A jogszabály mai napon ( 2023.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi CXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege a következő:

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló Szerződésben foglaltak teljesítése iránti elkötelezettségüket,

valamint szem előtt tartva Gozsdu Manó személyisége emlékének a magyar és román kultúrában történő ápolását és megőrzését,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek elhatározzák közös közalapítvány létrehozását Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elnevezéssel a Magyar Köztársaságban, Budapest székhellyel.

2. cikk

(1) A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közalapítvány székhelye a Gozsdu-udvarban (Budapest VII. kerület, Dob utca 16.) kerül elhelyezésre.

(2) Az ingatlan tulajdonjogának a Közalapítvány javára történő megszerzéséhez szükséges vagyoni hozzájárulást a Szerződő Felek paritásos alapon biztosítják.

(3) A Magyar Szerződő Fél a Gozsdu-udvar rekonstrukciójának befejezéséig megfelelő helyiséget biztosít a Közalapítvány tevékenysége biztosítása céljára.

3. cikk

(1) A Közalapítvány jogi személy, létesítésére és működésére a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

(2) A Közalapítvány célja Gozsdu Manó szellemiségének megőrzése, s ezáltal a Szerződő Felek közötti együttműködés továbbfejlesztése.

(3) A Közalapítvány a (2) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi:

a) ösztöndíjak adományozása;

b) csereprogramok szervezése;

c) állandó és időszakos kiállítások rendezése;

d) tudományos rendezvények, konferenciák szervezése;

e) a létrehozandó Gozsdu Manó Emlékmúzeum, a Gozsdu Manó Könyvtár és a Gozsdu Manó Stratégiai Partnerségi Intézet működésének támogatása.

4. cikk

(1) A Közalapítvány vagyona a Szerződő Felek által paritásos alapon biztosított induló vagyonból, a paritásos alapon biztosított mindenkori éves költségvetési támogatásból és a vagyon további forrásaiból áll.

(2) A Szerződő Felek a Közalapítvány működéséhez az alapítás évében a két ország Külügyminisztériumának jóváhagyott költségvetéséből 200 000-200 000 euró összeget biztosítanak, függetlenül a 2. cikk 2. pontjában meghatározott vagyoni hozzájárulástól.

(3) A Szerződő Felek a két ország Külügyminisztériumának jóváhagyott költségvetéséből minden évben minimum 200 000-200 000 euró összeget biztosítanak az adott év május 31-ig megtárgyalt és elfogadott projektek alapján.

(4) A Szerződő Felek minden év december 31-ig megvizsgálják a Közalapítvány éves beszámolóját.

5. cikk

(1) A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő szerve a 13 tagú Kuratórium, melyben a Szerződő Felek képviselői egyenlő számban vesznek részt.

(2) A Kuratórium elnökét a Szerződő Felek közösen választják, egy-egy társelnököt, illetve 5-5 tagot a Szerződő Felek önállóan jelölnek.

6. cikk

(1) Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről.

(2) A Közalapítvány Alapító Okiratának szövege a magyar jogszabályokkal összhangban kerül kidolgozásra 2005. november 10-ig, amelyről a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján állapodnak meg.

(3) A Magyar Szerződő Fél, amint az Alapító Okiratról a jelen cikk (2) bekezdésével összhangban megállapodás született, haladéktalanul benyújtja a Közalapítvány Alapító Okiratát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Bírósághoz és gondoskodik a Közalapítvány Fővárosi Bíróságon történő bejegyzéséről.

Készült Bukarestben, 2005. október 20-án, két eredeti példányban, mindkettő magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Megállapodás 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) *  A Megállapodás, illetve e törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) *  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.