A jogszabály mai napon ( 2023.09.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi XXVIII. törvény

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. számú határozat kihirdetéséről * 

(A Megállapodás módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. október 15-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: „Bank”) létrehozásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. számú határozatban foglaltakat e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Bank Kormányzótanácsa 2004. január 30-án meghozott 90. számú határozatának hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Resolution No. 90

Amendment to the Agreement Establishing the Bank in order to admit Mongolia as a country of operations

The Board of Governors

Having considered and being in agreement with the Report of the Board of Directors on the proposal to amend the Agreement Establishing the Bank in order to admit Mongolia as a country of operations (or recipient country) eligible to receive financing from the Bank,

RESOLVES THAT:

Article 1 of the Agreement Establishing the Bank be amended to include another two sentences which read as follows: „The purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia subject to the same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to „Central and Eastern European countries”, „countries from Central and Eastern Europe”, „recipient country (or countries)” „ or „recipient member country (or countries)” shall refer to Mongolia as well.”

AND FURTHER RESOLVES THAT:

The said amendment enter into force three month after the date of the Bank’s formal communication confirming that each member has (a) executed and deposited with the Bank an instrument stating that is has accepted the said amendment in accordance with its law and (b) furnished evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the amendment has been accepted and the instrument of acceptance executed and deposited in accordance with the law of that member.

(Adopted 30 January 2004)

90. számú Határozat

A Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása a Bank működési területének Mongóliára való kiterjesztése céljából

A Kormányzótanács

Miután megfontolta és egyetértésre jutott az Igazgatótanács beszámolójában foglaltakkal, a Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását illetően, abból a célból, hogy a Bank működési területét Mongóliára (mint fogadó országra) is kiterjessze, amely ezúton jogosulttá válik a Bank hitelezésére,

ELHATÁROZTA HOGY:

A Bank létrehozásáról szóló Megállapodás 1. Cikke az alábbi két mondattal egészül ki: „A Bank célja Mongólia esetében is azonos feltételek mellett valósulhat meg. Ennek megfelelően a Megállapodásban és annak mellékleteiben szereplő bármely hivatkozás, úgymint: „közép és kelet-európai országok”, „Közép és Kelet-Európában található országok”, „fogadó ország (vagy országok)” vagy „fogadó tagország (vagy tagországok)” Mongóliára is egyaránt vonatkozik.”

ELHATÁROZTA TOVÁBBÁ, HOGY:

A fenti módosítás három hónappal azt követően lép hatályba, hogy a Bank hivatalos közleményben erősíti meg, hogy minden tagország (a) létrehozott és letétbe helyezett a Banknál egy okmányt, melynek értelmében a fenti módosítást saját törvényeivel összhangban elfogadta, és (b) a Bank számára megfelelő formában és tartalommal tanúsította, hogy a módosítást elfogadta és az elfogadásról szóló okmányt létrehozta és letétbe helyezte az érintett tagország törvényeinek megfelelően.

(Elfogadva 2004. január 30-án)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.