A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi CLXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: Szerződő Felek

- megelégedéssel nyugtázva a két állam közötti szerződéses kapcsolatok utóbbi években tapasztalt dinamikus fejlődését, valamint törekedve a két állam közti kölcsönös kapcsolatok szerződéses alapjainak további erősítésére,

- figyelembe véve a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma között a kétoldalú szerződések számbavételéről lefolytatott tárgyalások eredményeit,

- szem előtt tartva a Szerződő Felek által az európai uniós csatlakozási szerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt és annak szerves részét alkotó I. Mellékletben szereplő kétoldalú szerződések a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között továbbra is hatályban levőnek minősülnek.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek megállapítják, hogy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt és annak szerves részét alkotó II. Mellékletben szereplő kétoldalú szerződések hatálya jelen Jegyzőkönyv hatálybalépése napján megszűnik, kivéve, ha akkor már nincsenek hatályban.

(2) A II. Melléklet 6. pontjában megjelölt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a lengyelországi kőszénhányók kitermelése céljából alapítandó vegyesvállalatról szóló, 1959. április 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény, valamint a II. Melléklet 10. és 18. pontjaiban megjelölt Módosító és Kiegészítő Jegyzőkönyvei azon naptári év végével vesztik hatályukat, mely naptári évben jelen Jegyzőkönyv hatályba lép.

(3) A (2) bekezdésben említett Egyezmény hatályának megszűnése nem jelenti a vegyesvállalatnak az Egyezmény 10. Cikke rendelkezései szerinti megszűnését.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről szóló későbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

Kelt Varsóban, a 2005. évi június hónap 17. napján, két példányban, magyar és lengyel nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

I. Melléklet

A Jegyzőkönyv aláírása napján hatályban lévő kétoldalú szerződések

1. Egyezmény a Magyar Királyság és a Lengyel Köztársaság között az örökösödési illetékek kettős kivetésének elkerüléséről, Varsó, 1928. május 12.

2. A Lengyelországgal Varsóban, 1928. évi november hó 30. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés, Varsó, 1928. november 30.

3. Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, Budapest, 1959. március 6.

4. Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozásról, Budapest, 1965. július 18., valamint a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozásról, Budapesten, 1965. július 18-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás, 2003. augusztus 21.

5. Konzuli Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között, Varsó, 1973. június 5.

6. A Magyar Népköztársaság Kormányának és a Lengyel Népköztársaság Kormányának Megállapodása a Varsói Magyar Kulturális Intézet, valamint a Budapesti Lengyel Kulturális Tájékoztatási Központ tevékenységéről, Budapest, 1973. augusztus 15.

7. Légügyi Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között, Varsó, 1976. február 12.

8. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Felek nagykövetségeinek, valamint Kereskedelmi Tanácsosi Hivatalainak építésére kijelölt telkek kölcsönös ingyenes használatba adásáról, Budapest, 1977. december 14.

9. Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a magyar-lengyel polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten az 1959. évi március 6. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Varsó, 1980. szeptember 18.

10. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Felek nagykövetségeinek, valamint Kereskedelmi Tanácsosi Hivatalainak építésére kijelölt telkek kölcsönös és ingyenes használatba adásáról 1977. december 14-én aláírt Megállapodás módosításáról, Budapest, 1986. október 23.

11. Megállapodás a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma és a Lengyel Köztársaság Környezetvédelmi, Természeti Erőforrások és Erdészeti Minisztériuma között a környezetvédelmi együttműködésről, Varsó, 1990. november 19.

12. Szerződés a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti baráti és jószomszédsági együttműködésről, Krakkó, 1991. október 6.

13. Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közt az ifjúsági cserékben történő együttműködésről, Budapest, 1991. november 7.

14. Megállapodás a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Belügyminisztériuma közötti együttműködésről, Varsó, 1992. február 10.

15. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös védelméről és elősegítéséről, Budapest, 1992. szeptember 23.

16. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapest, 1992. szeptember 23.

17. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről, Budapest, 1992. október 13.

18. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a nemzetközi szállítmányozás területén történő együttműködésről, Budapest, 1993. január 5.

19. Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1961. július 5-én aláírt Egyezmény kölcsönös megszüntetéséről, Budapest, 1993. január 13.

20. Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma közötti együttműködésről, Varsó, 1994. január 14.

21. Megállapodás a Magyar Köztársaság krakkói Főkonzulátusának létrehozásáról, jegyzékváltás, Varsó, 1994. március 8.

22. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről, Budapest, 1994. november 25.

23. Megállapodás a Magyar Köztársaság belügyminisztere és a Lengyel Köztársaság belügyminisztere között a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló Egyezmény végrehajtására, Budapest, 1994. november 25.

24. Megállapodás a Magyar Köztársaság Hírközlési Minisztériuma és a Lengyel Köztársaság Hírközlési Minisztériuma között a postai távközlési együttműködésről, Budapest, 1995. december 8.

25. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről, Varsó, 1996. május 15.

26. Tudományos és technológiai együttműködési Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, Varsó, 1996. november 19.

27. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös együttműködésről és segítségnyújtásról, Budapest, 1997. április 3.

28. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról, Varsó, 1998. április 15.

29. Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya által 1973. augusztus 15-én Budapesten a Varsói Magyar Kulturális Intézet, valamint a Budapesti Lengyel Kulturális és Tájékoztatási Központ tevékenységéről kötött Megállapodás módosításáról, Varsó, 1998. április 15.

30. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek, és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról, Varsó, 2000. április 6.

31. Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közt a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény módosításáról, Varsó, 2000. június 27.

32. Megállapodás a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma közt konzuli érdekvédelem nyújtásáról magyar állampolgároknak a lengyel külképviseletek által a Belorusz Köztársaság és a Koreai NDK területén, jegyzékváltás, 2001. január 2.

II. Melléklet

A Jegyzőkönyv hatálybalépése napján megszűnő kétoldalú szerződések

1. Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között Gazdasági Együttműködés tárgyában, Budapest, 1948. május 13.

2. Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között Gazdasági Együttműködés tárgyában Budapesten 1948. évi május hó 13. napján kötött Egyezmény alkalmazásáról, Budapest, 1948. május 13.

3. Egyezmény a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapest, 1958. május 8.

4. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Magyar-Lengyel Állandó Gazdasági Együttműködési Bizottság létrehozása tárgyában, Varsó, 1958. október 25.

5. Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködésről, Varsó, 1959. február 14.

6. Egyezmény egyrészt a Magyar Népköztársaság Kormánya, másrészt a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a lengyelországi kőszénhányók kitermelése céljából alapítandó vegyesvállalat ügyében, Budapest, 1959. április 16.

7. Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között az atomenergia békés célokra történő alkalmazása terén folytatott együttműködésről, Budapest, 1960. január 15.

8. Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködésről szóló 1959. évi február hó 14. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról, Budapest, 1960. november 11.

9. Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a két ország idegenforgalmi együttműködéséről, Budapest, 1967. szeptember 16.

10. Jegyzőkönyv egyrészt a Magyar Népköztársaság Kormánya, másrészt a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a lengyelországi kőszénhányók kitermelése céljából alapítandó vegyesvállalat ügyében Budapesten 1959. április 16-án aláírt Egyezmény kiegészítése és módosítása tárgyában, Budapest, 1971. november 20.

11. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériuma és a Lengyel Népköztársaság Hírközlési Minisztériuma között közvetlen tudományos-technikai együttműködés létesítéséről, Budapest, 1972. február 23.

12. Megállapodás a Magyar Népköztársaság pénzügyminisztere és a Lengyel Népköztársaság külkereskedelmi minisztere között a magyar és lengyel dolgozók részére nyújtható vámkedvezményekről, Budapest, 1972. július 14.

13. Megállapodás a kölcsönös együttműködésről a Lengyel Népköztársaság Szabványügyi Hivatala és a Magyar Népköztársaság Állami Találmányügyi Hivatala között, 1974. május 7.

14. Egyezmény a Magyar Népköztársaság Állami Testnevelési és Sport Hivatala és a Lengyel Népköztársaság Testnevelési és Idegenforgalmi Főbizottsága között a sokoldalú, baráti együttműködés további erősítéséről a testnevelés terén, Varsó, 1975. március 5.

15. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a kölcsönös árucsere-forgalom keretében szállított gépek, berendezések és műszerek műszaki kiszolgálásának megjavítása terén való együttműködéséről, Varsó, 1977. április 29.

16. Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya közötti postai és távközlési együttműködésről, Krakkó, 1978. március 20.

17. Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Postai és Távközlési Igazgatósága és a Lengyel Népköztársaság Hírközlési Minisztériuma között a postai és távközlési szolgáltatásokról, Budapest, 1978. április 12.

18. Jegyzőkönyv egyrészt a Magyar Népköztársaság Kormánya, másrészt a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a lengyelországi kőszénhányók kitermelése céljából alapítandó vegyesvállalat ügyében 1959. április 16-án Budapesten aláírt és Budapesten 1971. november 20-án jegyzőkönyvvel kiegészített Egyezményhez, Budapest, 1984. június 1.

19. Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a gazdálkodó szervezetek közvetlen együttműködésének alapelveiről és vegyesvállalatok létrehozásáról, Varsó, 1987. október 27.

20. A Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság kapcsolatai fejlesztésének 2000-ig szóló komplex programja, Budapest, 1987. december 2.

21. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaságokból a Magyar Köztársaságba és a Lengyel Köztársaság villamos energia rendszerén keresztül történő villamos energia szállítás tranzitjának műszaki-gazdasági feltételeiről, Varsó, 1990. április 27.

22. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről, Varsó, 1991. június 13.

23. Egyezmény a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma és a Lengyel Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma közötti együttműködésről, Varsó, 1997. április 25.

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Jegyzőkönyv 3. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) * 


  Vissza az oldal tetejére