A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

271/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás 2005. november 28-án hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement
on economic co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania

The Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

- desirous of enhancing the long-standing relationship between their states,

- wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- with the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,

- with the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

- within the framework of the respective legislation in force in the two states and in full conformity with their international obligations,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective national legislation in force, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic and social development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas:

- Agriculture and food processing industry, processing and storage of agricultural products;

- Expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as pipe-line networks for gas and oil;

- Electrical equipment and appliances;

- Electronic and electrotechnical industry;

- Exploration, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of mineral raw materials and mining products;

- Chemical and petrochemical industry;

- Packing technology;

- Environment;

- Water management and forestry industry;

- Education;

- Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry;

- Human resource development;

- Tourism;

- Co-operation between small and medium-size enterprises;

- Foreign direct investment activities;

- Communication;

- Computer and information technology;

- Transport;

- Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

- Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting the stronger participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their co-operation respectively,

- Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices,

- Promotion of cross-border, regional and inter-regional co-operation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of each of the Contracting Parties alternately in Hungary and Romania.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussion of the development of the bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of the future economic co-operation,

- Drawing up suggestions for the improvement of the terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of the Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties on the application or interpretation of the Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

This Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from the membership in the European Union, and subject to those obligations.

Consequently the provisions of the Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by the Treaties on wich the Union is founded.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter notification, through diplomatic channels, by which one Contracting Party notifies the other Contracting Party that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

This agreement shall be valid for a period of the three years and shall be automatically extended for successive one-year periods unless either party gives written notification to the other Party of its intention to terminate this Agreement at least three months prior to the date of expiration.

Any amendment to this Agreement shall comply with existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties.

Done and signed in Budapest on 26, April 2005, in two originals in English language, all text being equally authentic.

For the Government For the Government
of the Republic of Hungary of Romania

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: a „Szerződő Felek”),

- azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az államaik közötti hosszú távú kapcsolatokat,

- azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erősítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek erősítése a további együttműködéshez előnyös feltételeket és megfelelő alapot teremt,

- a két országban hatályban lévő törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek hatályban levő nemzeti törvényeik keretein belül a gazdasági és társadalmi fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását.

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a többek között a következő területeken kedvezőek a feltételek a hosszú távú együttműködésre:

- Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és tárolása;

- Erőművek és nagyfeszültségű elosztó hálózatok, valamint gáz- és olajvezeték-hálózatok bővítése és felújítása;

- Elektromos berendezések és eszközök;

- Elektronikai és elektrotechnikai ipar;

- Ásványi nyersanyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, előkészítése, dúsítása, továbbfeldolgozása és értékesítése;

- Vegyipar és petrolkémiai ipar;

- Csomagolástechnika;

- Környezetvédelem;

- Víz- és erdőgazdálkodás;

- Oktatás;

- Egészségügy, orvostechnológia, gyógyászati és gyógyszeripar;

- Humán erőforrások fejlesztése;

- Idegenforgalom;

- Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés;

- Közvetlen külföldi tőkebefektetések;

- Távközlés;

- Számítástechnika és informatika;

- Közlekedés;

- Tudomány és technológia.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el együttműködésüket:

- elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést a gazdasági döntéshozók, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek és kamarák között, ösztönözve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint képviselőik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásait,

- információt cserélnek a fejlesztési prioritásokról és elősegítik az üzleti szereplők részvételét fejlesztési projektekben,

- szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat, találkozókat és más kölcsönös kapcsolatfelvételeket,

- üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését,

- elősegítik kis- és közepes vállalkozásaik erőteljesebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,

- bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttműködésük erősítésére,

- bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyes vállalatok alapítását, képviseletek és fiókvállalatok létesítését,

- elősegítik a határokon átnyúló, a regionális és a régióközi együttműködést, és együttműködnek nemzetközi szinten a kölcsönös érdekeik képviseletében.

4. Cikk

A jelen Megállapodás megkötésével a Felek „Vegyes Bizottságot” alapítanak, melyet a Szerződő Felek bármelyikének kérésére hívnak össze felváltva Magyarországon és Romániában.

A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukba:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásának megvitatása,

- a jövőbeni gazdasági együttműködés további fejlesztéséhez új lehetőségek azonosítása,

- javaslatok kidolgozása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására a két ország vállalatai között,

- javaslatok tétele a Megállapodás végrehajtására vonatkozóan.

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségeket.

Következésképpen a Megállapodás rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy érvénytelenítik vagy másképpen befolyásolják az Európai Uniót létrehozó szerződések által előírt kötelezettségeket.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a diplomáciai úton átadott jegyzékek közül az utóbbi kézhezvételének napján lép hatályba, mely jegyzékben az egyik Szerződő Fél arról tájékoztatja a másik Szerződő Felet, hogy eleget tett a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső törvényi előírásainak.

A jelen Megállapodás három évig marad hatályban, ezután további egy-egy éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról három hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet írásban nem értesíti.

Jelen Megállapodás módosítása a Szerződő Felek jogszabályaiban megállapított jogi eljárásoknak megfelelően történik.

Kelt és aláírásra került Budapesten, 2005. április 26-án, két eredeti példányban angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

a Magyar Köztársaság Románia Kormánya
Kormánya részéről részéről”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére