A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

108/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről és kötelező hatályának elismeréséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Gazdasági Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya, a továbbiakban a Szerződő Felek,

- azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közötti hosszú távú kapcsolatokat,

- azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erősítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek erősítése a további együttműködéshez előnyös feltételeket és megfelelő alapot teremt,

- a két országban hatályban lévő törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a gazdasági fejlődés minden területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását.

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a feltételek a további együttműködésre:

a) informatika és hírközlés,

b) elektronikai és elektrotechnikai ipar,

c) elektromos berendezések és készülékek,

d) mezőgazdaság,

e) mezőgazdasági technológiák,

f) vízgazdálkodás, természeti erőforrások,

g) környezetvédelem (beleértve a hulladék újrafeldolgozást),

h) energiaszektor,

i) közlekedés,

j) ipari gépek és szerszámgépek,

k) csomagolási technológia,

l) vegyipar és petrolkémiai ipar,

m) egészségügy, gyógyászati technológia, orvostechnikai eszközök és gyógyszeripar,

n) ásványi nyersanyagok és bányászati termékek,

o) humán erőforrások fejlesztése,

p) oktatás, szakmai képzés,

q) kis- és középvállalkozások közötti együttműködés,

r) tudomány és technológia,

s) biotechnológia,

t) nanotechnológia,

u) idegenforgalom.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a következő tevékenységek bátorításával szélesítsék ki és mélyítsék el együttműködésüket:

a) a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti érdekképviseletek, kamarák, regionális és helyi szervek közötti kapcsolatok és együttműködés építése,

b) a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréje,

c) információk cseréje közbeszerzésről és infrastrukturális projektekről, az üzleti szereplők részvételének megkönnyítése a projektekben,

d) új kapcsolatok létesítése és a meglévők kiszélesítése a két ország üzleti körei között, látogatások, találkozók és egyéb érintkezések támogatása a Szerződő Felek vállalkozásai és magánszemélyek között,

e) üzleti információk cseréje, a vásárokon és kiállításokon történő részvétel bátorítása, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése,

f) kis- és középvállalkozások részvétele a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,

g) együttműködés konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásában a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken,

h) beruházási tevékenységek, vegyes vállalatok alapítása, képviseletek és fiókvállalatok létesítése,

i) pénzügyi intézmények és a bankszektor bátorítása szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttműködésük elmélyítésére,

j) régiók közötti együttműködés és együttműködés nemzetközi szinten a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

a) A Szerződő Felek a két ország képviselőiből álló Vegyes Bizottságot hoznak létre annak érdekében, hogy elősegítsék a jelen Megállapodás végrehajtását.

b) A Vegyes Bizottságot a Szerződő Felek egyikének kérésére hívják össze, és ellenkező értelmű megállapodás hiányában üléseit felváltva Jeruzsálemben és Budapesten tartják.

c) A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukban:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődésének megvitatása,

- új lehetőségek azonosítása a jövőbeni gazdasági együttműködés további fejlesztéséhez,

- javaslatok kidolgozása a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek javítására,

- javaslattételek a jelen Megállapodás alkalmazására,

- érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatása a Szerződő Felek gazdaságpolitikáiról,

- a jelen Megállapodás végrehajtásának áttekintése.

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk

A jelen Megállapodás szerinti együttműködést a Szerződő Felek nemzeti jogával és rendelkezéseivel és a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáival és elveivel összhangban hajtják végre, ami nem érinti a Szerződő Felek azon nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségeinek teljesítését, amelyeknek részesei. A jelen Megállapodás rendelkezései különösen nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy érvénytelenítik vagy más módon befolyásolják az Európai Uniót létrehozó Szerződésekből és az Európai Közösségek és tagállamaik és Izrael Állam közötti 1995. november 20-án Brüsszelben aláírt Euro-Mediterrán Társulási Megállapodásból fakadó kötelezettségeket.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a két ország törvényi követelményeinek teljesítését jelző diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, és a hatálybalépés napjától számított három évig marad hatályban. Ez után további egy-egy éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról három hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet írásban nem értesíti. * 

Jelen Megállapodás bármely módosítása a Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően történik. Bármely módosítás hatálybalépése ugyanazt az eljárást követi, mint a jelen Megállapodás hatálybalépése.

Kelt és aláírásra került Jeruzsálemben, 2006. február 5-én, azaz 5766. Svat 7-ik napján, két eredeti példányban, magyar, héber és angol nyelveken. Mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezéséből adódó bármilyen vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(aláírások)”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a szerződés 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére