A jogszabály mai napon ( 2023.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi VII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, 2006. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, 2006. április 19-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban: Felek)

- tekintettel arra, hogy a Felek között eddig nem jött létre olyan háromoldalú megállapodás, amely meghatározná a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárai találkozási pontjának (hármashatár-pont) helyét, megjelölését és annak karbantartását,

- attól az óhajtól vezérelve, hogy - összhangban a Felek között hatályos, az államhatár vonalának megjelölését és a határjelek karbantartását szabályozó kétoldalú nemzetközi szerződésekkel - rendezzék a hármashatár-ponttal kapcsolatos kérdéseket, az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. cikk

A Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárai találkozási pontjának jelenlegi helyét a Felek hatályos kétoldalú határokmányai tartalmazzák, amelyek az alábbi nemzetközi szerződések alapján készültek:

1. a Magyarország és a Szövetséges és Társult Hatalmak által Trianonban, 1920. évi június hó 4. napján aláírt Békeszerződés,

2. a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és a Cseh-Szlovák Állam között Sevresben, 1920. évi augusztus 10. napján aláírt Békeszerződés,

3. a Román Királyság, valamint a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság közötti határ végleges kijelöléséről szóló, Belgrádban, 1923. november 24-én aláírt Jegyzőkönyv,

4. a Román Királyság Kormánya és a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság Kormánya között Bukarestben, 1927. június 4-én aláírt Jegyzőkönyv.

A hármashatár-pont Kübekháza (Magyar Köztársaság), Beba Veche (Románia) és Rabe (Szerbia és Montenegró) települések közigazgatási határának találkozási pontján található.

2. cikk

A hármashatár-pont megjelölése olyan egyedi határjel (a továbbiakban: Triplex Confinium), amelynek anyaga beton, formája három oldalú piramis, oldalaival a három ország felé tájolva. A három oldalon az adott állam címere van, alattuk az „1920. VI. 4.” dátum szerepel.

A Triplex Confinium homlokzatrajzát, méreteit, továbbá mindhárom oldalának fényképét a jelen Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

3. cikk

A Triplex Confinium koordinátái:

ETRS89 földrajzi-koordináták
2004.
φ = 46° 07’ 34”.8713 λ = 20° 15’ 51”.3792 H (ellipsoidi) = 125.66 m
ETRS89 geocentrikus-koordináták
2004.
X = 4 154 204.86 m Y = 1 533 742.82 m Z = 4 575 083.09 m
UTM vetület 34. zóna
2004.
X = 4 443 160.75 m Y = 5 108 349.43 m H (ellipsoidi) = 125.66 m
Budapesti sztereografikus vetület
1920.
Y = -94 047.18 m X = 150 532.08 m H (Balti) = 82.46 m
HDR vetület
1983.
Y = -94 041.61 m X = -61 667.84 m H (Balti) = 82.46 m
Magyar EOV rendszer
2004.
Y = 744 047.37 m X = 87 593.04 m H (Balti) = 82.46 m
Román GK vetület
2000.
X = 5 110 519.04 m Y = 4 443 261.77 m H (Balti) = 82.46 m
Szerb és montenegrói GK vetület
2004.
Y = 7 443 571.74m X = 5 109 372.73 m H (Adriai) = 83.27 m

A vetületi rendszer neve alatt feltüntetett évszám azon okmány aláírásának évét jelöli, melyből az adat származik.

A Triplex Confinium környezetének ortofotó térképét a jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.

4. cikk

Az államhatárok a Triplex Confiniumtól az alábbiak szerint haladnak:

- a Magyar Köztársaság és Románia között az államhatár egyenes vonalban, megközelítőleg északkeleti irányban halad az N1 számú határjel felé;

- a Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró között az államhatár egyenes vonalban, megközelítőleg délnyugat felé halad az F169 számú határjel irányába;

- Románia, valamint Szerbia és Montenegró között az államhatár egyenes vonalban, megközelítőleg délkeleti irányban halad az A1 számú határjel felé.

5. cikk

A Triplex Confinium ellenőrzése és karbantartása az alábbiak szerint történik:

(1) A Triplex Confinium helyének és állapotának ellenőrzését, valamint karbantartását a Feleknek az államhatár vonala megjelölésére és a határjelek karbantartására jogosult szervei (a továbbiakban: illetékes szervek) szükség szerint, de legalább 5 évenként, felváltva biztosítják.

(2) Az illetékes szervek jogosultak a Triplex Confinium ellenőrzését korlátozás nélkül végrehajtani.

(3) A Triplex Confinium karbantartása csak mindhárom illetékes szerv megállapodása alapján történhet.

6. cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

(2) A Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapodás hatálybalépéshez szükséges belső jogszabályi előírásaiknak, mely így az utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(3) A jelen Megállapodás mindhárom Fél egyetértésével írásban módosítható vagy kiegészíthető.

Készült Újvidéken, 2006. április 19. napján, három eredeti példányban, magyar, román és szerb nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

1. számú melléklet

A Magyar Köztársaság, Románia, valamint Szerbia és Montenegró hármashatár-jelének vázlatai és méretei

ELÖLNÉZET

FELÜLNÉZET

Fényképek

2. számú melléklet

A Magyar Köztársaság, Románia, valamint Szerbia és Montenegró hármashatár-pontja környezetének ortofotó térképe

Méretarány 1:2500”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) *  A Megállapodás, illetve a törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.