A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi XC. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás nemzetközi jogi hatálybalépésének napja: 2006. február 26.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

– attól a törekvéstől vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez;

– abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, a kábítószerek tiltott forgalma és a terrorizmus elleni harcban, valamint ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír;

– azzal a célkitűzéssel, hogy fokozzák közös erőfeszítéseiket a terrorizmus elleni harcban;

– egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett bűnözés elleni akcióikat;

a tárgyban meglévő nemzetközi szerződésekre figyelemmel az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Felek, országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve, együttműködnek a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés megakadályozásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben,

(2) A Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amikor az egyik Fél információval rendelkezik arról, hogy a jelen cikk (1) bekezdésében szereplő bűncselekmények előkészülete vagy megvalósítása a másik Fél területén történik.

2. cikk

A terrorizmus leküzdésére a Felek, országaik jogrendje alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:

1. ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, a részt vevő személyekről, a végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökről;

2. ismereteket és adatokat cserélnek azokról a terrorista csoportosulásokról, illetve azok tagjairól, amelyek a cselekményeiket a másik Fél országának területén, annak hátrányára, érdekei ellen tervezik, hajtják, illetve hajtották végre. Kicserélik továbbá azon ismereteiket és adataikat, amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra súlyos veszélyt jelentő bűncselekmények elhárításához szükségesek.

3. cikk

A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, előállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Felek – országaik jogrendjének figyelembevételével – különösen:

1. közlik egymással a kábítószer tiltott előállításában és kereskedelmében részt vevő személyek, e személyek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotróp anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteit, amennyiben ez a bűncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztető bűncselekmény elhárításához szükséges;

2. közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett és egyéb ide vonatkozó ismereteket;

3. kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket;

4. mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére a visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerekből, pszichotróp anyagokból;

5. kicserélik egymással a kábítószerek, a pszichotróp anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalataikat, tekintettel az azzal való visszaélés lehetőségére;

6. a Felek országaik jogrendje által megengedett, összehangolt rendőri intézkedéseket foganatosítanak a tiltott kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításának megakadályozására.

4. cikk

A Felek együttműködnek a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés felderítésében, megakadályozásában. Ennek során:

1. közlik egymással a szervezett bűnözésben részt vevők adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bűnöző szervezetek és bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett büntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a bűncselekmények megelőzéséhez, megakadályozásához szükséges;

2. megkeresésre olyan rendőri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga megenged;

3. a nyomozásnál együttműködnek – ezen Megállapodással és a jogrendjükkel összhangban, a Felek országai által kötött hatályban lévő kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezménynek megfelelően – egyeztetett rendőri intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;

4. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról;

5. kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, valamint egyéb bűnügyi vonatkozású kutatási eredményeket, kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereik és eszközeik alkalmazásáról, azok továbbfejlesztése céljából;

6. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, továbbá amelyekkel bűncselekményeket követtek el;

7. a szervezett bűnözés elleni harc elősegítése érdekében képzésre, továbbképzésre szakembereket küldenek egymás országaiba a magasabb szintű szakismeretek megszerzésére, a bűnözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszerű eredményeinek kölcsönös megismerése céljából;

8. szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtásuk elősegítésére.

5. cikk

A Felek együttműködése kiterjed továbbá:

1. a Megállapodás 1. cikkében foglalt bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozással összefüggő információk cseréjére;

2. a bűncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos információk cseréjére;

3. a külföldiekre, illetőleg a menekültek státuszára vonatkozó jogi szabályozás és tapasztalatok cseréjére;

4. azon információk cseréjére, amelyek a másik Fél számára az embercsempészés, valamint a munkaerővel való tiltott kereskedelem elleni harchoz szükségesek.

6. cikk

(1) A Felek felhatalmazott szervei saját hatáskörükben és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és operatív módon együttműködnek, ennek során az együttműködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttműködési jegyzőkönyvben rögzíthetik.

(2) Eltérő megállapodás hiányában az együttműködő szervek közötti kapcsolat és információcsere angol nyelven történik.

7. cikk

Az együttműködés során átadott, személyre vonatkozó adatok védelmére mindegyik Fél országa hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következő feltételek érvényesek:

1. a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

3. a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

4. az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatkozó előírásokat.

Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítés átvezetésére, a téves vagy át nem adható adat azonnali megsemmisítésére;

5. a jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az adott ország joga nem teszi kötelezővé. A személyi adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;

6. az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet azzal egyidőben értesíteni kell. Az átvett adatot a jelen Megállapodás megszűnésekor törölni kell;

7. mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;

8. a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

8. cikk

(1) A Felek biztosítják a bármelyik Fél által bizalmasnak minősített adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó ország jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.

(2) A Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok és technikai eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

9. cikk

(1) A Felek a Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére vegyes bizottságot állítanak fel. A Felek a vegyes bizottság összetételéről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A vegyes bizottság kétévente legalább egyszer ülést tart. További ülések megtartását szükség szerint bármely Fél kezdeményezheti. A bizottság a Magyar Köztársaságban és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaságban felváltva tartja üléseit.

10. cikk

Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, támogatását, illetve az együttműködési intézkedést részben vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti, ha az saját nemzeti jogát korlátozza, a biztonságát avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőleg nemzeti jogrendjét sérti.

11. cikk

Mindkét Fél kijelöl egy-egy személyt, aki a másik Fél országos hatáskörű szerveivel tartja a kapcsolatot.

12. cikk

E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság által kötött egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződéseket.

13. cikk

(1) Ez a Megállapodás jóváhagyásra szorul. A Megállapodás a jóváhagyásáról szóló diplomáciai jegyzékek kicserélését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A Felek ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett.

Készült Budapesten, az 1996. év április hónap 21. napján, két eredeti példányban, magyar, bosnyák és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg a meghatározó.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.