A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi CXVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVII. számú törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2004. évi költségvetése végrehajtását 1168,329 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatvannyolcmillió-háromszázhuszonkilencezer forint bevétellel és 1124,260 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhuszonnégymillió-kettőszázhatvanezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2004. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 860,800 M Ft, azaz nyolcszázhatvanmillió-nyolcszázezer forint.

(2) Az ORTT intézményi működési bevétele 16,939 M Ft, azaz tizenhatmillió-kilencszázharminckilencezer forint.

(3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 44,043 M Ft, azaz negyvennégymillió-negyvenháromezer forint.

(4) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 244,570 M Ft, azaz kettőszáznegyvennégymillió-ötszázhetvenezer forint, a képzési céltámogatás 0,427 M Ft, azaz négyszázhuszonhétezer forint.

(5) A lakáskölcsön törlesztés befolyt összegéből bevételként elszámolt összeg 1,550 M Ft, azaz egymillió-ötszázötvenezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 020,642 M Ft, azaz egymilliárd-húszmillió-hatszáznegyvenkettőezer forint, a felhalmozási kiadás 103,618 M Ft, azaz egyszázhárommillió-hatszáztizennyolcezer forint.

(2) A működési kiadásokból 582,567 M Ft, azaz ötszáznyolcvankétmillió-ötszázhatvanhétezer forint a személyi juttatás, 191,783 M Ft, azaz egyszázkilencvenegymillió-hétszáznyolcvanháromezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 246,292 M Ft, azaz kettőszáznegyvenhatmillió-kettőszázkilencvenkettőezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2004. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 44,069 M Ft, azaz negyvennégymillió-hatvankilencezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2004. évi kötelezettségvállalások 2005. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2004. évi bevétele 8 033,381 M Ft, azaz nyolcmilliárd-harminchárommillió-háromszáznyolcvanegyezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2004. évi kiadása 7 969,542 M Ft, azaz hétmilliárd-kilencszázhatvankilencmillió-ötszáznegyvenkettőezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2004. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. számú melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2005. évi CXVII. törvényhez

Az ORTT 2004. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2004. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 860,800 860,800 860,800
Működési és felhalmozási bevételek - 16,939 16,939
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz - 244,570 244,570
Képzési céltámogatás - 0,427 0,427
Lakáskölcsön törlesztés visszaforgatása - 1,550 1,550
2003. évi pénzmaradvány felhasználása 39,305 39,305
Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 4,738 4,738
Összesen: 860,800 1 168,329 1 168,329

2. számú melléklet a 2005. évi CXVII. törvényhez

Az ORTT 2004. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2004. évi teljesítés
Személyi juttatások 517,929 593,732 582,567
Munkaadókat terhelő járulékok 163,458 198,582 191,783
Dologi kiadások 168,413 266,485 246,292
Felhalmozási kiadások 11,000 109,530 103,618
Összesen: 860,800 1 168,329 1 124,260

3. számú melléklet a 2005. évi CXVII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2004. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5 119,516 5 494,830 5 494,830
Frekvenciapályázati díj 0,160 13,686 13,686
Támogatási pályázati díj 52,370 227,972 227,972
Áfa 1 293,012 1 423,779 1 423,779
Áfakötelezettség finanszírozása MA-tól - 354,978 354,978
Kötbér, bírság, késedelmi kamat - 241,612 241,612
Óvadék - 271,000 271,000
Közérdekű kötelezettségvállalás - 5,228 5,228
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó) - 0,296 0,296
Összesen: 6 465,058 8 033,381 8 033,381

4. számú melléklet a 2005. évi CXVII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2004. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5 119,516 5 494,830 5 468,294
Frekvenciapályázati díj 0,160 13,686 13,609
Támogatási pályázati díj 52,370 227,972 217,894
Áfa 1 293,012 1 598,779 1 598,665
Finanszírozott áfa visszatérítése MA-nak - 169,676 143,616
Kötbér, bírság, késedelmi kamat - 241,612 240,882
Óvadék - 281,302 281,302
Közérdekű kötelezettségvállalás 5,228 5,228
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó) - 0,296 0,052
Összesen: 6 465,058 8 033,381 7 969,542

5. számú melléklet a 2005. évi CXVII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetése végrehajtásának mérlege

Adatok millió Ft-ban
2004. év 2004. év (módosított) 2004. év végrehajtás
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
I. BEVÉTELEK 26 911 26 911 28 161
1. üzemben tartási díj pótlása 21 520 21 520 21 520
1.1. üzemben tartási díj 21 520 21 520
1.2. mentesítettek utáni költségvetési átalány 0 0
2. műsorszolgáltatási díj 5 120 5 120 5 336
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 462 1 462 1 486
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 328 1 328 1 350
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt.
(Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt.) 225 225 225
2.4. Sláger jogosultság
(Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt.) 1 196 1 196 1 230
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 909 909 1 045
3. pályázati díjak 52 52 64
4. kötbér, kártérítés, bírság 0 0 299
5. önkéntes befizetések 0 0 0
6. egyéb bevételek 219 219 402
7. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése 0 0 58
8. maradványfelhasználás 0 0 482
II. KIADÁSOK 26 911 27 473 28 161
1. továbbutalandó üzemben tartási díj 20 229 20 229 20 229
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 608 8 608 8 608
1.2. Magyar Rádió Rt. 6 026 6 026 6 026
1.3. Duna Televízió Rt. 5 165 5 165 5 165
1.4. ORTT 215 215 215
1.5. közalapítványok összesen 215 215 215
2. céltámogatások 2 603 2 603 3 630
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 318 318 343
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 903 903 1 434
2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 928 928 1 524
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 227 227
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 227 227 329
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 687 1 687 1 747
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 024 1 024 1 040
3.2. Duna Televízió Rt. 439 439 446
3.3. Magyar Rádió Rt. 224 224 261
4. kiegészítő támogatások 947 1 192 1 062
4.1. ORTT 646 891 890
4.2. közalapítványok összesen 301 301 172
5. Igazgatóság 927 1 466 865
5.1. személyi juttatások 342 359 305
5.2. munkaadót terhelő járulékok 107 118 96
5.3. dologi kiadások 364 609 311
5.4. felhalmozási kiadások 114 380 153
6. szerzői jogdíjak 181 181 181
7. pályázatok bírálatának költségei 52 52 91
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által
be nem fizetett áfa 40 40 0
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 245 0 0
10. egyedi támogatások 0 0 350
11. műsorszolgáltatási díjakkal összefüggő költségek 0 23 6

  Vissza az oldal tetejére