A jogszabály mai napon ( 2023.09.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi CXXIV. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2007. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 428,716 M Ft-ban, azaz egymilliárd-négyszázhuszonnyolcmillió-hétszáztizenhatezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 428,716 M Ft-ban, azaz egymilliárd-négyszázhuszonnyolcmillió-hétszáztizenhatezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007 évi kiadási előirányzatát 5 843,390 M Ft-ban, azaz ötmilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-háromszázkilencvenezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi bevételi előirányzatát 5 843,390 M Ft-ban, azaz ötmilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-háromszázkilencvenezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2008. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 30 677 M Ft-ban, azaz harmincmilliárd-hatszázhetvenhétmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 30 677 M Ft-ban, azaz harmincmilliárd-hatszázhetvenhétmillió forintban

hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a CXXIV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Személyi juttatások 771,899
2. Munkaadókat terhelő járulékok 234,877
3. Dologi kiadások 349,060
4. Felhalmozási kiadások 72,880
Összesen: 1 428,716

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2007. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4 552,495
2. Frekvencia pályázati díj 2,000
3. Támogatási pályázati díj 76,080
4. Óvadék 23,700
5. Kötbér 190,000
6. Bírság 70,000
7. Késedelmi kamat 3,000
8. Áfa 926,115
Összesen: 5 843,390

2. melléklet a CXXIV. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 1 023,868
2. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 404,848
Összesen: 1 428,716

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2007. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4 552,495
2. Frekvencia pályázati díj 2,000
3. Támogatási pályázati díj 76,080
4. Óvadék 23,700
5. Kötbér 190,000
6. Bírság 70,000
7. Késedelmi kamat 3,000
8. Áfa 926,115
Összesen: 5 843,390

3. melléklet a CXXIV. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetése

Millió forintban
I. BEVÉTELEK 2007. év
kiemelt elő-
irányzat
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat
1. üzembentartási díj pótlása 25 597
2. műsorszolgáltatási díj 4 552
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 684
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 530
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 200
2.4. Sláger jogosultság 200
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 938
3. pályázati díjak 78
4. kötbér, kártérítés, bírság 263
5. önkéntes befizetések 0
6. egyéb bevételek 37
költségvetési bevételek 30 527
pénzmaradvány változás (egyéb források terhére folyósított kiadások - „szabad keret”) 150
ÖSSZES BEVÉTEL 30 677
költségvetési bevételek 30 527
költségvetési kiadások 30 677
Egyenleg -150
II. KIADÁSOK 2007. év
kiemelt elő-
irányzat
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 061
1.1. Magyar Televízió Rt. 10 239
1.2. Magyar Rádió Rt. 7 167
1.3. Duna Televízió Rt. 6 143
1.4. ORTT 256
1.5. közalapítványok összesen 256
2. céltámogatások 2 220
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 259
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 848
2.3. műsorszórás- és elosztás fejlesztése 845
2.4. nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása 134
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 134
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 884
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 179
3.2. Duna Televízió Rt. 505
3.3. Magyar Rádió Rt. 200
4. kiegészítő támogatások 973
4.1. ORTT 768
4.2. közalapítványok összesen 205
5. Igazgatóság 816
5.1. személyi juttatások 384
5.2. munkaadót terhelő járulékok 119
5.3. dologi kiadások 288
5.4. felhalmozási kiadások 25
6. szerzői jogdíjak 204
7. pályázatok bírálatának költségei 77
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 25
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 405
10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 12
költségvetési kiadások 30 677
ÖSSZES KIADÁS 30 677