A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2006. (IV. 20.) HM rendelet

a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a magyar katonák kedvező külföldi megítélésének, illetve a katonai fegyelem fenntartásának elősegítése érdekében - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a HM közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei állományába tartozó, hivatásos, illetve szerződéses katonákra, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítőkre (a továbbiakban együtt: kiküldött).

(2) E rendelet a Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott ideiglenes katonai szervezet állományának tagjai ellen - a béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során elkövetett fegyelemsértés miatt - indult fegyelmi eljárás különös szabályait határozza meg.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott ideiglenes katonai szervezet: honvédelmi miniszteri határozattal, meghatározott ideig tartó külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott ideiglenes katonai szervezet;

b) béketámogató művelet: nemzetközi szervezet(ek) felkérésére vagy szervezésében végrehajtott békefenntartói vagy megfigyelői tevékenység;

c) fegyelemsértés: a Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti kötelességszegés - ideértve a Hjt. 132. §-a alapján a fegyelmi eljárás szabályai szerint elbírálandó cselekményt -, amelyet a kiküldött a külföldi szolgálat teljesítése során követett el;

d) külföldi szolgálati elöljáró: az adott béketámogató műveletre, illetve az abban való magyar részvételre vonatkozó két- vagy többoldalú megállapodásban meghatározott, a művelet irányításért felelős személy.

Általános szabályok

3. § (1) A fegyelemsértések elbírálása során a Hjt. XII. fejezetének rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A külföldi szolgálat teljesítése során a hazai jogszabályoknak és állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megsértése mellett a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak a külföldi szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezéseinek, a fogadó országnak a külföldi fegyveres erők tagjaira vonatkozó szabályainak, az adott nemzetközi missziót működtető nemzetközi szervezet által kiadott Egységes Műveleti Szabályok (Standard Operation Procedures, a továbbiakban: SOP) előírásainak, valamint a Munkaköri leírásokban foglaltaknak megsértése fegyelmi felelősségre vonás alapjául szolgál.

4. § A béketámogató műveletek keretében teljesített külföldi szolgálat ellátása során indult fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör az alábbiak szerint oszlik meg:

a) fegyelmi eljárás elrendelése, kisebb tárgyi súlyú és jelentőségű fegyelemsértés esetén az eljárás lefolytatása, rendfokozatot vagy a szolgálati viszonyt nem érintő fenyítés kiszabása, valamint a hazarendelésre és a Hjt. 135. § (1) bekezdés e)-h) pontjai szerinti fenyítés kiszabására vonatkozó döntési javaslat előterjesztése vonatkozásában a külföldi feladat-végrehajtásra megalakult ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló miniszteri határozatban e jogkörökkel felruházott külföldön szolgálatot teljesítő parancsnok, vezető (a továbbiakban: ideiglenes katonai szervezet parancsnoka) jár el;

b) az a) pont szerinti parancsnok hatáskörét meghaladó jogkörök (az eljárás lefolytatása, ha rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítésnek lehet helye; a döntés a hazarendelésről) vonatkozásában, valamint az a) pont szerinti parancsnok fegyelmi határozata ellen benyújtott jogorvoslat elbírálására, továbbá az ideiglenes katonai szervezet parancsnoka és parancsnokhelyettese elleni fegyelmi eljárás megindítására és lefolytatására a Magyar Honvédség azon felső-, illetve középszintű vezető szervének parancsnoka, vezetője rendelkezik hatáskörrel, amelynek szolgálati alárendeltségébe a külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet tartozik;

c) a katonai nemzetbiztonsági szolgálat tagja által elkövetett, nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő fegyelmi ügyben a főigazgató a Hjt. szabályai alapján jár el, egyéb fegyelemsértés esetén - a főigazgató egyidejű értesítése mellett - az a), illetve b) pont szerinti parancsnok jár el. A fegyelmi ügy nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő jellegének meghatározása során a katonai nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójának nyilatkozata az irányadó.

5. § (1) A külföldi szolgálat idejének lejárta a külföldi szolgálat teljesítése során elkövetett fegyelemsértés miatt indult eljárás lefolytatását nem akadályozza. Ebben az esetben a fegyelemsértő kiküldöttel szemben a fegyelmi eljárás továbbfolytatására a külföldi szolgálatteljesítés utáni állományilletékes parancsnoka jogosult. Az eljárás folytathatósága érdekében az eljárást elrendelő parancsnok haladéktalanul intézkedik az eljárás iratainak az illetékes parancsnokhoz történő megküldése iránt. Az iratok megküldése és kézhezvétele közötti időtartam nem számít bele az eljárási határidőbe.

(2) A külföldi szolgálat ideje alatt megkezdett eljárás folytatására a kiküldött külföldi szolgálatteljesítése utáni állományilletékes parancsnoka az eljárás iratainak megérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni köteles. A belföldön lefolytatott eljárásra a Hjt. szabályai az irányadók.

(3) A külföldi szolgálat lejártát követően, a külföldi szolgálatteljesítés során elkövetett fegyelemsértés miatt a kiküldött külföldi szolgálatteljesítése utáni állományilletékes parancsnoka a Hjt. 134. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt elévülési határidőn belül - a 4. § a) pontja szerinti parancsnok a Hjt. 141. § (2) bekezdése alapján tett írásbeli jelentése alapján - indít fegyelmi eljárást, és azt a Hjt. szabályai szerint folytatja le.

(4) A kiküldött külföldi szolgálatteljesítése utáni állományilletékes parancsnoka (1)-(3) bekezdésben foglalt esetekben a külföldi szolgálati helyhez kötődő vizsgálatok lefolytatása érdekében - az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett - megkeresi a 4. § a) pontja szerinti parancsnokot.

6. § (1) Amennyiben a külföldi szolgálat teljesítése során a kiküldöttel szemben a külföldi szolgálati elöljáró kezdeményez fegyelmi felelősségre vonást, a fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult parancsnok köteles azt érdemben megvizsgálni és az ügyről szolgálati elöljárójának jelentést tenni. A vizsgálat eredményéről és a tervezett intézkedésekről az eljárást kezdeményező külföldi szolgálati elöljárót megfelelően tájékoztatni kell.

(2) Ha a külföldi szolgálati elöljáró a kiküldött hazarendelésére tesz javaslatot, a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok ettől eltérő döntéséről - indokaival együtt - tájékoztatja a külföldi szolgálati elöljárót.

7. § A Hjt. 16. §-ában meghatározott személyes szabadságot korlátozó intézkedések során a kiküldöttel szemben külföldi katonai rendőr (rendész) vagy hasonló jogállású személy - a rá vonatkozó nemzetközi szerződés, illetve SOP szerinti hatáskörében - is eljárhat. A külföldi katonai rendőr (rendész) vagy hasonló jogállású személy által készített jelentést a fegyelmi vizsgálat során bizonyítékként kell megvizsgálni.

8. § E rendelet szerint elbírálandó fegyelemsértések esetén a 4. § a) pontja szerinti parancsnok által csak a Hjt. 135. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt fegyelmi fenyítések szabhatók ki.

9. § (1) Az eljárás alá vont kiküldött részére az iratok kézbesítését a lehető legrövidebb időn belül oly módon kell megkísérelni, hogy a kiküldöttnek - szolgálati feladatellátására, illetve egyéb okból történő távollétére tekintettel - módja legyen az iratok személyes átvételére. A kézhezvételt az eljárási cselekmény alapjául szolgáló ügyiraton kell feltüntetni. Az átvétel tényét, helyét és idejét a kézbesítő az elrendelő határozat irattári példányán tünteti fel, amelyet az eljárás alá vont kiküldött az aláírásával igazol.

(2) Amennyiben az eljárás alá vont kiküldött az irat átvételét megtagadja, az iratot - a szóbeli ismertetést követően - kézbesítettnek kell tekinteni. Az átvétel megtagadásának helyét és idejét, szóbeli ismertetés tényét a kézbesítő az irat irattári példányán tünteti fel, és a megtagadás tényét saját aláírásával igazolja.

A fegyelmi eljárás lefolytatásának különös szabályai

10. § (1) A 4. § a) pontjában megjelölt parancsnok a fegyelmi eljárást határozattal rendeli el; a fegyelmi eljárás elrendelését - telefaxon megküldött ügyiratban - 24 órán belül jelenti a 4. § b) pontja szerinti parancsnoknak.

(2) Kisebb tárgyi súlyú és jelentőségű fegyelemsértés esetén a fegyelmi eljárást a külföldi szolgálati helyen, a kiküldött hazarendelésének mellőzésével a 4. § a) pontja szerinti fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok folytatja le.

11. § (1) A fegyelmi eljárás külföldön történő lefolytatása esetén az eljárás a Hjt. 148. § (2) bekezdés b) pontja alapján csak abban az esetben függeszthető fel, ha a kiküldött a szolgálatteljesítés helyén kívül tartózkodik.

(2) Amennyiben az ügy elbírálásához olyan személy meghallgatása szükséges, aki már nincs a külföldi szolgálatteljesítés helyén, ezen személy nyilatkozatának beszerzése érdekében parancsnokát kell megkeresni. A nyilatkozat beérkezéséig az eljárást fel kell függeszteni.

(3) Amennyiben a Hjt. 155. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő eljárás lefolytatására nincs szükség, a Hjt. 155. § (3) bekezdése szerinti parancsnoki meghallgatást az ott megjelölt határidőn belüli időpontra kell kitűzni, oly módon, hogy - szolgálati feladatukra is tekintettel - az eljárás alá vont kiküldött, illetve a vizsgáló meghallgatáson való jelenléte lehetséges legyen.

12. § (1) A személyes meghallgatást követően a 4. § a) pontja szerinti fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok - a Hjt. 156. § megfelelő alkalmazásával - bírálja el a fegyelmi ügyet, melyről telefaxon küldött ügyiratban tájékoztatja a 4. § b) pontja szerinti parancsnokot.

(2) Amennyiben a külföldi szolgálati helyen lefolytatott fegyelmi vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a fegyelemsértés miatt a rendfokozatot vagy a szolgálati viszonyt érintő fenyítésnek lehet helye, a 4. § a) pontja szerinti parancsnok köteles haladéktalanul jelenteni a 4. § b) pontja szerinti parancsnoknak, aki a jelentés megérkezésétől számított 24 órán belül elrendeli a kiküldött hazarendelését, és - a helyszínhez kötődő további szükséges vizsgálatokat követően - az eljárás belföldön történő folytatását.

13. § (1) Ha a 4. § a) pontja szerinti parancsnok a fegyelmi eljárás elrendelésekor úgy ítéli meg, hogy az eljárás alapjául szolgáló ügyben rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítésnek lehet helye, vagy a külföldi szolgálati elöljáró a kiküldött hazarendelésére tesz javaslatot, úgy ezt haladéktalanul - telefaxon megküldött ügyiratban - jelenti a 4. § b) pontja szerinti parancsnoknak. A jelentéssel egyidejűleg a 4. § a) pontja szerinti parancsnok indokolt javaslatot tesz az eljárás alá vont kiküldött hazarendelésére.

(2) A 4. § b) pontja szerinti parancsnok a jelentés megérkezésétől számított 24 órán belül dönt az eljárás alá vont kiküldött hazarendelésének szükségességéről, illetve hazarendelés esetén - a helyszínhez kötődő szükséges vizsgálatokat követően - az eljárás belföldön történő lefolytatásáról.

(3) A 4. § b) pontja szerinti parancsnok - figyelemmel a külföldi szolgálati elöljáró hazarendelésére vonatkozó kezdeményezésére - köteles az eljárás alá vont kiküldöttet hazarendelni, amennyiben az eljárás alapjául szolgáló ügy súlyossága miatt a kiküldött külföldi szolgálatának folytatása a szolgálati rend és fegyelem fenntartását veszélyeztetné, vagy a Magyar Honvédség külföldi megítélését súlyosan hátrányosan érintené.

(4) A 12. § (2) és 13. § (2) bekezdések szerinti hazarendelése esetén a fegyelmi eljárást belföldön, a Hjt. általános szabályai szerint kell lefolytatni.

Jogorvoslatok

14. § *  A 4. § a) pontja szerinti parancsnok által a fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat ellen a kiküldött - illetve az ő belegyezésével az ügyvédje - a határozat kézbesítését követő 8 napon belül élhet fellebbezéssel a 4. § b) pontja szerinti parancsnokhoz. A fellebbezést a fenyítést kiszabó, a 4. § a) pontja szerinti parancsnokhoz kell benyújtani, aki a kézhezvételtől számítva 24 órán belül - telefaxon - továbbítja a 4. § b) pontja szerinti parancsnoknak.

A fegyelmi fenyítés végrehajtása

15. § (1) Amennyiben a jogerős fegyelmi határozatban fegyelmi fenyítésként pénzbírságot szabtak ki, azt forintban kell meghatározni, és intézkedni kell a megjelölt összegnek a kiküldött hazai illetményéből a fegyelmi határozat jogerőre emelkedését követő hónapban, illetve ha a levonás a pénzbírság teljes összegére nem volt végrehajtható azt a következő hónapokban történő levonására.

(2) A jogerős fegyelmi határozatot hozó parancsnok (vezető) az érintett kiküldött kérelmére a Hjt. 165. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést és halasztást engedélyezhet.

16. § (1) Amennyiben a kiküldöttet a 12. § (2) és 13. § (2) bekezdések szerint hazarendelik a 4. § b) pontja szerinti parancsnok haladéktalanul intézkedik az érintett kiküldöttnek az adott külföldi szolgálatra felkészített tartalékállományból való haladéktalan pótlására.

(2) Fegyelmi okból történt hazarendelés esetén a kiküldött külföldi vezénylését és devizaellátmányának folyósítását, valamint a szolgálati idő Hjt. 262. §-a szerinti kedvezményes számítását a hazaérkezés napjától kell megszüntetni.

17. § (1) A 4. § a) pontja szerinti parancsnok a külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet fegyelmi helyzetéről minden évben kétszer - június 30-ig és december 31-ig - jelentést terjeszt fel a 4. § b) pontja szerinti parancsnoknak.

(2) A 4. § b) pontja szerinti parancsnok az (1) bekezdés szerinti jelentést, kiegészítve a saját fegyelmi jogkörében foganatosított intézkedésekkel, mint - az adott kontingens fegyelmi helyzetére, az adott időszakra vonatkozó - összefoglaló jelentést minden év július 31-ig, illetve január 31-ig továbbítja a Magyar Honvédség jogalkalmazási és belső igazgatási tevékenységének szakmai irányításáért felelős HM szervnek.

(3) Amennyiben annak alapos gyanúja állapítható meg - különös tekintettel a (2) bekezdés szerinti összefoglaló jelentésre, illetve a külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott katonai szervezet ellenőrzéseinek megállapításaira -, hogy a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok többek között jogellenesen mellőzte a fegyelmi eljárás elrendelését, lefolytatását, az elkövető vétkességének megállapítását, a fenyítés kiszabását, a kiküldött hazarendelését vagy annak kezdeményezését, illetve eljárási határidőt mulasztott vagy egyéb eljárási cselekmény foganatosításával indokolatlanul késlekedett, úgy ellene a Hjt. rendelkezései alapján hatáskörrel rendelkező fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok köteles fegyelmi eljárást indítani.

(4) A fegyelmi eljárás során a műveletet irányító nemzetközi szervezet szervei által készített, a fegyelemsértéssel kapcsolatos minden iratot a fegyelmi eljárás iratai között kell nyilvántartani.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi ügyekben az eljárás megindulásakor hatályos szabályok alapján kell eljárni.

(2) * 

19. § * 


  Vissza az oldal tetejére