A jogszabály mai napon ( 2021.01.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

315/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének a), b), d) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) módosításáról szóló 1986. évi IV. törvény 39. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1-30. § * 

31. § * 

32-46. § * 

47. § * 

48-49. § * 

50. § * 

51-77. § * 

78. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Gyer. - e rendelet 72. §-ával megállapított - 158. §-ának (1) bekezdését első alkalommal a 2006. évre vonatkozó számadásokra kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságnak a - családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Cstá. tv.) 28. §-ának (8)-(10) bekezdésében meghatározott időpontokra figyelemmel történő - megszűnéséről a Ket. 71. §-ának értelmében meghozott határozatával egyidejűleg a települési önkormányzat jegyzője tájékoztatja az érintett személyt arról, hogy

a) amennyiben a Cstá. tv. 28. §-ának (11) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, 2006. június 30-áig a törvény erejénél fogva rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak tekintendő,

b) 2006. július 1-jétől akkor jogosult továbbra is, megszakítás nélkül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 2006. július 1-jét megelőzően benyújtja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megállapítása iránti kérelmét.

(3) Ha a Cstá. tv. 28. §-ának (9)-(10) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete továbbfolyósítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, erről nem kell határozatot hozni, illetve végzést kibocsátani. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak a Cstá. tv. 28. §-ának (9)-(10) bekezdése alapján történő tovább-folyósítása, illetve megállapítása során a Gyer. 2005. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás címén igénybe vehető előleg igénylése a Gyer. 2005. december 31-én hatályos 3. számú melléklete szerinti adatlapon történik.

(4)-(6) * 

79. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre Vonatkozó eljárásban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet,

b) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet.

1-8. számú melléklet a 315/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére