A jogszabály mai napon ( 2020.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2006. (I. 26.) FVM rendelet

az agrároktatási intézmények keretében működő tangazdaságok, tanüzemek címhasználatáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendeletben meghatározottak szerint az agrárterületre képző közép- és felsőfokú oktatási intézmények keretében működő mezőgazdasági tangazdaságok, élelmiszer-feldolgozó tanüzemek és erdőgazdasági tanüzemek (a továbbiakban: tangazdaságok, tanüzemek) „Minősített tangazdaság (tanüzem)” címhasználatra pályázhatnak és ehhez kapcsolódóan támogatásban részesülhetnek az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban szabályozott minősítési szempontok és eljárás alapján.

(2) A címhasználati jogosultság és támogatás célja az erkölcsi megbecsülés és az anyagi támogatás eszközével is elősegíteni, hogy a tangazdaságok, tanüzemek a legkorszerűbb gazdálkodási módszereket bemutatva a gyakorlatok során felkészítsék hallgatóikat a hatékony gazdálkodásra.

2. § (1) A címhasználati jogosultságra - a pályázati felhívásban foglaltak szerint - díjfizetés ellenében lehet pályázni. A pályázatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hirdeti meg minden páros évben, első alkalommal 2006-ban. A felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben jelenik meg.

(2) A pályázatok alapján a tangazdaságokat és tanüzemeket minősíteni kell. A minősítés írásos pályázatban benyújtott kérdőíves elemzésen és helyszíni állapotfelmérésen alapul. A minősítési eljárás során a pályázó tevékenységét a szakmai gyakorlati oktatási feladatok ellátásának színvonala, a regionális, illetve kistérségi szakmai kapcsolódások és a gazdálkodási tevékenység teljesítménye alapján kell értékelni.

(3) A pályázati eljárás előkészítésében részt vesz a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) megbízásából a Magyar Tangazdaságok és Tanüzemek Szövetsége (a továbbiakban: Tangazdaságok Szövetsége).

3. § (1) A minősítést a Minősítő Bizottság végzi.

(2) A Minősítő Bizottság 9 fős, elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Tangazdaságok Szövetsége javaslatot tesz a tagok személyére. A Minősítő Bizottság által elkészített ügyrendet a miniszter hagyja jóvá.

(3) A képzési sajátosságok alapján a Minősítő Bizottság külön bírálja el a középfokú szakképző intézmények mezőgazdasági termelést folytató tangazdaságait, élelmiszer-feldolgozással foglalkozó tanüzemeit, az erdőgazdasági tanüzemei, valamint az agrár-felsőoktatási intézmények tangazdaságait, tanüzemeit.

4. § (1) A minősítés pontozásos rendszerű. A minősítésen szerezhető pontszám 60%-át teljesített tangazdaságok, tanüzemek a minisztertől a „Minősített tangazdaság (tanüzem)” címhasználatra jogosító elismerő oklevelet kapnak. A címmel emléktábla is jár, melyen az elnyert cím és a dátum szerepel.

(2) A pályázati kiírásban szereplő szempontok alapján a legkiemelkedőbb minősítést elérők a minisztertől az elismerő címen kívül egyszeri támogatásban részesülhetnek az alábbi feltétellel és összeggel:

a) 90%-ot elérő teljesítmény esetén: aranykoszorús tangazdaság (tanüzem) 2 000 000 Ft,

b) 80%-ot elérő teljesítmény esetén: ezüstkoszorús tangazdaság (tanüzem) 1 500 000 Ft,

c) 70%-ot elérő teljesítmény esetén: bronzkoszorús tangazdaság (tanüzem) 1 000 000 Ft.

(3) A jogosult az elismerő címet 4 évig viselheti, és legközelebb a jogosultság lejártának évében meghirdetett pályázaton vehet részt ismét.

(4) A legjobb teljesítményt elérő pályázók közül alkalmanként három mezőgazdasági és kettő élelmiszer-feldolgozással vagy erdőgazdasággal foglalkozó középfokú, valamint egy felsőoktatási intézmény tangazdasága, tanüzeme részesülhet a (2) bekezdés szerinti támogatásban. A minősítés alapján a rendelkezésre álló összeg erejéig a Minősítő Bizottság javaslatot tesz annak felhasználására. A Minősítő Bizottság javaslata alapján az elismerő cím és az egyszeri támogatás adásáról a miniszter dönt.

(5) Az elnyert pénzösszeg kizárólag a tangazdasági, tanüzemi oktatás minőségének javítására fordítható.

(6) A (2) bekezdés szerinti támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti költségvetése.

5. § (1) Az elismerő cím használatára jogosító oklevelet és emléktáblát a miniszter ünnepélyes keretek között a tárgyévben adja át.

(2) Az elismerő címben és egyszeri támogatásban részesülő tangazdaságok, tanüzemek neve - érdemeik egyidejű feltüntetésével - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben jelenik meg. A Minősítő Bizottság a pályázók kérésére a rájuk vonatkozó minősítési eredményeket rendelkezésükre bocsátja.

6. § Vissza kell vonni a miniszteri elismerő címet és oklevelet, valamint annak elnyerésétől számított 4 éven belül az egyszeri támogatást attól a tangazdaságtól, tanüzemtől, amely a minősítésénél valótlan adatokat szolgáltatott, jogszabálysértő gazdálkodást folytat, vagy nem biztosítja a minősítéskor fennálló módon a tanulók, a hallgatók gyakorlati felkészítését. A tangazdaság, tanüzem a visszavonást követő 4 év eltelte után pályázhat ismét.

7. § A minősítés alapjául szolgáló kérdőív a pályázati felhívás mellékleteként jelenik meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az agrároktatási intézményekkel egy szervezeti egységben működő tangazdaságok, tanüzemek minősítéséről szóló 29/1999. (III. 24.) FVM rendelet hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére