A jogszabály mai napon ( 2020.04.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörben az Országos Meteorológiai Szolgálatról a következőket rendeli el:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jogállása és szervezete * 

1. § *  Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. § *  A Szolgálat működési köre az ország egész területére kiterjed.

1/B. § *  A Szolgálatot elnök vezeti.

A Szolgálat feladat- és hatásköre

2. § (1) A Szolgálat állami feladatként

a) a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégköri és távérzékelési - általános és egyéb szakirányú - meteorológiai mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt,

b) a mérések és észlelések alapján adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint nemzetközi megállapodásai alapján mért és észlelt adatokat nemzetközi szervezeteknek átad, azoktól átvesz, cserél (a továbbiakban együtt: meteorológiai alapadat),

c) a meteorológiai alapadatokat rendszerezve, meteorológiai adatbázisban (a továbbiakban: meteorológiai adatbázis) tárolja és archiválja,

d) a meteorológiai alapadatokból, valamint a nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, számításokból és elemzésekből - ideértve a klimatológiai tevékenységet is - további számításokat, elemzéseket és meteorológiai előrejelzéseket készít, illetve ezeket nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól átveszi, cseréli,

e) a számítások és elemzések alapján a meteorológiai folyamatokról, így különösen a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig a miniszter részére jelentést készít,

f) hivatalból és haladéktalanul meteorológiai alapadatokat átad, meteorológiai alapadatok alapján végzett számításokat, elemzéseket, meteorológiai előrejelzéseket nyújt a lakosság, és az intézkedésre feljogosított szervek részére, így különösen

fa) az élet-, egészség- és vagyonvédelmi,

fb) a katasztrófavédelmi,

fc) a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást érintő

intézkedések meghozatalához a szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat okozta veszélyhelyzet, környezeti katasztrófa, illetve az ipari, nukleáris baleset megelőzése, elhárítása, bekövetkezésük esetén azok megszüntetése, felszámolása érdekében,

g) rendszeres tájékoztatást nyújt az interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai alapadatokról és azok alapján készített rövid, közép- és hosszú távú meteorológiai előrejelzésekről,

h) *  az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló jogszabály szerinti hatósági jogkört gyakorol,

i) *  ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ működtetőjeként az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, mérőkészülék típus alkalmassági felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait,

j) *  előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegű kötelezettségek teljesítése érdekében légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltárt készít és vezet.

(2) A Szolgálat az (1) bekezdésben foglalt feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

(3) A Szolgálat a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló külön jogszabály szerint repülésmeteorológiai szolgáltatást végez, továbbá együttműködik a Magyar Honvédséggel a meteorológiai alapadatok, valamint a meteorológiai alapadatok alapján készített számítások, elemzések, meteorológiai előrejelzések kölcsönös rendelkezésre bocsátása, a kölcsönös tájékoztatás, és a 2. § (1) bekezdésének fa)-fc) pontja szerinti események megelőzésének és felszámolásának érdekében.

3. § (1) A Szolgálat - a 2. § (1) bekezdésben foglalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetve - kérelem alapján és ellenérték fejében alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatási, és a költségvetésben tervezett összkiadásainak 10%-áig vállalkozási tevékenységet végezhet, melynek során

a) az egyéni kérésnek megfelelően adatokat gyűjt, elemzéseket, számításokat készít, illetve

b) a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek ellenértéke a Szolgálat bevételét képezik.

A Szolgálat gazdálkodása

4. § (1) A Szolgálat feladatainak és tevékenységeinek ellátásához

a) a 2. § (1) bekezdése esetén az állami költségvetési támogatás éves előirányzatából,

b) a 2. § (2) bekezdése esetén az állami költségvetési támogatás éves előirányzatából, valamint a hazai és nemzetközi pályázatok útján elnyert támogatásokból,

c) a 2. § (3) bekezdése esetén az érintett szervekkel kötött külön megállapodásokból, illetve jogszabályi kötelezettségekből

származó bevételeket használja fel.

(2) *  A Szolgálat a 2. §-ban foglalt feladatainak ellátásához az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott bevételeken felül a 3. § (1) bekezdés szerinti tevékenységekből származó eredményt, illetve a központi költségvetésről szóló törvény szerinti egyéb sajátos bevételeket használhatja fel.

5. § * 

Adatszolgáltatás

6. § A meteorológiai alapadatok, amennyiben nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján közérdekű adatnak minősülnek, és az ott meghatározott eljárás alapján köteles a Szolgálat az adatszolgáltatásra.

Záró rendelkezések

7. § *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére