A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/2006. (V. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

- felismerve a környezet és a természet védelmének jelentőségét és javításának szükségességét,

- összhangban az 1992-ben, Rio de Janeiro-ban megtartott Környezet és Fejlődés Világ Konferencián elfogadott Deklarációval,

- szem előtt tartva az európai uniós normák és szakpolitikák prioritását mindkét fél számára,

- megerősítve szándékukat, hogy a Környezetet Európának Folyamat stratégiai célkitűzései és az ENSZ EGB keretében létrejött regionális egyezmények szellemében, az azokban vállalt kötelezettségeiket teljesítve cselekednek,

- meggyőződve arról, hogy szoros, a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés a környezetvédelem és természetvédelem területén jelentősen hozzájárul a Szerződő Felek közötti kapcsolatok fejlesztéséhez, és jó eredményekre vezet a határ menti területeken, valamint szubregionális és európai szinten is,

- attól a szándéktól vezérelve, hogy ezt az együttműködést a nemzetközi környezetvédelmi jog normái szerint fejlesszék,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja

1. A Szerződő Felek együttműködnek a környezetvédelem és a természetvédelem területén a környezetet érő káros hatások megelőzése és vizsgálata, a természeti erőforrások fenntartható használata, valamint a környezet és természet állapotának tartós javulásához vezető megoldások kidolgozása érdekében.

2. A Szerződő Felek együttműködnek a közösen elhatározott, a környezet és természet megóvását és fejlesztését szolgáló feladatok végrehajtásához felhasználható nemzetközi és EU támogatások megszerzésében.

2. Cikk

Az együttműködés területei

A Szerződő Felek együttműködnek a következő területeken:

1. Környezeti és természeti politika általános kérdései

2. Horvátország EU csatlakozási folyamata, tagországként való regionális együttműködés

3. A környezeti és természeti állapot monitoringja, értékelése és átfogó elemzése, a környezeti információkhoz való hozzáférés

4. Környezeti elemek védelme, természeti erőforrások fenntartható használata, különösen a határ menti területeken

5. Környezetbiztonság, kölcsönös segítségnyújtás határon átterjedő hatásokkal járó rendkívüli események alkalmával

6. Hulladékgazdálkodás

7. A természet és táj védelme, fejlesztése és fenntartása

8. Klímavédelem

9. Környezeti és természeti oktatás, társadalmi részvétel

10. Környezetvédelemért és természetvédelemért felelős helyi hatóságok, intézetek és szervezetek közötti közvetlen kapcsolatok fejlesztése

11. Kutatás és fejlesztés

3. Cikk

Magyar-Horvát Környezet- és Természetvédelmi Vegyes Bizottság

1. A jelen Egyezményben foglalt feladatok végrehajtására a Szerződő Felek létrehozzák a Magyar-Horvát Környezet- és Természetvédelmi Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság készíti el az együttműködés munkatervét és koordinálja a programokat. A Bizottság albizottságokat hoz létre. Az albizottságok terveket és javaslatokat dolgoznak ki a jelen Egyezmény végrehajtására és ezeket jóváhagyásra a Bizottság elé terjesztik. A Bizottság tevékenységét saját működési szabályzata alapján fejti ki, amely a Bizottság első ülésén kerül jóváhagyásra.

2. A Bizottság tagjai mindkét Szerződő Fél részéről az illetékes minisztériumok és intézmények legfeljebb hét képviselője és az albizottságok vezetői.

3. Mindkét Szerződő Fél jelen Egyezmény hatálybalépését követő egy hónapon belül kinevezi saját társelnökét a Bizottságba. A Bizottság első ülése a jelen Egyezmény hatálybalépését követő hat hónapon belül megrendezésre kerül.

4. A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, felváltva a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság területén. A Bizottság rendkívüli üléseket tarthat, bármelyik Szerződő Fél kérésére, a kezdeményező Fél országának területén, hacsak erről másként nem állapodnak meg.

5. A Bizottság üléseire a Felek tanácsadóként szakértőket hívhatnak meg.

6. A Szerződő Felek megegyeznek, hogy

a) a Bizottság részletesen kidolgozza a jelen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott együttműködési területekre vonatkozó feladatokat, figyelembe véve a Magyar-Horvát Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság Környezetvédelmi Albizottsága által előkészített javaslatot;

b) a Bizottság speciális kérdések kezelésére ad hoc szakértői csoportokat hozhat létre;

c) a Bizottság elősegíti a környezetvédelmi információcserét célzó látogatásokat és a szakértők közötti kapcsolatok kiépítését;

d) a Bizottság egyezteti a határ menti területek környezeti és természeti állapotának megfigyelésére, az információcserére és a jelen Egyezmény célkitűzéseinek megvalósításhoz szükséges egyéb tevékenységekre vonatkozó módszertanokat.

7. A Bizottság és az általa létrehozott munkaszervek üléseiről jegyzőkönyv készül. Az ülések és a jegyzőkönyvek hivatalos nyelve a magyar és a horvát, amennyiben a Felek másképp nem állapodnak meg. A Bizottság és munkaszervei ülései közötti levelezés és kapcsolattartás munkanyelve az angol.

4. Cikk

Koordináció

Jelen Egyezmény keretében folyó együttműködés koordinálásáért és szervezéséért a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság környezetvédelemért felelős minisztériumai a felelősek.

5. Cikk

Információk cseréje

A jelen Egyezmény keretében folytatott együttműködésből származó eredmények és információk a Szerződő Felek közötti megegyezés alapján, és a Szerződő Felek saját jogi előírásaival és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban, hozzáférhetővé válhatnak harmadik fél számára.

6. Cikk

Rendkívüli helyzetek

1. A határon átterjedő hatásokkal járó rendkívüli események bekövetkezése vagy közvetlen veszélye esetén a Felek értesítik egymást, és a lehető legrövidebb időn belül megadják a megfelelő információkat.

2. Az egyik Szerződő Fél kérésére a másik Szerződő Fél segítséget nyújt, összhangban az erre vonatkozóan a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között érvényben lévő egyezményekkel, más nemzetközi megállapodásokkal és a Bizottság által kidolgozandó eljárási renddel.

7. Cikk

Költségviselés

Jelen Egyezmény végrehajtásának költségeit mindkét Szerződő Fél saját maga viseli.

A Bizottság, illetve az általa létrehozott munkaszervek ülésein való részvétel finanszírozása az alábbi módon történik:

- a nemzetközi utazási és a szállásköltségeket a küldő Szerződő Fél viseli,

- az ülések szervezésének költségeit a fogadó Szerződő Fél viseli.

Kivételesen a Szerződő Felek a költségviselés más módozataiban is megállapodhatnak.

8. Cikk

A közvélemény tájékoztatása

A Szerződő Felek biztosítják a közvélemény tájékoztatását a környezet állapotáról és azokról az intézkedésekről, amelyeket káros környezeti hatások megelőzésére, ellenőrzésére és csökkentésére, valamint a határ menti területeken bekövetkező és lehetséges határon átterjedő hatásokkal járó balesetek megelőzésére hoznak.

9. Cikk

Vita rendezése

Jelen Egyezmény rendelkezéseinek értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó minden vita a Szerződő Felek közötti kölcsönös tárgyalások útján kerül rendezésre.

10. Cikk

Az Egyezmény hatálya

1. A Szerződő Felek jelen Egyezményt határozatlan időre kötik. A jelen Egyezményt a két Szerződő Fél saját jogi előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézbesítésének napján lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek által kötött egyéb kétoldalú vagy többoldalú szerződésekből származó kötelezettségeket.

3. A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

11. Cikk

Az Egyezmény módosítása, kiegészítése

A jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös megegyezése alapján módosítható és kiegészíthető. A módosítások és kiegészítések írásos formában történnek, és a jelen Egyezmény 10. Cikkében foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

12. Cikk

Az Egyezmény felmondása

1. Az Egyezményt a Szerződő Felek bármelyike diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Az Egyezmény az írásos értesítés másik Szerződő Félnek történő kézbesítése napjától számított hat hónap múlva hatályát veszti.

2. Az Egyezmény megszüntetése nem befolyásolja a jelen Egyezményből származó azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése a megszűnés napján még nem fejeződött be.

Készült Budapesten, 2006. január hó 26-án, két eredeti példányban, magyar és horvát és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő szövegértelmezés esetén az angol változat irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Horvát Köztársaság
Kormánya részéről”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2-3. §-a az Egyezmény 10. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére