A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Szmtv. és a Harmtv. rendelkezéseire figyelemmel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. § (1) bekezdésében, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről szóló igazolás * 

1. § (1) *  Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: EGT-állampolgár) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló, kártya formátumú, a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolás (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) kiadását az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A regisztrációs igazolást annak az EGT-állampolgárnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) A regisztrációs igazolást az e rendelet 6. melléklet 1. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

2. § (1) *  Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolásban foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a regisztrációs igazolás cseréjét az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) bejelentett lakóhelye szerint illetékes igazgatóságánál (a továbbiakban: regionális igazgatóság).

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a regisztrációs igazolás cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a regisztrációs igazolás megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a regisztrációs igazolást az EGT-állampolgár bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt regisztrációs igazolást az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a regisztrációs igazolást, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

(5) *  Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal) által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló okmány * 

3. § (1) *  A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a 2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be.

(2) *  A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(3) A tartózkodási kártya érvényességi idejét a tartózkodás igazolt céljára, tervezett időtartamára és a tartózkodás feltételeit igazoló okmányok, okiratok tartalmára és érvényességére figyelemmel kell meghatározni.

(4) A tartózkodási kártyát

a) * 

b) *  a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kártya formátumban - tartózkodási engedély megnevezéssel - kell kiadni.

(5) *  Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kiállított tartózkodási kártyát a 6. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(6) * 

4. § A tartózkodási kártyát annak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorúnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

5. § (1) *  Az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, akinek a tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási kártya cseréjét a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) *  A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát - a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett - a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

6. § (1) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(2) *  Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formátumú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(3) *  Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt kártya formátumú tartózkodási kártyát az új tartózkodási kártya kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(4) Le kell adni az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a tartózkodási kártyát, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg.

7. § *  A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát és a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát igazoló okmány

8. § (1) *  Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártyaformátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 3. melléklet I. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(1a) *  A bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező személy az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet a 3. melléklet II. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) *  Az állandó tartózkodási kártyát, továbbá a huzamos tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) Az állandó tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 3. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(4) *  A huzamos tartózkodási kártyát a 6. melléklet 4. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

9. § *  (1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában, illetve huzamos tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett a 4. mellékletben meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyáját vagy huzamos tartózkodási kártyáját elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. § *  Az EGT-állampolgár az állandó tartózkodási kártyát, az EGT-állampolgár családtagja a huzamos tartózkodási kártyát, illetve a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani, és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése * 

10/A. § *  A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

Az aláírás minta

11. § *  A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

12. § * 

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13-14. § * 

15. § *  Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű, nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

16. § *  A Harmtv. vhr. 64. §-ában meghatározott meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani.

17. § *  A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

18. § *  (1) A tartózkodási engedély kérelmet - a (2)-(7) bekezdésben meghatározott kivétellel a 11. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott tartózkodási engedélyt a 23. mellékletben meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.

(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet a 33. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni.

(5) A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét a 39. mellékletben meghatározott bejelentőlapon köteles teljesíteni.

(6) A kutató és családtagja a rövid távú mobilitásáról a 41. mellékletben meghatározott formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.

(7) A harmadik országbeli állampolgár a hallgatói mobilitásáról a 43. mellékletben meghatározott formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.

19. § A Harmtv. 30. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást az e rendelet 19. mellékletében foglalt adattartalommal kell kiállítani.

20. § (1) A Harmtv. 32. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, valamint EK letelepedési engedély iránti kérelmet az e rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) *  A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.

(3) *  A bevándorlási, a letelepedési, az ideiglenes, a nemzeti, valamint az EK letelepedési engedély okmány meghosszabbítására irányuló kérelmet a 42. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

21. § *  (1) *  Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási okmánya cseréjét a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodásra jogosító engedélyt - a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett - a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

21/A. § *  (1) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy eltulajdonították, illetve az okmány megrongálódása miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási okmányát a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a 22. melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

(2) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az új tartózkodási okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le.

22. § A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 74. §-a alkalmazásában a gyermek születését az e rendelet 23. mellékletében meghatározott formanyomtatványon jelenti be.

22/A. § *  (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta * 

22/B. § *  A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggő költségek megtérítése

23. § (1) *  A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az utazási költségek,

b) a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló jogszabályban felsorolt, a kitoloncolás foganatosításában közreműködő kísérő költsége, különösen a menetjegy, a vízumdíj, az egészségügyi támogatás és a biztosítás díja,

c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,

d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek, különösen a kitoloncolás végrehajtásához szükséges menetjegy, úti okmány kiállításának díja, vízumdíj, valamint a Harmtv. 61. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, illetve a Harmtv. 62. § (4) bekezdésében meghatározott költségek.

(2) Az utazási költségek megállapításánál az érvényes belföldi utazási díjtételeket, illetve gépjárművel történő szállítás esetén az üzemeltetésre vonatkozó normákat kell figyelembe venni.

(2a) *  Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,

b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,

c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,

d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,

e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,

f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.

(2b) *  Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.

(3) *  Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár a megállapított összeget köteles a költségviselésről rendelkező döntés közlésekor készpénzben megfizetni. Ha ez nem lehetséges, a harmadik országbeli állampolgár köteles a megállapított költséget a döntésben megjelölt számlára készpénz-átutalási megbízás vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten történő befizetés útján a Főigazgatóságnak visszatéríteni.

(4) *  A külképviselet a költségek visszatérítéséről igazolást ad ki, ezzel egyidejűleg - a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő hatóság tájékoztatása céljából - a Külügyminisztérium útján haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet, és gondoskodik a befizetett összegnek a Főigazgatósághoz történő átutalásáról.

24. § Ha a Harmtv. 50. §-ának alkalmazása során a kiutasított nem rendelkezik a kiutazás költségeivel, és nincs a költségek megfizetésére kötelezhető meghívó, vagy a kiutazás költségeivel a meghívó sem rendelkezik, a kiutasítást végrehajtó hatóság köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgár - kiutazása érdekében - az állampolgársága szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviselete, illetve humanitárius szervezet támogatását kérhesse.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25. § *  Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft.

III/A. Fejezet * 

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK * 

25/A. § *  A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a 26. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

25/B. § *  Ha EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve a harmadik országbeli állampolgár az úti okmányát elvesztette, megsemmisült vagy azt eltulajdonították, az úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 40. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és módosító rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)-(5) * 

Átmeneti rendelkezések * 

27. § *  E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28. § *  A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére az 5. § (2) bekezdése vagy a 6. § (2) bekezdése alapján kiállított tartózkodási kártyát az okmány érvényességi idejéig a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kell kiállítani.

29-30. § * 

Jogharmonizációs záradék

31. § *  (1) Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [1-2. §]

való megfelelést szolgálja.

(2) *  E rendelet 1-3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E rendelet 1-3., 10., 11. és 20. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) E rendelet 11. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) E rendelet 11., 41. és 43. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(10) *  E rendelet 3. § (5) bekezdése, 8. § (2) és (4) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a és 3-6. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

ADATLAP
a regisztrációs igazolás kiállításához és az első lakóhely bejelentéséhez

2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

I.
ADATLAP
állandó tartózkodási kártya / huzamos tartózkodási kártya kiállításához / meghosszabbításához

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Kérelmet átvevő hatóság:
A kérelem átvétel dátuma: Arcfénykép
_____ év _____ hónap _____ nap
A kérelem jogalapja:
|_| Állandó tartózkodási kártya kiadása első alkalommal
|_| Állandó tartózkodási kártya meghosszabbítása
|_| Huzamos tartózkodási kártya kiadása első alkalommal
|_| Huzamos tartózkodási kártya meghosszabbítása
Meghosszabbítás esetén a tartózkodási kártya száma:
érvényessége: _____ év _____ hónap _____ nap [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvétele:
|_| A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:
|_| A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám:
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem: családi állapot:
|_| férfi |_| nőtlen/hajadon |_| házas
|_| nő |_| özvegy |_| elvált
születési idő: születési hely (település): ország:
év hó nap
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
2. A kérelmező úti okmányának adatai
(Harmadik országbeli állampolgár esetén az útlevél, EGT-állampolgár esetén az útlevél vagy személyazonosító igazolvány adatai)
Okmány típusa
|_| úti okmány
|_| személyazonosító igazolvány
útlevél / személyazonosító igazolvány száma: kiállításának ideje, helye:
év hó nap
útlevél típusa: érvényességi ideje:
|_| magánútlevél |_| szolgálati |_| diplomata |_| egyéb év hó nap
3. Hosszabbítási kérelem esetén a jelenlegi állandó/huzamos tartózkodási kártya adatai
Jelenlegi okmányának száma:
Kiállítási ideje: év hó nap
Érvényessége: év hó nap
4. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település: : Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám: Helyrajzi szám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
A lakcímre való bejelentkezés jogalapja első lakóhely bejelentése esetén:
|_| Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
|_| Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
5. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
6. Az elmúlt öt évben külföldön töltött napok száma:
A hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodás indoka:
7. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve az állandó tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba
utazik tovább?
Ország:
8. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése
(FIGYELEM: A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
|_| EGT-állampolgár,
aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott
|_| családtag, aki
5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott
|_| személy, aki az
EGT-állampolgárra fennmaradó joggal rendelkezik, és 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott
|_| EGT-állampolgár, aki Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik és teljesíti az Szmtv. 18. § (1) bekezdése szerinti feltételeket
Ha huzamos tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását kérelmezi, az EGT állampolgár családtag adatai:
Családi neve:
Utóneve (i):
Születési helye:
Születési ideje: év hónap nap
Anyja neve:
Neme: Férfi |_| Nő |_|
Állampolgársága:
Rokonsági foka:
|_| szülő
|_| gyermek
|_| házastárs
|_| Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített
|_| egyéb
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ____________________________ ____________________________
(aláírás)
Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó/huzamos tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _____ év _____ hónap _____ napig tartó érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: ............................................................. .............................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott okmány
száma: .........................................................
Az állandó/huzamos tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ............................................................. .............................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző állandó/huzamos tartózkodási kártya száma: .........................................................
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: _____ év _____ hónap _____ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: _____ év _____ hónap _____ nap
A döntés jogalapja:

4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Regisztrációs igazolás / tartózkodási kártya / állandó tartózkodási kártya / huzamos tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
_____ év _____ hónap _____ nap
A kérelem jogalapja:
|_| regisztrációs igazolás okmány cseréje
|_| tartózkodási kártya cseréje
|_| állandó tartózkodási kártya cseréje
|_| huzamos tartózkodási kártya cseréje
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN BETŰKKEL KITÖLTENI! [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
|_| A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
|_| A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Telefonszám:
E-mail cím:
I. Kérelmező okmány szerinti adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési helye és ideje: év hónap nap
4. Útlevelének/külföldi hatóság által kiállított személyazonosító igazolványának száma és érvényessége:
év hónap nap
5. Családi állapota:
|_| nőtlen/hajadon
|_| házas
|_| elvált
|_| özvegy
6. A tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:
7. Lakóhelye:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
8. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel?
|_| igen
|_| nem
Ha igen,
mely tagállamban:
milyen engedéllyel rendelkezik:
okmány száma és érvényessége:
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
|_| Családi nevének megváltozását
|_| Utóneve megváltozását
|_| Neme megváltozását
|_| Állampolgársága megváltozását
|_| Egyéb változást, éspedig:
Új adatok:
Családi neve:
Utóneve(i):
Neme: Férfi: |_| Nő: |_|
Állampolgársága:
Egyéb adatai:
Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
- az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,
- az érvényes tartózkodásra jogosító engedély okmányt,
- 1 db arcfényképet
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.
A hatóság tölti ki!
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt: .......................................... PH ..................................................................
(aláírás)
A ___________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
A _______________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)
.........................................................................
(átadó ügyintéző aláírás, pecsét)

5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Regisztrációs igazolás / tartózkodási kártya / állandó tartózkodási kártya / huzamos tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
év hónap nap
A kérelem jogalapja:
|_| regisztrációs igazolás okmány pótlása
|_| tartózkodási kártya pótlása
|_| állandó tartózkodási kártya pótlása
|_| huzamos tartózkodási kártya pótlása
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN BETŰKKEL KITÖLTENI! Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
|_| A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
|_| A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Telefonszám:
E-mail cím:
A kérelmező adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési helye és ideje: év hónap nap
4. Családi állapota:
|_| nőtlen/hajadon |_| házas
|_| elvált |_| özvegy
5. Útlevelének/külföldi hatóság által kiállított személyazonosító igazolványának száma és érvényessége:
év hónap nap
6. A pótolandó tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:
év hónap nap
7. Lakóhelye:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
8. Bejelentem, hogy a tartózkodásra jogosító engedély okmányom
|_| elveszett.
|_| eltulajdonították.
|_| megsemmisült.
|_| megrongálódott.
9. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel?
|_| igen
|_| nem
Ha igen,
mely tagállamban:
milyen engedéllyel rendelkezik:
okmány száma és érvényessége: év hónap nap
Az esemény részletes leírása
Kelt: .................................................
...............................................................
(a kérelmező aláírása)
Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
1 db arcfényképet,
a megrongálódott tartózkodásra jogosító engedély okmányt,
egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság visszaadja. Amennyiben az ügyfél megtalálja elveszettnek hitt okmányát az új okmánya átvételét követően, kérjük visszajuttatni az illetékes regionális igazgatóság részére
A hatóság tölti ki!
Az okmány pótlását engedélyezem.
Kelt:............................................... PH ................................................
(aláírás)
A _______________ számú megrongálódott tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
A ________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam.
Kelt: ..........................................
......................................................................... .........................................................................
(a kérelmező aláírása) (átadó ügyintéző aláírás, pecsét)

6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

1. Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: Regisztrációs Igazolás / Registration Certificate

Az okmány formátuma: ID-1 kártya

Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód (HU).

Az okmány adattartalma és nyomtatott rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Családi és utónév / Family name and given name

2. Születési hely / Place of birth

3. Születési idő / Date of birth

4. Bejelentkezés időpontja / Date of registration

5. Cím / Address

6. Kiállító hatóság / Issuing authority

7. Okmány száma

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of authority

9. „Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document.” felirat

10. „2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC.” felirat

2. Tartózkodási kártya

EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén.

A tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Tartózkodási Kártya / Residence Card

Az okmány típusa: „Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 10. cikke szerinti családtagja”

3. Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: Állandó Tartózkodási Kártya / Permanent Residence Card

Az okmány formátuma: ID-2 kártya.

Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód („HU”).

Az okmány adattartalma és rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Okmány száma

2. Családi név és utónév / Family name and given name

3. Születési hely / Place of birth

4. Születési idő / Date of birth

5. Birtokos aláírása / Holder’s signature

6. Arckép

7. Géppel olvasható zóna

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság / Issuing authority

9. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of issuing authority

10. Kiállítás helye, ideje / Place and date of issue

11. Érvényességi idő / Date of expiry

12. „Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document.” felirat

13. „2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC.” felirat

4. Huzamos tartózkodási kártya

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére huzamos tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Huzamos Tartózkodási Kártya / Long-term Residence Card

Az okmány típusa: „Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 20. cikke szerinti családtagja”

7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Magyarország
La Hongrie / Hungary
Sorszám:
Numéro/Number

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem / une demande pour clause officielle de la lettre d’invitation / Request for official endorsement of the invitation letter

Az ügyfél elérhetőségei:
Telefonszám: E-mail cím:
Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned
Magánszemély kérelmező esetén/In case of natural person invitor / Dans le cas de la personne naturelle:
Családi név / Nom / Surname Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési családi és utónév / Nom et prénom / Surname and first name at birth:
______
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name
______
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
______
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ______ év/year/an ________ hó/month/moin ______ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality _______ Neme / Sexe /Sex Foglalkozás /
Foglalkozás / Profession / Profession Neme / Sexe /Sex ____ Profession / Profession
____
Személyazonosító okmány típusa és száma / Le type et le numéro du carte d’identité / Type and No. of document
Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) / Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) / Residence title (applicable to foreigners)
___
Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address
___
Jogi személy kérelmező esetén / In case of legal person invitor/ Dans le cas d’une personne morale:
___
Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale / Name of legal entity
___
Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters
___
Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve / Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation / Name of the person entitled to undertake obligations
___
Jogi személy cégjegyzék-száma / Numéro de registre du commerse et des sociétés de la personne morale / Company register number of the legal entity
___
Jogi személy adószáma /Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity
___
az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprès du service des étrangers à héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Családi név / Nom / Surname ___
Utónév /Prénom /First name ___
Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mère/Mother’s name: ___
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ____ év/year/an _______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex
Foglalkozás / Profession / Profession
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ___
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ___ év/year ___ hó/month ____ nap/day
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ___
Neme / Sexe / Sex ___
Útlevél száma/ Numéro de passeport / Passport No. ___
Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address ___
Kérelmezővel való kapcsolata és megismerkedés körülményei/ Lien de parenté avec le demandeur et les circumstances de connaissance / Family relationship to applicant and the circumstances of acquaintance ___
Vele együtt utazó házastársa / Accompagné(e) de son conjoint / Accompanied by his or her spouse
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance
/ Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la
mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)
Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ______ év/year/an ____________ hó/month/moin _____ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Foglalkozás / Profession / Profession
Neme / Sexe /Sex
Családi név / Nom / Surname ___
Utónév /Prénom /First name ___
Születési idő /Né(e) le / Date of birth ___
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town) ___
Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name: ___
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ___
Neme / Sexe / Sex ______
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)


Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ____ év/year/an ___________ hó/month/moin _____ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality
Neme / Sexe /Sex
Családi név /Nom /Surname ____
Utónév /Prénom /First name ___
Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ___
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ___
Anyja neve / Nom de la mère/Mother’s name ___
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ___
Neme / Sexe / Sex ____
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth _____ év/year/an ______________ hó/month/moin ______ nap/day/jour
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex
Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children
Családi név / Nom / Surname
Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name
Születési családi név / Nom de famille de naissance / Surname at birth
Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth
Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mère/ Mothers surname at birth
Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mère / Mothers first name
Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth _____ év/year/an ______ hó/month/moin nap/day/jour _____
Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality Neme / Sexe /Sex
A meghívás célja / Le motif de l’invitation / Purpose of the invitation:
___
A meghívott magyarországi szálláshelye / L’accomodation de l’étranger en Hongrie / Address of acccomodation of the invited person in Hungary:
___
___ a meghívott(ak) részére 20____- év hónap naptól től 20____- év hónap
napigig terjedő időszakban ____ napra / du jour moins an au jour moins ____ an
pendant _____ jours /
from ___ day month year to ____ day month year for ____ days
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - a Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá -ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik -egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezem.
And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners.
Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fourni e le logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et -en manquement les disposition divers d’un accord international -je couverts les frais du service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son retour.
Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.
A meghívott számára biztosított szállás adatai, ha az nem egyezik meg a meghívó lakó-/ tartózkodási helyével: / Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de l’hébergeant: / Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal address:
__________
Kijelentem, hogy
1. - a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.
2. - Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Je déclare que
- je réunis des conditions de la pris de l’engagement.
- les informations susmentionnés sont conformes à la réalité.
I hereby declare that
- I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation.
- the data stated above are true.
Kelt / Date / Date: _____________________________ Kérelmező aláírása vagy cégszerű aláírás/
Signature / Signature
Hatósági záradék / Clause del’autorité / Official approval of the authority
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.
Clause del’autorité La lettre d’invitation peut accepter comme lecerificat de l’existence de la couverture financière del’entrée et duséjour. Official approval of the authority The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and stay.
Kelt / Date / Date:
P. H. / Cachet / Stamp
Hatósági megjegyzések / Remarques d’official / Official remarks:
A ................................ számú meghívólevelet átvette / J’ai reçu le lettre d’invitacion no ................. / I received the invitation letter no ...........................
Kelt / Date / Date:
.............................................................
Aláírás vagy cégszerű aláírás /
Signature / Signature

9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Nemzeti vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Arcfénykép
Kérelem átvételének dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Benyújtott betétlapok:
„A”: db
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel kitölteni! Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
I. Vízumkérő személyi adatai

1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Vízumkérő neve
____
____

3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
____
____

5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Anyja születési neve
____
____

7. Ország:
Születési helye
____
____
8. Település: ____
9. Születési ideje: ____ év ____ hónap ___ nap
10. Neme: Férfi Nő:
11. Állampolgársága: ____
II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye
21. Irányítószám:
22. Ország:
23. Település:
24. Közterület neve:
25. Házszám:
26. Épület, lépcsőház, emelet,
ajtó:
____
____
____
____
____
____
III. Úti okmány adatai
31. Útlevelének száma: ____
32. Útlevelének típusa: Magánútlevél
Szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
Egyéb, éspedig ____

33. Ország:
Útlevelének kiállítási helye
____
34. Település: ____
35. Kiállítási ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
36. Érvényességi ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
IV. Kérelem indokai
41. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
□ Magyar nyelv megőrzése, ápolása
□ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése
□ Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása
□ Családi kapcsolatok erősítése
42. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve: ____ utóneve: ____
születési családi név: ____ születési utónév: ____
születési idő: ____ év ____ ____ nap
születési hely (település): ____ ország: ____
családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő □házastársa □ gyámolt gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa
□ egyéb
43. személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma: ____
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási engedély □ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély □ menekültként elismert
V. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje
51. Magyarországra érkezésének várható időpontja: ____ év ____hónap ____ nap
52. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama: ____ nap
53. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni □ Egyszer □ Többször
VI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai
61. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon? Igen Nem
62. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete: ____ év ____ hónap ____ nap
63. Itt-tartózkodásának vége: ____ év ____ hónap ____ nap
64. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma: ____-____
VII. Magyarországi tartózkodásának helye
Irányítószám: ____
Település: ____ Kerület: ____
Közterület neve: ____
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____
Házszám: ____
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: ____ Ajtó: ____
VIII. Utazásra vonatkozó adatok
81. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:
Repülőgép Gépkocsi Vonat Busz Hajó
Egyéb, éspedig ____
82. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának
sorszáma: ______________________________
83. Menetjegyének érvényessége: ____ év ____hó ____ nap
84. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ____
IX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
91. Volt-e korábban büntetve? Igen Nem
92. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
.____ .......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
93. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme? Igen Nem
94. Kiutasították-e korábban Magyarországról? Igen Nem
95. Ha kiutasították, mikor? ____ év ____hónap ____ nap
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ Igen □ Nem
97. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? ____
98. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország: ____
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.
Kelt: ____
................................................................
aláírás
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
Vízumbélyeg betűjele és sorszáma: _-____
Vízum kiállításának dátuma: ____ év ____ hónap ____ nap
Beutazások száma: ___
Vízumba foglalt tartózkodási idő: ____ nap
Vízum érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap
Megjegyzés:
A hatóság tölti ki!
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ______________________ Az elutasítás kelte: ____ év ____ hónap ____ nap
Az elutasítás oka (röviden):
„A” betétlap
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: ___

1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
Kiskorú gyermek neve
____
____

3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
Előző neve
____
____

5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
Anyja születési neve
____
____

7. Ország:
8. Település:
Születési helye
____
____
9. Születési ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
10. Neme: Férfi: Nő:
11. Állampolgársága: ____

11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

1. A tartózkodási engedély iránti kérelem

Tartózkodási engedély iránti kérelem

2. Az „A” betétlap

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

3. Az 1. számú betétlap

1. számú BETÉTLAP
(álláskeresés vagy vállalkozás-indítás)

4. A 2. számú betétlap

2. számú BETÉTLAP
(családi együttélés biztosítása)

5. A 3. számú betétlap

3. számú BETÉTLAP
(EU Kék Kártya)

6. A 4. számú betétlap

4. számú BETÉTLAP
(Gyakornoki tevékenység folytatása)

7. Az 5. számú betétlap

5. számú BETÉTLAP
(Gyógykezelés)

8. A 6. számú betétlap

6. számú BETÉTLAP
(Hivatalos)

9. A 7. számú betétlap

7. számú BETÉTLAP
(Jövedelemszerzés)

10. A 8. számú betétlap

8. számú BETÉTLAP
(Kutatás illetve kutatói hosszú távú mobilitás)

11. A 9. számú betétlap

9. számú BETÉTLAP
(Látogatás)

12. A 10. számú betétlap

10. számú BETÉTLAP
(munkavállalás)

13. A 11. számú betétlap

11. számú BETÉTLAP
(Nemzeti)

14. A 12. számú betétlap

12. számú BETÉTLAP
(Önkéntes tevékenység folytatása)

15. A 13. számú betétlap

13. számú BETÉTLAP
(szezonális munkavállalás)

16. A 14. számú betétlap

14. számú BETÉTLAP
(Tanulmányok folytatása illetve hallgatói mobilitás)

17. A 15. számú betétlap

15. számú
BETÉTLAP (vállalaton belüli áthelyezés és vállalaton belüli hosszú távú mobilitás)

18. A 16. számú betétlap

16. számú BETÉTLAP
(egyéb)

19. A 17. számú betétlap

17. számú BETÉTLAP
(Fehér Kártya)

12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

13-18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

19. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

Az okmány adattartalma:

1. az okmány elnevezése;

2. az okmány száma, sorozatszáma;

3. kiállító hatóság;

4. név [családi és utónév (utónevek) ebben a sorrendben];

5. születési hely, idő;

6. nem;

7. anyja születési családi és utóneve(i);

8. arcfénykép;

9. útlevél száma;

10. szálláshely címe;

11. az okmány kiállításának indoka;

12. az okmány kiállításának időpontja;

13. az okmány érvényességi ideje;

14. hátoldalon tudnivalók, hivatalos bejegyzések.

20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Letelepedési kérelem

„A” BETÉTLAP
(A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést)

„B” BETÉTLAP
(A kérelmező családtagjai)

„C” BETÉTLAP
Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)

„D” BETÉTLAP
(családi együttélés biztosítása)

„E” BETÉTLAP
(magyar felmenők / korábbi magyar állampolgárság)

„F” BETÉTLAP
(nemzetgazdasági érdek)

„G” BETÉTLAP
(Az ideiglenes letelepedési engedélyt kérelmező külföldi állampolgár részére)

21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély / letelepedési engedély okmány cseréje iránti kérelem

22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Tartózkodási engedély / letelepedési engedély okmány pótlása iránti kérelem

23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Bejelentőlap a Magyarország területén született harmadik országbeli állampolgár gyermek adatairól

Átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Arcfénykép
helye
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
Elérhetőségek:
Telefonszám: [a törvényes képviselő aláírása]
Emailcím: Az aláírásnak a kereten belül kell
maradnia!
1. A kiskorú gyermek személyes adatai
Családi név (útlevél szerint): Utónév (útlevél szerint):
Anyja születési családi és utóneve: Neme: □ Férfi □ Nő Állampolgársága:
Születési idő: ............ év ............ hó ........... nap Születési hely (település):
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai
Irányítószám: Település: Közterület neve:
Közterület jellege: Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
A szálláshelyen tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag □ Szívességi lakáshasználó □ Egyéb,
éspedig:
3. A kiskorú gyermek útlevelének adatai
Útlevél száma: Kiállításának ideje, helye: ............ év ............ hó ...........
nap
útlevél típusa: □ Magánútlevél □ Szolgálati □ Diplomata
□ egyéb
érvényességi ideje: ............ év ............ hó ........... nap
4. A kérelmezőt fogadó családtag
családi neve: ____ utóneve: ____
születési családi név: ____ születési utónév: ____
születési idő:

____ év ____ hó ____ nap
születési hely (település):
____
ország: ____
állampolgársága: ____ családi kapcsolat:
□ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ gyámolt
□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa
□ egyéb
tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély
□ EU Kék Kártya □ bevándorlási engedély
□ letelepedési engedély □ ideiglenes letelepedési engedély
□ nemzeti letelepedési engedély □ EK letelepedési engedély
□ menekültként elismert
személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:
____
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
____ év ___ hónap __ napig engedélyezem.
Kelt: ............................................................ ............................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodásra jogosító engedély száma: ___________________________
A tartózkodási okmányt átvettem.
Kelt: ............................................................ ............................................................
(a ügyfél/törvényes képviselő aláírása)
TÁJÉKOZTATÓ
Ha a 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal, 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni:
o a gyermek természetes személyazonosító adatai;
o a gyermek úti okmányának azonosító adatai;
o a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme.
A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére - a születés bejelentésére szolgáló, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány alapján - a regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt soron kívül, de legkésőbb öt napon belül adja ki.
Ha a letelepedett vagy bevándorolt harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére
o ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén ideiglenes letelepedési engedélyt;
o bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

24. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Szálláshely bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére

1. Bejelentő családi és utóneve: 6. Családi neve: __________________________________________
7. Utóneve: _____________________________________________
______________________ 8. Előző vagy születési családi neve: ________________________________________
______________________ 9. Előző vagy születési utóneve: ___________________________________________
______________________ 10. Anyja születési családi neve: ___________________________________________
2. Szül. idő: ____ év __ hónap __ nap 11. Anyja születési utóneve: ___________________________________________
3. Neme: □ Férfi □ Nő 12. Születési hely: - ország: ____________
4. Állampolgársága: 13. Születési hely: - település: ____________
______________________ 14. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap
15. Neme: □ Férfi □ Nő
16. Állampolgársága: ________________________

5. Új szálláshelye:
Irányítószám: ____
17. Úti okmány száma: ____________
Település (kerület): ____________
18. Tartózkodásra jogosító engedélyének típusa: □ Vízum
Közterület neve: ____________
□ Tartózkodási engedély
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): _________
19. Okmány száma: ___________
Házszám: ____________
20. Határátlépés helye: ________________________________________________
Épület: ____ Lépcsőház: __
21. Határátlépés ideje: ____ év __ hónap __ nap
Emelet: __ Ajtó:____
................................................................

...........................................
a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása a szállásadó aláírása
A hatóság tölti ki! 22. Szálláshely bejelentés dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
______ ___________ 23. Meddig tartózkodhat a lakásban: _ Határozatlan ideig
________________________ _ Határozott ideig, éspedig ____ év __ hónap __ nap
Kérelem átvételének dátuma: 24. Az ott-tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Családtag
____ év __ hónap __ nap □ Egyéb, éspedig _________________
.....................................................
ügyintéző aláírása, bélyegző 25. Új szálláshelye
TUDNIVALÓK Irányítószám: ____
A külföldi a szálláshelyének bejelentésére - a beutazásától számított három munkanapon belül - akkor köteles, ha magyarországi tartózkodása a beutazástól számított harminc napot előreláthatólag meghaladja. A szálláshely megváltozását a beköltözést követő három munkanapon belül az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon személyesen vagy képviselő útján jelentheti be. Település: ________________________ Kerület: __
Közterület neve: ________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________ Házszám: ______
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____


A bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:
a) az úti okmányt,
b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek az érvényes tartózkodási engedélyt,
c) a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságot igazoló okiratot. Átvevő hatóság: ________________________________________________
Átvétel dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Feldolgozó hatóság: _________ ____________________________________
A szálláshely bejelentését a formanyomtatvány igazoló szelvénye igazolja, amelyet az úti okmánnyal vagy a tartózkodási engedély okmánnyal együtt kell őrizni, és az arra feljogosító hatóságnak fel kell mutatni. Feldolgozás dátuma: ____ év __ hónap __ nap Változás dátuma: ____ év __ hónap __ nap
Kelt: .............................................................
......................................................
az ügyintéző aláírása, pecsét

25. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

26. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Magyarország határ menti övezetébe történő beutazáshoz * 

(Fénykép helye)

(A konzulátus bélyegzője)

Ez a nyomtatvány ingyenes. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.

1. Családi név (nevek)
2. Születési vagy korábbi családi név (nevek)
3. Utónév (nevek)
4. Születési idő ............. év ............. hó .............nap
5. Születési hely és ország
6. Jelenlegi állampolgársága(i)
7. Eredeti (születéskori) állampolgársága(i)
8. Neme Férfi/Nő
9. Családi állapota Egyedülálló/Házas/Elvált/Özvegy/Különélő/Egyéb
10. Apja neve
11. Anyja neve
12. Útlevél típusa Magánútlevél/Amennyiben egyéb úti okmány, úgy annak típusa
13. Útlevél száma
14. Kiállító ország és hatóság
15. Kiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
16. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
17. Lakcímet igazoló irat típusa
18. Lakcímet igazoló irat száma
19. Lakcímet igazoló iratot kiállító hatóság
20. Lakcímet igazoló iratkiállítás ideje ............. év ............. hó ............. nap
21. Hány éve lakik a határ menti övezetben?
22. Amennyiben Ön kevesebb, mint 3 éve él a határ menti övezetben, adja meg azon együtt élő családtagjának adatait, aki legalább 3 éve él a határ menti területen!
Házastárs/Szülő/Szülő házastársa
Családi név (nevek)
Születési név
Utónév (nevek)
Születési ideje ............. év ............. hó ............. nap
Születési helye ........................................................
23. Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e engedélye arra, hogy Ukrajnába visszatérjen? Igen/Nem
Engedélyszáma ............. Érvényes ............. év ............. hó ............. nap
24. Jelenlegi foglalkozása
25. Munkahely megnevezése, címe, telefonszáma. Diákok esetén az iskola neve, címe
26. A beutazás célja Családi kapcsolatok ápolása/Kulturális/Gazdasági/Szociális
27. A kedvezmény alapja díjmentesség esetén 18 éven aluli gyermek/21 éven aluli eltartott gyermek/
Fogyatékos/Nyugdíjas
28. Együtt utazó gyermekek adatai (önálló útlevél esetén külön kérelmet kell benyújtani)
Családi név: Utónév: Születési idő:
1.
2.
3.
29. *  Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az engedélyben meghatározott tartózkodási idő lejártának napján elhagyom Magyarországot.
30. Kérelmező lakcíme, telefonszáma
31. Kelt
32. Aláírás (kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő aláírása)
A konzulátus tölti ki!
Kérelem átvételének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Kérelem adatbevitelének ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Ügyintéző
Igazolások, okmányok:
□ Érvényes útlevél
□ Lakcímet igazoló irat
□ Díjkedvezményt igazoló irat
Egyéb
Kérelem:
Elutasítva/Engedélyezve
Az engedély kiállításának ideje:............. év ............. hó ............. nap
A kérelem elutasítása esetén:
Az elutasítás ideje: ............. év ............. hó ............. nap
Az elutasítás indoka:

27-29. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

30. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

KÉRELEM
BEVÁNDOROLT/LETELEPEDETT KÜLFÖLDI ÚTI OKMÁNYÁNAK KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA

Hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
év hónap nap
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
Adatbevitel dátuma:
____ év __ hónap __ nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kitölteni! [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje:
4. Állampolgársága:
5. Magyarországi lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
6. Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:
első bevándorolt/letelepedett úti okmány kiállítását,
jelenlegi _______________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását
jelenlegi _______________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását
A 7. pontban megjelöltek indokolása:
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
_________________________________
(kérelmező aláírása)
Mellékletek:
a) 2 db arcfénykép,
b) kiskorú vagy gondnokság alatt álló külföldi esetén a szülők (törvényes képviselő) közjegyző, gyámhatóság vagy az idegenrendészeti hatóság előtt tett hozzájáruló nyilatkozata
c) bevándorolt/letelepedett külföldi állampolgár nyilatkozata arról, hogy a származási országa érvényes útlevelével nem rendelkezik és az rajta kívül álló okból nem pótolható
d) *  elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetést igazoló dokumentum
Hatóság tölti ki!
A kérelmező bevándorlása/letelepedése engedélyezésének kelte:
A kérelmező bevándorlása/letelepedése engedélyezésének száma: ___________
A kérelmező személyazonosító igazolványának száma: ___________________ elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
A 2007. évi II. törvény 83. §-ban előírtaknak megfelel/nem felel meg.
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
..............................................
(ügyintéző aláírása)
Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
....................................
engedélyező aláírása
A kérelmező tölti ki!
A mai napon a __________ számú, ____________-ig érvényes bevándorolt/letelepedett úti okmányomat átvettem:
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
..................................
kérelmező (törvényes képviselő)

31. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

KÉRELEM
HONTALANKÉNT ELISMERT SZEMÉLY ÚTI OKMÁNYÁNAK KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA

Hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: _________
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
év hónap nap
Kérelem átvételének dátuma: Arcfénykép
év hónap nap
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):
Adatbevitel dátuma:
év hónap nap
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kitölteni! [Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje:
4. Megszűnt állampolgársága:
5. Állampolgársága megszűnésének időpontja:
6. Magyarországi szállásának/lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
7. Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:
első hontalan úti okmány kiállítását,
jelenlegi _______________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását
jelenlegi _______________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását
Kijelentem, hogy jelenleg nem rendelkezem külföldi állampolgársággal.
Hatóság tölti ki!
A kérelmező hontalan státusza megállapításának kelte:
A kérelmező tartózkodási/bevándorlási/letelepedési engedélyének száma:
A kérelmező személyazonosító igazolványának száma: elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
A 2007. évi II. törvény 85. §-ban előírtaknak megfelel/nem felel meg.
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
..............................................
Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
....................................
engedélyező aláírása
A kérelmező tölti ki!
A mai napon a __________ számú, ____________-ig érvényes hontalan úti okmányomat átvettem:
..........................., 20..... év ................. hó ...........nap
..................................
kérelmező (törvényes képviselő)

32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

33. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□
Kérelem adatbevitelét végző szerv:
Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap
[A kérelmező saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon
belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:

□ férfi □ nő
családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy
□ házas
□ elvált
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
szakképzettsége: iskolai végzettsége:

□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú
Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? □□□□ év □□ hónap □□ nap
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület
jellege:
házszám: épület
(lépcsőház,
emelet, ajtó):
közterület jellege: házszám: épület
(lépcsőház,
emelet, ajtó):
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendelkezésre álló megtakarítás: megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Milyen közlekedési eszközzel?
Rendelkezik-e a szükséges útlevéllel?

□ igen □ nem
vízummal?

□ igen □ nem
menetjeggyel?

□ igen □ nem
anyagi fedezettel?

□ igen, összege:


□ nem
7. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem
Részt vett-e korábban ideiglenesen munkát vállaló turisták programjában Magyarországon?
□ igen □ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ...................................................... .....................................................
aláírás
elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma::
A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................ ......................................................
(a kérelmező aláírása)
A visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= nyilatkozat a külön nemzetközi megállapodásban meghatározott beutazási célnak megfelelő magyarországi tartózkodásról

= egyéb okirat

= érvényes úti okmány másolata

- amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a lakhatási jogosultság igazolását előírja, a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat

= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat

= kollégiumi igazolás

= egyéb okirat

- amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a megélhetés biztosítottságát előírja, a megélhetést igazoló okirat

= banki igazolás

= külföldről folyósított jövedelemről szóló igazolás

= magyar fizetőeszköz vagy magyar pénzintézetnél átváltható külföldi fizetőeszköz

= egyéb okirat

- amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a teljes körű egészségbiztosítást előírja

= teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

= egészségügyi ellátások költségeit biztosítani képes megélhetést igazoló okiratok

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Adatlap a humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Okmány kiadás kezdeményezés dátuma: Arcfénykép
............ év ............ hó ............ nap
Az adatlap célja:
Tartózkodási engedély kiállítása
□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő
megküldését kéri.
[Az ügyfél saját kezű aláírás mintája.]
Telefonszám: ______________________________ Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
E-mail cím: _______________________________ esni!
A kezdeményezés oka:
□ Hontalankénti elismerés miatt
□ a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért
□ Bíróság indítványára
foglalkoztatási körülmények miatt
□ Befogadotti elismerés visszaküldési, visszairányítási tilalom
fennállása miatt
□ Gyámhatóság kezdeményezésére
□ Bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből
□ Kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom visszavonása
esetén
I. A tartózkodási engedélyre jogosult személy adatai
családi név: utónév:
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: nem:
□ férfi □ nő
családi állapot: házas
□ nőtlen/hajadon □ elvált
□ özvegy
születési idő:

............ év ............ hó ........... nap
születési hely (település): ország:
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
II. Úti okmány adatai
Rendelkezik-e úti okmánnyal?

útlevél száma:


útlevél típusa:

□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb, éspedig:
□ igen □ nem
kiállításának ideje, helye:

............ év ............ hó ........... nap

érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
III. Meghosszabbítás esetén jelenlegi tartózkodási engedélyének adata
Jelenlegi tartózkodási engedélyének száma:
Kiállítási ideje:
............... év ............. hónap ........ nap

Érvényességi ideje:
............... év ............. hónap .......... nap
IV. Magyarországi szálláshely adatai
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: Épület (lépcsőház, emelet, ajtó):
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:
V. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni? □ igen nem
Ha igen, kérem töltse ki az „A” betétlapot!
A hatóság tölti ki!
A külföldi magyarországi tartózkodását humanitárius célból _______ év _______ hónap ___ nap
Kelt: ................................................................ ......................................................
(aláírás, pecsét)
Kiadott tartózkodási engedély száma: _________________________
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ................................................................ ......................................................
(ügyfél aláírása)
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási engedély száma: _______________________
„A” BETÉTLAP
ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ
1. Magyarországi munkáltató adatai
név:
székhely címe:
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:
KSH-szám: TEÁOR száma:
2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: 3. Iskolai végzettsége:
□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb
4. Magyarországra érkezést megelőző
foglalkozása:
5. Munkavégzés helye(i):

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
.......... (irányítószám)
......................................... (cím)
5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?
□ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének
helye:
.............. (irányítószám)
............................................... (cím)
5.3. A foglalkoztató több - különböző megye területén lévő - telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem
6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:

............... év ........... ...... nap
7. Munkakör (FEOR szám):
8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje: ......................................................
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve: ................................................................................................
címe: ................................................................................................
9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? □ Igen □ Nem
□ munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
□ bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi személy);
□ olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint - a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
□ olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
□ hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;
□ hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;
□ a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;
□ a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes;
□ a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
□ Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is
10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike? □ Igen □ Nem
□ a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet vezetője;
□ nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója;
□ az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre − az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretében kerül sor;
□ a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében dolgozik
□ kulcsszemélyzetnek minősül,
□ a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámba tartozik,
□ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja),
□ menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa,
□ menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,
□ nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő harmadik országbeli állampolgár,
□ a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár,
□ az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár - a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá tartozó - családtagja

35-38. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

39. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Bejelentő lap vállalaton belüli áthelyezés keretében történő rövid távú mobilitás esetén

1. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár személyes adatai
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint):
születési családi név: születési utónév:
anyja születési családi és utóneve: neme: családi állapota:
□ férfi □ nő □ nőtlen/hajadon
□ özvegy
□ házas
□ elvált
születési idő: születési hely (település): ország:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
utolsó állandó külföldi lakóhelye:
2. A vállalaton belül áthelyezett harmadik országbeli állampolgár útlevelének adatai
útlevél száma: kiállításának ideje, helye:

____________________............ év ............ hó ........... nap
útlevél típusa:

magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb
érvényességi ideje:

............ év ............ hó ........... nap
1. Magyarországi fogadó szervezet adatai:
név:
székhely címe:
irányítószám: település: közterület neve:
közterület jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:
Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:
KSH-szám: TEÁOR száma:
4. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai:
Név:
Székhely (ország, város):
5. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció:
Vezető □ Szakértő □ Gyakornok
6. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén:
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
7. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: 8. Iskolai végzettsége:
□ általános iskola □ szakiskola
□ szakmunkásképző □ gimnázium
□ szakközépiskola □ technikum
□ főiskola □ egyetem
□ 8 általánosnál kevesebb
9. Magyarországra érkezést megelőző
foglalkozása:
10. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama:
11. Munkakör (FEOR szám):
12. Munkavégzés helye(i):

12.1. Egyetlen munkavégzési hely van?
□ igen □ nem
Ha igen:
.......... (irányítószám)
......................................... (cím)
12.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?
□ igen □ nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének
helye:
.............. (irányítószám)
............................................... (cím)
12.3. A foglalkoztató több - különböző megye területén lévő - telephelyén fog dolgozni?

□ igen □ nem
13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul? □ igen □ nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon? □ igen □ nem
Ha igen:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve: ................................................................................................
címe: ................................................................................................
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...................................................... .....................................................
fogadó szervezet képviselőjének aláírása

40. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Vízum okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki! Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Arcfénykép
Kérelem átvételének dátuma:
_______ év ___ hónap ___ nap
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
I. A kérelmező adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje: _______ év ___ hónap ___ nap
4. Születési hely, ország:
5. Jelenlegi állampolgárság:
6. Neme: Férfi Nő
7. Családi állapot:
8. Kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy neve:
9. Előző útlevelének száma, kelte, érvényessége:
10. Új/jelenlegi útlevelének száma, kelte, érvényessége:
11. A pótolandó vízum okmány száma:
12. Schengeni területre érkezés időpontja:
13. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Település: Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
14. Bejelentem, hogy a vízum okmányomat tartalmazó úti okmányom
□ Elveszett.
□ Eltulajdonították.
□ Megsemmisült.
□ Megrongálódott.
Az esemény részletes leírása
Kelt: .................................................
...................................................
(a kérelmező aláírása)
A hatóság tölti ki!
Az okmány pótlását engedélyezem.
Kelt: ............................................... P. H. ...................................................
aláírása
A _________________________ számú vízum okmányt átvettem/átadtam.
Kelt: ........................................
................................................
(a kérelmező aláírása)
.....................................................
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
- 1 db arcfényképet,
- a megrongálódott úti okmányt,
- az elveszett vagy eltulajdonított úti okmány helyett kiállított új úti okmányt,
- egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.).
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

41. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Értesítés
kutatói rövid távú mobilitás esetén

42. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési és EK letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

„A” BETÉTLAP
(Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbításához

43. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Bejelentő lap
hallgatói mobilitás esetén


  Vissza az oldal tetejére