A jogszabály mai napon ( 2020.02.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló - módosított - 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (2) bekezdésében, 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: * 

1. § *  (1) Felszámoló az a 2. § (1) bekezdés szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,

a) amely a felszámolók névjegyzékében szerepel,

b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami felszámolóként kijelöl, vagy

c) amelyet törvény pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelöl.

(2) *  Az új felszámolói névjegyzékben kizárólag olyan, a 2. § (1) bekezdés szerinti szervezeti formában működő szervezet szerepelhet, melynek az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételéről a felszámolók névjegyzékét vezető szerv végleges határozatában döntött.

2. § *  (1) *  A felszámolók névjegyzékébe - nyilvános pályázat alapján - a Cstv. 27/C. §-ában és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő

a) magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság, vagy

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező, a székhelye szerinti államban - a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti eljárásokban - felszámolói tevékenység végzésére jogosult vállalkozás magyarországi fióktelepe

vehető fel.

(2) *  A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolás helyett arról is lehet nyilatkozni, hogy a gazdasági társaság szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) *  A Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra tekintettel a felszámoló szervezetnek folyamatosan rendelkeznie kell legalább 70 millió forint biztosítékkal, amely - a felszámoló szervezet választása szerint -

a) a törvényszék gazdasági hivatalában letéti számlára befizetett pénzösszeg,

b) magyarországi székhelyű hitelintézetnél vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét),

c) értékpapír letét (amely magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, azonnal beváltható vagy értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapír, amely az említett országokban van letéti számlán, és a letétbe helyezéstől számított 180 napnál hosszabb hátralévő futamidejű értékpapírokat tartalmaz),

d) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott bankgarancia,

e) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kibocsátott biztosítói garancia,

f) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,

g) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítóval kötött felelősségbiztosítás,

h) Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam által kibocsátott, ezen államok valamelyikében értékpapírszámlán, értékpapír letéti számlán nyilvántartott, legalább egy éves futamidejű állampapír

lehet.

(4) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c)-d) és f) pontjaiban előírt feltételek fennállásáról nyilatkozatot kell tenni.

(5) *  A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló szervezet két-két közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót, továbbá a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztat. Az említettek közül legalább egy-egy főnek (kivéve a könyvvizsgálót) munkaviszonyban vagy személyes közreműködésre is kötelezettséggel is járó tagsági jogviszonyban kell állnia a felszámoló szervezettel. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni.

3. § *  (1) *  A felszámolók névjegyzékébe az új felszámolók felvételére szolgáló nyilvános pályázatot a Kormány - a bíróságoknak az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett bírósági ügyforgalmi adatait mérlegelve, valamint a felszámolók jogszabályi feladatainak változása miatt indokolt esetekben, továbbá a (16) bekezdés szerinti keretszám feltöltése érdekében - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján írhatja ki. Hétévenként új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni.

(2) *  A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított időpontot legalább két hónappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként), a Cégközlönyben, továbbá a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság honlapján kell közzétenni.

(3) *  A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az 1. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel kell eljuttatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság részére elektronikus úton. A pályázati határidő számítása szempontjából a pályázat megküldésének napja irányadó. A pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Ha a pályázó valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumokat nyújt be, vagy önhibájából valótlan nyilatkozatot tesz, a pályázatból ki kell zárni.

(4) *  A pályázati kérelmeket nyolctagú bizottság értékeli, a benyújtásra adott határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság tagja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a belgazdaságért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke az igazságügyért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által erre jelölt egyik tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll vagy a pályázati határidőt megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, vagy egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek.

(4a) *  A bizottságot a nyilvános pályázat kiírását követően, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor a pályázati kérelem értékelésével összefüggésben szükséges, össze kell hívni. A bizottság összehívására a felszámolók névjegyzékét vezető szervnek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterhez eljuttatott megkeresése alapján kerülhet sor.

(5) *  A bizottság meghallgathatja a pályázókat, a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében okiratok beszerzésére, bemutatására, továbbá a pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is felhívhatja. A bizottság által az értékelésnél alkalmazandó pontrendszert, valamint a pályázathoz csatolandó szakmai program elemeit és értékelési elveit a pályázati kiírásban kell közzétenni. A (16) bekezdés szerinti keretszám betartása érdekében az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. Az értékelő bizottság egyebekben a javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak indokolásával együtt) jegyzőkönyvbe foglalja, majd a jegyzőkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételről vagy az új névjegyzék felállításával összefüggő határozatokat hozó közigazgatási szerv részére.

(6) A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:

a) a pályázó csak olyan szervezet lehet, amelynek tagja (részvényese) megismerhető, továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely olyan államban - ide nem értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban illetőséggel rendelkező államot - rendelkezik adóügyi illetőséggel, amelyben jogszabály nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt adómérték legfeljebb tíz százalék,

b) a pályázónak vállalnia kell az olyan internetes elektronikus értékesítési rendszerhez történő csatlakozást, amely a felszámolási eljárások során lebonyolítandó nyilvános értékesítések ingó- és ingatlan értékesítési hirdetményei közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történő megtételére van kifejlesztve, és amelynek működési elveire, a rendszerüzemeltetés feltételeire, valamint az árverési rendszert támogató szoftverre vonatkozó követelményeket jogszabály határozza meg,

c) a pályázónak rendelkeznie kell függetlenített belső ellenőrzési rendszerrel és belső ellenőrzési szabályzattal, a felszámolói tevékenységre irányadó feltételek fennállásának vizsgálata és a felszámolóbiztosok, továbbá a foglalkoztatottak és a megbízottak tevékenységének ellenőrzése érdekében,

d) *  a pályázatok értékelésénél előnyt jelent

da) ha a pályázó a 2. § (5) bekezdésében foglalt végzettségű, illetve szakképesítésű személyek közül az ott említett kötelező létszámnál többnek a foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, továbbá vállalja ezen végzettségek, szakképesítések szerinti foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított hét éven keresztül,

db) ha a pályázó a 2. § (5) bekezdésében említetteken kívül más - a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható - felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy más szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkező személyek foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, és vállalja ezen végzettségek, szakképesítések szerinti foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított hét éven keresztül,

dc) ha a felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, felszámolókénti, végelszámolókénti, kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszervégelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen még nem rendelte el,

dd) ha a felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet nem követett el a Cstv. 27/C. § (5) bekezdésében meghatározott jogszabálysértést,

de) *  ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem követett el olyan jogsértést, ami miatt a munkaügyi hatóság végleges határozattal bírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való befizetésre kötelezte,

df) *  ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem követett el munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt, ami miatt az állami adóhatóság végleges határozattal mulasztási bírsággal sújtotta,

dg) ha a pályázó szakmai tevékenységével összefüggésben a pályázat benyújtását megelőzően öt éven belül nem hozott a bíróság olyan határozatot, amelyben jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg,

dh) ha a pályázó felszámoló szervezetnek vagy volt felszámoló szervezetnek nincs - és a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem volt - lejárt esedékességű tartozása a Fővárosi Törvényszék által vezetett felszámolói díjkiegészítési számlával szemben,

di) ha a pályázó magas színvonalú és szabályszerű szakmai és gazdasági tevékenység végzését tudja igazolni, továbbá gazdálkodása, tevékenysége, szakmai programja megfelel a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek.

e) * 

(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti feltételt akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése megfelel a belső ellenőrzési szakmai módszertani ajánlásoknak is.

(8) *  Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor

a) a (6) bekezdés d) pont dc)-dh) alpontjában említett jogsértés és mulasztás elkövetése,

b) a 3. mellékletben említett jogerős határozatok szerinti elmarasztalás,

c) a pályázó azon egyéb gazdasági tevékenységi köre, amely alkalmas arra, hogy a felszámoló szervezet működésének átláthatóságát, pártatlanságát, ellenőrizhetőségét csökkentse,

d) azon pályázat, amely szerint a pályázó gazdálkodása, tevékenysége, szakmai programja, nem vagy csak részben felel meg a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek.

(8a) *  A (6) bekezdés d) pont dc)-dh) alpont és a (8) bekezdés a)-c) pontja szerinti körülményeket nemcsak a pályázó, hanem a pályázó, vagy annak vezető tisztségviselője és az említettek közvetlen vagy közvetett többségi részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá - ha a pályázó gazdasági társaság a pályázat kiírásától számított öt éven belül alakult át, vagy a tulajdoni részesedése (üzletrésze, részvénye) a pályázat kiírásától számított öt éven belül került elidegenítésre - akkor a pályázó és annak jogelődje (jogelődjei) tekintetében (a továbbiakban együtt: kapcsolódó szervezet) is vizsgálni kell és számításba kell venni. A (6) bekezdés d) pont di) alpontjában és a (8) bekezdés c) és d) pontjában említett szakmai tevékenységet és gazdasági tevékenységet a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint kell értékelni.

(9) A (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontja szerinti előnyben részesítést csak akkor lehet figyelembe venni, ha a pályázó igazolja, hogy az ott említett személyeket legalább heti tizenöt órát elérő időtartamban munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatja - és ezek a személyek egyidejűleg háromnál több felszámoló szervezetnél nem folytatnak tevékenységet -, vagy az említett személyekkel előzetesen megállapodást kötött a (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontja és az e bekezdés szerinti feltételekkel történő foglalkoztatásra, a pályázó névjegyzékbe vétele esetére.

(10) *  A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó székhelye, illetve fióktelepe olyan törvényszékek illetékességi területén van, ahol a csődeljárások, felszámolási eljárások, kényszer-végelszámolások, vagyonrendezési eljárások számához képest kevés felszámoló szervezetnek van székhelye. Az előnyben részesítés feltétele, hogy a pályázó vállalja ezen törvényszékek illetékességi területén székhely, illetőleg a fióktelep fenntartását, legalább a felszámolók névjegyzékébe vételétől számítva hét évig.

(11) *  A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó és tulajdonosai, tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői és a legalább heti tizenöt órát elérő időtartamban történő foglalkoztatottjai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) nem rendelkeznek más felszámoló szervezetben vagy más pályázó szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedéssel, és nem tagjai olyan elismert vagy tényleges vállalatcsoportnak sem, amelyben felszámoló szervezet is tagként vesz részt, továbbá az említettek vállalják, hogy a névjegyzékbe vételtől számítva hét éven belül - az öröklést, valamint a hatósági (bírósági) határozat alapján való tulajdonszerzés esetét kivéve - sem szereznek más felszámoló szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedést, és nem lesznek tagjai olyan vállalatcsoportnak, amelyben más felszámoló szervezet vesz részt. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti forma esetén a pályázó, illetve a pályázó tagja, vezető tisztségviselője helyett a külföldi székhelyű vállalkozás, illetve annak vezető tisztségviselői, tagjai tekintetében kell a tagsági (részvényesi) jogviszonyt vizsgálni, és a külföldi székhelyű vállalkozás tekintetében kell a jogszabálysértéseket figyelembe venni.

(12) *  A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó nem korábbi felszámoló szervezet három éven belül bejegyzett szétválásával (különválással vagy kiválással) jött létre. A három éves időtartamot a pályázat benyújtásától kell számítani.

(13) *  A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó közvetlen és közvetett többségi befolyással rendelkező tulajdonosai magánszemélyek, és ezen tulajdonosi szerkezet fenntartását vállalják a névjegyzékbe vételtől számított legalább hét évig. További előnyt jelent, ha a magánszemély tagok (részvényesek) a létesítő okiratban személyes közreműködésként a felszámolással, vagyonfelügyelettel, pénzügyi gondnoki tevékenységgel, végelszámolással, kényszer-végelszámolással, vagyonrendezési eljárással összefüggő szakmai tevékenységet végeznek, és/vagy ezt vállalják legalább hét éves időtartamra a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban).

(13a) *  E rendelet alkalmazásában tulajdonosi szerkezet alatt az új felszámolói névjegyzékbe vételre benyújtott pályázati kérelem elbírálásáról szóló döntés napján fennálló tulajdonosi (tagi, részvényesi) személyi kört kell érteni azzal, hogy a tulajdonosi részesedési arány megváltozása nem eredményezheti a nem magánszemély tag, illetve részvényes többségi befolyásszerzését, és - az öröklés, valamint a hatósági (bírósági) határozat alapján való tulajdonszerzés esetét kivéve - harmadik (kívülálló) személy tulajdonszerzését.

(14) *  A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy átalakulás, egyesülés, szétválás esetén is érvényesíti az e § szerinti vállalásaival összefüggő követelményeket.

(15) *  A pályázónak az általa benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát az értékelő bizottság felhívására, az értékelő bizottság által meghatározott határidőn belül igazolnia kell. Amennyiben a pályázó valótlan adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú dokumentumot nyújtott be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tett, vagy a felhívásra a megszabott határidőn belül nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét, nyilatkozatok valódiságát, a pályázatból kizárásra kerül.

(15a) *  A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jogszabályi és pályázati feltételek, valamint a kötelezettségvállalások teljesítéséről, meghiúsulásáról haladéktalanul adatot szolgáltat a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak. A pályázó tudomásul veszi, hogy ha a jogszabályi vagy pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy ha felhívásra sem teljesíti a pályázatában vállalt többletfeltételeket, a névjegyzékből törlésre kerül.

(16) *  A Kormány - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter és a belgazdaságért felelős miniszter együttes javaslatára - a pályázati felhívást tartalmazó személyügyi közleményében a pályázat elbírálásához keretszámot határoz meg, amelyet a bíróságoknak - az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett - csőd-, felszámolási és vagyonrendezési ügyszáma alapján, valamint a felszámoló szervezetek jogszabályi feladatainak változására figyelemmel állapít meg. A felszámolók névjegyzékében szereplő felszámoló szervezetek száma a keretszámot nem haladhatja meg.

4. § *  (1) *  A felszámolók névjegyzékét vezető szervként a Kormány a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóságot (a továbbiakban: felszámolók névjegyzékét vezető hatóság) jelöli ki, amely az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére kijelölt - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerinti - minisztériumnak vagy a Miniszterelnöki Kormányirodának az önálló szervezeti egysége, amely az e rendeletben foglalt hatósági ügyek tekintetében nem utasítható és hatósági tevékenysége során minden más szervtől független. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a Cstv. szerinti hatósági ellenőrzési eljárás során az e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény kérelemről rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell.

(1a) *  A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje az értékelő jegyzőkönyv hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

(2) *  Ha az ügyfél kérelme, nyilatkozata hiányos, vagy az azok alapjául szolgáló okirat nem megfelelő, a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság - megfelelő határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - felhívja a hiányok pótlására.

(2a) * 

(2b) * 

(2c) * 

(3) *  A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a felszámoló szervezetek jegyzékét (név, székhely) az új névjegyzék felállításakor - a felszámolók jegyzékére vonatkozó változásokat pedig a határozat véglegessé válását követően haladéktalanul - közzéteszi a honlapján, továbbá a Cégközlönyben és (személyügyi közleményként) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. A közzétételnek tartalmaznia kell az új névjegyzék felállításának (a változás bejegyzésének) időpontját is. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a felszámoló gazdasági társaságok Cstv.-ben meghatározott cégadatai változását az adatváltozás bejegyzésekor haladéktalanul megküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet szerinti elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének.

4/A. § *  (1) *  A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak írásban adatot szolgáltatni a felszámoló szervezet vezetői, foglalkoztatottai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) létszámáról, végzettség, szakképesítés, szakképzés szerinti összetételéről. Be kell jelenteni azt is, hogy a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében és a 83/B. §-ában meghatározott személyek mely időponttól állnak a felszámoló szervezettel tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatásra, megbízásra irányuló jogviszonyban. Amennyiben ezen adatszolgáltatás alapján a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság azt állapítja meg, hogy az adott személyt háromnál több felszámoló szervezet foglalkoztatja, a Cstv. 27/B. § (10) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eredményeként felhívja azokat a felszámoló szervezeteket a jogviszony megszüntetésére, amelyek az említett személyt a legkésőbbi időpontoktól foglalkoztatják.

