A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege a következő:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hónap 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hónap 27. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. Cikkének (4) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek):

- az Egyezmény végrehajtásának elősegítése céljából,

- azzal a célkitűzéssel, hogy együttműködésük révén a közös államhatáron a határforgalom ellenőrzését a biztonság követelményének figyelembevételével gyorsítsák és megkönnyítsék,

- figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 27-én elfogadott következtetését az Európai Unió egyes tagállamainak közös szárazföldi határain a személyek ellenőrzésére vonatkozó kétoldalú együttműködési megállapodások elfogadásáról a bővítést követően, valamint az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendeletével kiadott, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (a továbbiakban: Schengeni Határellenőrzési Kódex) rendelkezéseit a közös ellenőrzésekre vonatkozóan,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

(1) A fentiek érdekében a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a magyar-román közúti határátkelőhelyeken átlépő személyeket, valamint a birtokukban lévő tárgyakat és a szállító eszközöket közösen, egyszeri megállítással ellenőrzik. A közös, egy megállítással történő ellenőrzés során mindkét Félnek a Schengeni Határellenőrzési Kódex 7. cikkében foglaltak szerint, saját hatáskörben kell az ellenőrzést elvégeznie.

(2) E Megállapodás alkalmazása körében az Egyezményben meghatározott fogalmakat kell érteni.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a határátkelőhelyek azon fejlesztéséről, amelyek a másik Szerződő Felet is érintik, illetve az ideiglenes forgalomkorlátozásról, átirányításról és a szolgálati helyeket érintő munkálatokról, azok megkezdése előtt kellő időben, kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(4) Azokat a határátkelőhelyeket, ahol veszélyes áruk a közös államhatáron átszállíthatók, a Szerződő Felek írásban határozzák meg és azt belső joguk szerint közzéteszik.

(5) E Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és a román nyelv. A szolgálati személyek a kapcsolattartás során más nyelv használatában is megállapodhatnak.

2. Cikk

(1) A határforgalom-ellenőrzés a vasúti forgalomban álló helyzetben, a vasúti szerelvénynek a határállomáson való tartózkodása ideje alatt történik.

(2) A vasúti határátkelőhelyeken a határforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei a saját államuk területén, külön-külön végzik.

(3) A vasúti személyforgalom ellenőrzésének, illetve a vasúti forgalom gyorsítása érdekében, továbbá a várakozási idő csökkentése céljából a Szerződő Felek megállapodhatnak a vasúti személyforgalom közös, menet közbeni ellenőrzéséről, annak részletes szabályairól és feltételeiről, elsősorban a Békéscsaba-Lökösháza-Kürtös(Curtici)-Arad, továbbá a Püspökladány-Biharkeresztes-Biharpüspöki(Episcopia Bihorului)-Nagyvárad(Oradea) vasútállomások közötti vonalszakaszokon.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek határforgalom-ellenőrző hatóságai megállapodásban határozzák meg a határátkelőhelyek működési rendjére vonatkozó szabályokat.

(2) A határátkelőhelyek működésének rendjére vonatkozó megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a járművek fogadásának rendjét;

b) az ellenőrzés helyét és rendjét;

c) az ellenőrzéshez szükséges egyéb feltételeket (pl. a vasúti járművek áramtalanítása);

d) a személyeknek és a javaknak a közös államhatáron való visszairányítása módját;

e) a veszélyes áruk és az élő állat szállítmányok ellenőrzésének helyét;

f) a határátkelőhelyeken történt súlyos balesetek vagy más rendkívüli események esetében szükséges intézkedések rendjét;

g) a határátkelőhely területén a tájékoztató feliratok elhelyezésének módját;

h) a határátkelőhely rendjében megállapított előírások megsértésének megelőzésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokat;

i) a kijelölt szolgálati parkolókat.

II. Fejezet

KÖZÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK A KÖZÖS HATÁRON

4. Cikk

Kiszombor-Nagycsanád(Cenad)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.

(2) A Kiszombor-Nagycsanád(Cenad) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

(5) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(6) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(7) A Szerződő Felek a szükséges személyi, műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalmat 12,5 tonna össztömeg súlyhatárig, amelynek bevezetéséről diplomáciai úton állapodnak meg.

5. Cikk

Nagylak-Nagylak(Nădlac)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A Nagylak-Nagylak(Nădlac) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(5) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(6) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(7) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó kezelő fülkékre a ki- és belépő terminálon egyaránt;

d) a szolgálati parkolóra.

6. Cikk

Battonya-Tornya(Turnu)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.

(2) A Battonya-Tornya(Turnu) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(5) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(6) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

7. Cikk

Gyula-Gyulavarsánd(Vărşand)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A Gyula-Gyulavarsánd (Vărşand) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(5) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(6) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(7) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó kezelő fülkékre a ki- és belépő terminálon egyaránt;

d) a szolgálati parkolóra.

8. Cikk

Méhkerék-Nagyszalonta(Salonta)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.

(2) A Méhkerék-Nagyszalonta(Salonta) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(5) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(6) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

9. Cikk

Ártánd-Bors(Borş)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) Az Ártánd-Bors(Borş) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(5) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(6) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(7) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó kezelő fülkékre a ki- és belépő terminálon egyaránt;

d) a szolgálati parkolóra.

10. Cikk

Nyírábrány-Érmihályfalva(Valea lui Mihai)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra.

(2) A Nyírábrány-Érmihályfalva(Valea lui Mihai) közúti határátkelőhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Szerződő Felek a szükséges személyi, műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalmat 3,5 tonna össztömeg súlyhatárig, amelynek bevezetéséről diplomáciai úton állapodnak még.

(4) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(5) A román szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

11. Cikk

Vállaj-Csanálos(Urziceni)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra.

(2) A Vállaj-Csanálos(Urziceni) közúti határátkelőhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Szerződő Felek a szükséges személyi, műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalmat 3,5 tonna össztömeg súlyhatárig, amelynek bevezetéséről diplomáciai úton állapodnak meg.

(4) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(5) A román szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

12. Cikk

Csengersima-Pete(Petea)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A Csengersima-Pete(Petea) közúti határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületéről kilépő és a Magyar Köztársaság államterületére belépő nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(5) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00 órától 24.00 óráig tart.

(6) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(7) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyar Köztársaság államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó kezelő fülkékre a ki- és belépő terminálon egyaránt;

d) a szolgálati parkolóra.

13. Cikk

Létavértes-Székelyhíd(Săcuieni)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra az autóbusz-forgalom kivételével, valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.

(2) A Létavértes-Székelyhíd(Săcuieni) közúti határátkelőhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenőrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebből a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta, helyi idő szerint 06.00 órától 22.00 óráig tart.

(4) A román szolgálati személyek számára a működési terület a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) irányonként egy-egy ellenőrző forgalmi sávra, a kezelőfülkére;

d) a szolgálati parkolóra.

(5) A Szerződő Felek a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését követően engedélyezik az autóbusz-forgalmat, és erről diplomáciai úton értesítik egymást.

14. Cikk

E Megállapodás 4-13. és 20. Cikkei tekintetében a Szomszéd Állam szolgálati személyei számára a Területi Államban szükséges szolgálati helyiségeket a Területi Állam biztosítja, amelyek használatáról, üzemeltetési feltételeiről a Szerződő Felek illetékes szervei az üzemeltetővel magánjogi szerződésben állapodnak meg.

III. Fejezet

VASÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

15. Cikk

Lökösháza-Kürtös(Curtici)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

16. Cikk

Kötegyán-Nagyszalonta(Salonta)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

17. Cikk

Biharkeresztes-Biharpüspöki(Episcopia Bihorului)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

18. Cikk

Nyírábrány-Érmihályfalva(Valea lui Mihai)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

19. Cikk

Tiborszállás/Ágerdőmajor-Nagykároly(Carei)

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

IV. Fejezet

KÖZÖS KAPCSOLATTARTÁSI SZOLGÁLATI HELY

20. Cikk

(1) A Szerződő Felek a rendészeti szervek nemzetközi együttműködése és az információcsere fejlesztése céljából Ártánd-Bors határátkelőhelyen, a Magyar Köztársaság államterületén, közös kapcsolattartási szolgálati helyet működtetnek, naponta 00.00 órától 24.00 óráig.

(2) A román szolgálati személyek részére a működési terület a közös kapcsolattartási szolgálati helyen kiterjed:

- a közútra a közös államhatártól a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából,

- a határátkelőhelyen kijelölt szolgálati helyiségre, valamint az ehhez tartozó szociális helyiségekre,

- a kijelölt szolgálati parkolóra.

(3) A Szerződő Felek biztosítják a közös kapcsolattartási szolgálati hely működtetéséhez szükséges szolgálati személyi feltételeket. A közös kapcsolattartási szolgálati helyen szolgálatra kijelölt tisztviselőknek jól kell ismerniük - írásban és szóban - a szomszédos ország hivatalos nyelvét.

21. Cikk

A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a magyar Szerződő Fél biztosítja a szolgálati helyiséget, lehetővé teszi továbbá a román Szerződő Fél részére az általa telepített távközlési és adatkezelő berendezések üzemeltetését és a szükséges csatlakozások létrehozását a román Szerződő Fél megfelelő hálózatához, figyelemmel az Egyezmény 27. Cikkében foglaltakra.

22. Cikk

(1) A Szerződő Felek a határforgalom-ellenőrző szervek és a bűnüldöző szervek közötti információcsere és együttműködés megkönnyítése érdekében további közös kapcsolattartási szolgálati helyet létesíthetnek. Erről, valamint a már működő közös kapcsolattartási szolgálati hely feladatainak és az együttműködő szervek körének bővítéséről e Megállapodás végrehajtása érdekében diplomáciai jegyzékváltás útján állapodnak meg.

(2) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tisztviselők a tevékenységüket e Megállapodásban foglaltak és a hatályos belső jogszabályaik alapján végzik. A tisztviselők részére utasítást kizárólag szolgálati elöljárójuk adhat.

(3) A közös kapcsolattartó szolgálati hely szervezeti felépítését és működésének részletes szabályait a Szerződő Felek illetékes hatóságai által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

23. Cikk

(1) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a Szerződő Felek szolgálati személyei a hatályos belső jogszabályaikkal összhangban együttműködnek:

a) a határforgalom ellenőrzését érintő információk kicserélésében, azok elemzésében, a határforgalom egyszerűsítésében, gyorsításában és összehangolásában;

b) közvetlen információcserét folytatnak a határaikat átlépő bűncselekmények megelőzése, felderítése és megakadályozása érdekében;

c) az illegális migráció és az azt kísérő jogellenes cselekmények elleni fellépés összehangolásában;

d) megkeresésre segítséget nyújtanak a Szerződő Felek között létrejött hatályos visszafogadási egyezmény végrehajtása során felmerült problémák megoldásához.

(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 22. Cikk (1) bekezdésében meghatározott együttműködés megvalósítása érdekében a szolgálati személyek feladat- és hatáskörükkel összhangban folyamatos és közvetlen információcserét folytatnak, különösen:

- a határátlépéshez kapcsolódó vagy a határ közelében elkövetett bűncselekmények és egyéb jogellenes cselekmények felderítéséről, a tipikus jogellenes magatartások, új elkövetési módszerek elemzéséről, értékeléséről,

- a határforgalom ellenőrzésének általános tapasztalatairól és az ezek alapján megállapítható tendenciákról,

- a közös kapcsolattartási szolgálati hely tevékenységének működési tapasztalatairól,

- a várható, a határforgalmat befolyásoló jelentős eseményekről (pl. nagyobb forgalmi akadályok), kiemelkedő rendezvényekről, a személyforgalom intenzív, tartós emelkedéséről, a határforgalmat is érintő, rendkívüli intézkedésekről,

- e Megállapodás tárgyát érintő hazai jogszabályokról, azok változásairól.

(3) A Szerződő Felek:

a) a folyamatos kapcsolattartás érdekében:

- kijelölik a kapcsolattartásért felelős szolgálati személyeket,

- szakértőket küldenek egymáshoz, és kicserélik tapasztalataikat e Megállapodásban szabályozott együttműködés továbbfejlesztése érdekében;

b) a képzés és a szakmai továbbképzés területén:

- tapasztalatcserét folytatnak a határforgalom ellenőrzésének és felügyeletének módszereiről,

- segítséget nyújtanak a másik Szerződő Fél szolgálati személyei szakmai és idegen nyelvi képzéséhez,

- közös rendezvények, munkatalálkozók, továbbképzési programok keretében támogatják szakértőik továbbképzését.

24. Cikk

(1) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a Szerződő Államok kijelölt szolgálati személyei, valamint a bűnüldöző szervek kijelölt képviselői (a továbbiakban: tisztviselők) közös helyen végzik munkájukat, s a másik Szerződő Állam tisztviselőjének megkeresésére a lehetséges legrövidebb időn belül válaszolnak.

(2) A megkeresések teljesítésének módjára, az átadott személyes adatok és információk védelmére a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény, a bűnügyi személyes adatok és információk védelmére a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a kábítószer tiltott forgalma elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. február 19-én aláírt Egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E Megállapodás értelmében bűnüldöző szerv a Szerződő Államok belső jogszabályai szerint bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok végzésére feljogosított szervek:

- a Magyar Köztársaság részéről: a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség,

- Románia részéről: a Román Határrendőrség.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Cikk

(1) Szerződő Felek biztosítják a csak egyik Szerződő Fél által hozzáférhető közösségi és uniós adatbázisok védelmét. Az a Szerződő Fél, amely számára a hozzáférés nem engedélyezett, a saját államterületén lehetővé teszi a másik Szerződő Félnek, hogy a védett vonalat használhassa és a biztonsági szabályokat érvényesítse.

(2) E Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek a Magyar-Román Határforgalmi Vegyes Bizottság keretében, tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

(3) E Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerződésben vállalt és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészben vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 15. (tizenötödik) napon veszi kezdetét.

26. Cikk

(1) E Megállapodás határozatlan időre szól. E Megállapodást a Szerződő Felek belső jogszabályai értelmében kell jóváhagyni, a jóváhagyás megtörténtéről a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

(2) E Megállapodás a jóváhagyásról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba, azonban a Szerződő Felek a Megállapodást Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása napjától, 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák.

(3) E Megállapodás hatálybalépésének napjával a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2004. április hónap 27. napján aláírt Megállapodás hatályát veszíti.

(4) E Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon veszti hatályát.

(5) Az Egyezmény végrehajtásának felfüggesztése esetén e Megállapodás végrehajtása is szünetel.

(6) Az Egyezmény hatályának megszűnése esetén ez a Megállapodás hatályát veszti.

Készült Bukarestben, 2006. év december hónap 21. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § * 

5. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 26. Cikk (2) bekezdésében a Megállapodás hatálybalépésére meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) * 

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) * 

(7) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére