A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

80/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a katonai és műszaki együttműködésről Budapesten, 2006. január 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a katonai és műszaki együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az egyezmény hiteles szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a katonai és műszaki együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: a Felek)

kölcsönösen előnyös, hosszú távú együttműködésre törekedve, amely egymás kölcsönös tiszteletére és a bizalomra épül, és tekintetbe veszi a felek államainak érdekeit,

tekintetbe véve az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljait és alapelveit,

közös célkitűzésektől, a szuverén egyenlőség, a belügyekbe való be nem avatkozás, valamint a vitás kérdések békés rendezésének alapelveitől vezérelve,

kijelentve, hogy érdekeltek az együttműködés megvalósításában, a Felek államainak a védelmi ipar területén elért legjobb tudományos és technikai áttörései felhasználása alapján,

megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

Az együttműködés irányai

(1) A Felek nemzeti jogszabályaik keretei között törekednek a baráti kapcsolatok kibővítésére, amelynek célja országaik védelmi képességeinek javítása, a rendelkezésre álló lehetőségek optimális kihasználásával.

(2) A Felek vállalják, hogy segítik a vállalkozásokat, intézményeket, szervezeteket és létesítményeket (a továbbiakban: vállalkozások) a katonai és műszaki együttműködés megvalósításában, különös tekintettel a következő területekre:

a) fegyverzet és védelmi termékek beszerzése a közös projektekkel és gyártással összefüggésben, a Felek egyikének kérésére,

b) fegyverzet, anyagok és más védelmi termékek szállítása,

c) a fegyverzet és az anyagok üzemeltetésének, karbantartásának és modernizációjának biztosítása, más katonai és műszaki szolgáltatások biztosítása mellett,

d) fegyverek és anyagok gyártási licenceinek értékesítése, műszaki támogatás nyújtása ezek gyártási folyamatában,

e) tudományos, kutatási és tervezési tevékenységek közös megvalósítása a katonai és a műszaki területen, valamint az elért eredmények kölcsönös átadása,

f) szakértők cseréje, a közös katonai és műszaki együttműködési programok megvalósításának támogatására,

g) tapasztalatok és információk cseréje a szabványosításról, a kodifikációról és az anyagok minőség-ellenőrzéséről, ezeknek a katonai és műszaki együttműködési közös programokba történő bevezetése céljából.

(3) A fentiekben említett területeken megvalósítandó együttműködés tartalmát és formáit a Felek felhatalmazott testületei hagyják jóvá kapcsolódó megállapodások és jegyzőkönyvek elfogadásával.

(4) A Felek írásbeli hozzájárulásával harmadik fél is bevonható az együttműködésbe.

2. Cikk

A Felek felhatalmazott testületei

(1) A Felek felhatalmazott testületei jelen Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítására a következők:

a magyar Fél részéről: a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma,

az ukrán Fél részéről: Ukrajna Védelmi Minisztériuma, valamint Ukrajna Iparpolitikai Minisztériuma.

(2) Jelen Egyezmény rendelkezései végrehajtásának biztosítása érdekében a Felek létrehoznak egy Magyar-Ukrán Katonai és Műszaki Együttműködési Vegyesbizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(3) A Bizottság a Felek által jóváhagyott időn belül kidolgozza működési szabályzatát.

3. Cikk

A felek kötelezettségei

(1) A vállalkozások teljes gazdasági tevékenysége, amelyet jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében folytatnak, a közöttük a Felek nemzeti joga szerint megkötött megfelelő megállapodások (szerződések) útján valósul meg.

(2) A jelen cikkben említett megállapodásokban (szerződésekben) foglalt kötelezettségeik teljesítéséért a megállapodásokat (szerződéseket) aláíró vállalkozások felelősséggel tartoznak.

(3) A másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül egyik Fél sem adhat el vagy adhat át harmadik félnek olyan fegyvereket, anyagokat, technológiát és műszaki dokumentációt termékeikről, továbbá nem adhat el és nem adhat át olyan információt és dokumentumot, amelyet jelen Egyezmény alapján átvett és/vagy kapott, vagy amelyet magyar vagy ukrán licencek alapján gyártott.

4. Cikk

Az információk védelme

(1) A Felek nemzeti joga szerint átadott minősített információk védelmére a minősített információk kölcsönös védelméről szóló külön megállapodás vonatkozik. Annak hatálybalépését megelőzően minősített információ cseréjére nem kerülhet sor.

(2) Jelen Egyezmény megszűnése után a Felek továbbra is felelősséggel tartoznak az információk felhasználásáért és nyilvánosságra kerülésük megakadályozásáért.

(3) A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmére azon nemzetközi megállapodások vonatkoznak, amelyeknek a Felek részesei.

5. Cikk

A Felek más nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kötelezettségei

Jelen Egyezmény nem érinti a Feleknek az egyéb nemzetközi megállapodások alapján fennálló kötelezettségeit, amelyeknek szerződő felei.

6. Cikk

Vitarendezés

Jelen Egyezmény értelmezésével és/vagy megvalósításával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a Felek közötti tárgyalások útján kell rendezni.

7. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény azon későbbi írásbeli értesítés kézhezvétele napján lép hatályba, melyben a Felek értesítik egymást az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről.

(2) Jelen Egyezmény öt évig hatályos, és hatálya további ötéves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, amennyiben lejárta előtt hat hónappal egyik Fél sem fejezi ki azon szándékát, hogy meg kívánja szüntetni a jelen Egyezményt.

(3) A jelen Egyezményt a másik Félnek küldött írásbeli értesítésével bármelyik Fél felmondhatja. Az Egyezmény az írásbeli felmondási értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével veszti hatályát. Jelen Egyezmény megszűnése esetén az Egyezmény rendelkezései mindaddig hatályban maradnak, míg valamennyi tevékenység be nem fejeződik, illetve e tevékenységek végrehajtása folyamatban van.

(4) A jelen Egyezmény a Felek írásbeli megállapodásával bármikor módosítható és kiegészíthető.

Készült Budapesten, 2006. január 20-án, két példányban, mindkettő magyar, ukrán és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Az értelmezéssel vagy megvalósítással kapcsolatos viták esetén az angol szöveg az irányadó.

(aláírások)”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Egyezmény 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelmi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére