A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

250/2005. (XI. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt egyezmény végrehajtására szolgáló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXV. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt egyezmény végrehajtására szolgáló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt megállapodást (a továbbiakban: végrehajtási megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A végrehajtási megállapodás hivatalos horvát és magyar nyelvű szövege a következő:

„Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Mađarske i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju

Na osnovi članka 31. stavka 1. Ugovora između Republike Mađarske i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju od ................................................................... (u daljnjem tekstu: „Ugovor”) nadležna su tijela, u svrhu provedbe Ugovora, dogovorila sljedeće:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Određivanje pojmova

U ovom se Sporazumu izrazi utvrđeni u članku 1. Ugovora upotrebljavaju u istom značenju koje im je dano u navedenom članku.

Članak 2.

Tijela za vezu

U skladu s člankom 31. stavkom 2. Ugovora tijela za vezu jesu:

u Mađarskoj

Za zdravstveno osiguranje:

Državna blagajna za zdravstveno osiguranje,

Za mirovinsko i invalidsko osiguranje:

Državna uprava za mirovinsko osiguranje,

Za davanje za slučaj nezaposlenosti:

Ured za zapošljavanje.

u Hrvatskoj

Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

Za mirovinsko i invalidsko osiguranje:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

Za davanja u slučaju nezaposlenosti:

Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Članak 3.

Obveze tijela za vezu

(1) Tijela za vezu obvezna su izvršavati obveze utvrđene ovim Sporazumom. Pri provedbi Ugovora ona mogu stupati u vezu međusobno kao i sa zainteresiranim osobama, odnosno, osobama koje one ovlaste. Tijela za vezu obvezna su međusobno si pomagati pri provedbi Ugovora.

(2) Tijela za vezu obvezna su sporazumno utvrditi postupak i dvojezične tiskanice potrebne za provedbu Ugovora i ovoga Sporazuma.

ODJELJAK II.

PRIMJENA ODREDABA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU

Članak 4.

Izaslani zaposlenici, izbor pravnih propisa države šiljateljice

(1) U slučajevima iz članka 7. i 8. Ugovora ili u slučajevima izbora u skladu s člankom 9. Ugovora nositelj ugovorne stranke čiji će se pravni propisi primjenjivati obvezan je, na zahtjev, izdati potvrdu u kojoj se potvrđuje da za zaposlenika, u svezi s tim zaposlenjem vrijede ti pravni propisi.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovoga članka izdaju:

- pri primjeni mađarskih pravnih propisa:

Državna blagajna za zdravstveno osiguranje,

- pri primjeni hrvatskih pravnih propisa:

mjesno nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglavlje 1.

BOLEST I MAJČINSTVO

Članak 5.
Zbrajanje razdoblja osiguranja

(1) Radi primjene članka 10. Ugovora od strane nositelja jedne ugovorne stranke dotična je osoba obvezna dostaviti potvrdu o razdobljima osiguranja koja dolaze u obzir prema pravnim propisima druge ugovorne stranke. Potvrdu na zahtjev dotične osobe izdaje

- u Mađarskoj:

Državna blagajna za zdravstveno osiguranje,

- u Hrvatskoj:

mjesno nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Ako dotična osoba ne dostavi potvrdu, nadležni nositelj može od nositelja druge ugovorne stranke, navedenog u stavku 1. ovoga članka, zatražiti da izda i pošalje potvrdu.

Članak 6.
Odobrenje davanja u naravi

(1) Radi primjene članka 11., 12. i 14. Ugovora dotična je osoba obvezna nositelju koji dolazi u obzir, prema članku 16. Ugovora, radi dokazivanja prava, dostaviti potvrdu nadležnog nositelja. Ako dotična osoba ne dostavi potvrdu, nadležni je nositelj obvezan, na zamolbu nositelja mjesta boravka u slučajevima iz članka 11. stavka 1. Ugovora, takvu potvrdu izdati naknadno.

(2) Nositelj u mjestu boravka ili prebivališta je obvezan provesti kontrolu bolesnika, kao da se radi o vlastitom osiguraniku; nadležnog nositelja treba obavijestiti o rezultatu kontrole.

(3) Odobri li se bolničko liječenje, nositelj koji dolazi u obzir prema članku 16. Ugovora, obvezan je neodgodivo obavijestiti nadležnog nositelja o danu prijama u bolnicu i predviđenom trajanju bolničkog liječenja kao i o danu otpuštanja iz bolnice.

(4) Davanja u smislu članka 15. Ugovora jesu:

1. Proteze, ortopedska pomagala i sprave za oslanjanje, uključujući obloženi ortopedski steznik s dopunskim dijelovima, priborom i alatom;

2. ortopedske cipele po mjeri, po potrebi zajedno s pripadajućom normalnom cipelom (koja nije ortopedska);

3. plastika čeljusti i lica, vlasulje;

4. otisci na bazi uzorka (imitacije različitih dijelova tijela), pomoću kojih se prilagođavaju predmeti navedeni pod točkama 1. do 3.;

5. umjetne oči, kontaktne leće, naočale za povećavanje i naočale s dalekozorom;

6. slušna pomagala;

7. umjetni zubi (čvrsti i koji se vade) i proteze za zatvaranje usne šupljine;

8. vozila za bolesnike, invalidska kolica i ostala mehanička pomagala za kretanje;

9. zamjena predmeta navedenih pod točkama 1. do 8.;

10. psi-vodiči za slijepe;

11. liječenje i boravak u domovima za odmor i oporavak ili lječilištima;

12. mjere medicinske i proiesionalne rehabilitacije;

13. sva ostala pomoćna sredstva za liječenje, pomagala i sl., čija nabavna cijena u Mađarskoj prelazi 40 000 forinti, a u Hrvatskoj 3500 kn.

Odobre li se navedena davanja zbog nedvojbene hitnosti, nositelj iz članka 16. Ugovora obvezan je o tome, neodgodivo, izvijestiti nadležnog nositelja.

Članak 7.
Nadoknađivanje davanja u naravi u slučaju odstupanja od predviđenog postupka

Na zahtjev dotične osobe nadležni je nositelj obvezan nadoknaditi nastale troškove, prema cjeniku koji vrijedi za nositelja navedenog u članku 16. Ugovora, ako se moralo odstupiti od predviđenih pravila postupka. Nositelj naveden u članku 16. Ugovora obvezan je nadležnom nositelju, na njegov zahtjev, pružiti potrebne obavijesti.

Članak 8.
Odobrenje novčanih davanja

Nadležni nositelj izravno isplaćuje novčana davanja korisnicima; jednako vrijedi članak 6. stavak 2. ovoga Sporazuma.

Članak 9.
Odobrenje davanja u naravi umirovljenicima

Radi primjene članka 13. stavka 2. i 3. Ugovora, nositelju koji dolazi u obzir u skladu s člankom 16. Ugovora treba, kao dokaz za postojanje prava na mirovinu, dostaviti potvrdu nadležnog nositelja.

Poglavlje 2.

STAROST, INVALIDNOST I SMRT (MIROVINE)

Članak 10.
Obrada zahtjeva za davanja

(1) Nadležni nositelji obvezni su jedni druge neodgodivo izvijestiti o zahtjevu za davanja na koji se primjenjuje odjeljak III. poglavlje 2. u svezi s člankom 37. Ugovora.

(2) Nadležni nositelji obvezni su jedni druge obavještavati i o drugim činjenicama bitnim za

određivanje davanja, a po potrebi i uz dostavljanje

stručnog liječničkog mišljenja.

(3) Nadležni nositelji obvezni su jedni druge obavještavati o odlukama u postupku utvrđivanja, mirovanja i ukidanja davanja.

Članak 11.
Isplata mirovina

Nadležni nositelji obvezni su mirovine i druga novčana davanja isplaćivati izravno korisnicima prava.

Članak 12.
Statistička izvješća

Nadležni nositelji obvezni su tijelu za vezu, koje za njih dolazi u obzir, dostavljati godišnje izvješće o mirovinama koje se u skladu s člankom 11. ovoga Sporazuma isplaćuju u drugu ugovornu stanku. Tijela za vezu obvezna su međusobno razmjenjivati takva statistička izvješća.

Poglavlje 3.

NESREĆA NA POSLU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 13.
Obrada davanja u naravi

U slučajevima iz članka 26. Ugovora jednako vrijede članak 6. i 7. ovoga Sporazuma.

Članak 14.
Odobrenje novčanih davanja

Nadležni nositelji su obvezni mirovine i druga novčana davanja isplaćivati izravno korisnicima prava.

Članak 15.
Statistička izvješća

Članak 12. ovoga Sporazuma jednako vrijedi za davanja s naslova nesreće na poslu i profesionalne bolesti.

Poglavlje 4.

NEZAPOSLENOST

Članak 16.
Postupak

U slučajevima iz članka 30. Ugovora dotična je osoba obvezna nadležnom nositelju jedne ugovorne stanke dostaviti potvrdu nadležnog nositelja druge ugovorne stranke o razdobljima osiguranja, odnosno, razdobljima primanja naknade za slučaj nezaposlenosti, prema pravnim propisima te ugovorne stranke. Ne dostavi li dotična osoba potvrdu, tijelo za vezu jedne ugovorne stranke može zamoliti tijelo za vezu druge ugovorne stranke da takvu potvrdu izda i pošalje.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 17.

Radi primjene članka 17. i članka 26. Ugovora, priznanje prava na nadoknađivanje troškova davanja u naravi mora se zatražiti nakon okončanja slučaja davanja ili za svako kalendarsko tromjesečje, a mora se ostvariti u roku od dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

ODJELJAK V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu istodobno s Ugovorom.

Sastavljeno u .................................................... dana ............................................................. u dva izvornika, na mađarskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U ime mađarskih nadležnih tijela U ime hrvatskih nadležnih tijela”

„Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 31. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes hatóságok az Egyezmény végrehajtására az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

Általános rendelkezések

1. cikk

Fogalommeghatározások

Jelen megállapodás kifejezései, amelyek az Egyezmény 1. cikkében kerültek meghatározásra, ugyanabban a jelentésben használandóak mint az említett cikkben.

2. cikk

Összekötő szervek

Az Egyezmény 31. cikkének 2. bekezdésével összhangban az összekötő szervek a következők:

Magyarországon

egészségbiztosításra:

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

nyugdíj- és rokkantbiztosításra:

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,

munkanélküliek járadékára:

a Foglalkoztatási Hivatal.

Horvátországban

egészségügyi biztosításra és egészségügyi ellátásra:

a Horvát Egészségbiztosítási Intézet,

nyugdíj- és rokkantbiztosításra:

a Horvát Nyugdíjbiztosítási Intézet,

munkanélküliek ellátására:

a Horvát Foglalkoztatási Intézet.

3. cikk

Az összekötő szervek feladatai

(1) A jelen Megállapodásban rögzített feladatokat az összekötő szerveknek kell végrehajtani. Az Egyezmény végrehajtása során kapcsolatba léphetnek egymással, valamint az érintett személyekkel vagy az általuk megbízott személyekkel. Az összekötő szerveknek támogatniuk kell egymást az Egyezmény végrehajtása során.

(2) Az összekötő szerveknek meg kell állapodniuk az Egyezmény és jelen Megállapodás végrehajtásához szükséges eljárásról és a kétnyelvű formanyomtatványokról.

II. Rész

Rendelkezések az alkalmazandó jogszabályokról

4. cikk

Kiküldött munkavállalók, a kiküldő állam jogszabályainak kiválasztása

(1) Az Egyezmény 7. és 8. cikkével, illetve választás esetén az Egyezmény 9. cikkével összhangban, a Szerződő Fél teherviselője, amelynek jogszabályai alkalmazásra kerülnek, kérelem alapján köteles olyan igazolást kiállítani, amely tanúsítja, hogy a munkavállalással kapcsolatban a munkavállalóra ezek a jogszabályok érvényesek.

(2) Ezen cikk (1) bekezdése szerinti igazolásokat kiállítja:

- a magyar jogszabályok alkalmazásánál:

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

- a horvát jogszabályok alkalmazásánál:

a Horvát Egészségbiztosítási Intézet helyileg illetékes területi hivatala.

III. Rész

Különleges rendelkezések alkalmazása

1. Fejezet

Betegség és anyaság

5. cikk
Biztosítási idők egybeszámítása

(1) Az Egyezmény 10. cikkének az egyik Szerződő Fél teherviselője által történő alkalmazásánál az érintett személynek igazolást kell bemutatnia azokról a biztosítási időkről, amelyek a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint figyelembe vehetők. Az igazolást az érintett személy kérésére

- Magyarországon:

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

- Horvátországban:

a Horvát Egészségbiztosítási Intézet helyileg illetékes területi hivatala állítja ki.

(2) Amennyiben az érintett személy nem mutatja be az igazolást, az illetékes teherviselő kérheti, hogy azt a jelen cikk (1) bekezdésében megjelölt másik Szerződő Fél teherviselője állítsa ki és küldje el.

6. cikk
Természetbeni ellátások nyújtása

(1) Az Egyezmény 11., 12. és 14. cikkei alkalmazásánál az érintett személy, az Egyezmény 16. cikke szerinti teherviselő részére, az igényjogosultság bizonyítására be kell mutatnia az illetékes teherviselő igazolását. Amennyiben az érintett személy az igazolást nem mutatja be, akkor az illetékes teherviselő köteles a tartózkodási hely szerinti teherviselő kérésére, az Egyezmény 11. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben, ilyen igazolást utólag kiállítani.

(2) A tartózkodási vagy lakóhely szerinti teherviselőnek úgy kell végrehajtania a betegellenőrzést, mintha a saját biztosítottjáról lenne szó; az illetékes teherviselőt az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell.

(3) Amennyiben jóváhagyásra kerül a kórházi ellátás, az Egyezmény 16. cikke szerinti teherviselőnek haladéktalanul értesítenie kell az illetékes teherviselőt a kórházba való felvétel napjáról és a tartózkodás várható tartamáról, valamint az elbocsátás napjáról.

(4) Az Egyezmény 15. cikke értelmében ellátásnak minősülnek:

1. a testrész protézisek, ortopédiai segédeszközök és járókészülékek, beleértve a bevont ortopédiai fűzőt a kiegészítő elemekkel, tartozékokkal és szerszámokkal együtt,

2. a méretre készült ortopéd cipő, szükség szerint az ahhoz tartozó normál (nem ortopéd) cipővel,

3. az állkapocs és arcplasztika, a paróka,

4. mintanyomatok (különböző testrészek lenyomatai) amelyek segítségével az 1-3. pontokban ismertetett eszközöket hozzáigazítják,

5. a műszernek, kontaktlencsék, nagyító szemüvegek és távcső szemüvegek,

6. a hallókészülékek,

7. a (fix és kivehető) műfogak és a szájüreg elzárására szolgáló protézisek,

8. a betegjárművek, tolókocsik és egyéb mechanikus közlekedési eszközök,

9. az 1-8. pontokban felsorolt eszközök cseréje,

10. a vakvezető kutyák,

11. az üdülőkben, szanatóriumokban vagy gyógyintézményekben való orvosi ellátás és tartózkodás,

12. a gyógyászati és szakmai rehabilitációs programok,

13. minden egyéb gyógyászati eszköz, segédeszköz és hasonló eszköz, amelynek a beszerzési ára Magyarországon meghaladja a 40 000 forintot, Horvátországban a 3500 kunát.

(5) Amennyiben az ismertetett ellátások a feltétlen sürgősség okán kerültek engedélyezésre, akkor az Egyezmény 16. cikkében megjelölt teherviselőnek azt haladéktalanul közölnie kell az illetékes teherviselővel.

7. cikk
A természetbeni ellátások megtérítése az előírt eljárás be nem tartása esetén

A felmerült költségeket az érintett személy kérésére az illetékes teherviselő köteles az Egyezmény 16. cikkében megjelölt teherviselőre vonatkozó tarifák szerint megtéríteni, amennyiben el kellett térni az előírt eljárási szabályoktól. Az Egyezmény 16. cikkében megjelölt teherviselő köteles az illetékes teherviselőnek, annak kérésére, a szükséges tájékoztatást megadni.

8. cikk
Pénzbeli ellátások nyújtása

A pénzbeli ellátásokat az illetékes teherviselő közvetlenül a jogosultak részére fizeti ki; jelen Megállapodás 6. cikkének (2) bekezdése értelemszerűen érvényes.

9. cikk
A természetbeni ellátások nyújtása nyugdíjasok részére

Az Egyezmény 13. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazása érdekében, a nyugdíjjogosultság bizonyítása céljából, az illetékes teherviselő igazolását az Egyezmény 16. cikke szerint illetékes teherviselő részére be kell mutatni.

2. Fejezet

Öregség, rokkantság és elhalálozás (nyugellátások)

10. cikk
Az ellátási kérelmek feldolgozása

(1) Az illetékes teherviselők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást az olyan ellátás iránti kérelmekről, amelyekre az Egyezmény III. részének 2. fejezete és ezzel összefüggésben az Egyezmény 37. cikke alkalmazandó.

(2) Az illetékes teherviselők kötelesek értesíteni egymást az egyéb, az ellátás szempontjából lényeges tényekről is, szükség esetén az orvosi szakvélemény csatolásával.

(3) Az illetékes teherviselők kötelesek értesíteni egymást az ellátások megállapítása, szüneteltetése, illetve megszüntetése ügyében hozott döntésekről.

11. cikk
Nyugdíjak folyósítása

A nyugdíjakat és egyéb pénzbeli ellátásokat az illetékes teherviselők közvetlenül az igényjogosultak részére kötelesek kifizetni.

12. cikk
Statisztikai jelentések

Az illetékes teherviselők kötelesek megküldeni a számukra illetékes összekötő szerv részére a másik Szerződő Félnek az ezen Megállapodás 11. cikke alapján kifizetett nyugellátásról összeállítandó éves statisztikákat. Ezen statisztikákat az összekötő szervek kötelesek egymás között kicserélni.

3. Fejezet

Üzemi baleset és foglalkozási betegség

13. cikk
Természetbeni ellátások jóváhagyása

Az Egyezmény 26. cikke szerinti esetekben ezen Megállapodás 6. és 7. cikke megfelelően alkalmazandó.

14. cikk
Pénzbeli ellátások nyújtása

A nyugdíjakat és egyéb pénzbeli ellátásokat az illetékes teherviselők közvetlenül az igényjogosultak részére fizetik ki.

15. cikk
Statisztikai jelentések

Jelen Megállapodás 12. cikkét megfelelően kell alkalmazni az üzemi balesetek és foglalkozási betegségek ellátásaira.

4. Fejezet

Munkanélküliség

16. cikk
Eljárás

Az Egyezmény 30. cikke szerinti esetekben az érintett személynek az egyik Szerződő Fél illetékes teherviselője felé be kell mutatnia a másik Szerződő Fél illetékes teherviselőjének igazolását az említett Szerződő Fél jogszabályai alapján számított biztosítási időszakokról, valamint azokról az időszakokról, amelyek alatt a másik Szerződő Féltől munkanélküli segélyben részesült. Amennyiben az érintett személy nem nyújtja be az igazolást, akkor az egyik Szerződő Fél összekötő szerve kérheti a másik Szerződő Fél összekötő szervétől az ilyen igazolás kiállítását és megküldését.

IV. Rész

Pénzügyi rendelkezések

17. cikk

Az Egyezmény 17. és 26. cikkének végrehajtása során a természetbeni ellátások költségeinek megtérítésére való jogosultságot az ellátási eset lezárultát követően vagy naptári negyedévenként kell megkérni, és a követelés beérkeztét követő két hónapon belül kell teljesíteni.

V. Rész

Záró rendelkezések

18. cikk

A megállapodás hatálybalépése

Jelen Megállapodás az Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

Készült Budapesten, 2005. február 8-án, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A magyar illetékes hatóságok nevében A horvát illetékes hatóságok nevében”

3. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXV. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. * 


  Vissza az oldal tetejére