A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

222/2006. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken történő együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezmény) 20. cikkének (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

- szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) foglaltakat,

- utalva a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodásban (a továbbiakban: a határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás) foglaltakra,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A közös kapcsolattartási szolgálati helyek

(1) A Szerződő Felek a határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás 33. cikkében meghatározott közös kapcsolattartási szolgálati helyek (a továbbiakban: szolgálati helyek) tevékenységét a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezmény 20. cikkének (1) bekezdése alapján, az e Megállapodásban szereplő együttműködéssel kiegészítik.

(2) A Szerződő Felek a szolgálati helyek munkahelyeit a határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás 34. cikkében meghatározott módon és feltételekkel alakítják ki. Mindkét Szerződő Fél, a jelen Megállapodás 2. cikkében meghatározott, szolgálati helyen szolgálatot teljesítő személyei részére saját maga biztosítja a jelen Megállapodásban meghatározott tevékenység ellátásához szükséges berendezést, valamint a telekommunikációs és informatikai eszközöket.

(3) A Szerződő Felek a szolgálati helyeken a távközlési és adatkezelő berendezések elhelyezését és a szükséges csatlakozásokat oly módon alakítják ki, hogy a szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek közötti információcsere, illetve az adattovábbítás a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg.

(4) A szolgálati helyek elnevezését, nyitvatartási idejét magyar és szlovák nyelven kell feltüntetni. A szolgálati helyeket címerrel és zászlóval kell megjelölni.

2. cikk

A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek

A szolgálati helyeken az alábbi személyek működnek együtt:

a) a magyar Szerződő Fél részéről:

- a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezmény 1. cikkének 1. pontjában meghatározott bűnüldöző szervek tagjai,

- az Egyezmény 2. cikkének b) pontjában meghatározott szolgálati személyek,

- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kijelölt tagjai;

b) a szlovák Szerződő Fél részéről:

- a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezmény 1. cikkének 1. pontjában meghatározott bűnüldöző szervek tagjai,

- az Egyezmény 2. cikkének b) pontjában meghatározott szolgálati személyek.

3. cikk

Együttműködés a szolgálati helyeken

(1) A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek együttműködése az alábbi területekre terjed ki:

a) az államhatár ellenőrzését érintő információk közvetlen kicserélésére, azok elemzésére;

b) a határforgalom egyszerűsítésére, gyorsítására és összehangolására;

c) a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezményben meghatározott közvetlen információcserére;

d) segítségnyújtásra a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezményben meghatározott együttműködési formák összehangolására;

e) a Szerződő Felek között létrejött hatályos nemzetközi szerződések alapján a személyek átadásának és visszafogadásának előkészítésére, illetve az abban való közreműködésre;

f) az illegális migráció és az azt kísérő jogellenes cselekmények elleni közös fellépésre vonatkozó együttműködési formák összehangolására;

g) együttműködésre azon személyekre vonatkozó információk cseréjében, akiknek az Európai Unió területére történő beutazására és tartózkodására vonatkozó tilalom érvényesítéséről döntés született;

h) a kiutasítási intézkedések végrehajtására vonatkozó összehangolt fellépésre és együttműködésre;

i) helyzetjelentések és elemzések készítésére a szolgálati helyek tevékenységéről, az elért eredményekről; szükség esetén javaslattételre a szolgálati helyeken történő együttműködés javítására.

(2) A Szerződő Felek lehetővé teszik, hogy a szolgálati helyeken a mélységi mobil ellenőrző csoportok, a felmerült igények alapján, a feladataikat összehangolják.

(3) A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezményben, és a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezményben meghatározott adatokat, az ott meghatározott feltételekkel adhatják át egymásnak, továbbíthatják, illetve kezelhetik.

(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontjaiban meghatározott együttműködés keretében, az ezen együttműködésben részt vevő hatóságok az általuk kezelt személyes adatokat feladataik ellátása céljából, belső jogszabályaikban foglaltaknak megfelelően átadhatják egymásnak, illetve kezelhetik az átvett személyes adatokat.

(5) A szolgálati helyek szervezeti felépítését és működésének részletes szabályait a Szerződő Felek illetékes központi hatóságai által egyetértésben elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Szerződő Felek ezen illetékes központi hatóságokról írásban, közvetlenül tájékoztatják egymást.

4. cikk

A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás feltételei

A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek a jelen Megállapodásból származó feladataik végrehajtása érdekében a másik Szerződő Fél államának területére érvényes, fényképpel ellátott szolgálati igazolvánnyal vagy az Egyezmény 13. cikkében meghatározott érvényes határátlépési igazolvánnyal léphetnek, és ott e feladat ellátásának idejéig tartózkodhatnak.

5. cikk

Szolgálati viszonyok

(1) A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek a 3. cikkben meghatározottakon túl nem jogosultak önálló intézkedésre, és nemzeti hatóságaik irányítási és fegyelmi jogköre alá tartoznak.

(2) A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek védelméről, az Egyezmény 15. cikkének (1) bekezdésében, valamint a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezmény 25. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, azon Szerződő Fél gondosodik, amelynek államterületén a szolgálati hely működik.

(3) A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek büntetőjogi felelősségére az Egyezmény 15. cikkének (1) bekezdésében, illetve a bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló Egyezmény 26. cikkében foglalt rendelkezések az irányadók.

6. cikk

A költségek viselése

(1) A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő személyek szolgálati viszonyával összefüggő költségeit mindegyik Szerződő Fél saját maga viseli.

(2) A szolgálati helyek üzemeltetésének, karbantartásának módjáról, ezen költségek viseléséről a Szerződő Felek illetékes szervei a szolgálati helyek üzemeltetőjével külön szerződésben állapodnak meg.

7. cikk

Más nemzetközi szerződésekhez való viszony

A jelen Megállapodás nem érinti a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság egyéb nemzetközi szerződésekben szereplő jogait és kötelezettségeit.

8. cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Magyar Köztársaság belügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság belügyminisztériuma tárgyalások útján, annak eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezi.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. * 

(2) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és az egyéb szervezett bűnözés elleni küzdelemben történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án aláírt Megállapodás hatályát veszti.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás 36. cikkének (2) bekezdése hatályát veszti.

(4) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló Egyezmény megszűnésének napján a jelen Megállapodás hatályát veszti. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor felmondhatja, mely így a felmondásról szóló jegyzék kézhezvételét követő hatodik (6.) hónapot követő napon hatályát veszti.

(5) Mindkét Szerződő Fél a jelen Megállapodás alkalmazását részben vagy egészben átmenetileg felfüggesztheti, amennyiben az sérti vagy veszélyezteti szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy ha az a Szerződő Felek belső jogszabályaival ellentétes. Az ilyen intézkedések meghozataláról vagy visszavonásáról a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást. A jelen Megállapodás végrehajtásának felfüggesztése, illetve annak visszavonása az erről szóló értesítésben megjelölt időpontban lép hatályba.

(6) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös egyetértéssel írásban módosíthatják.

Készült Pozsonyban, 2006. október 2. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet 2. és 3. §-a a Megállapodás 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba * .

(3) E rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatában állapítja meg. * 

(4) *  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére