A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2007. (I. 31.) FVM rendelet

egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-a (6) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - ez utóbbi törvény vonatkozásában a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 53/A. §-ában írt rendelkezéseknek megfelelő, külföldön szerzett szakmai gyakorlaton vagy képesítésen alapuló jogosultság szerint végezhető tevékenységek:

a) I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer kereskedelme vagy forgalmazása (a továbbiakban: forgalmazás),

b) I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját, vagy I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer szolgáltatási célú felhasználása (a továbbiakban: felhasználás, forgalmazás és felhasználás együtt a továbbiakban: tevékenység).

2. § *  Az 1. § a) és b) pontja szerinti tevékenység csak engedéllyel végezhető. Az engedélyt a tevékenység tervezett végzésének helye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) adja ki. Amennyiben a tevékenység végzésének helye nem állapítható meg, az engedélyt országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal adja ki.

3. § (1) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy mely tevékenységet, és saját vagy szolgáltatási célból kíván folytatni,

b) származási tagállam hatáskörrel rendelkező szerve által kiállított igazolást (a továbbiakban: igazolás), mely tartalmazza

ba) a kérelmező nevét, lakcímét,

bb) az Etv. 53/A. §-ában írt tevékenységet, gyakorlatot, illetve képesítést,

bc) a jogszerzés időtartamait, megszűnésének időpontját,

bd) továbbá azon külön jogszabály szerinti nagyon mérgező növényvédő szer hatóanyagok felsorolását, melyekre jogosultsága a származási tagállamban kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a származási tagállam nyelvén kell benyújtani azok hiteles magyar fordításával együtt.

4. § (1) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazására, illetve felhasználására jogosult a kérelmező, ha az általa benyújtott igazolás szerint

a) az Etv. 53/A. §-ban írt gyakorlattal, képesítéssel rendelkezik, valamint

b) a külön jogszabály szerint nagyon mérgező növényvédő szer hatóanyagot tartalmazó termék forgalmazására, illetve felhasználására származási tagállamában jogosult.

(2) *  A II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazására, illetve felhasználására jogosult a kérelmező - figyelemmel a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivételre -, ha az általa benyújtott igazolás szerint az Etv. 53/A. §-ban írt gyakorlattal, képesítéssel rendelkezik.

(3) Amennyiben a jelen rendelet hatálya alá eső tevékenységet nem természetes személy kívánja folytatni, úgy a tevékenység végzésére csak az e rendelet szerint jogosult természetes személy alkalmazása, egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatása mellett jogosult.

5. § (1) *  A megyei kormányhivatal a 3. §-ban és 4. §-ban írt feltételek teljesülése esetén az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában jogszerűen folytatott tevékenység hazai folytatása érdekében, az R. 1. mellékletének B. része szerinti engedélyt adja ki.

(2) *  A megyei kormányhivatal az engedélyt az igazolás szerinti korlátozással adja ki.

6-8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 8/2007. (I. 31.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére