A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Egyesült Európáért Díj alapításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ának b) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány Egyesült Európáért Díjat (a továbbiakban: díj) alapít.

(2) A díj az Európai Unió azon polgára részére adományozható, aki közéleti tevékenységével - az adományozást megelőző évben - a legtöbbet tette a Magyar Köztársaság és az Európai Unió 2004-ben csatlakozott tagállamai, valamint a korábbi tagállamok közötti együttműködés előmozdításáért, a politikai és gazdasági integrációs folyamat felgyorsításáért és elmélyítéséért.

2. § (1) *  A díjat a miniszterelnök május 1-jén, Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának évfordulóján, ünnepélyes külsőségek között adja át.

(2) *  Az adományozás alkalmával a kitüntetett részére az európai egységet szimbolizáló kisplasztikai alkotás, nettó 25 000 euró pénzjutalom, valamint az adományozást igazoló okirat kerül átadásra. Az okiratot a kitüntetett állampolgárságának megfelelő nyelven kell kiállítani.

(3) A díj adományozására első ízben 2007-ben kerül sor. Egy évben egy díj adományozható.

(4) A kitüntetett nevét - előzetes hozzájárulása esetén - a Magyar Közlöny személyi részében közzé kell tenni.

3. § *  (1) A díj adományozására neves, európai közéleti személyiségek közül felkért testület (a továbbiakban: külföldi testület) tesz javaslatot. A külföldi testület elnökét és négy tagját a miniszterelnök kéri fel. A külföldi testület működésének szabályait, az ülésezés és a döntéshozatal rendjét - a miniszterelnökkel egyeztetve - maga állapítja meg.

(2) A külföldi testület évente két személy kitüntetésére tesz rangsorolt javaslatot, amelyet az adományozás évében legkésőbb március 1-jéig eljuttat a magyar döntés-előkészítő bizottsághoz.

(3) A külföldi testület elnöke és tagjai e megbízatásuk keretében kifejtett tevékenységük ellátásáért tiszteletdíjban részesíthetők, továbbá igényt tarthatnak a testületi munkavégzéssel és a díj adományozásával összefüggően felmerült igazolt utazási és szállásköltség megtérítésére, továbbá az állami vezetőket az ideiglenes külszolgálat teljesítése során megillető napidíj összegének megfelelő juttatásra.

(4) *  A külföldi testület működési feltételeiről, valamint a (3) bekezdés szerinti költségek elszámolásáról és kifizetéséről külföldön a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet), belföldön az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.

4. § *  (1) *  A Kormány részére a díj adományozására - a külföldi testület által javasolt személyek közül történő választás útján - a magyar döntés-előkészítő bizottság (a továbbiakban: bizottság) tesz indokolt javaslatot. A bizottság elnöke a miniszterelnök, tagjai az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter. A bizottság ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt a miniszterelnöki kabinet vezetője és az Állandó Képviselet vezetője. A bizottság titkára (a továbbiakban: titkár) a miniszterelnök által felkért személy.

(2) A bizottság maga állapítja meg működésének szabályait és a döntéshozatal rendjét. A bizottság a díj adományozására irányuló döntési javaslatot tartalmazó kormány-előterjesztést az adományozás évében legkésőbb március 31-éig nyújtja be a Kormányhoz.

(3) *  A titkár - a bizottság tevékenységével és működésével összefüggő feladatai ellátása mellett - figyelemmel kíséri a döntés-előkészítés folyamatát, a bizottság elnökével előzetesen egyeztetve szervezi a folyamat eredményes előre vitelét, e célból kapcsolatot tart a külföldi testület elnökével és tagjaival, a bizottság elnökével és tagjaival, az Állandó Képviselet vezetőjével, a miniszterelnöki kabinet vezetőjével, továbbá a kitüntetésre jelölttel.

(4) A titkár (3) bekezdés szerinti feladatai ellátásához a Miniszterelnöki Kabinetiroda kijelölt szervezeti egysége teljes körű háttértámogatást biztosít.

(5) A bizottság titkára a (3) bekezdés szerinti tevékenység ellátásáért tiszteletdíjban részesíthető, és évente hat alkalommal a külföldi munkavégzéssel felmerült igazolt utazási és szállásköltség megtérítésére, továbbá az állami vezetőket az ideiglenes külszolgálat teljesítése során - külön jogszabály alapján - megillető napidíj összegének megfelelő mértékű költségtérítésre jogosult.

5. § *  A kitüntetett nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint az adományozásra vonatkozó javaslatot megalapozó személyes adatait - az érintett előzetes hozzájárulása esetén - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter kezeli, az állami kitüntetettek személyes adatainak kezelésére megállapított szabályok szerint.

6. § *  A díj adományozásával felmerülő költségek forrásáról az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell gondoskodni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére