A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

40/2007. (XII. 29.) PM rendelet

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdésének c), d), r) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-37. § * 

38. § * 

39. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 27. §-ának (2) bekezdése és 41. §-ának (1) bekezdése 2007. december 31-én lép hatályba.

(3) Az R. e rendelettel megállapított 74. §-ának (5) bekezdése, 132. §-ának (6) bekezdése, valamint 46. és 47. számú melléklete 2008. február 1-jén lép hatályba.

(4) Az R. e rendelettel megállapított 14/A. számú melléklete 2008. május 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet 41. §-ának (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(6) Az R. e rendelettel megállapított 112. § (2)-(5) bekezdésének rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7) * 

(8) * 

(9) 2009. január 2-án hatályát veszti a 39. § (8) bekezdése és a 41. §.

40. § * 

41. § * 

42. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor a Jöt.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott nyilvántartások vezetésére, illetve a termékkísérő okmány, az egyszerűsített kísérő okmány, a borkísérő okmány vagy a bérfőzési lap előállítására a vámhatóság által engedélyezett számítógépes programot használó, a Jöt. szerinti engedéllyel rendelkező személy legkésőbb 2008. június 30-áig köteles

a) a regionális ellenőrzési központhoz nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az általa használt program megfelel az R. e rendelettel megállapított 37/A. §-ában foglalt követelményeknek, vagy

b) a regionális ellenőrzési központtól az engedélyezett számítógépes program az R. e rendelettel megállapított 37/A. §-ában meghatározottak szerinti módosításának engedélyezését kérni, és ehhez az R. e rendelettel megállapított 37/A-37/B. §-ban foglaltaknak megfelelően az engedélykérelmet benyújtani.

(2) A vámhatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben kezdeményezheti a program számítástechnikai felülvizsgálatát, és amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy a program nem felel meg az R. e rendelettel megállapított 37/A. §-ban foglalt követelményeknek, erről a felhasználót értesíti, és a felhasználónak az (1) bekezdés b) pontban előírtak szerint kell eljárnia.

(3) A vámhatóság az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2008. december 31-éig köteles a módosított programot elbírálni.

(4) Az e rendelet hatálybalépésekor engedélyezett nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító programot

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az R. e rendelettel megállapított 37/A. § szerint engedélyezettnek kell tekinteni, ha a vámhatóság a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálatot nem kezdeményezett, vagy kezdeményezett, de a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy a program megfelel az R. e rendelettel megállapított 37/A. §-ában foglaltaknak,

b) az a) ponttól eltérő esetben legfeljebb 2008. december 31-éig lehet használni.

(5) Az adóraktár-engedélyes különleges bélyegző alkalmazása iránti, az R. e rendelettel megállapított 75. § (10) bekezdése, illetve 78. § (3) bekezdése alapján, 2008. július 1-je előtt benyújtott kérelmét a vámhatóság csak akkor köteles elbírálni, ha az adóraktár-engedélyes a termékkísérő okmány és az egyszerűsített kísérő okmány számítógépes előállításához a kérelem benyújtásakor használt számítógépes programja tekintetében is teljesíti az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét. Ebben az esetben nem kell a (3) bekezdés rendelkezését alkalmazni.

(6) A 2007. december 31-éig előállított vagy készleten lévő bioetanol-tartalmú benzin, illetve biodízel-tartalmú gázolaj, továbbá az olyan bioetanol-tartalmú benzin, illetve biodízel-tartalmú gázolaj esetében, amelyet 2007. december 31-éig betárolt bioetanol, illetve biodízel felhasználásával 2007. december 31-ét követően állítanak elő, a bioetanol, illetve a biodízel-tartalom igazolása az R. 2007. december 31-én hatályos rendelkezései szerint is lehetséges.

1-5. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez * 

6. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére