A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

287/2005. (XII. 21.) Korm. rendelet

az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Ukrajna között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Ukrajna között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Megállapodás az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna között a Polgári Globális Műholdas Navigációs Rendszerről (GNSS)

Egyrészről

az Európai Közösség (a továbbiakban: a Közösség),

valamint

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

mint az Európai Közösséget létrehozó szerződés részes felei (a továbbiakban: a tagállamok), másrészről

Ukrajna, (a továbbiakban: a felek)

figyelembe véve a globális navigációs műholdrendszer polgári célokra történő fejlesztésében rejlő közös érdekeket,

felismerve a GALILEO jelentőségét, mint az európai és az ukrajnai navigációs és információs infrastruktúrához való hozzájárulást,

felismerve Ukrajna műholdas navigációs tevékenységének előrehaladott helyzetét,

figyelembe véve a GNSS-alkalmazások fejlesztésének erősödését Ukrajnában, Európában és a világ más részein, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A megállapodás célja

A megállapodás célja, hogy ösztönözze, elősegítse és erősítse a polgári navigációs műholdrendszerben részt vevő felek közötti együttműködést.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

„Kiegészítő rendszer”: regionális vagy helyi mechanizmusok, például az európai geostacionárius navigációs átfedési szolgáltatás (EGNOS). Ezek a mechanizmusok a felhasználók számára lehetővé teszik a teljesítmény növekedését, így a fokozott pontosságot, a rendelkezésre állást, az egységességet és a megbízhatóságot.

„GALILEO”: önálló, polgári ellenőrzés alatt álló, a GNSS-szolgáltatások ellátását biztosító polgári európai globális navigációs és időmeghatározási műholdrendszer, amelyet a Közösség, valamint annak tagállamai terveztek és fejlesztettek ki. A GALILEO üzemeltetése magánkézbe adható. A GALILEO nyílt, kereskedelmi és életvédelmi, kutatási és mentési célú szolgáltatásokat foglal magában, a hatóságok általi felhasználás célját szolgáló védett, nyilvánosan szabályozott, korlátozott hozzáférésű szolgáltatáson felül.

„GALILEO nyilvános szolgáltatás”: a nagyközönség számára nyitott, ingyenes szolgáltatás.

„GALILEO életvédelmi szolgáltatás”: olyan nyilvános szolgáltatásra épülő szolgáltatás, amely további integritásra vonatkozó információkat, jelhitelesítést, szolgáltatási garanciákat és más, például a légi és tengeri közlekedés során alkalmazott életvédelmi megoldásokhoz szükséges funkciókat biztosít.

„GALILEO kereskedelmi szolgáltatás”: professzionális alkalmazások kidolgozását lehetővé tevő szolgáltatás, amely nagyobb teljesítményt nyújt a nyilvános szolgáltatásokkal szemben, különösen a nagyobb adatátviteli sebesség, a szolgáltatási garanciák és a pontosság terén.

„GALILEO kutató és mentő szolgáltatás”: a vészjelzők által leadott jelek gyorsabb és pontosabb helymeghatározásával, valamint válaszüzenetek küldésének képességével a kutatási és mentési műveletek hatékonyságát javító szolgáltatás.

„GALILEO nyilvánosan szabályozott szolgáltatás”: korlátozott hozzáférésű, védett helymeghatározó és időmérő szolgáltatás, amelyet kifejezetten a közszektor engedélyezett felhasználói által támasztott szükségletek kielégítésére fejlesztettek ki.

„GALILEO helyi elemek”: olyan helyi mechanizmusok, amelyek a GALILEO globális navigációs és időmeghatározási műholdrendszer felhasználóit a használatban lévő alapkonstellációból származó bemeneti információn túl további bemeneti információval látják el. A helyi elemeket a teljesítmény fokozása érdekében repülőterek, tengeri kikötők és városi vagy egyéb, földrajzilag kihívást jelentő környezetbe lehet telepíteni. A GALILEO a helyi elemeket általános modellekkel látja el a piaci elfogadás és a szabványosítás megkönnyítésének támogatása érdekében.

„Globális navigációs helyzetmeghatározási és időmeghatározási berendezés”: minden olyan, műholdas navigációs vagy időjelek átvitelére, vételére vagy feldolgozására szolgáló polgári végfelhasználású berendezés, amely szolgáltatást biztosít, vagy regionális kiegészítő rendszerrel közösen működik.

„Szabályozási intézkedés”: valamely fél által meghozott törvény, rendelet, szabály, határozat, illetve általuk alkalmazott eljárás, adminisztratív vagy hasonló cselekmény.

„Interoperabilitás”: felhasználói szinten jelentkező helyzet, amelyben a duális rendszerű vevőkészülék a két rendszerből érkező jelzéseket együtt ugyanolyan vagy jobb teljesítménnyel használja fel, mintha csak az egyik rendszerből érkező jeleket használná. A globális és a regionális műholdas navigációs rendszerek interoperabilitása javítja a felhasználók számára rendelkezésre álló szolgáltatások minőségét.

„Szellemi tulajdon”: a Stockholmban, 1967. július 14-én készült, a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó egyezmény 2. cikkében meghatározottak.

„Felelősség”: valamely természetes vagy jogi személy meghatározott jogi elvek és szabályok szerinti kártérítési felelőssége valamely más természetes vagy jogi személynek okozott kárért. Ez a kötelezettség származhat megállapodásból (szerződéses felelősség) vagy jogi normából (szerződésen kívüli felelősség).

„Minősített információ”: olyan információ, bármilyen formában, amely a felek vagy valamely tagállam alapvető érdekeit - beleértve nemzetbiztonsági érdekeket - különböző mértékben sértő jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal szembeni védelmet igényel. A minősítési szint feltüntetése minősítési jelöléssel történik. Az ilyen információt a feleknek a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban kell minősíteni, és azokat védeni kell a minősítés, a teljesség és az elérhetőség elvesztésével szemben.

3. Cikk

Az együttműködés alapelvei

A felek megállapodnak abban, hogy az e Megállapodás hatálya alá eső együttműködési tevékenységeiket a következő elveknek megfelelően folytatják:

1. A jogok és kötelességek általános egyensúlyán alapuló kölcsönös előnyök.

2. Partnerség a GALILEO-programban a GALILEO üzemeltetésére vonatkozó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően.

3. Kölcsönös lehetőségek az Európai Közösség és Ukrajna polgári felhasználású GNSS-projektjeiben való részvételre.

4. Az együttműködési tevékenységre esetlegesen hatást gyakorló információ kellő időben megvalósuló cseréje.

5. Az e Megállapodás 8. cikke 2. bekezdésében említett, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok megfelelő védelme.

4. Cikk

Az együttműködési tevékenységek területei

1. A műholdas navigációval és időmeghatározással kapcsolatos együttműködési tevékenységek területei a következők: rádióspektrum, tudományos kutatás és képzés, ipari együttműködés, kereskedelem és piacfejlesztés, szabványosítás, tanúsítási és szabályozási intézkedések, a GNSS globális és regionális földi pontosságnövelő rendszereinek fejlesztése, biztonság, felelősség és a költségek fedezése. A felek közös megegyezéssel kiigazíthatják e listát.

2. Az együttműködés - a felek erre irányuló kérelme esetén - a következő területekre való kiterjesztése:

2.1. az EU, az EU és ESA tagállamok, az MTCR és a WASSENAAR megállapodás export-ellenőrzési szabályozása alá tartozó GALILEO-érzékeny technológiák és elemek, továbbá a kriptográfia és a jelentős információbiztonsági technológiák és elemek,

2.2. a GALILEO rendszerbiztonsági felépítése (világ-űrbeli, földi és felhasználói szegmensek),

2.3. a GALILEO globális szegmenseinek biztonsági ellenőrzési sajátosságai,

2.4. nyilvánosan szabályozott szolgáltatások azok meghatározási, fejlesztési, végrehajtási, tesztelési és értékelési, illetve működési (üzemeltetési és használati) szakaszában, továbbá

2.5. a műholdas navigációt és a GALILEO-t érintő minősített információ cseréje

a felek között aláírandó, megfelelő külön megállapodás tárgyát képezi.

3. Ez a megállapodás nem érinti a GALILEO-program működése céljából az Európai Közösség jogszabályai által létrehozott intézményi szerkezetet. E megállapodás nem érinti továbbá az atomsorompóval kapcsolatos kötelezettségvállalásokra és a kettős felhasználású szolgáltatások exportellenőrzésére vonatkozó megfelelő törvényeket, rendeleteket és politikákat, valamint a technológia immateriális átruházásának biztonságát és ellenőrzését érintő nemzeti intézkedéseket.

5. Cikk

Az együttműködési tevékenységek formái

1. A felek - a vonatkozó szabályozási intézkedéseikre is figyelemmel - a lehető legteljesebb mértékben előmozdítják az e Megállapodás szerinti együttműködési tevékenységeiket abból a célból, hogy hasonló lehetőségeket biztosítsanak a 4. cikkben felsorolt területeken végzett tevékenységeikben való részvételre.

2. A felek megállapodnak abban, hogy a 6-13. cikkben említetteknek megfelelően együttműködési tevékenységeket folytatnak.

6. Cikk

Rádióspektrum

1. A Nemzetközi Távközlési Unió keretein belül eddig elért sikerekre építve a felek megállapodnak abban, hogy a rádióspektrummal kapcsolatos kérdések terén tovább folytatják az együttműködést és a kölcsönös támogatást.

2. Ebben az összefüggésben a felek előmozdítják a megfelelő frekvenciakiosztást a GALILEO részére abból a célból, hogy a felhasználók előnyére világszerte - és nevezetesen Ukrajnában és a Közösségben - biztosítsák a GALILEO szolgáltatásainak hozzáférhetőségét.

3. A felek felismerik továbbá annak jelentőségét is, hogy a rádiónavigációs spektrum védelmet élvezzen a megszakítással és az interferenciával szemben. E célból a felek meghatározzák az interferencia forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat keresnek az ilyen interferencia leküzdése érdekében.

4. E Megállapodás egyetlen része sem értelmezhető oly módon, hogy az eltérjen a Nemzetközi Távközlési Unió vonatkozó rendelkezéseitől, ideértve az NTU rádiószabályzatát is.

7. Cikk

Tudományos kutatás és képzés

A felek a GNSS területén közösségi és ukrajnai kutatási programokon - köztük az Európai Közösség kutatási és fejlesztési keretprogramján, az Európai Űrügynökség kutatási programjain, valamint az Európai Közösség és az ukrán hatóságok vonatkozó programjain - keresztül előmozdítják a közös kutatási tevékenységeket.

A közös kutatási tevékenységek hozzájárulnak a polgári felhasználású GNSS jövőbeni fejlesztésének tervezéséhez.

A felek megállapodnak abban, hogy meghatározzák a megfelelő mechanizmusokat a hatékony kapcsolatok, valamint a kutatási és a képzési programokban való részvétel biztosítása céljából.

8. Cikk

Ipari együttműködés

1. A felek - a GALILEO-rendszer létrehozása, valamint a GALILEO-alkalmazások és szolgáltatások használatának és fejlesztésének előmozdítása céljából - ösztönzik és támogatják a két fél ipara közötti együttműködést, különösen közös vállalkozásokon, valamint az érintett ipari társulásokban való kölcsönös részvételen keresztül.

2. Az ipari együttműködés megkönnyítése érdekében a felek - a legmagasabb nemzetközi előírásokkal, különösen az ilyen előírások végrehajtásának hatékony módszereivel összhangban - a GALILEO/EGNOS fejlesztését és működését érintő területeken és iparágakban megadják és biztosítják a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatos jogok megfelelő és hatékony védelmét.

3. A kifejezetten a GALILEO program által kidolgozott és finanszírozott érzékeny termékek Ukrajna által harmadik országokba való kivitelét előzetes engedélyezés céljából be kell nyújtani a GALILEO megfelelő biztonsági hatóságához, amennyiben ez a hatóság azt javasolta, hogy ezek a termékek a vonatkozó szabályozási intézkedéseknek megfelelően essenek kiviteli engedélykötelezettség alá. Az e megállapodás 4. cikk 2. bekezdésében említett külön megállapodásokban is megfelelő mechanizmust kell kidolgozni Ukrajna vonatkozásában annak érdekében, hogy javaslat szülessen a kiviteli engedélykötelezettség alá eső lehetséges tételek köréről.

4. A felek ösztönzik a Közösségben és Ukrajnában a GALILEO-programban részt vevő különböző érdekeltek közötti kapcsolatok erősítését az ipari együttműködéssel összefüggésben.

9. Cikk

Kereskedelem- és piacfejlesztés

1. A felek ösztönzik a kereskedelmet és a befektetést az európai és ukrajnai műholdas navigációs infrastruktúra, berendezések, a GALILEO helyi elemei és alkalmazásai terén.

2. E célból a felek fokozzák a GALILEO műholdas navigációs tevékenységeinek közismertségét, azonosítják a GNSS-alkalmazások elterjedésének lehetséges akadályait, és megfelelő intézkedéseket tesznek az elterjedés elősegítése érdekében.

3. A felhasználók igényeinek azonosítása és hatékony kielégítése érdekében a Közösség és Ukrajna fontolóra veszi egy nyilvános GNSS felhasználói fórum létrehozását.

10. Cikk

Szabványok, tanúsítás és szabályozási intézkedések

1. A felek felismerik a globális műholdas navigációs szolgáltatásokra vonatkozó megközelítéseik - a nemzetközi szabványosítási és hitelesítési fórumokon történő - összehangolásának jelentőségét. A felek együttesen elősegítik különösen a GALILEO-szabványok fejlesztését, valamint azok világszerte és Ukrajnában való alkalmazását, hangsúlyt fektetve a rendszer más GNSS-rendszerekkel való interoperabilitására.

Az összehangolás egyik célkitűzése a GALILEO-szolgáltatások a navigáció és az időjel globális szabványaként való nyílt, kereskedelmi és életvédelmi célú, széles körű és innovatív felhasználásának előmozdítása.

A felek megegyeznek abban, hogy előnyös feltételeket teremtenek a GALILEO-alkalmazások fejlesztéséhez.

2. Következésképpen e Megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása és végrehajtása érdekében a felek - szükség szerint - együttműködnek a GNSS-t érintő, nevezetesen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, az EUROCONTROL-ban, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és a Nemzetközi Távközlési Unióban felmerülő kérdésekben.

3. A kétoldalú kapcsolatok terén a felek biztosítják, hogy a GNSS-t érintő üzemeltetési és technikai szabványokra, hitelesítésre, engedélyezési követelményekre és eljárásokra vonatkozó intézkedések ne korlátozzák szükségtelenül a kereskedelmet. A hazai követelményeknek objektív, megkülönböztetésmentes, előre megállapított és átlátható feltételeken kell alapulniuk.

11. Cikk

A globális és regionális GNSS földi kiegészítő rendszerek fejlesztése

1. A felek együttműködnek a GALILEO/EGNOS integritásának, az EGNOS- és a GALILEO-szolgáltatások folytonosságát és más GNSS-rendszerekkel való interoperabilitásnak optimális biztosítékát szolgáló földi rendszerek meghatározásában és megvalósításában.

2. E célból a felek regionális szinten együttműködnek egy, a GALILEO-rendszerre épülő földi regionális kiegészítő rendszer Ukrajnában való kivitelezésében és felépítésében. A regionális rendszer a GALILEO-rendszer által globálisan biztosított szolgáltatásokon túlmenően regionális integritási és nagy pontosságú szolgáltatásokat biztosít. Ennek előfeltételeként a felek célul tűzik ki az EGNOS kiterjesztését az ukrajnai régióban az ukrajnai távolságmérő és integritás-ellenőrző állomásokat is magában foglaló földi infrastruktúrán keresztül.

3. Helyi szinten a felek elősegítik a GALILEO helyi elemeinek fejlesztését.

12. Cikk

Biztonság

1. A felek meggyőződése, hogy a globális navigációs műholdas rendszereket meg kell védeni a nem rendeltetésszerű felhasználással, az interferenciával, a megszakítással és az ellenséges cselekményekkel szemben.

2. A felek saját felségterületükön minden gyakorlati lépést megtesznek a műholdas navigációs rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra minőségének, folytonosságának és biztonságának garantálása érdekében.

3. A felek felismerik, hogy a GALILEO-rendszer és -szolgáltatások biztonságáról való gondoskodásra irányuló együttműködés fontos célkitűzés.

4. A felek ezért megfontolják a GNSS biztonsági kérdéseivel foglalkozó megfelelő konzultációs csatorna felállítását. Ezt a csatornát a GNSS-szolgáltatások folytonosságának biztosítására kell használni. A részletes gyakorlati szabályokat és eljárásokat a felek illetékes biztonsági hatóságai együttesen határozzák meg a 4. cikk 2. bekezdésével összhangban.

13. Cikk

Felelősség és költségmegtérítés

A felek - különösen a nemzetközi és regionális szervezetek keretein belül - megfelelően együttműködnek, hogy a polgári GNSS-szolgáltatások biztosításának elősegítése érdekében felelősségi rendszereket és költségmegtérítési szabályokat határozzanak meg és hajtsanak végre.

14. Cikk

Együttműködési mechanizmus és információcsere

1. Az e Megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységek összehangolását és elősegítését Ukrajna részéről az ukrán kormány, a Közösség és annak tagállamai részéről pedig a Bizottság végzi.

2. Az 1. cikkben meghatározott célkitűzésnek megfelelően e két szerv az Európai Közösségek és annak tagállamai, valamint Ukrajna között partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodás keretében létrehozza a GNSS irányítóbizottságot (a továbbiakban: irányítóbizottság) e Megállapodás kezelésére. Az irányítóbizottság a felek hivatalos képviselőiből áll, és eljárási szabályzatát maga állapítja meg.

Az irányítóbizottság feladata többek között:

2.1. a Megállapodás 4-13. cikkében említett különböző együttműködési tevékenységek előmozdítása, az ezekkel kapcsolatos ajánlások kidolgozása és átfogó felügyelete;

2.2. tanácsadás a felek számára az együttműködés - a Megállapodás elveinek megfelelő - erősítésének és javításának módjairól;

2.3. a Megállapodás hatékony működésének és végrehajtásának felülvizsgálata.

3. A bizottság fő szabály szerint évente ülésezik. Az ülések helyszíne felváltva a Közösség, illetve Ukrajna. További ülések bármely fél kérelmére rendezhetők.

Az irányítóbizottság részéről vagy annak nevében felmerült költségeket az a fél viseli, amelyhez a hivatalos képviselők tartoznak. Az utazási és szállásköltségeket kivéve az ülések megrendezésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségeket a fogadó fél viseli. Amennyiben a felek ezt szükségesnek ítélik, az irányítóbizottság meghatározott tárgykörökben közös technikai munkacsoportokat állíthat fel.

4. Bármely érintett ukrajnai szervezet részt vehet a GALILEO Közös Vállalkozásban vagy az Európai GNSS felügyelő hatóságban az alkalmazandó jogszabályokkal és eljárásokkal összhangban.

5. A felek ösztönzik a két fél intézményei és vállalkozásai közötti, műholdas navigációt érintő információcserét.

15. Cikk

Finanszírozás

1. A GALIELO közös vállalkozáson keresztül a GALILEO-programhoz befizetendő ukrajnai hozzájárulás összegét és szabályait külön - az Európai Közösség vonatkozó jogszabályainak szervezeti előírásaival összhangban lévő - megállapodásban kell meghatározni.

2. A felek a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekkel összhangban megtesznek minden megfelelő intézkedést és erőfeszítést, hogy megkönnyítsék az e Megállapodás keretében tett együttműködési tevékenységekben részt vevő személyek területükre történő belépését, azok tartózkodását és kilépését, valamint az e Megállapodás keretében végzett együttműködési tevékenységekben felhasznált tőke, anyagok, adatok és felszerelések területükre történő behozatalát, jelenlétét és kivitelét.

3. A 2. bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az egyik fél meghatározott együttműködési programja a másik fél résztvevői számára pénzügyi támogatásról rendelkezik, az egyik fél részéről a másik fél résztvevői számára az ezen intézkedések támogatása céljából nyújtott minden ilyen támogatást vagy pénzügyi hozzájárulást - a felségterületeiken alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban - nem terheli adó, vám és egyéb illeték.

16. Cikk

Konzultáció és vitarendezés

1. Bármelyik fél kérelmére a felek azonnali konzultációt folytatnak az e Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről. Az e Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között baráti konzultációk útján rendezik.

2. A 2. bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg a feleket abban, hogy a viták rendezéséhez igénybe vegyék az Európai Közösségek és annak tagállamai, valamint Ukrajna között partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodás vitarendezési mechanizmusát.

17. Cikk

Hatálybalépés és megszűnés

1. E Megállapodás azt a napot követő hónapnak az első napján lép hatályba, amikor a felek kölcsönösen írásban értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről. Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának kell megküldeni, amely a megállapodás letéteményese.

2. E Megállapodás lejárta vagy megszűnése nem befolyásolja a megállapodás szerint létrehozott szabályok vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos meghatározott jogok és kötelezettségek érvényességét vagy időtartamát.

3. E Megállapodás a felek kölcsönös, írásos megállapodásával módosítható. A módosítás azt a napot követő hónapnak az első napján lép hatályba, amikor a felek kölcsönösen értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

4. E Megállapodás a hatálybalépését követő öt évig hatályos, és az első ötéves időszak végén a felek általi közös megegyezéssel további ötéves időszakokra hosszabbítható meg. E megállapodás 3 hónapos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásos felmondással bármely fél által megszüntethető.

E Megállapodás másodlatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, magyar, német, lett, litván, máltai, lengyel, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint ukrán nyelven készült, amely szövegek egyformán hitelesek.”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-ai a Megállapodás 17. cikkében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az informatikai és hírközlési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére