemzeti program számára a Nemzeti Alap nyit egy bankszámlát a központi banknál vagy a Bizottsággal egyeztetett banknál.

E bankszámlának vannak alszámlái, amelyekről CFCU jogosult kifizetéseket eszközölni. Olyan esetekben, ha ez a rendszer nem megvalósítható, a Bizottság és a Nemzeti Alap különleges szabályozásról állapodhat meg.

2. § E bankszámlák főszabályként kamatozó számlák. A bankszámlákon felhalmazódott kamat összegét közölni kell a Bizottsággal.

3. § A bankszámlák feletti rendelkezéshez két aláírás szükséges, a nemzeti programengedélyező és egy számvitelért felelős rangidős tisztviselő aláírása.

4. § A Nemzeti Alap tájékoztatja a Bizottságot minden lényeges információról minden olyan számla vonatkozásában, amelyre Átmeneti Támogatási alapokat utaltak át. Lényeges információ többek között a bank neve és címe, a bankszámla száma, a számlatulajdonos(ok) neve, kamatlábak és a Bizottság által kért más információk.

7. cikk

Pénzeszközök lekérése a Bizottságtól

1. § A Nemzeti Alapnak utalják át az alapok 20%-áig terjedő első, előfinanszírozást *  képező kifizetést, a Nemzeti Alap számára a nemzeti programok finanszírozási határozatáról a Bizottság által küldött értesítést, valamint a Nemzeti Alap és a CFCU között létrejött finanszírozási megállapodások aláírását követően. Ezen túlmenően a nemzeti programengedélyezőnek be kell nyújtania a Bizottság felé a programengedélyező tisztviselők kinevezését és a létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer leírását, kiemelve a Nemzeti Alap és a CFCU közötti információáramlást és a kifizetési feladatok elvégzésének módját.

2. § Két további fizetést teljesítenek, amelyek egyrészt időközi kifizetések,  *  valamint az előfinanszírozás legfeljebb 30%-ig történő megújítását jelentik minden egyes projektalap terhére. A második átutalást akkor indítják, ha a CFCU a költségvetés 5%-át kifizette. A harmadik lehívást a teljes hatályos költségvetés 35%-ának kifizetése esetén lehet kérni.

A negyedik lehívásra a teljes hatályos költségvetés 70%-ának kifizetése és minden szerződés aláírását követően kerül sor.

Kivételesen a nemzeti programengedélyező a megállapodás szerinti százalékos aránynál többet kérelmezhet, ha a CFCU a készpénzforgalom előrejelzése segítségével szemléltetni tudja, hogy a pénzigény az elkövetkező időszakban meghaladja e százalékos arányt.

3. § Azokban az esetekben, ha a Nemzeti Alapnál, a CFCU-nál letétbe helyezett pénzeszközök összessége meghaladja a program hatályos teljes költségvetésének 15%-át, a Bizottság kivételesen akkor engedélyezhet kifizetést, ha a nemzeti programengedélyező megfelelően alátámasztott bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a szerződéses kötelezettségek nem teljesíthetők a rendelkezésre álló pénzeszközökből.

4. § A nemzeti programengedélyező által hitelesítendő és jóváhagyandó kifizetési kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani jóváhagyásra és átutalásra.

A kifizetési kérelmeket a következőkkel kell alátámasztani:

(i) kiadásigazoló nyilatkozat, kimutatva (társfinanszírozáskor) a nemzeti és az Átmeneti Támogatási pénzeszközök (adott esetben) alprogramokra, projektekre és alprojektekre osztott, szerződött és kifizetett összesített összegét - ilyen módon bemutatva az indikatív költségvetés (azaz nemzeti program), a kiadások és a CFCU által előterjesztett pénzügyi jelentésen alapuló tényleges kifizetések közötti összefüggést. Ebből a célból mellékelni kell a végrehajtó szerveket és az irányításuk alatt álló alprogramokat/projekteket, a vonatkozó szerződéseket és kifizetéseket feltüntető táblázatot,

(ii) megfelelő rendszeres pénzügyi jelentés (Perseus), az aláírt szerződések és az eszközölt kifizetések feltüntetésével,

(iii) a Nemzeti Alap és a CFCU által nyitott bankszámláknak megfelelő, a kamatokra is kiterjedő számlaegyeztetés,

(iv) a 12. cikkben előírt, az elért haladásról szóló jelentések,

(v) a nemzeti programengedélyező írásbeli nyilatkozata, amely igazolja, hogy a kifizetési kérelemben foglalt információk helytállóak, az Átmeneti Támogatás végrehajtása megfelelő ütemben és a nemzeti programban meghatározott céloknak megfelelően halad előre.

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pénzeszközök átutalásának alátámasztására kiegészítő információt kérjen.

5. § A Nemzeti Alap részletes kimutatást vezet minden kifizetésről, amelyet Átmeneti Támogatásból finanszírozott egyedi programok, alprogramok, projektek és (adott esetben) alprojektek végrehajtására kapott.

6. § Ha a Bizottságtól kapott kifizetések meghaladják a végleges igazolt kiadásokat, a Nemzeti Alapnak a végleges nyilatkozat benyújtásával egy időben vissza kell fizetnie a többletet a Bizottság részére.

Ha vannak függő kifizetések (a szerződés alapján visszatartott pénzösszegek kivételével), a Nemzeti Alapnak magyarázatot és előrejelzést kell adnia a kifizetések véglegesítéséről. A Nemzeti Alap a szerződés alapján visszatartott pénzeszközökről és a függő kifizetések előrehaladásáról negyedévenként jelentést tesz. Ha ezen összegeket az ajánlattevőnek nem fizették ki, akkor ezeket is vissza kell téríteni a Bizottságnak.

8. cikk

Végső elszámolás

1. § A Nemzeti Alap legkésőbb a szerződések teljesítését követő nyolc hónapon belül beterjeszti a végleges kiadásokról szóló nyilatkozatot és az átadott számlák szabályszerűségét, pontosságát és hitelességét igazoló tanúsítványt. A végleges igazolt kiadásoknak e ponton meg kell egyezniük a szerződések eredeti értéke és a végrehajtás során az ajánlattevőkkel egyeztetett levonások és megtakarítások különbözetével. Azoknak egyben meg kell egyezniük a teljesített kifizetések és a szerződés alapján visszatartott függő pénzeszközök összegével.

2. § A végső nyilatkozat értékelését követően a Bizottság ismerteti álláspontját a közösségi finanszírozásból nem részesíthető kiadásokra vonatkozóan, ha azt állapítja meg, hogy a kifizetéseket nem a közösségi szabályokkal összhangban hajtották végre.

A Bizottság írásban értesíti ellenőrzéseinek eredményéről és a finanszírozási kiadásokból történő kizárásra vonatkozó következtetéseiről a Nemzeti Alapot, amelynek egy hónap áll a rendelkezésére írásbeli válaszának benyújtására.

Ha a Nemzeti Alap írásbeli válaszának kézhezvételét követő egy hónapon belül nem jön létre megállapodás, a Bizottság határoz és megállapítja a finanszírozásból kizárandó összegeket, különös tekintettel a megállapított szabálytalanság mértékére, a jogsértés jellegére és súlyára, valamint a Közösség pénzügyi veszteségére.

3. § A 2. §-ban említett határozatot követően minden nem támogatható kiadás beszedésre kerül, nem érintve a 18. cikkben meghatározott szabálytalanságok kezelését és a későbbi pénzügyi korrekciókat.

A pénzeszközök beszedése vagy a Nemzeti Alapok általi közvetlen visszafizetés, vagy a közösségi szabályokkal összhangban lévő ellentételezés formájában történik.

9. cikk

Projekt megváltoztatása

1. § A nemzeti segélykoordinátor (NAC) és a nemzeti programengedélyező (NAO) kérhet ugyanazon nemzeti programon belül tisztán technikai jellegű változtatásokat vagy a pénzeszközök átcsoportosítását egyik projektből a másikba (programkiigazítás).

2. § A Bizottságnak a NAC és a NAO aláírásával ellátott írásbeli tájékoztatót kell küldeni, ha a változtatások tisztán technikai jellegűek vagy az átcsoportosítás halmozott összege az érintett projekt(ek) 15%-át nem éri el és nem jár egyetlen projekt célkitűzéseinek/eredményeinek módosításával sem. A Bizottság az értesítés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül emelhet kifogást. E határidő elteltét követően a Bizottság jóváhagyását megadottnak kell tekinteni.

3. § Ha a projektváltoztatás kérése:

- az érintett projekt(ek) költségvetése 15%-át (halmozottan) el nem érő pénzeszközök átcsoportosítása, de valamely projekt célkitűzéseinek/eredményeinek változását vonja maga után, vagy

- a pénzeszközök átcsoportosítása meghaladja az érintett projekt(ek) költségvetésének 15%-át (halmozottan), vagy

- olyan technikai módosítás, amely egy projekt célkitűzéseinek/eredményeinek változását vonja maga után, vagy

- létező projektek leállítására vagy új projektek létrehozására irányul,

a nemzeti segélykoordinátor és a nemzeti programengedélyező aláírásával ellátott írásbeli kérelmet kell a Bizottságnak eljuttatni, jóváhagyás céljából.

4. § Új bizottsági határozat szükséges azon esetekben, ha egy nemzeti programon belül az átcsoportosítások összege meghaladja a teljes költségvetés 15%-át, vagy ha a program célkitűzése/eredményei módosulnak.

10. cikk

Intézményfejlesztési Alap

A nemzeti segélykoordinátornak be kell szereznie a Bizottság írásbeli jóváhagyását mindenhez, amit az Átmeneti Támogatásra felállított nemzeti programban foglalt intézményfejlesztési alapból szándékoznak finanszírozni.

11. cikk

A pénzeszközök átutalása a végrehajtó szerveknek

1. § A Nemzeti Alap adott esetben pénzügyi megállapodásokat köt a CFCU-val. A pénzügyi megállapodásoknak meg kell felelniük a 438/2001 bizottsági rendelet 5. cikkében leírt követelményeknek, és részletes rendelkezéseket kell tartalmazniuk a pénzeszközök átutalása vonatkozásában.

2. § A Nemzeti Alap a készpénzforgalom előrejelzése alapján utalja át a pénzeszközöket a CFCU-nak.

3. § A CFCU-nak átutalási kérelmet kell benyújtania a Nemzeti Alap felé szükségleteinek megfelelően, a vonatkozó pénzügyi megállapodásban meghatározottak szerint.

4. § A kérelem és az alátámasztó dokumentáció alapján a nemzeti programengedélyező igazolja a CFCU rendelkezésére álló előző részlet kifizetési szintjét és ha a kérelem indokolt, a nemzeti programengedélyező hozzájárul a pénzeszközök következő részletének felszabadításához. A CFCU csak aláírt szerződésekhez kapcsolódó kifizetéseket eszközöl.

5. § A Nemzeti Alap és a nemzeti programengedélyező viseli a Bizottság felé a végső felelősséget annak igazolásáért, hogy az átutalások megfelelően és helytálló információk alapján történtek.

6. § (adott esetben) Ha a Nemzeti Alap egy projektnél kifizető szervként működik, a végrehajtó szerv (CFCU) kérését követően a Nemzeti Alap eszközli a kifizetéseket az ajánlattevők felé. A Nemzeti Alap jelenti a kifizetéseket a CFCU-nak, az adatoknak a Perseusba késedelem nélkül történő bevitele céljából.

JELENTÉSTÉTEL, PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS ÉS AUDIT

12. cikk

Jelentéstétel

1. § A CFCU hathavonta, meghatározott formátumban jelentést készít a Bizottságnak a felelősségi körébe tartozó projektek végrehajtásáról. A nemzeti segélykoordinátor átfogó jelentést tesz a Bizottságnak legalább évente kétszer, a támogatásfelügyeleti vegyesbizottság előkészítése során vagy gyakrabban, ha a JMC többször ülésezik.

2. § A Nemzeti Alap az Átmeneti Támogatásból finanszírozott minden programmal járó minden szerződéses és egyéb pénzügyi műveletre kiterjedő, megfelelő analitikus számviteli rendszert működtet.

3. § A nemzeti programengedélyező biztosítja, hogy (adott esetben) a Nemzeti Alap, a CFCU tartson fenn minden Átmeneti Támogatási pénzeszköz számára - beleértve adott esetben a CFCU-nak átutalt pénzeszközöket - működőképes műszaki és pénzügyi nyilvántartási rendszert (a Perseust, beleértve többek között az előminősítési és pályáztatási adatokat).

4. § A Nemzeti Alap negyedéves jelentéseket állít össze a program pénzügyi helyzetéről, az elkövetkező pályázatok ütemezéséről, megvalósult pályázatértékelésekről és odaítélt szerződésekről, a projektek végrehajtási módjáról, az esetleg felmerült problémákról, jövőbeli kilátásokról és bármely egyéb, a Bizottság által kért szükséges információról. Ha a körülmények megkövetelik, a Bizottság kérhet kiegészítő ad-hoc jelentéseket.

5. § A teljes pénzügyi irányítás, az ajánlattételi és szerződéskötési eljárások iratanyagát legalább öt éven át meg kell őrizni, attól az időponttól számítva, amikor az Európai Parlament az Átmeneti Támogatás végrehajtásával összefüggésben álló utolsó költségvetési évre mentesítést ad.

A még véglegesen le nem zárt, vagy bírósági eljárás alatt álló műveletekkel kapcsolatos iratokat az első albekezdésben meghatározott időszaknál hosszabb ideig kell megőrizni, más szóval - esettől függően - a műveletek lezárulása vagy végleges bírósági határozat meghozatala évét követő év végéig.

13. cikk

Irányítási és ellenőrzési rendszerek

1. § Az Átmeneti Támogatás hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítása érdekében a kedvezményezett az általánosan elfogadott elvekkel és előírásokkal összhangban létrehoz egy támogatásirányítási és -ellenőrzési rendszert. E rendszernek meg kell felelnie a költségvetési rendelet *  164. cikkében meghatározott követelményeknek, különösen megfelelő biztosítékot kell nyújtania a közösségi támogatásokra vonatkozó kérelmek pontosságára, szabályszerűségére és támogathatóságára.

2. § A kedvezményezett állam irányítási és ellenőrzési rendszereinek a 438/2001 bizottsági rendelet *  7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megfelelő ellenőrzési nyomvonalat kell biztosítania.

3. § Az illetékes nemzeti pénzügyi ellenőrzési hatóság a program végrehajtásában érintett minden résztvevőnél megfelelő pénzügyi ellenőrzést végez.

14. cikk

Audit (szakmai és pénzügyi ellenőrzés az alapok felhasználását illetően)

1. § A Bizottság részére minden évben meg kell küldeni egy audittervet és az elvégzett ellenőrzések eredményét tartalmazó összefoglalót. Az auditjelentéseknek a Bizottság rendelkezésére kell állniuk.

2. § A Bizottság vagy a Bizottság által megbízott külső auditor a Bizottság szabad mérlegelése szerint ellenőrizheti a Nemzeti Alap számláit és műveleteit, és (adott esetben) a CFCU-t, a Bizottság, valamint az Európai Közösségek Számvevőszéke jogainak és hatáskörének sérelme nélkül.

INTÉZKEDÉSEK A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS A CSALÁS ELLEN

15. cikk

Meghatározások

1. § Szabálytalanság a közösségi jogszabályok *  (beleértve ezen együttműködési megállapodást) rendelkezéseinek, az Átmeneti Támogatásra létrehozott nemzeti programokra és az abból eredő szerződésekre vonatkozó bizottsági határozatok bármely olyan megsértése, amely egy gazdasági szereplő tevékenysége vagy mulasztása miatt a Közösségek általános költségvetése, vagy az általuk irányított költségvetések sérelmével jár vagy járhat egy indokolatlan kiadási tétel révén.

2. § Csalás minden, a következőkkel kapcsolatos, szándékos cselekedet vagy mulasztás:

(i) hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozat vagy irat felhasználása vagy bemutatása, amelynek eredménye az Európai Közösségek általános költségvetéséből vagy irányítása alatt álló költségvetésből származó pénzeszközök jogtalan felhasználása vagy alaptalan visszatartása,

(ii) egy meghatározott kötelezettség megsértésére vonatkozó információ elhallgatása, ugyanilyen hatással.

(iii) az eredetileg más célokra juttatott pénzeszközök nem rendeltetésszerű felhasználása.

3. § Aktív vesztegetés minden olyan szándékos cselekmény, amellyel valaki közvetlenül vagy közvetve, egy tisztviselő vagy egy harmadik fél számára bármilyen előnyt kilátásba helyez vagy juttat annak érdekében, hogy a tisztviselő hivatali hatáskörében, hivatali kötelezettségének megszegésével úgy járjon el vagy úgy tartózkodjon a kötelezettségének megfelelő eljárástól, hogy azzal sérti vagy veszélyezteti az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit.

Passzív vesztegetés azon tisztviselő szándékos cselekménye, aki közvetlenül vagy közvetve bármilyen előnyt kér saját maga vagy egy harmadik fél számára, ilyen előnyben részesül, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azzal a céllal, hogy hivatali hatáskörében, hivatali kötelezettségének megszegésével úgy járjon el vagy úgy tartózkodjon a kötelezettségének megfelelő eljárástól, hogy azzal sérti vagy veszélyezteti az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit.

16. cikk

A kedvezményezett ország által tett intézkedések

1. § A kedvezményezettnek biztosítania kell a nemzeti és közösségi ellenőrzéseket követően a gyanított vagy tényleges csalás és szabálytalanság kivizsgálását és megfelelő kezelését, valamint létre kell hoznia az 1681/94/EK bizottsági rendeletnek *  megfelelő ellenőrzési és jelentéstételi mechanizmust.

Minden gyanított vagy tényleges csalást és szabálytalanságot, valamint a nemzeti hatóság által ezzel kapcsolatban tett minden intézkedést késedelem nélkül jelenteni kell a Bizottságnak. A kedvezményezett országnak minden negyedév végét követő két hónapon belül arról a tényről is tájékoztatnia kell a Bizottságot, ha nincsen jelentendő gyanított vagy tényleges csalás és szabálytalanság.

2. § A kedvezményezettnek minden megfelelő intézkedést meg kell tennie, hogy megelőzzön és elhárítson minden aktív vagy passzív korrupciós gyakorlatot a beszerzési vagy odaítélési eljárás bármely szakaszában, valamint a megfelelő szerződések végrehajtása során.

17. cikk

A Bizottság által tett intézkedések

1. § Minden finanszírozási határozat, valamint az ezek eredményeképpen létrejött szerződések a Bizottság (beleértve az Európai Csaláselleni Hivatalt) felügyelete és pénzügyi ellenőrzése és az Európai Számvevőszék pénzügyi ellenőrzése alá tartozik.

2. § A Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében a Bizottság a 2185/96/EK tanácsi rendeletben *  meghatározott eljárásokkal összhangban helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is végezhet.

3. § A fent leírt vizsgálatok és pénzügyi ellenőrzések vonatkoznak a közösségi pénzeszközökből részesített minden vállalkozóra és alvállalkozóra.

18. cikk

A pénzeszközök megtéríttetése szabálytalanság vagy csalás esetén

1. § A program végrehajtása során vagy a pénzügyi ellenőrzés eredményeként bármikor felfedezett bármely szabálytalanság vagy csalás *  esetén a bizottsági pénzeszközöket vissza kell fizetni.

2. § A kedvezményezett tagállam tartozik elsődleges felelősséggel a szabálytalanságok kivizsgálásáért.

A tagállam intézkedései közé tartozik a szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kiigazítása, valamint az, hogy értesítse ezekről a Bizottságot. A kedvezményezett tagállam tájékoztatja a Bizottságot az igazgatási és a bírósági eljárások állásáról.

A kedvezményezett tagállam elvégzi az egyedi szabálytalanság által megkövetelt pénzügyi korrekciót. A tagállam által elvégzett korrekció a közösségi hozzájárulások összességének vagy egy részének törléséből áll. Az ilyen módon felszabadult közösségi pénzeszközöket ezen együttműködési megállapodás 9. cikkének megfelelően a Nemzeti Alap újra felhasználhatja az Átmeneti Támogatás céljára.

3. § Ha a szükséges vizsgálat elvégzése után a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy

a) a kedvezményezett tagállam nem tett eleget az együttműködési megállapodás 18. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek, vagy

b) egy projekt végrehajtása nem indokolhatja a juttatott támogatás egy részét vagy egészét, vagy

c) az irányítási vagy ellenőrzési rendszer olyan komoly hiányosságokat mutat, amelyek szabálytalanságokhoz vezethetnek,

a Bizottság felfüggesztheti az adott program további finanszírozását, és indokolás mellett felkérheti a kedvezményezett tagállamot észrevételeinek benyújtására és adott esetben meghatározott időn belül korrekciók elvégzésére.

4. § A Bizottság által megadott határidő elteltekor - ha nem jött létre megállapodás és a tagállam nem végezte el a korrekciókat - a Bizottság a tagállam észrevételeinek figyelembevételével három hónapon belül határozatot hozhat:

a) az adott program kifizetéseinek csökkentéséről vagy törléséről, vagy

b) az érintett programhoz nyújtott támogatás egy részének vagy egészének törlésével a pénzügyi korrekciók elvégzéséről.

A Bizottság a korrekció összegének meghatározásakor figyelembe veszi az arányosság elvével összhangban a szabálytalanság fajtáját és a kedvezményezett tagállam irányítási és ellenőrzési rendszerében felfedett hiányosságok kiterjedését és pénzügyi vonatkozásait.

Az a) vagy b) pont szerinti határozat hiányában a program további finanszírozásának felfüggesztését azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

5. § A nemzeti programengedélyező biztosítja minden fel nem használt pénzeszköz vagy helytelenül kifizetett összeg visszafizetését az értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belül. Abban az esetben, ha a nemzeti programengedélyező nem fizeti vissza a Közösségnek járó összeget, az összeget a kedvezményezett tagállam téríti meg a Bizottságnak. A vissza nem fizetett összegeket a késedelmes fizetésekre felszámított kamat terheli az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával.

FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS

19. cikk

Felügyelet és értékelés

1. § Az Átmeneti Támogatási programok végrehajtásának felügyeletét a monitoring-vegyesbizottság (JMC) végzi. A JMC a nemzeti programengedélyezőből, a nemzeti segélykoordinátorból és a Bizottság szolgálataiból áll. Évente legalább két alkalommal ülésezik abból a célból, hogy az Átmeneti Támogatásból finanszírozott minden programot felülvizsgáljon a nemzeti program finanszírozási határozatában meghatározott célkitűzések elérésére tett haladás értékelése érdekében. A JMC ajánlhatja a prioritások megváltoztatását és/vagy az Átmeneti Támogatási pénzeszközök átcsoportosítását.

2. § Az Átmeneti Támogatás esetében a JMC munkáját adott esetben szektorális monitoring-albizottságok (SMSC) segítik, amelyeknek tagjai a nemzeti segélykoordinátor, mind a CFCU programengedélyezője. A Bizottság szolgálatait megfigyelőként meg kell hívni. Az SMSC részleteiben felülvizsgálja minden egyes program előrehaladását, beleértve a JMC által megfelelő felügyeleti ágazatokba csoportosított programok összetevőit és szerződéseit is. Minden egyes ágazat felügyeletét egy szektorális monitoring-albizottság végzi a végrehajtó szerv rendszeres felügyeleti jelentései és független értékelők időközi értékelései alapján. A szektorális monitoring-albizottság az irányítás és az arculat aspektusaira vonatkozó javaslatokat terjeszt elő és biztosítja azok kivitelezését. A szektorális monitoring-albizottság a JMC-nek tesz jelentést, és annak nyújtja be átfogó, részletes véleményét az ágazatában finanszírozott minden Átmeneti Támogatási programról.

3. § A Bizottság szolgálatai biztosítják, hogy a program befejezését követően elvégezzék annak utólagos értékelését.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Átláthatóság/Nyilvánosság

Az érintett programengedélyező felel annak biztosításáért, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket, amelyek az Átmeneti Támogatásból finanszírozott valamennyi tevékenység számára megfelelő nyilvánosságot biztosítanak.

21. cikk

Záró rendelkezések

Kivételes és megfelelően indokolt esetekben egyedi finanszírozási határozatok különleges rendelkezéseket hozhatnak az Átmeneti Támogatás nemzeti programjának végrehajtásához, amelyek elsőbbséget élveznek az együttműködési megállapodáshoz képest.

Ezen együttműködési megállapodás csak a felek közös írásbeli beleegyezésével módosítható.

Ez az együttműködési megállapodás annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

Kelt .............................. Kelt ..............................
Dátum: ......................... Dátum: .........................
a Magyar Köztársaság Kormánya részéről
NAC
Európai Bizottság részéről
Bővítési Főigazgatóság, főigazgató NAO”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. június 22-től kell alkalmazni. A rendelet végrehajtásáért az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter felelős.


  Vissza az oldal tetejére