A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet

a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról

A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átvételével, illetve átadásával kapcsolatban a központi hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság.

2. § A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átadására irányuló megkeresés a melléklet szerinti formanyomtatvány tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) együtt küldhető meg az Országos Rendőr-főkapitányságnak.

3. § (1) A tanúsítványt értelemszerűen és a rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni.

(2) Ahol a tanúsítvány pénzbüntetést említ, azon minden esetben pénzbírságot kell érteni.

(3) A tanúsítvány g) pontja 1. alpontjának „A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár [kérjük jelölje meg a megfelelő négyzet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével]” (i) alpontjában a „bűncselekmény” alatt szabálysértést kell érteni.

(4) A tanúsítvány g) pontjának 2. alpontjában a „bűncselekmény(ek)” alatt szabálysértést kell érteni.

(5) Nem kell kitölteni

a) a tanúsítvány f) pontjának 1. alpontjából a „személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási szám” részt akkor sem, ha a személyi azonosító, illetve a társadalombiztosítási azonosító jel rendelkezésre áll,

b) a tanúsítvány f) pontjának 2. alpontját,

c) a tanúsítvány g) pontja 1. alpontjának „A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be)” az (i) és az (ii) alpontját,

d) a tanúsítvány g) pontja 1. alpontjának „A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár [kérjük jelölje meg a megfelelő négyzet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével]” az (ii) és az (iv) alpontját,

e) a tanúsítvány g) pontjának 3. és 4. alpontját,

f) * 

(6) Ha a külföldi hatóság vagy bíróság a csatolt tanúsítványban az (5) bekezdés a) pontjában említett adatokat kitölti, azt az Országos Rendőr-főkapitányság által vezetett központi nyilvántartásban rögzíteni nem lehet.

4. § Ez a rendelet 2007. július 15-én lép hatályba.

5. § *  Ez a rendelet

a) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak és

b) a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében kiadott, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak

való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 36/2007. (VII. 4.) IRM rendelethez

TANÚSÍTVÁNY

a)

* Kibocsátó állam: ...................................................................................................................

* Végrehajtó állam: ...................................................................................................................

b) A pénzbüntetést megállapító határozatot kibocsátó hatóság:

Hivatalos neve: .........................................................................................................................

Címe: .........................................................................................................................................

Ügyiratszám (...) .......................................................................................................................

Tel.szám (országhívószám) (körzetszám): ...............................................................................

Faxszám (országhívószám) (körzetszám): ................................................................................

E-mail (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................................

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: ................................

Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám, és amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím) ..............................................................................

c) A kibocsátó államban a pénzbüntetést megállapító határozat végrehajtásáért felelős hatóság (amennyiben eltér a b) pontban szereplő hatóságtól):

Hivatalos neve: .........................................................................................................................

Címe: .........................................................................................................................................

Tel.szám (országhívószám) (körzetszám): ...............................................................................

Faxszám (országhívószám) (körzetszám): ................................................................................

E-mail (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................................

A végrehajtásáért felelős hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: ...........

Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám, és amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím) ..............................................................................

d) Amennyiben a pénzbüntetést megállapító határozatok továbbítása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság neve: ..........................................................................................................

Kapcsolattartó személy, szükség szerint (beosztás/rang és név): .............................................

Címe: .........................................................................................................................................

Ügyiratszám: .............................................................................................................................

Tel.szám (országhívószám) (körzetszám): ...............................................................................

Faxszám (országhívószám) (körzetszám): ................................................................................

E-mail (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................................

e) Azon hatóság vagy hatóságok, amely(ek)hez megkereséssel lehet fordulni [amennyiben a c) és/vagy d) pontokat kitöltötték]:

□ A b) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ....................................................................

□ A c) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ....................................................................

□ A d) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ....................................................................

f) A pénzbüntetést megállapító határozat által kötelezett természetes vagy jogi személyre vonatkozó információ:

1. Természetes személy esetén

Név: ...........................................................................................................................................

Utónév (Utónevek): ..................................................................................................................

Leánykori név (szükség szerint): ..............................................................................................

Felvett nevek (szükség szerint): ................................................................................................

Nem: .........................................................................................................................................

Állampolgárság: ........................................................................................................................

Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (amennyiben rendelkezésre áll): .....................................................................................................................

Születési idő: .............................................................................................................................

Születési hely: ...........................................................................................................................

Utolsó ismert lakcím: ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

A természetes személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll): .......

...................................................................................................................................................

a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a személynek, akivel szemben a határozatot hozták, abban az államban van a szokásos tartózkodási helye, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely: ..................................................

...................................................................................................................................................

b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A személy vagyonának leírása: ................................................................................................

A személy vagyonának fellelhetősége: .....................................................................................

c) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása: ..........................................................

A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége: ...............................................

...................................................................................................................................................

2. Jogi személy esetén:

Név: ..........................................................................................................................................

Jogi személy formája: ...............................................................................................................

Bejegyzési szám (amennyiben rendelkezésre áll)1: .................................................................

Bejegyzett székhely (amennyiben rendelkezésre áll)1: .............................................................

A jogi személy címe: ................................................................................................................

a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A jogi személy vagyonának leírása: ........................................................................................

A jogi személy vagyonának fellelhetősége: .............................................................................

b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása: ....................................................

A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége: ........................................

g) A pénzbüntetést kiszabó határozat:

1. A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be):

(i) A kibocsátó állam bíróságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata.

(ii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

(iii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának olyan cselekmény tekintetében hozott határozata, amely a kibocsátó állam nemzeti joga szerint szabálysértésként büntetendő. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

(iv) Valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságnak a (iii) pontban említett határozatra vonatkozóan hozott határozata.

A határozat kelte: .....................................................................................................................

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: ......................................................................

A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll): .............................................................

A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár [kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével]: ........................................

(i) Bűncselekmény elkövetése miatt történő elítélés alapján határozatban kiszabott pénzösszeg.

Összeg: ..................................................................................................................................

(ii) Ugyanazon határozat által a sértett javára megállapított kártérítés, amennyiben a sértett az eljárásban nem lehet magánfél, és a bíróság büntetőügyi hatáskörében jár el.

Összeg: ..................................................................................................................................

(iii) A határozathoz vezető bírósági vagy közigazgatási eljárás költségeire vonatkozó pénzösszeg.

Összeg: ..................................................................................................................................

(iv) Ugyanazon határozat által megállapított, valamely állami alapnak vagy sértetteket segítő szervezetnek fizetendő pénzösszeg.

Összeg: ..................................................................................................................................

A pénzbüntetés teljes összege a pénznem megjelölésével: ......................................................

...................................................................................................................................................

2. A bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatos tények összefoglalása és körülmények leírása, az elkövetés idejét és helyét is beleértve: .....................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat alapjául szolgáló törvényi rendelkezések/törvénykönyv: .....................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül egy vagy több bűncselekménynek felel(nek) meg, kérjük, jelezze ezt a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:

□ bűnszervezetben részvétel;

□ terrorizmus;

□ emberkereskedelem;

□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

□ lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

□ vesztegetés;

□ csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást is;

□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;

□ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is;

□ számítógépes bűncselekmények;

□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;

□ jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;

□ emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;

□ rasszizmus és idegengyűlölet;

□ szervezett vagy fegyveres rablás;

□ kulturális javak - köztük régiségek és műtárgyak - tiltott kereskedelme;

□ csalással kapcsolatos bűncselekmények;

□ zsarolás;

□ termékhamisítás és jogbitorlás;

□ közokirat-hamisítás és hamisított közokirattal való kereskedés;

□ fizetési eszközök hamisítása;

□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

□ nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

□ lopott járművek kereskedelme;

□ erőszakos közösülés;

□ gyújtogatás;

□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

□ légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése;

□ szabotázs,

□ a közúti közlekedés szabályait sértő magatartás, beleértve a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését is;

□ csempészet;

□ szellemi tulajdonjogok megsértése;

□ személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket;

□ bűncselekménnyel okozott kár;

□ lopás;

□ az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.

Amennyiben ezt a négyzetet megjelölte, kérjük, tüntesse fel az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés alapján elfogadott azon jogi aktus pontos rendelkezéseit, amellyel a bűncselekmény kapcsolatos: .....................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) nem szerepelnek a 3. pontban, kérjük, adjon pontos leírást az érintett bűncselekményről(ekről):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

h) A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:

1. Erősítse meg (a megfelelő négyzetek megjelölésével) az alábbiakat:

a) a határozat jogerős határozat

b) a tanúsítványt kiállító hatóság tudomása szerint ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon személlyel szemben a végrehajtó államban nem hoztak határozatot, és a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő, bármely állam által kibocsátott ilyen határozat nem került végrehajtásra.

2. Kérjük, jelezze, hogy az ügy írásbeli eljárás tárgyát képezte-e:

a) Nem, nem képezte írásbeli eljárás tárgyát.

b) Igen. Megerősítést nyert, hogy az érintett személy, a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást kapott az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.

3. *  Kérjük, jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező eljárási cselekménynél:

3.1. □ Igen, az érintett személy személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező eljárási cselekménynél.

3.2. □ Nem, az érintett személy nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező eljárási cselekménynél.

3.3. Ha megjelölte a 3.2. pontot, kérjük, adja meg az alábbi tények valamelyikének a fennállását:

□ 3.3.1.a. az érintett személyt személyesen idézték ......................................... -ára/-ére (év/hónap/nap), az idézésben tájékoztatták annak az eljárási cselekménynek a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

□ 3.3.1.b. az érintett személyt nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak az eljárási cselekménynek a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, és egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött eljárási cselekményről tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

□ 3.3.2. az érintett személy a kitűzött eljárási cselekmény ismeretében a meghatalmazott vagy a kirendelt jogi képviselőjét azzal bízta meg, hogy az eljárási cselekmény során a védelmét ellássa, és a jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét az eljárási cselekményen;

VAGY

□ 3.3.3. a határozatot ............................. -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy - beleértve az új bizonyítékokat - újbóli érdemi vizsgálatát, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

□ az érintett személy egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot, vagy

□ a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

VAGY

□ 3.3.4. a személy - miután kifejezetten tájékoztatták az eljárásról és az eljárási cselekményen való személyes megjelenésének lehetőségéről - kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.

3.4. Ha megjelölte a 3.3.1.b., a 3.3.2., a 3.3.3. vagy a 3.3.4. pontot, kérjük adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

........................................................................................................................

4. A pénzbüntetés részleges megfizetése

Amennyiben a pénzbüntetés egy részét a kibocsátó államban - illetve a tanúsítványt kibocsátó hatóság tudomása szerint bármely másik államban - már megfizették, kérjük a megfizetett összeget feltüntetni: ...............................

i) Alternatív szankciók, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat

1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e a végrehajtó állam számára alternatív szankciók alkalmazását abban az esetben, ha a büntetést kiszabó határozat teljes vagy részleges végrehajtására nincsen lehetőség:

□ Igen

□ Nem

2. Amennyiben igen, kérjük, jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege és a büntetés felső tétele):

□ Szabadságelvonás. Maximális időtartama: ...........................................................................

□ Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama: ......................

□ Egyéb szankciók. Megnevezés: ............................................................................................

j) Az ügy egyéb lényeges körülményei (fakultatív információ): .................................................

...................................................................................................................................................

k) A pénzbüntetést megállapító határozat szövege a tanúsítvány mellékletét képezi.

A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány valóságnak megfelelő tartalmát igazoló aláírása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Neve: .........................................................................................................................................

Betöltött tisztsége (beosztás/rang): ...........................................................................................

Dátum: ......................................................................................................................................

Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)


  Vissza az oldal tetejére