A jogszabály mai napon ( 2021.05.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján; az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  (1) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásért az e rendeletben meghatározott szabályok szerint a 2. mellékletben foglalt vízumdíjat vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott vízumdíjakra e rendelet szabályai - az 5. § (3) bekezdés kivételével - nem alkalmazhatóak.

2. § (1) A vízumdíjat a vízumkérelem előterjesztésével egyidejűleg, euróban vagy forintban kell megfizetni.

(2) *  A vízumdíj kivételesen más konvertibilis valutában vagy a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével is megfizethető.

(3) *  A vízumdíjat a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.

3. § (1) * 

(2) *  Ha az eljárás szóbeli kérelem alapján is lefolytatható, az igazgatási szolgáltatási díj elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő lerovását igazoló szelvényt az eljárásban létrejött és a hatóságnál maradó iratra kell tűzni, a tranzakciós számot az iratra fel kell vezetni.

(3) *  Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni

a) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját,

b) a tartózkodási engedély kiadására, a tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,

c) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem és a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

e) a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumokmány pótlására irányuló eljárás díját,

f) *  a nemzeti letelepedési engedély kiadására és külön jogszabályban meghatározott esetben a nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díját,

ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.

(4) A bejelentési kötelezettségek teljesítése díjmentes.

4. § A vízumdíj, illetve az igazgatási szolgáltatási díj összegének valutáról forintra, illetőleg forintról valutára történő átszámításánál belföldön a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát, külföldön pedig a megfelelő helyi árfolyamot kell alkalmazni.

5. § (1) * 

(2) *  Mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy az a harmadik országbeli állampolgár,

a) akire nézve a teljes vagy részleges mentességet nemzetközi szerződés biztosítja, vagy

b) *  aki kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében utazik be, továbbá aki nemzetközi együttműködés vagy viszonosság alapján Magyarországon oktatási, tudományos, kulturális, sport és művészeti területen tevékenységet folytat, vagy

c) *  aki magyar állami ösztöndíj vagy az oktatásért felelős miniszter, illetve a külpolitikáért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.

(2a) *  Mentesül az ukrán állampolgár a 2. melléklet II. pont 1., 3. és 4. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

(2b) *  Mentesül a 2. melléklet II. pont 1., 3. és 4. alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól az a belorusz állampolgár, aki a tartózkodási engedélyt munkavállalási vagy tanulmányi célból kérelmezi.

(3) *  Mentes a vízumdíj megfizetése alól a diplomata útlevéllel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

(4) *  A (3) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vízumdíjra nemzeti vízum vagy szezonális munkavállalási vízum iránti kérelem esetén.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a viszonosság kérdésében a külügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

6. § *  A befizetett vízumdíjat és igazgatási szolgáltatási díjat a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell kezelni és nyilvántartani.

7. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a személyes mentességre az Itv. 5. §-át,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2)-(7) bekezdéseiben foglaltakat,

d) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

f) a behajtásra az Itv. 88. §-át

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

8. § A mellékletben meghatározott vízumdíj, illetve igazgatási szolgáltatási díj tekintetében egy eljárásban csak egy kedvezmény adható. Ha a kérelmező több eltérő mértékű kedvezményre is jogosult lenne, azt a kedvezményt kell biztosítani, amely számára kedvezőbb.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) *  E rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja Magyarországot a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozatban meghatározott napon lép hatályba. * 

(3) * 

(4) * 

10. § *  Ez a rendelet az 1. § (2) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. § *  Ez a rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

2. melléklet a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelethez * 

Az egyes eljárások díja

I. Vízumdíjak
1. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása, megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén 30 EUR
2. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása, megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön előterjesztett fellebbezés esetén 8 300 Ft
3. * 
4. Kishatárforgalmi engedély tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén 10 EUR
5. *  Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén 10 EUR
6. *  Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön előterjesztett fellebbezés esetén 3 000 Ft
7. *  A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem esetén 30 EUR
8. *  A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem esetén 8 300 Ft
II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak
1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló eljárás díja 60 EUR
2. Tartózkodási engedély kiadása és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja, a fellebbezés külképviseleten történő előterjesztése esetén 20 EUR
3. Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 18 000 Ft
4. Tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
5. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
6. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
7. *  EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 18 000 Ft
8. *  EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
9. *  EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
10. *  EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
11. *  Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 60 EUR
III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak
1. Bevándorolt státuszt igazoló okmány meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
2. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
3. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
4. Letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
5. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
6. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
7. Ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
8. Ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
9. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
10. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
11. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
12. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
13. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
14. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
15. EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
16. EK letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
17. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
18. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
19. *  Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 60 EUR
20. *  Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 60 EUR
21. *  Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja külképviseleten történő előterjesztés esetén 30 EUR
IV. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
1. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja 5 000 Ft
2. Hontalan útlevél meghosszabbítására irányuló eljárás díja 3 000 Ft
3. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 4 000 Ft
4. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 3 000 Ft
5. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja 5 000 Ft
6. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 5 000 Ft
7. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 4 000 Ft
8. Egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány kiállítására irányuló eljárás díja belföldön 4 000 Ft
V. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek részére kiállított okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak
1. Regisztrációs igazolás kiállítására irányuló eljárás díja 1 000 Ft
2. * 
3. * 
4. Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Ft
5. Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
6. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja 1 500 Ft
7. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja 1 500 Ft
8. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 1 500 Ft
9. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 1 500 Ft
10. Állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja 1 500 Ft
11. Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 1 500 Ft
12. Állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 1 500 Ft
VI. Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak
1. Meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátására irányuló eljárás díja 4 000 Ft
2. Fellebbezési kérelem díja 5 500 Ft

  Vissza az oldal tetejére