A jogszabály mai napon ( 2023.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi XCVI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2005. évi költségvetése végrehajtását 1274,037 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhetvennégymillió-harminchétezer forint bevétellel és 1257,459 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenhétmillió-négyszázötvenkilencezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 031,196 M Ft, azaz egymilliárd-harmincegymillió-egyszázkilencvenhatezer forint.

(2) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 12,560 M Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázhatvanezer forint.

(3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 43,982 M Ft, azaz negyvenhárommillió-kilencszáznyolcvankétezer forint.

(4) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 185,785 M Ft, azaz egyszáznyolcvanötmillió-hétszáznyolcvanötezer forint, a képzési céltámogatás 0,514 M Ft, azaz ötszáztizennégyezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 209,315 M Ft, azaz egymilliárd-kétszázkilencmillió-háromszáztizenötezer forint, a felhalmozási kiadás 48,144 M Ft, azaz negyvennyolcmillió-egyszáznegyvennégyezer forint.

(2) A működési kiadásokból 708,753 M Ft, azaz hétszáznyolcmillió-hétszázötvenháromezer forint a személyi juttatás, 221,764 M Ft, azaz kettőszázhuszonegymillió-hétszázhatvannégyezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 278,798 M Ft, azaz kettőszázhetvennyolcmillió-hétszázkilencvennyolcezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2005. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 16,578 M Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázhetvennyolcezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2005. évi kötelezettségvállalások 2006. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2005. évi bevétele 6 809,272 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencmillió-kettőszázhetvenkettőezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2005. évi kiadása 6 811,733 M Ft, azaz hatmilliárdnyolcszáztizenegymillió-hétszázharmincháromezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2005. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 1031,196 1 031,196 1 031,196
Működési és felhalmozási bevételek - 12,560 12,560
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 185,785 185,785
Képzési céltámogatás - 0,514 0,514
2004. évi pénzmaradvány felhasználása 43,982 43,982
Összesen: 1 031,196 1 274,037 1 274,037

2. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2005. évi teljesítés
Személyi juttatások 550,562 709,820 708,753
Munkaadókat terhelő járulékok 172,616 221,900 221,764
Dologi kiadások 276,358 293,003 278,798
Felhalmozási kiadások 31,660 49,314 48,144
Összesen: 1031,196 1274,037 1257,459

3. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2005. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4906,301 4568,859 4568,859
Frekvenciapályázati díj 1,000 23,904 23,904
Támogatási pályázati díj 76,326 249,675 249,675
Áfa 1249,831 1191,713 1191,713
Áfa kötelezettség finanszírozása MA-tól 66,614 66,614
Késedelmi kamat 4,700 2,812 2,812
Kötbér 20,000 643,283 643,283
Bírság 20,000 30,803 30,803
Óvadék 19,779 26,970 26,970
Bankköltség térítése 3,408 3,408
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó) 1,132 1,132
Függő bevétel 0,099 0,099
Összesen: 6297,937 6809,272 6809,272

4. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2005. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4906,301 4586,713 4586,713
Frekvenciapályázati díj 1,000 25,227 25,227
Támogatási pályázati díj 76,326 253,628 253,628
Áfa 1249,831 1189,509 1189,509
Finanszírozott Áfa visszatérítése MA-nak 53,639 53,639
Késedelmi kamat 4,700 3,171 3,171
Kötbér 20,000 635,749 635,749
Bírság 20,000 30,804 30,804
Óvadék 19,779 27,603 27,603
Bankköltség kifizetése 3,408 3,408
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó) _ 1,428 1,428
Függő kiadás 0,854 0,854
Összesen: 6297,937 6811,733 6811,733

5. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege - bevételek

2005. év (eredeti) 2005. év (módosított) 2005. év (teljesítés)
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. üzembentartási díj pótlása 25 780 25 095 25 095
2. műsorszolgáltatási díj 4 906 4 906 4 398
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 575 1 575 1 568
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 431 1 431 1 424
2.3. Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt. 200 200 217
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt. 200 200 200
2.5. nem országos műsorszolgáltatási
jogosultságok 1 500 1 500 989
3. pályázati díjak 77 75 117
4. kötbér, kártérítés, bírság 45 376 665
5. önkéntes befizetések 0 0 0
6. egyéb bevételek 284 284 327
7. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése - - 16
költségvetési bevételek 31 092 30 736 30 618
pénzmaradvány változás (egyéb források terhére folyósított kiadások - „szabad keret”) 1 056 1 177 1 749
ÖSSZES BEVÉTEL 32 148 31 913 32 367
költségvetési bevételek 31 092 30 736 30 618
költségvetési kiadások 32 148 31 913 32 367
Egyenleg - 1 056 - 1 177 - 1 749

A Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege - kiadások

2005. év (eredeti) 2005. év (módosított) 2005. év (teljesítés)
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 233 23 590 23 590
1.1. Magyar Televízió Rt. 10 312 10 038 10 038
1.2. Magyar Rádió Rt. 7218 7 027 7 027
1.3. Duna Televízió Rt. 6 187 6 023 6 023
1.4. ORTT 258 251 251
1.5. közalapítványok összesen 258 251 251
2. céltámogatások 3 816 3 700 4 415
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 656 642 610
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 1 354 1 288 2 244
2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 252 1 224 1 202
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 277 273 174
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 277 273 185
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 775 1 775 1 768
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 103 1 103 1 098
3.2. Duna Televízió Rt. 472 472 470
3.3. Magyar Rádió Rt. 200 200 200
4. kiegészítő támogatások 980 1 167 1 167
4.1. ORTT 773 966 966
4.2. közalapítványok összesen 207 201 201
5. Igazgatóság 892 1 072 842
5.1. személyi juttatások 363 430 361
5.2. munkaadót terhelő járulékok 114 146 110
5.3. dologi kiadások 380 450 345
5.4. felhalmozási kiadások 35 46 26
6. szerzői jogdíjak 190 190 190
7. pályázatok bírálatának költségei 77 74 116
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 27 27 0
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 158 - -
10. egyedi támogatások - 256 224
11. bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi
költségekkel összefüggő díjak - 62 55
költségvetési kiadások 32 148 31 913 32 367
ÖSSZES KIADÁS 32 148 31 913 32 367