(2) *  A felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak adatot szolgáltatni a felszámoló szervezet nevéről, postai és elektronikus levelezési címéről, honlapjának elérhetőségéről, működési területéről, főtevékenységéről és a további tevékenységi köreiről a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, a 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek adatairól, a külön jogszabályban meghatározott elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszámáról, a foglalkoztatotti állományának összetételéről, a jelen rendeletben előírt vagy vállalt foglalkoztatás teljesítéséről és a tulajdonosi szerkezete megtartásáról, illetve változásáról.

(2a) *  A felszámoló szervezet minden év július 1-jéig köteles az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló adózás előtti eredményéről, és az árbevétel megoszlásáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint:

a) a Cstv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti eljárásokból származó tevékenység nettó árbevétele,

b) az egyéb gazdasági tevékenységek árbevétele, továbbá a nettó árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelőkre (vásárlókra) vonatkozó adatok.

(3) *  Ha a felszámoló szervezettel szemben bíróság vagy hatóság a 3. § (6) bekezdés d) pont dc) vagy de)-dh) alpontja szerinti jogszabálysértés vagy mulasztás elkövetését jogerősen vagy véglegesen megállapította, erről a tényről a felszámoló gazdasági társaság a jogerős vagy végleges határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles adatot szolgáltatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak.

(4) *  A felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak beszámolni a szakmai és gazdasági tevékenységéről, a 2. melléklet szerinti szempontrendszer figyelembevételével. A 2. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték meglétét a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, továbbá a hatósági ellenőrzéskor is igazolni kell.

4/B. § *  Az a felszámoló szervezet, amely felett a hatósági ellenőrzést a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján - mint a pályázati keretszám miatt a névjegyzékbe vételre nem kerülő szervezet felett hatósági ellenőrzést végző szerv - végzi, minden év január 31-éig köteles a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak adatot szolgáltatni azon folyamatban lévő bírósági eljárások számáról, amelyben eljár. Az adatszolgáltatást utoljára a legutolsó bírósági eljárás jogerős befejezéséről kell teljesíteni.

4/C. § *  A felszámoló szervezet a 4/A. § és 4/B. § szerinti adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének írásban köteles eleget tenni.

5. § *  (1) *  A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből * 

a) a Cstv. által törlési okként nevesített esetekben,

b) *  ha a törvényszék elnöke vagy közigazgatási szerv jelzése, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének értesítése, hivatalos tudomásszerzés vagy hatósági ellenőrzés alapján megállapítja, hogy

ba) a felszámoló szervezet a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek nem felel meg, vagy

bb) a felszámoló szervezet felhívás ellenére sem teljesíti a Cstv. vagy az e rendelet szerinti bejelentési, adatszolgáltatási, szakmai beszámolási kötelezettségét,

c) *  a bíróság kezdeményezésére, ha a felszámoló szervezet ismételten vagy súlyosan megsérti a jogszabályokat, és ezt jogerős határozat állapította meg,

d) *  ha a felszámoló szervezet ezt kéri,

e) *  az új névjegyzék felállítására irányuló eljárások lezárásakor, a (2) bekezdés szerinti módon, amennyiben a felszámoló szervezetnek az új névjegyzékbe való vételére nem kerül sor,

f) *  ha a felszámoló szervezet a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak vagy a pályázat során a pályázatot elbíráló szervnek valótlan tartalmú dokumentumot nyújt be, vagy neki felróható módon valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

g) *  ha bíróság csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban - jogszabálysértés vagy mulasztás miatt -

ga) egy éven belül legalább két ügyben, vagy

gb) két éven belül legalább három ügyben

jogerősen elrendelte a felszámoló szervezet felmentését,

h) *  ha a felszámoló szervezet a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság felhívására sem teljesíti a névjegyzékbe történő felvételével összefüggésben benyújtott pályázatában vállalt többletfeltételeket,

i) *  ha csődeljárásban, felszámolási eljárásban vagy helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró bíróság a felszámoló szervezetet két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt jogerősen pénzbírsággal sújtotta,

j) *  ha a felszámoló szervezet a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § a) pont aa) vagy ab) alpontja szerinti díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg.

(2) *  Az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat véglegessé válásával egyidejűleg kell határozatot hozni azon felszámoló szervezetek névjegyzékből való törléséről, amelyeknek az új névjegyzékbe vételére nem került sor. A határozatban a törlés időpontja megegyezik az új névjegyzék felállításának időpontjával.

(3) *  A névjegyzékből való törlésről, illetve a névjegyzékbe történő felvételről szóló végleges határozatot a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság haladéktalanul megküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet szerinti elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének, továbbá eljuttatja a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló kormányrendeletben az értékesítési rendszer működtetőjének. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben azt is fel kell tüntetni, hogy az új névjegyzékbe vételre a jogszabályi feltételek teljesítésének hiánya miatt vagy a keretszám miatt nem került sor.

(4) *  Ha a bíróság a Cstv. 27/A. § (6), (6b) vagy (7) bekezdése alapján a felszámoló szervezet felmentéséről döntött, a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságot döntéséről és a Cstv.-ben ezzel összefüggésben meghatározott adatokról a jogerős határozat megküldésével, haladéktalanul, elektronikus úton értesíti.

6. § (1) * 

(2) *  A felszámolók névjegyzékében, illetve a 6/B. § szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető.

6/A. § *  A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság hatósági ellenőrzés keretében - helyszíni ellenőrzéssel is - vizsgálja, hogy

a) a felszámoló szervezet eleget tett-e a pályázatban vállalt kötelezettségeinek,

b) a felszámoló szervezet eleget tett-e az adatszolgáltatási, adatváltoztatási vagy bejelentési kötelezettségének,

c) a felszámoló szervezet adatszolgáltatásában, szakmai beszámolójában szereplő adatok, információk megfeleltek-e a valóságnak, teljeskörűek voltak-e,

d) a felszámoló szervezet honlapja és annak tartalma megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, a jogszabályban előírt adatokat, információkat közzétette-e, honlapja naprakész-e,

e) a felszámoló szervezet belső szabályzatai, nyilvántartásai megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek,

f) a felszámoló szervezet eleget tett-e a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet által meghatározott díjfizetési kötelezettségének.

6/B. § *  (1) A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékébe nem került, de a folyamatban lévő ügyekben eljáró felszámoló szervezetekről vezetett hatósági nyilvántartásra e rendeletnek a névjegyzék vezetésére, az azzal összefüggő adatszolgáltatás teljesítésére, a szakmai beszámoló készítésére és benyújtására, a hatósági ellenőrzésre, továbbá a nyilvántartásból való törlésre, és a törlésről a bíróságok értesítésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(2) A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság az 5. § (1) bekezdésében meghatározott törlési ok fennállása esetén - ide nem értve az 5. § (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott törlési okokat - a felszámoló szervezetet törli az (1) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásból. Ezekben az esetekben a felszámoló szervezetet a nyilvántartást vezető hatóság értesítése alapján a még folyamatban lévő eljárásokban az eljáró bíróság felmenti.

6/C. § *  (1) A felszámolóbiztosi kijelölés feltételeként a Cstv. 27/A. § (3) bekezdésében előírt legalább egy év időtartamú szakmai gyakorlati idő elismeréséhez annak igazolása szükséges, hogy a felszámolóbiztos - akár a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését megelőzően - egyidejűleg legfeljebb három felszámoló szervezetnél közreműködött a felszámolási tevékenységben:

a) jogi szakvizsgához kötött jogász, vagy közgazdász, vagy könyvvizsgáló munkakörben,

vagy

b) más, a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható felsőfokú végzettséghez (szakképzettséghez, szakképesítéshez) kötött munkakörben.

(2) A szakmai gyakorlat időtartamának Cstv. 27/C. § (4) bekezdés f) pontja szerinti bejegyzéséhez csatolni kell a szakmai gyakorlatot teljesítő személyt foglalkoztató felszámoló szervezet által kiállított okiratot, mely tartalmazza a felszámoló szervezet és a szakmai gyakorlatot teljesítő személy természetes személyazonosító adatait, a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzésének időpontját és az oklevél számát, a szakmai gyakorlat időtartamát a kezdő és befejező időpont megjelölésével. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a felszámoló szervezet a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyt a gyakorlati idő alatt milyen munkakörben, és milyen jogviszony keretében foglalkoztatta.

(3) A szakmai gyakorlat időtartamába csak a legalább heti 15 óra időtartamot elérő - munkaviszonyban, személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági jogviszonyban, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján fennálló jogviszonyban történő - foglalkoztatás számítható be.

7. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2)-(4) * 

7/A. § *  (1) A 3. § (1) bekezdés alapján 2013. április 15-éig új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázatok benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint 2013. június 15-e, továbbá a névjegyzékbe vehetők keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak kell lennie.

(2) A 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti, az internetes elektronikus értékesítési rend-szerhez történő csatlakozásra vonatkozó követelményt először az (1) bekezdés szerinti új név-jegyzék felállítására kiírt pályázatoknál kell érvényesíteni.

7/B. § *  E rendeletnek a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított 1. § (2) bekezdését, 2. § (5) bekezdését, 3. § (1)-(4), (11), (13a) és (16) bekezdését, 4. § (1) és (3) bekezdését, 5. § (1) és (4) bekezdését, 6/A. §-át, 1. melléklet 1. a) és 1.A. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt közigazgatási hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

8. § *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

1. A pályázati kérelemhez csatolni kell:

a) *  a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által a külön jogszabályok szerint nem ismerhetők meg,

b) *  a 2. § (5) bekezdésében, illetve a 3. § (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában említett személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2. § (5) bekezdésében említett személyeknek van-e és milyen időtartamú szakmai gyakorlatuk felszámolóbiztosként, vagyonfelügyelőként vagy reorganizációs, követeléskezelői, kockázatkezelési szakterületeken,

d) a 2. § (3) bekezdésében előírt vagyoni biztosíték teljesítését igazoló okiratok másolatát, a névjegyzékben még nem szereplő pályázó esetén a vagyoni biztosítéknak a névjegyzékbe való felvételről szóló döntés esetén történő rendelkezésre bocsátására történő kötelezettségvállalását,

e) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltétel teljesítése tekintetében

ea) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel-e az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban,

eb) három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van, azzal, hogy az ea) pont szerint megismerhető adatokról nem kell igazolást csatolni,

f) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi cégkivonatát vagy a nyilvántartásba vételét tanúsító más okiratot és annak magyar nyelvű fordítását,

g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás a székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet 2. Cikkének b) pontja és C melléklete szerinti eljárásokban] felszámolói tevékenység végzésére jogosult,

h) a 3. § (6)-(15) bekezdés szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, jognyilatkozatokat, továbbá az előírt kötelezettségvállalásokat, valamint azon adatok és iratok megjelölését, amelyek üzleti titkot vagy más törvényben meghatározott magántitkot, vagy minősített adatot tartalmaznak,

i) *  a pályázó szakmai és gazdasági tevékenységének bemutatását a 3. mellékletben foglaltak szerint, a pályázó szakmai tervét a pályázati felhívás szerint,

j) nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e)-g) pontjában és (3) bekezdésében foglalt követelmények, illetve körülmények fennállásáról, valamint a szakirányú szakképzettséggel rendelkező, az e pont b) alpontjában megjelölt személyt foglalkoztató szervezetek számára előírt nyilatkozatot,

k) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének e) pontjában említett hozzájáruló nyilatkozatokat,

l) a pályázó székhelye, fióktelepe szerinti ingatlanok tulajdonát vagy használatának jogcímét igazoló okiratokat,

m) a pályázó internetes honlapjának (honlapjainak) elérhetőségéről tájékoztató adatot,

n) *  a pályázatban szerepeltetett személyek nyilatkozatát a jogszabályi és a pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében történő adatkezeléshez való hozzájárulásáról és a feltételek ellenőrzésének tűréséről.

o) *  a kérelem formanyomtatványát.

1.A. *  A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság az e célra rendszeresített formanyomtatványt és nyilatkozatmintákat a honlapján közzéteszi.

2. A pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a székhelyén kívül - a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti pályázó esetén pedig a magyarországi cégbejegyzése helyén kívül - melyik törvényszék (törvényszékek) illetékességi területén folytatja tevékenységét (működési terület). Működési területként olyan törvényszék illetékességi területét kell megjelölni, ahol a pályázónak székhelye vagy fióktelepe van.

3. A külföldön kiállított okiratok, igazolások, hatósági bizonyítványok és az idegen nyelven kiállított jognyilatkozatok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

2. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

A felszámoló szervezet rendszeres szakmai beszámolójának kötelező tartalmi elemei

I. A felszámoló szervezetre vonatkozó legfontosabb gazdálkodási és létszám adatok:

1. Foglalkoztatottak, tartós megbízási jogviszonyban állók száma, szakképesítéssel, szakképzettséggel (felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképesítéssel) rendelkezők száma.

2. Tárgyi feltételek, ingatlantulajdon, székhely, illetve fióktelep céljára szolgáló ingatlan típusa, használatának jogcíme, alapterülete.

3. Irodai, informatikai felszereltség, internet kapcsolat, informatikai biztonsági intézkedések, járműállomány.

4. A felszámoló tevékenységi körében bekövetkezett változások a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egy éves időszakban.

5. A 4/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti „egyéb gazdasági tevékenységek” felsorolása.

6. A szakmai beszámoló benyújtásának időpontjában van-e lejárt tartozása, ha igen, ez kivel szemben áll fenn, és:

6.1. kapott-e erre vonatkozóan haladékot vagy más fizetési könnyítést,

6.2. van-e ellene ezzel összefüggésben végrehajtási eljárás, kibocsátott fizetési meghagyás.

7. A 3. § (8a) bekezdés szerinti kapcsolódó szervezetek bemutatása.

7.1. A felszámoló szervezet közvetlen és közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok.

7.2. A felszámoló szervezet közvetlen és közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok tevékenységi körének felsorolása.

7.3. A felszámoló szervezet közvetlen és közvetett részesedésével működő olyan vállalkozások, amelyek nem Magyarországon vannak bejegyezve (csatolni szükséges annak cégkivonatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt). Fel kell tüntetni ezen vállalkozások tevékenységi körét is.

7.4. A felszámoló szervezet rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen ezek felsorolása.

7.5. A felszámoló szervezet tulajdonosai (tagok, részvényesek), vezető tisztségviselői és a legalább heti 15 órát elérő időtartamban foglalkoztatottai (ideértve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) rendelkeznek-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen ezek felsorolása.

8. A felszámoló szervezet működési területe.

II. A felszámoló szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egy éves időszakban:

1. A felszámoló szervezet közreműködésével lefolytatott eljárások bemutatása:

1.1. A tárgyidőszak végén folyamatban lévő csődeljárások, felszámolási eljárások, és más bírósági nemperes eljárások bemutatása a felszámoló szervezet képviseletében eljáró felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő nevének feltüntetésével.

1.2. A tárgyidőszakban jogerősen befejezett ügyek bemutatása, és ezek átlagos időtartama, továbbá megoszlása eljárás típusonként a felszámoló szervezet képviseletében eljáró felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő nevének feltüntetésével.

2. A felszámoló szervezet internetes honlapjának elérhetősége, a tárgyidőszakban történt frissítésére vonatkozó adatok.

3. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet az adott eljárásban felmentette, és ha igen, a jogszabályok mely rendelkezése alapján (összeférhetetlenség miatt, jogszabálysértés miatt, jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása miatt, vagy a hitelezők kezdeményezésére). Ezen felmentések száma a jogerős határozatok bírósági ügyszámának feltüntetésével.

4. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet jogszabálysértés vagy mulasztás miatt pénzbírsággal sújtotta (fel kell tüntetni a jogerős határozat bírósági ügyszámát is).

5. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely jogerősen megállapította a felszámoló szervezet jogszabálysértő tevékenységét vagy mulasztását, ha igen, ezek száma, ügyszáma, a bírósági határozat szerint megszegett jogszabályhely(ek) felsorolásával.

6. *  Volt-e a tárgybeli időszakban - az 5. pontban foglaltakon kívül - olyan jogerős vagy végleges, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a felszámoló szervezet szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

7. A hitelezői igények befogadásával, besorolásával vagy más jogi kérdésekkel összefüggésben a felszámoló intézkedését megváltoztató bírósági döntések száma, ügyszáma.

8. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámolási értékesítési szabályok felszámoló szervezet általi megsértése miatt a szerződés érvénytelenségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

9. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezet ezen tevékenysége miatti kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

10. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezetnél közreműködő felszámolóbiztos vagy más személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az adott felszámoló szervezet képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során, vagy ezekkel összefüggésben, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

11. Volt-e a felszámoló szervezettel szemben a tárgybeli időszakban szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

12. Került-e a tárgybeli időszakban a felszámoló által az értékesítendő vagyonra megállapított becsérték helyett annak legalább a 20%-ával eltérő összegű becsérték jogerős megállapításra a bíróság által kirendelt szakértő által.

13. Volt-e a felszámoló szervezeten belül a tárgybeli időszakban olyan intézkedés vagy hatósági, bírósági eljárások kezdeményezése, amely vezető tisztségviselővel, taggal, foglalkoztatottal, tartós megbízottal szemben az említettek szabályszegései miatt történt, ha igen, ezek száma, és az ügyek jellege.

14. A felszámoló szervezet által az ügyfelek számára működtetett panaszkezelési rendszer bemutatása, a tárgyidőszakban érkezett panaszok dokumentálásának rendszere, a panaszok száma, az elintézésük módja (helyt adó döntés, elutasító döntés).

15. A felszámoló szervezet által a tárgyidőszakban befejezett értékesítési eljárások főbb adatai (pályázatok, árverések, egyéb értékesítési formák) ezek száma. Az átlagos árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban. Az éves összes árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban.

16. Az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelőkre (vásárlókra) vonatkozó adatok.

17. A tárgybeli eljárásban a hitelezői választmány (hitelezői képviselő) megválasztása esetén a vele való kapcsolattartást ismertető adatok.

18. A tárgybeli időszakban a csődeljárások és felszámolási eljárások esetén milyen hányadban került sor a gazdasági tevékenység folytatását célzó intézkedésre.

19. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, végelszámolási eljárásokban, kényszer-végelszámolásokban eljárásokban az adós gazdálkodó szervezeteknél a környezeti károk kezelésére, a termőföldvagyon védelmére, termőképessége fenntartására hozott intézkedésekre vonatkozó adatok.

20. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett felszámolási vagy kényszer-végelszámolási ügyekben az adós szervezetek iratanyagának elhelyezésére vonatkozó megállapodások, és intézkedések adatainak ismertetése.

21. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett csődeljárásokban a csődegyezségek megkötésének aránya, az egyes hitelezői csoportok kielégítési arányára vonatkozó összesített adatok.

22. A tárgybeli időszakban jogerősen megszüntetett csődeljárások esetén a csődegyezség elmaradása okainak felsorolása (összesített adatok).

23. *  A tárgybeli időszakban volt-e a felszámoló szervezetnél jogerősen vagy véglegesen lezárt adóhatósági vagy más hatósági, törvényességi felügyeleti eljárás, ha igen, ezek megállapítottak-e jogszabálysértést, ezek száma, és az ügyek jellege.

24. *  A tárgybeli időszakban az állami adóhatóság végleges határozattal megállapította-e a foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztását (fel kell tüntetni a végleges határozat számát és a határozatban kiszabott mulasztási bírság összegét, illetve egyéb adóhatósági intézkedés tényét).

25. *  Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogsértés, ami miatt munkaügyi hatóság végleges határozattal pénzbírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezte (fel kell tüntetni a végleges határozat számát is).

26. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, kényszervégelszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet által a fedezetelvonó ügyletek megtámadása érdekében, csődbűncselekmény vagy más, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVIII-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény gyanúja miatt, illetőleg az adós volt vezetői, tulajdonosai ellen indított vagy kezdeményezett eljárások (eljárás típusonként csoportosítva).

27. A tárgybeli időszakban azon felszámolás alatt álló adós gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítésére vagy végrehajtásuk kezdeményezésére irányuló eljárások száma és a követelések behajtásának átlagos hányada, amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve.

28. A tárgybeli időszakban azon folyamatban lévő, valamint jogerősen lezárt nemzetközi vonatkozású csődeljárások és felszámolási eljárások száma (külföldi főeljárások, másodlagos belföldi eljárások) amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve, ezekben a belföldi hitelezők kielégítési aránya (összesített adatok).

III. A felszámoló szervezetében, vezetésében és a tulajdonosi körében bekövetkezett változások. Ezek okainak rövid bemutatása. A felszámolási tevékenységben személyesen közreműködő tagok, részvényesek esetében a személyes közreműködés bemutatása.

IV. Képzések, továbbképzések, tudományos tevékenység, szakmai elismerés:

1. *  A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai által elkezdett vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa.

2. *  A tárgyidőszakban olyan folyamatban lévő vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa, amelyben a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai közül oktatóként vettek részt.

3. A tárgyidőszakban volt-e olyan folyamatban lévő tudományos kutatási program, amelyben a felszámoló szervezet részt vett (ha igen, a kutatási program megnevezése, az azonosítására vonatkozó adat, és a kutatási programot indító intézmény neve).

