A jogszabály mai napon ( 2023.09.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi LXXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés kihirdetéséről * 

(A megerősítő okiratok kicserélésére 2005. december 20-án került sor, a Szerződés nemzetközi jogi hatálybalépésének napja 2006. március 1.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződést (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Államok) azon szándéktól vezérelve, hogy az 1964. október 31-én, Budapesten aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített, a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló Szerződés (a továbbiakban: Határszerződés) egyes rendelkezéseit módosítsa és kiegészítse, valamint, hogy a határvizeknél elvégzett szabályozási munkálatok miatt indokolttá vált határkiigazításokat végrehajtsa, a következőkben állapodtak meg:

I. Fejezet

A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

1-6. cikk * 

7. cikk

A Határszerződés 26. Cikkének (3), (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMHATÁR KIIGAZÍTÁSA A C II. ALSZAKASZON

8. cikk

Az államhatárt a C II alszakaszon a C 30 M, C 30 Ö és a C 34/1 M számú határjelek között (szabályozott Pinka folyó) „Az államhatár leírása térképekkel” (1. sz. melléklet) és a „Koordinátajegyzék” (2. sz. melléklet) határozza meg.

9. cikk

A Pinka folyó medrének későbbi változásai az államhatárnak e Szerződés 8. Cikkében megállapított helyzetét nem változtatják meg.

10. cikk

E Szerződés 8. Cikkében meghatározott határkiigazítás értelmében a Magyar Köztársaság államterületéből 12 536 m2 nagyságú terület az Osztrák Köztársaság államterületéhez kerül, ugyanígy az Osztrák Köztársaság államterületéből 12 536 m2 nagyságú terület a Magyar Köztársaság államterületéhez kerül. „A szabályozott Pinka folyó térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” e Szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

11. cikk

Az államhatárt a C II alszakaszon a C 38 MÖ és a C 39 M, C 39 Ö számú határjelek között (víztelenítő árok) „Az államhatár leírása térképekkel” (4. sz. melléklet) és a „Koordinátajegyzék” (5. sz. melléklet) határozza meg.

12. cikk

E Szerződés 11. Cikkében meghatározott határkiigazítás értelmében a Magyar Köztársaság államterületéből 6725 m2 nagyságú terület az Osztrák Köztársaság államterületéhez kerül, ugyanígy az Osztrák Köztársaság államterületéből 6725 m2 nagyságú terület a Magyar Köztársaság államterületéhez kerül. „A víztelenítő árok térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” e Szerződés 6. sz. mellékletét képezi.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMHATÁR KIIGAZÍTÁSA A C IV. ALSZAKASZON

13. cikk

Az államhatárt a C IV alszakaszon a C 67/1 M, C 67/1 Ö és a C 67/5 M, C 67/5 Ö, továbbá a C 70/3 M, C 70/3 Ö és a C 70/5 M, C 70/5 Ö (szabályozott Pinka folyó), valamint a C 71 MÖ és a C 72/4 M, C 72/4 Ö számú határjelek között (szabályozott Csík patak) „Az államhatár leírása térképekkel” (7. sz. melléklet) és a „Koordinátajegyzék” (8. sz. melléklet) határozza meg.

14. cikk

A Pinka folyó és a Csík patak medrének későbbi változásai az államhatárnak e Szerződés 13. Cikkében megállapított helyzetét nem változtatják meg.

15. cikk

E Szerződés 13. Cikkében meghatározott határkiigazítás értelmében a Magyar Köztársaság államterületéből 4791 m2 nagyságú terület az Osztrák Köztársaság államterületéhez kerül, ugyanígy az Osztrák Köztársaság államterületéből 4791 m2 nagyságú terület a Magyar Köztársaság államterületéhez kerül. „A szabályozott Pinka folyó és a Csík patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” e Szerződés 9. sz. mellékletét képezi.

IV. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

(1) A Határszerződés A) és B) melléklete helyett e Szerződés A) és B) melléklete kerül alkalmazásra.

(2) E Szerződés hatálybalépése előtt kiállított határátlépési igazolványok az azokban feltüntetett érvényességi határidőig jogosítanak fel a határátlépésre.

(3) A korábbi minta szerinti határátlépési igazolványokat e Szerződés hatálybalépését követően legfeljebb 1 évig lehet kiállítani, illetve meghosszabbítani és az azokban feltüntetett érvényességi idő lejártáig jogosítanak fel a határátlépésre.

17. cikk

(1) A Magyar Köztársaság államterületének azon részei, amelyek e Szerződés 8., 11. és 13. Cikkei alapján az Osztrák Köztársaság államterületévé válnak, e Szerződés hatálybalépésével az Osztrák Köztársaság (Szövetség) tulajdonába kerülnek.

(2) Az Osztrák Köztársaság államterületének azon részei, amelyek e Szerződés 8., 11. és 13. Cikkei alapján a Magyar Köztársaság államterületévé válnak, e Szerződés hatálybalépésével a Magyar Köztársaság tulajdonába kerülnek.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tulajdonváltozással a másik Szerződő Állam tulajdonába kerülő területrészekre minden korábban fennálló jog megszűnik.

(4) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés értelmében létrejött tulajdonváltozással harmadik személynek a kicserélt területrészekre vonatkozó jogai sérelmet szenvednének, úgy a harmadik személynek az a Szerződő Állam fog méltányos kártérítést fizetni, amelynek az államterületén a tulajdonváltozás előtt e területrészek voltak. Azzal a Szerződő Állammal szemben, amelynek tulajdonába e területrészek kerültek, harmadik személyek semmilyen igényt nem támaszthatnak.

18. cikk

Az I. Fejezetben említett A) és B) mellékletek, valamint a II. és III. Fejezetben említett 1-9. sz. mellékletek e Szerződés szerves részét képezik.

19. cikk

(1) E Szerződést meg kell erősíteni, a megerősítő okiratokat Bécsben cserélik ki.

(2) A Szerződés a megerősítő okiratok kicserélésének napját követő 3. hónap első napján lép hatályba. Jelen Szerződés II. és III. Fejezete, valamint a 17. és 18. Cikknek az 1-9. sz. mellékletekre vonatkozó rendelkezései felmondhatatlanok. E Szerződés többi rendelkezése a Határszerződéssel egyidejűleg veszti hatályát.

Ennek hiteléül a Szerződő Államok meghatalmazottjai ezt a Szerződést aláírták és pecséttel látták el.

Készült Budapesten, 2002. év április hónap 8. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(aláírások)

Anlage A

A) melléklet

1. oldal

REPUBLIK ÖSTERREICH

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

(Staatswappen)

(Állami címer)

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS

HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik

Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur

Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und

Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen

vom 31. Oktober 1964 in geltender Fassung

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság

között a közös államhatár láthatóságának

biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések

szabályozásáról szóló, 1964. október 31-én aláírt

szerződés hatályban lévő 24. cikke alapján

Nummer:

Szám:

Format: 10,5 cm x 7,5 cm in drei Teilen
Formátum: 10,5 cm x 7,5 cm három részben

2. oldal

...........................................................

Familien- und Vorname

Családi és utónév

...........................................................

Ort und Datum der Geburt

Születési hely és idő

...........................................................

Staatsbürgerschaft

Állampolgárság

3. oldal

Lichtbild

Fénykép

Stempel

Bélyegző

...........................................................

Unterschrift des Inhabers

Tulajdonos aláírása

4. oldal

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung der nach dem Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964, in geltender Fassung, vorgesehenen Aufgaben die gemeinsame Staasgrenze überall zu überschreiten und sich auf dem Staatsgebiet der Republik Ungarn in der erforderlichen Entfernung von der Staatsgrenze aufzuhalten.

E határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, 1964. október 31-én aláírt Szerződés mindenkor hatályos rendelkezéseiből adódó feladatok végrehajtásával kapcsolatban a közös államhatárt bárhol átlépni, és az államhatártól számított szükséges mélységben a Magyar Köztársaság területén tartózkodni.

5. oldal

Dieser Ausweis ist gültig bis: ................................................

Az igazolvány érvényességi ideje:

Ausstellungsbehörde: ............................................................

Kiállító hatóság:

Ort und Datum der Ausstellung: .............................................

Kiállítás helye és ideje:

Stempel

Bélyegző

.....................................

Unterschrift

Aláírás

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert bis:

Az igazolvány érvényességi ideje meghosszabbítva:

...............................................................................................

Ausstellungsbehörde: ...............................................................

Kiállító hatóság:

Ort und Datum der Verlängerung: ..............................................

Meghosszabbítás helye és ideje:

Stempel

Bélyegző

.....................................

Unterschrift

Aláírás

6. oldal

AMTLICHE EINTRAGUNGEN

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK

B) melléklet

Anlage B

1. oldal

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIK UNGARN

(Állami címer)

(Staatswappen)

HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, 1964. október 31-én aláírt szerződés hatályban lévő 24. cikke alapján

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und def Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964 in geltender Fassung

Szám:

Nummer:

Formátum: 12,5 cm x 8,5 cm, igazolvány négy lappal
Format: 12,5 cm x 8,5 cm, Ausweis mit vier Blatter

2. oldal

......................................................

Családi és utónév

Familien- und Vorname

......................................................

Születési hely és idő

Ort und Datum der Geburt

......................................................

Állampolgárság

Staatsbürgerschaft

3. oldal

Fénykép

Lichtbild

Bélyegző

Stempel

......................................................

Tulajdonos aláírása

Unterschrift des Inhabers

4. oldal

E határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, 1964. október 31-én aláírt Szerződés mindenkor hatályos rendelkezéseiből adódó feladatok végrehajtásával kapcsolatban a közös államhatárt bárhol átlépni, és az államhatártól számított szükséges mélységben az Osztrák Köztársaság területén tartózkodni.

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung der nach dem Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964, in geltender Fassung, vorgesehenen Aufgaben die gemeinsame Staasgrenze überall zu überschreiten und sich auf dem Staatsgebiet der Republik Österreich in der erforderlichen Entfernung von der Staatsgrenze aufzuhalten.

5. oldal

Az igazolvány érvényességi ideje: ........................................

Dieser Ausweis ist gültig bis:

Kiállító hatóság: ..................................................................

Ausstellungsbehörde:

Kiállítás helye és ideje: .......................................................

Ort und Datum der Ausstellung:

Bélyegző

Stempel

....................................................

Aláírás

Unterschrift

Az igazolvány érvényességi ideje meghosszabbítva:

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert bis:

............................................................................................

Kiállító hatóság: ...................................................................

Ausstellungsbehörde:

Meghosszabbítás helye és ideje: ............................................

Ort und Datum der Verlängerung:

Bélyegző

Stempel

....................................................

Aláírás

Unterschrift

6. oldal

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK

AMTLICHE EINTRAGUNGEN”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(3) *  A határrendészetért felelős miniszter a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződésnek a Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben közzéteszi.