A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

128/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, Budapesten, 2005. március 17-én aláírt Közigazgatási Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

[A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételek teljesüléséről szóló jegyzékváltás 2005. június hónap 21. napján megtörtént. A Megállapodás - annak 12. Cikk (3) bekezdése alapján - 2005. július hónap 21. napján lép hatályba.]

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Közigazgatási Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány (a továbbiakban: Szerződő Felek) az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének hatékony alkalmazása érdekében, annak 23. Cikkében foglaltaknak megfelelően, egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem vizsgálatáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról a következő Közigazgatási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik.

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) alkalmazott fogalmakat használják, azoknak az ott rögzített jelentése szerint.

(2) A jelen Megállapodást a Rendelet és a Bizottság 2003. szeptember 2-án kelt, 1560/2003/EK rendeletével (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) összhangban kell alkalmazni.

2. Cikk

(1) A jelen Megállapodás alkalmazásában illetékes hatóságok:

a) a Magyar Köztársaságban:

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1093 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: +36 (1) 463-4872

Fax: +36 (1) 463-4875

(a továbbiakban: BM BÁH)

A BM BÁH a jelen Megállapodással kapcsolatos tevékenységét a Menekültügyi Igazgatóságon keresztül látja el.

b) az Osztrák Szövetségi Köztársaságban:

a Bundesasylamt (Szövetségi Menekültügyi Hivatal)

Landstrasser Hauptstrasse 171

1030 Bécs

Tel: +43 (1) 53126-0

Fax: +43 (1) 7108-650

(a továbbiakban: Szövetségi Menekültügyi Hivatal)

A Szövetségi Menekültügyi Hivatal a jelen Megállapodással kapcsolatos tevékenységét az első felvevőhelyeken (a továbbiakban: EFV) látja el vagy az Alapelvek és Dublini Osztály útján.

(2) Az illetékes hatóságok az együttműködésükhöz szükséges adataikról és azok változásáról tájékoztatják egymást.

3. Cikk

(1) A magyar Szerződő Fél részéről a BM BÁH Menekültügyi Igazgatóság Dublini Koordinációs Osztálya folytatja le a dublini eljárást.

(2) A visszavételi és átvételi kérelmek esetében az osztrák Szerződő Fél részéről a dublini eljárást a Szövetségi Menekültügyi Hivatal az EFV-k útján vagy az Alapelvek és Dublin Osztály útján folytatja le.

(3) A BM BÁH Menekültügyi Igazgatóság Dublini Koordinációs Osztálya az EFV-kel a szükséges mértékben folytat egyeztetést, kivéve, ha az Alapelvek és Dublini Osztály írásban közli a BM BÁH Dublini Koordinációs Osztályával, hogy az adott kérelem esetében saját hatáskörben kíván eljárni.

4. Cikk

A Rendelet 17. Cikk (2) bekezdésében felsorolt sürgősségi eljárást igénylő megkeresések teljesítése érdekében a hatóságok egy kapcsolattartó személyt neveznek meg.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek a Rendelet 9. Cikkében meghatározott esetben az átvételre vonatkozó megkeresésére adott válasz megadásának határideje a megkeresés kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap.

(2) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresés az Eurodac rendszerből származó adatokon alapul, a tagállami hatóságok lehetőleg haladéktalanul, legkésőbb azonban 10 (tíz) naptári napon belül adnak választ.

6. Cikk

A Rendelet 21. Cikke (1)-(3) bekezdésében meghatározott információkra vonatkozó megkeresésre a hatóság a kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül ad választ.

7. Cikk

(1) A hatóságok a Végrehajtási Rendelet 15. Cikke szerint a DubliNeten keresztül tartják a kapcsolatot. Tartósan fennálló műszaki problémák esetén átmenetileg más olyan adatátviteli berendezést is alkalmazhatnak, amely biztosítja a kérelmek gyorsabb feldolgozását. Ebben az esetben elsősorban telefax útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Felek kötelesek haladéktalanul kezdeményezni a hibák kijavítását, ezzel egyidejűleg a hatóságok kötelesek egymást írásban értesíteni a DubliNet működési hibájáról.

(2) A hatóságok együttműködésük során az angol nyelvet használják, ez vonatkozik valamennyi megkeresésre és az azokra adott válaszokra is.

8. Cikk

Ha a hatóságok felelősségüket azzal az indokolással kívánják elutasítani, hogy egy másik tagállam illetékes a menedékjog iránti kérelem elbírálására, úgy erre csak a következő előfeltételekkel kerülhet sor: a hatóságok illetékességüket csak olyan közvetlen és közvetett bizonyítékok haladéktalan bemutatásával tagadhatják meg, amelyek egy másik tagállam illetékességét egyértelműen és ellenőrizhetően alátámasztják.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételekre minden naptári héten egy bizonyos kijelölt időpontban, kijelölt helyen kerül sor. Ettől a hatóságok - kivételes esetben - előzetes egyeztetést követően eltérhetnek.

(2) Amennyiben a hatóság, amelynél a kérelmet benyújtották, elismeri illetékességét, a kérelmező hatósággal egyetértésben és szoros együttműködésben haladéktalanul megállapodik a kérelmező átadásának időpontjáról és az átadás helyszínéről.

(3) Az átadást kezdeményező hatóság minden esetben 2 (két) munkanappal az átadást megelőzően értesíti a tagállami hatóságot a kérelmező átadásának várható helyszínéről és időpontjáról. A kérelmező átvételekor a kérelmező hatóság köteles átadni a kérelmezőt átvevő hatóságnak a menedékkérő úti okmányát, annak hiányában a Rendelet 27. Cikk (2) bekezdésében elfogadott eljárásnak megfelelő minta szerinti laissez-passer másolatát. Ennek elmulasztása esetén az illetékes tagállam megtagadhatja az átadni kívánt menedékkérő átvételét.

(4) Ha a hatóság a felelősség elismerésére vonatkozó megkeresés teljesítésére vonatkozó válaszadási kötelezettségét bizonyíthatóan elmulasztja, és ezért a megkereső hatóság az illetékesség elismerését vélelmezi, a kérelmezőt a soron következő, az (1) bekezdés alapján kijelölt időpontban - a (2)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával - át kell venni, ha a tagállami hatóságok más időpontot nem jelölnek ki.

10. Cikk

(1) Az átadásra a Szerződő Felek államának közös államhatárán kerül sor. Kivételesen indokolt esetben a jelen Megállapodás 2. Cikkében szereplő illetékes hatóságok megállapodhatnak abban, hogy az átadásra a két állam nemzetközi repülőterein kerüljön sor.

(2) Az átadásra az alábbi közúti határátkelőkön kerülhet sor:

- Hegyeshalom-Nickelsdorf nemzetközi közúti autópálya határátkelőhely,

- Rábafüzes-Heiligenkreutz nemzetközi közúti határátkelőhely.

(3) Más nemzetközi közúti határátkelőhely használatáról - eseti jelleggel - az illetékes hatóságok megállapodhatnak.

11. Cikk

(1) A jelen Megállapodással kapcsolatos gyakorlati kérdések tisztázására, beleértve olyan kérdéseket is, amelyek a Rendeletből, továbbá a Végrehajtási Rendeletből, valamint a Tanács 2725/2000/EK rendeletéből és a Tanács 407/2002/EK rendeletéből erednek, munkacsoportot kell létrehozni a Szerződő Felek és a jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő hatóságok által kijelölt képviselők részvételével.

(2) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az illetékesség vizsgálata során a Végrehajtási Rendelet II. mellékletében szereplő közvetlen és közvetett bizonyítékokat megfelelően figyelembe veszik. További hasonló jellegű közvetett bizonyítékok az (1) bekezdésben meghatározott munkacsoport keretében a gyakorlati kérdések tisztázása során határozhatók meg.

12. Cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor felmondhatja. A Megállapodás a felmondásáról szóló jegyzék kézhezvételét követő 3. (harmadik) hónap első napján hatályát veszti.

(2) A Bizottságot a jelen Megállapodás aláírását követően a magyar Szerződő Fél tájékoztatja a jelen Megállapodás egyidejű megküldésével, figyelemmel a Rendelet 23. Cikk (2) bekezdésében foglaltakra.

(3) A jelen Megállapodás az azt követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(4) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös egyetértéssel módosíthatják. Ezt írásban, diplomáciai úton kezdeményezik.

(5) A Rendeletnek, valamint a Végrehajtási Rendeletnek az Európai Unió Tanácsa, illetve az Európai Bizottság által történő módosítása esetén a jelen Megállapodást a Szerződő Felek megfelelően módosítják.

Készült Budapesten, 2005. március 17. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) *  A jelen rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére