A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi CLII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2006. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 030,824 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincmillió-nyolcszázhuszonnégyezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 030,824 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincmillió-nyolcszázhuszonnégyezer forintban

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi kiadási előirányzatát 5 979,951 M Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-kilencszázötvenegyezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi bevételi előirányzatát 5 979,951 M Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-ki.lencszázötven-egyezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2007. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ban és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 31 310 M Ft-ban, azaz harminc-egymilliárd-háromszáztízmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 31 310 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-háromszáztízmillió forintban,

hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2005. évi CLII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Személyi juttatások 600,296
2. Munkaadókat terhelő járulékok 192,910
3. Dologi kiadások 208,118
4. Felhalmozási kiadások 29,500
Összesen: 1030,824

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2006. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4626,766
2. Frekvencia pályázati díj 1,500
3. Támogatási pályázati díj 82,500
4. Óvadék 10,067
5. Kötbér 50,000
6. Bírság 30,000
7. Késedelmi kamat 2,700
8. Áfa 1176,418
Összesen: 5979,951

2. melléklet a 2005. évi CLII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 1023,868
2. Működési bevétel 6,956
Összesen: 1030,824

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2006. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4626,766
2. Frekvencia pályázati díj 1,500
3. Támogatási pályázati díj 82,500
4. Óvadék 10,067
5. Kötbér 50,000
6. Bírság 30,000
7. Késedelmi kamat 2,700
8. Áfa 1176,418
Összesen: 5979,951

3. melléklet a 2005. évi CLII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetése

Millió forintban
II. KIADÁSOK 2006. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
1. Továbbutalandó üzembentartási díj 24 061
1.1. Magyar Televízió Rt. 10 239
1.2. Magyar Rádió Rt. 7 167
1.3. Duna Televízió Rt. 6 143
1.4. ORTT 256
1.5. Közalapítványok összesen 256
2. Céltámogatások 2 588
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 315
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 880
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 853
2.4. Nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása 270
2.5. Közműsor-szolgáltatók támogatása 270
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 838
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 147
3.2. Duna Televízió Rt. 491
3.3. Magyar Rádió Rt. 200
4. Kiegészítő támogatások 973
4.1. ORTT 768
4.2. Közalapítványok összesen 205
5. Igazgatóság 898
5.1. Személyi juttatások 407
5.2. Munkaadót terhelő járulékok 132
5.3. Dologi kiadások 320
5.4. Felhalmozási kiadások 39
6. Szerzői jogdíjak 197
7. Pályázatok bírálatának költségei 82
8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 42
9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 443
10. Irodaházi elhelyezés 188
Költségvetési kiadások 31 310
ÖSSZES KIADÁS 31 310
Millió forintban
I. BEVÉTELEK 2006. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
1. Üzembentartási díj pótlása 25 597
2. Műsorszolgáltatási díj 4 626
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 638
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 488
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 200
2.4. Sláger jogosultság 200
2.5. Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 100
3. Pályázati díjak 84
4. Kötbér, kártérítés, bírság 83
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 122
Költségvetési bevételek 30 512
Pénzmaradvány változás (egyéb források terhére folyósított kiadások - „szabad keret”) 798
ÖSSZES BEVÉTEL 31 310
Költségvetési bevételek 30 512
Költségvetési kiadások 31 310
Egyenleg -798

  Vissza az oldal tetejére