4. A tárgyidőszakban a felszámoló szakmai szervezet részesült-e szakmai elismerésben, és ha igen, kitől.

V. Társadalmi szerepvállalás:

A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet közérdekű kötelezettségvállalásával, közfeladatok ellenszolgáltatás nélküli segítésével, szakmai rendezvények rendezésével és támogatásával összefüggő, összesítő adatok.

VI. Szakmai minősítések:

1. Szerepel-e a minősített adózói adatbázisban?

2. Szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban?

3. Szerepel-e a minősített könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában?

4. Szerepel-e valamely legalább többségi részesedéssel rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője a minősített könyvvizsgálók nyilvántartásában?

5. Szerepel-e (szerepelt-e) a közbeszerzési törvény szerinti minősített ajánlattevői adatbázisban, ha igen, az erre vonatkozó adatok?

6. Van-e ISO minősítése, és ennek érvényessége.

3. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

A felszámolói pályázathoz benyújtandó, a szakmai tevékenységről szóló tájékoztató

I. Felszámoló szervezet pályázó esetében

1. A pályázat benyújtásának időpontjára vonatkozóan aktualizált, a 2. melléklet szerinti szakmai, gazdasági tevékenységi beszámolót és mellékleteit kell benyújtani azzal, hogy a 2. melléklet II. pontja szerinti tájékoztatást a felszámoló szervezet névjegyzékbe vételét megelőző öt éves tárgyidőszakra vonatkozóan kell megadni, az öt évnél rövidebb ideje névjegyzékbe felvett felszámoló szervezet esetén pedig a tárgyidőszak a névjegyzékbe vételétől a pályázat benyújtásáig terjedő időszak

2. Nyilatkozni kell arról, hogy a felszámoló szervezet névjegyzékbe vételétől számítva volt-e olyan jogerős bírósági határozat, amely csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen felmentette jogszabálysértés vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztása miatt, ha igen, ezek száma, ügyszáma

3. *  Nyilatkozni kell arról, hogy az e melléklet szerinti tárgyidőszakban a 2. melléklet II. pont 3-4. és 6-12. alpont szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma a felszámoló szervezet által ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt

4. A pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra nyilatkozni kell a 2. melléklet III-VI. pontja szerinti adatokról

5. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és azok árbevételéről

6. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti eredményéről

7. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is

II. Volt felszámoló szervezet pályázó esetében

1. Csatolni kell a névjegyzékből való törlésről szóló határozat másolatát

2. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1-7. alpontja szerinti adatokat, nyilatkozatokat, okiratokat

3. *  Ha a névjegyzékből való törlés a pályázat benyújtásától számított öt éven belül történt, a 2. melléklet szerinti tartalommal szakmai és gazdasági beszámolót kell benyújtani azzal, hogy a 2. melléklet II-VI. pontja szerinti tájékoztatást a névjegyzékből való törlés előtti 5 éves tárgyidőszakra kell megadni, és erre az időszakra kell nyilatkozni arról, hogy a 2. melléklet II. pont 3-4. és 6-12. alpont szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma az összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt

4. Nyilatkozni kell arról, hogy a névjegyzékben való nyilvántartás időszakában volt-e olyan jogerős bírósági határozat, amely csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban - jogszabálysértés vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztása miatt - jogerősen felmentette, ha igen, ezek számát, ügyszámát is közölni kell

5. A pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra nyilatkozni kell a 2. melléklet III-VI. pontja szerinti adatokról

6. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és annak árbevételéről

7. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti eredményéről

8. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is

9. *  Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős vagy végleges, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

10. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje gazdasági tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyt felfüggesztette vagy visszavonta, ha igen, a határozat(ok) száma, ügyszáma

11. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje érdekköréből felmerülő okból a pályázó gazdasági tevékenységével összefüggő szerződést érvénytelenné minősítette, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

12. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

13. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet a pályázó vagy jogelődje képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

14. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszak alatt a pályázóval vagy jogelődjével szemben a szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

III. Az e melléklet I-II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében

1. * 

2. Nyilatkozni kell arról, hogy szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban

3-4. * 

5. Nyilatkozni kell arról, hogy van-e ISO minősítése, és ennek érvényessége

6. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1-7. alpontja szerinti adatokat, nyilatkozatokat, okiratokat

7. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és annak árbevételéről

8. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti tevékenységének eredményéről

9. A pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra nyilatkozni kell a 2. melléklet III-VI. pontja szerinti adatokról

10. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is

11. *  Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős vagy végleges, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

12. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje gazdasági tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyt felfüggesztette vagy visszavonta, ha igen, a határozat(ok) száma, ügyszáma

13. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje érdekköréből felmerülő okból a pályázó gazdasági tevékenységével összefüggő szerződést érvénytelenné minősítette, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

14. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

15. *  Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan - gazdasági, vagyon elleni, közélet tisztasága elleni, igazságszolgáltatás elleni vagy közbizalom elleni - szándékos bűncselekmény miatt, amelyet a pályázó vagy jogelődje képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, és amely cselekmény miatt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Az ilyen esetekben nyilatkozni kell a jogerős büntető ítéletek számáról, a bírósági ügyszámról, a bűncselekményekről, az elmarasztalt személyek azonosítását lehetővé tévő megjelöléséről

16. *  Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben a pályázó szervezettel vagy jogelődjével szemben a szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

4. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére