A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2006. (V. 2.) FVM rendelet

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatására felvett hitelek futamidejének meghosszabbításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alapján a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti mezőgazdasági termelők a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján felvett kedvezményes hitele futamidejének 5 évről 10 évre történő meghosszabbítására irányuló kérelmet jogosult a hitelintézethez benyújtani abban az esetben, ha a kár mértéke

a) 20-30 százalék között volt, és a mezőgazdasági termelő a kedvezőtlen besorolású térségben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott kedvezőtlen besorolású térségben gazdálkodik, vagy

b) elérte vagy meghaladta a 30 százalékot

(a továbbiakban együttesen: jogosult termelő).

2. § * 

3. § (1) A hitelintézet a 3. § (2)-(4) bekezdéseinek figyelembevételével bírálja el a benyújtott módosítási kérelmet.

(2) A hitel futamidejének meghosszabbítása esetén

a) a kezességvállalás és kamattámogatás feltételei a futamidő végéig változatlan feltételekkel megilleti a jogosult termelőt;

b) a hitelszerződésben a hitel feltételei közül a futamidő, a tőketörlesztő részlet nagysága és ütemezése, valamint a biztosítékok köre változtatható;

c) a hitelintézet a saját üzleti szabályzatának megfelelő szerződésmódosítási díjat számíthat fel.

(3) A hitel meghosszabbított futamidejének végső lejárata az eredeti szerződéskötés időpontjától számított 10 év lehet.

(4) A rendelet hatálybalépése napján fennálló hitel törlesztését a futamidőre évente azonos összegben kell megállapítani. Az évi egyenlő részletek megfizetése szempontjából az egy év kezdő időpontjának az eredeti szerződéskötés időpontjával azonos dátumú napot kell érteni. A 2006. évi törlesztő részletbe be kell számítani a jogosult termelő által a rendelet hatálybalépését megelőzően, 2006. évben a szerződésmódosítás időpontjáig teljesített tőketörlesztést.

(5) * 

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Rendelet alapján igénybe vett kedvezményes hitelek eredeti futamidejének megtartása esetén is jogosult a kárt szenvedett mezőgazdasági termelő a kezességvállalás és kamattámogatás változatlan feltételek mellett történő igénybevételére.

Melléklet a 32/2006. (V. 2.) FVM rendelethez

Igazolás
a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján fennálló hitel futamidő meghosszabbítása iránti kérelemhez

Iktatószám: ................./2006.

Név/megnevezés: .........................................................................................................................

Cím/lakcím: .................................................................................................................................

Adószám/adóazonosító: ..............................................................................................................

Regisztrációs szám: ......................................................................................................................

A területileg illetékes .......................................................... Megyei Földművelésügyi Hivatal részéről igazolom, hogy a ........................ szerződésszámon .................................................. pénzintézetnél nyilvántartott hitelének futamidő meghosszabbítására jogosult, mert gazdaságában a 2003. évben elszenvedett fagy- és aszálykár mértéke

a) 20-30 százalék között volt, és a mezőgazdasági termelő a kedvezőtlen adottságú térségben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kedvezőtlen adottságú térségben gazdálkodik,  * 

b) elérte vagy meghaladta a 30 százalékot.  * 

....................................., 2006. .......................................

................................................

FM hivatal


  Vissza az oldal tetejére