A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2006. (V. 18.) IM rendelet

a törvényességi felügyeleti eljárásban közreműködő felügyelőbiztos díjáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásban felügyelőbiztos kirendelését kérik és a cégbíróság a kérelmet megalapozottnak látja, a kérelmező köteles a cégbíróság felhívására a felügyelőbiztos díjának megelőlegezéseként a (3) bekezdésben meghatározott összeget bírósági letétbe helyezni. Ha a letétbe helyezésre nem kerül sor, a kérelmet a cégbíróság elutasítja.

(2) Ha a felügyelőbiztos kirendelésére hivatalból kerül sor, a felügyelőbiztos díjának (3) bekezdés szerinti előlegezésére és annak bírósági letétbe helyezésére a cégbíróság a felügyelőbiztos kirendelésére vonatkozó határozatában a céget kötelezi. Ha a cég a felhívásnak nem tesz eleget, a cégbíróság a Ctv. 81. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt intézkedést megfelelően alkalmazhatja.

(3) A felügyelőbiztos díjának előlegeként,

a) ha a felügyelőbiztos nem gyakorolja a vezető tisztségviselő jogkörét, 100 000 Ft-ot,

b) a Ctv. 82. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kirendelés jogi személyiség nélküli céghez történik, 150 000 Ft-ot, jogi személyiségű cég esetén pedig 300 000 Ft-ot,

valamint a díj után számított általános forgalmi adó összegét kell letétbe helyezni.

2. § (1) Ha a felügyelőbiztos nem gyakorolja a vezető tisztségviselő jogkörét, a tevékenységének ellátásáért 100 000 Ft díjra jogosult.

(2) Ha a felügyelőbiztos a Ctv. 82. §-ának (4) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő jogkörét gyakorolja, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a díja jogi személyiséggel nem rendelkező cég esetén 150 000 Ft, jogi személyiségű cég esetén pedig 300 000 Ft.

(3) A díj a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani, amennyiben a felügyelőbiztos - ilyen tartalmú nyilatkozata alapján - az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján általános forgalmi adó felszámítására kötelezett.

3. § (1) A cégbíróság felhívására a díj mellett a felügyelőbiztos számára meg kell téríteni az eljárásával kapcsolatban közvetlenül felmerült, számlával igazolt költségeit is. Ha a felügyelőbiztos az Áfa tv. szerinti levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(2) Ha a költségek (pl. a gépkocsi használat) várhatóan jelentős összeget tesznek ki, a felügyelőbiztos kérelmére a cégbíróság a kérelmezőt, illetve a céget az 1. § (3) bekezdésében meghatározottakat túlmenően további összeg előlegezésére is kötelezheti.

(3) A felügyelőbiztos költségként számíthatja fel a cégbíróság által megállapított feladatkörében az utazással, fénymásolással és egyéb költségekkel járó szükséges és igazolt készkiadásait.

(4) A felügyelőbiztos a saját személygépkocsi használatával kapcsolatos költséget (ideértve az üzemanyag felhasználást és a parkolási díjat is) akkor számíthat fel, ha a cégbíróság ehhez előzetesen hozzájárult.

4. § (1) Ha a felügyelőbiztosnak a cég törvényes működése helyreállítása érdekében végzendő feladatai ezt indokolttá teszik, a cégtől igényelheti a feladatok ellátásához szükséges költségek megfizetését (pl. terembérleti díjat közgyűlés összehívása esetén).

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti költségeket a cég nem fizeti meg, a felügyelőbiztos a cégbírósághoz fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

5. § Ha a felügyelőbiztost a Ctv. 83. §-ának (1) bekezdésében meghatározott okból a cégbíróság visszahívja, a felügyelőbiztos csak igazolt költségének megtérítését kérheti, a 2. §-ban meghatározott díj az új felügyelőbiztost illeti meg, és igazolt költségeinek megtérítését ő is igényelheti.

6. § (1) A felügyelőbiztos a megbízatásának teljesítését, illetve a Ctv. 81. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott időtartam elteltét követően, a tevékenységéről szóló beszámoló cégbírósági benyújtásával egyidejűleg díjjegyzéket küld a cégbíróságnak, melyben a munkadíját és költségeit, illetve az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét külön-külön részletezi.

(2) Ha a felügyelőbiztos tevékenysége az Áfa tv. 5. §-a szerinti gazdasági tevékenységnek minősül, a felügyelőbiztosnak a díjjegyzéken kívül - külön jogszabály rendelkezései szerint - számlát is ki kell állítania.

7. § Ha a Ctv. 83. §-ának (2) bekezdése alapján a felügyelőbiztos díjának és költségeinek viselésére a cégbíróság a céget kötelezi, és a cég e kötelezettségének nem tesz eleget (illetve a cég az előlegezett összeget nem egészíti ki a végzésben meghatározott mértékig), a cégbíróság a Ctv. 81. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt intézkedést megfelelően alkalmazhatja. Ha a cég terhére megállapított összeg behajthatatlan, a cégbíróság a Ctv. 83. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

8. § Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére