A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

323/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között, az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Budapesten, 2005. március 24-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között, az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Budapesten, 2005. március 24-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között, az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban együttesen: Felek),

emlékeztetve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében vállalt kötelezettségeikre,

törekedve arra, hogy az átláthatóság és a bizalom növelése érdekében további, kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségeket vállalnak,

meggyőződve arról, hogy a kétoldalú katonai együttműködés erősítésével, a kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségek teljesítésével hozzájárulnak a Felek közötti bizalom, a jószomszédság, valamint a közép-kelet európai térség és egész Európa biztonságának erősítéséhez,

elhatározták, hogy továbbfejlesztik a párbeszéden alapuló, bizalom- és biztonságerősítést és a katonai átláthatóságot célul tűző kétoldalú katonai együttműködést,

megállapodnak az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentuma 138-144. §-aiban foglalt ajánlásokkal összhangban, valamint a két állam között már létrejött megállapodások kiegészítéseképpen, az alábbi katonai együttműködési intézkedésekről:

I. Cikk

A katonai információcsere szélesítése és a már meglevő bizalom- és biztonságerősítő intézkedések továbbfejlesztése

1. Az intézkedések hatálya kiterjed:

a) a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró teljes területére;

b) a Magyar Honvédség és Szerbia és Montenegró Hadseregének alakulataira.

2. A Felek 42 nappal korábban írásban bejelentik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó területen végrehajtásra kerülő szárazföldi katonai tevékenységet az 1/3. pont szerint. Ha a tevékenység a tevékenységbe bevont csapatok előzetes értesítése nélkül történik, úgy a bejelentést a Felek a tevékenység megkezdésekor megteszik.

3. A katonai tevékenység bejelentési kötelezettség és megfigyelők meghívásának kötelezettsége alá esik, amennyiben annak időtartama alatt bármikor a tevékenységben részt vesz:

a) legalább 6000 fő, beleértve a támogató csapatokat is, vagy

b) legalább 100 db harckocsi, vagy

c) legalább 150 páncélozott harcjármű, vagy

d) legalább 75 db 100 mm-es vagy annál nagyobb űrméretű tüzérségi eszköz, vagy

e) 100 vagy több repülőgép-bevetés történik, beleértve a harci helikopter-bevetéseket is.

A Felek nem kötelesek megfigyelőket hívni a csapatok értesítése nélkül végrehajtandó bejelentésköteles tevékenységekre, amennyiben ezen bejelentésköteles tevékenységek időtartama nem haladja meg a 48 órát.

4. A Felek a jelen Cikk 3. pontjában leírtakon kívül évente egy alkalommal megfigyelőket hívnak meg a másik Fél részéről egy, az országban végrehajtásra kerülő zászlóalj- (gépesített vagy harckocsi zászlóalj-) harccsoport vagy magasabb szintű csapatgyakorlatra.

5. Egyik Fél sem fog a közös határhoz 30 km-nél közelebb eső területeken zászlóaljnál magasabb szintű csapatgyakorlatot lebonyolítani.

II. Cikk

A katonai együttműködés fejlesztése

1. Az általános kétoldalú kapcsolatok továbbjavítása érdekében a Felek a katonai kapcsolataikat az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentuma, valamint a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Honvédelmi Minisztériuma közötti kapcsolatokról 1996. október 29-én aláírt Megállapodás szellemében és ajánlásainak megfelelően fejlesztik és szélesítik.

2. A Felek az 1999. évi Bécsi Dokumentumban előírt légitámaszponton és katonai létesítményekben történő látogatáson kívül, évente felváltva egy alkalommal katonai létesítményben (laktanyában) történő látogatást rendeznek a másik Fél ötfős küldöttsége számára a létesítményekben folyó katonai élet és kiképzés megismerése céljából.

III. Cikk

Az értékelő látogatások és ellenőrzések számának növelése

1. Mindkét Félnek joga van évente, az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumában előírtakon, és az önként vállalt kvótákon túl

- egy ellenőrzés végrehajtására a másik Fél területén,

- legfeljebb két értékelő látogatásra a másik állam területén.

2. A Felek meghívhatják egy harmadik Állam képviselőit az értékelő látogatásokban vagy az ellenőrzésekben való részvételre.

3. Mindkét Fél egyetért abban, hogy a másik Fél területén egy harmadik Fél által, az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentuma szerint végrehajtott tevékenység elsőbbséget élvez. Ebben az esetben az adott Félnek joga van a másik Fél által kért, ezen Megállapodáson alapuló tevékenység elhalasztását javasolni.

IV. Cikk

Általános meghatározások

1. A bejelentéseknek, megfigyeléseknek, értékelő látogatásoknak és ellenőrzéseknek összhangban kell lenniük az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentuma vonatkozó előírásaival.

2. A Felek a fentiekhez kapcsolódó információkat - angol nyelven - az 1999. évi Bécsi Dokumentum által meghatározott formátumokon az EBESZ kommunikációs hálózatának, vagy a diplomáciai csatornák felhasználásával továbbíthatják egymásnak.

3. A tevékenységek során a Felek az angol nyelvet használják.

V. Cikk

Záró rendelkezések

1. A két Fél képviselői évente - felváltva a Magyar Köztársaságban és Szerbia és Montenegróban - értékelő találkozót tartanak, hogy elemezzék a végrehajtást, és hogy javaslatot dolgozzanak ki a jelen Megállapodás keretein belüli együttműködés továbbfejlesztésére.

2. Amennyiben kérdések merülnek fel a Megállapodásban foglaltak végrehajtása során, a Felek diplomáciai csatornákon keresztül keresnek megegyezést.

3. Jelen Megállapodás az összes szükséges belső jogi eljárásnak a Szerződő Felek által történő teljesítéséről szóló írásos értesítés kézhezvétele után 60 nappal lép hatályba.

4. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kell javasolni, s azok az ezen Cikk 3. pontjában foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

5. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Mindazonáltal jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Hatálya - eltérő megállapodás hiányában - az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg.

6. Készült Budapesten, 2005. március 24-én, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Szerbia és Montenegró
Kormánya nevében Minisztertanácsa nevében

Agreement
on Confidence- and Security-building Measures Complementing the Vienna Document 1999 and on the Development of Military Relations between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro

The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro (hereafter referred to as „the Parties”),

recalling their commitments undertaken within the frame of the Organisation for Security and Co-operation in Europe,

aiming at undertaking further commitments based on bilateral co-operation with the view to enhance transparency and confidence,

being convinced that the strengthening of bilateral military co-operation and the implementation of existing bilateral agreements will contribute to the further development of the confidence and enhanced relations. between the Parties and to the security of the region of Central and Eastern Europe and Europe as a whole,

decided to further develop the bilateral military co-operation based on dialogue and aimed at increased confidence- and security-building and military transparency,

agreed, in accordance with the recommendation contained in paragraph 138-144 of the OSCE Vienna Document 1999, and as a complement to the agreements already existing between the two States, on the following military co-operation measures:

Article I

To expand the scope of military information exchange and enhance the existing confidence- and security-building measures

(1) The subjects of application of the measures will be:

a) the territory of the Republic of Hungary; and the territory of Serbia and Montenegro;

b) units of the Armed Forces of the Republic of Hungary and Serbia and Montenegro.

(2) The Parties will notify each other in writing 42 days in advance of military activities of land forces within their territory, according to paragraph 3 of this Article. If the activity is conducted without advance notice to the troops involved, the Parties will immediately notify each other upon initiation of the activity.

(3) A military activity will be subject to notification and invitation of observers whenever it involves at any time during the activity:

a) at least 6000 troops, including support troops, or

b) at least 100 battle tanks, or

c) at least 150 armoured combat vehicles, or

d) at least 75 artillery pieces of 100 mm calibre or above or

e) 100 or more sorties are to be carried out with the participation of air forces, including sorties of combat helicopters.

The Parties need not invite observers to the notifiable activities, which are to be carried out without advance notice to the troops involved, unless these notifiable activities have a duration of more than 48 hours.

(4) The Parties, in addition to the provisions of paragraph 3 of this Article, will annually invite observers from each other to a military exercise carried out at the level of battalion (mechanised infantry or tank battalion) task group or above.

(5) Neither Party shall conduct military exercises above the level of battalion task group in areas adjacent to their common border of a depth of 30 km.

Article II

To further develop the military co-operation

(1) As a contribution to furthering their bilateral relations, the Parties will develop military contacts in the spirit of and in accordance with the recommendations of the OSCE Vienna Document 1999 and the Protocol between the Ministry of Defence of the Republic of Hungary and the Ministry of Defence of the Federal Republic of Yugoslavia on the Military Co-operation, signed on 29 October 1996.

(2) The Parties, in addition to visits, stipulated in the OSCE Vienna Document 1999, to air bases and military facilities, will annually and alternately organise a visit to a military facility (barracks) for- a five-member delegation of the other Party, in order, to get acquainted with military life and training in the military facility.

Article III

To increase the number of evaluation visits and inspections

(1) Each Party has the right to conduct annually, in addition to the provisions of the OSCE Vienna Document 1999 and to the voluntarily taken quotas:

- one further inspection on the territory of the other Party,

- and up to two evaluation visits on the territory of the other Party.

(2) The Parties may invite representatives of third States to take part in the evaluation visits or inspections.

(3) The Parties accept the primacy of the activities carried out in accordance with the provisions of the OSCE Vienna Document 1999. In the case of any coincidence the receiving Party has the right to accept or suggest postponement of the requested activity based on this Agreement.

Article IV

General definitions

(1) Notifications, observations, as well as evaluation visits and inspections shall be carried out in accordance with the relevant provisions of the OSCE Vienna Document 1999.

(2) The messages related to this Agreement will be transmitted in the QSCE Vienna Document 1999 formats in the English language, using the OSCE communication network, or through diplomatic channels.

(3) The official language used during activities is English.

Article V

Final clauses

(1) Representatives of the two Parties will hold annually - alternately in the Republic of Hungary and in Serbia and Montenegro - assessment meetings to analyse the implementation of the measures agreed in this Agreement and to elaborate proposals for their improvement.

(2) In case of any question arising from the implementation of this Agreement, the Parties will seek to come to a solution through diplomatic channels.

(3) This Agreement enters into force 60 days after the receipt of the last written notification on completion by the Parties of all necessary legal procedures required by their national legislation.

(4) This Agreement may be changed or amended by mutual consent of the Parties. The amendment should be in writing form sent through diplomatic channels and those will enter into force in accordance with the paragraph 3. of this Article.

(5) This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time. However, this Agreement may be terminated by either Party by written notification to the other Party. It will cease to be in force six months after the receipt of the notification of termination unless otherwise agreed.

(6) Done in Budapest, this 24th of March 2005., in two original copies in Hungarian, Serbian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English version shall prevail.

for the for the
Government Council of Ministers
of the Republic of Hungary of Serbia and Montenegro

3. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2006. január 16-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére