A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2007. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Fejlesztési Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Magyarország”) és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Moldova”), együtt a továbbiakban: „a Felek”

- megerősítve és szorosabbra fűzve a Felek közötti baráti kapcsolatokat,

- megerősítve, hogy a Felek közötti együttműködésben a demokratikus értékekhez történő ragaszkodás, a nemzetközi jog, az emberi jogok, a nemzeti szuverenitás, valamint a népek és nemzetek közötti egyenlőség tiszteletben tartása meghatározó elvek, és

- együttműködni kívánva, hogy megerősítsék emberi erőforrásait és közösségi intézményeit, illetve elősegítsék a Moldovai Köztársaságban a fenntartható és harmonikus növekedést,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Megállapodás hatálya

1.1. Jelen Megállapodás a Felek közötti fejlesztési együttműködés általános feltételeit határozza meg.

1.2. E feltételek a Magyarország részéről Moldova állampolgárainak fejlesztési képességük növelése és alapvető szükségleteik jobb kielégítése érdekében nyújtott hivatalos fejlesztési támogatásra vonatkoznak.

1.3. Az egyes konkrét projektek sajátos feltételeit, illetve eljárásait, valamint a Felek azzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a konkrét projektre vonatkozó megállapodásban lehet meghatározni. Amennyiben jelen Megállapodás és valamely külön megállapodás rendelkezései között eltérés vagy ütközés van, az utóbbi rendelkezései irányadóak.

1.4. A Felek szorosan együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy biztosítsák a közvagyon igénybevétele során az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és a feddhetetlenséget, valamint, hogy kiküszöböljék a fejlesztési együttműködésük keretében felmerülő bármely korrupt gyakorlat lehetőségét.

2. cikk

Együttműködés

2.1. Támogatás az együttműködés során

A Felek teljes mértékben együttműködnek és megadnak egymás számára minden szükséges támogatást, ami a projektek kivitelezését folyamatossá és zökkenőmentessé teszi.

2.2. Az együttműködés formái

A Felek közötti együttműködés formái lehetnek:

a) technikai segítségnyújtás, képzés, szaktanácsadás, konzultáció és egyéb szolgáltatások nyújtása a moldáv hatóságoknak, vállalatoknak, ügynökségeknek és egyéb szervezeteknek;

b) erőforrások rendelkezésre bocsátása;

c) ösztöndíjak nyújtása Moldova állampolgárainak a Magyarországon történő tanuláshoz vagy képzéséhez;

d) az együttműködés, illetve támogatás bármely olyan formája, amelyben a Felek megegyeznek.

2.3. A Felek közötti együttműködés a következő területekre összpontosít:

a) mezőgazdaság

b) ipar

c) kis- és középvállalkozások fejlesztése

d) a közigazgatás és a helyi önkormányzatok szervezési képességeinek erősítése

e) igazságszolgáltatás és jogharmonizáció

f) energia

g) turizmus

h) egészségügy

i) közlekedés

j) környezet

k) európai integráció

l) tudományos és kulturális együttműködés

m) informatika és hírközlés

2.4. Az együttműködési tevékenységek meghatározása

Minden egyes együttműködési tevékenység a Felek közötti konzultációs folyamat eredményeként kerül meghatározásra.

2.5. Illetékes hatóság

A Moldovai Köztársaság Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma képviseli a Feleket a jelen Megállapodás, valamint az egyes projektek megvalósításában, amennyiben külön megállapodásban erről nem rendelkeznek.

3. cikk

Finanszírozás

3.1. Az eszközök felhasználása

A pénzeszközöket megfelelően és kizárólag a megállapodásban rögzített projektek végrehajtásához szükséges áruk és szolgáltatások beszerzésére lehet felhasználni, és ezen áruk és szolgáltatások nem használhatóak másra, csak a projekt végrehajtására. A pénzeszközöket kizárólag az adott projektekkel kapcsolatos külön megállapodások rendelkezéseivel összhangban lehet kifizetni.

4. cikk

Áruk és szolgáltatások beszerzése

4.1. Az áruk és a szolgáltatások beszerzését Magyarország jogrendjével összhangban kell megvalósítani, kivéve a Moldova területén előállított árukat és szolgáltatásokat, amelyek beszerzésére a moldáv jogrend az irányadó.

4.2. A jelen Megállapodás keretében magyar szervezetek által bevitt áruk és szolgáltatások, valamint azok, amelyeket Moldova területén a technikai segítségnyújtási projektek számára szereztek be, vám, adó és bármilyen további illeték fizetésétől mentesek Moldova területén.

4.2.1. A Magyarország által jelen Megállapodás keretében biztosított javak a projekt befejeződésével a Moldova tulajdonába mennek át.

5. cikk

Külön megállapodás

5.1. A hivatalos fejlesztési támogatás összegét és biztosításának külön feltételeit, így főként azon feltételeket, amelyek szerint az eszközök a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma számlájáról átutalhatók; az elszámolásokban és a könyvvizsgálásban, valamint a monitorozásban és a beszámolók küldésében alkalmazandó szabályokat; a projektek megvalósításának módját, valamint az eszközök újbóli allokációja esetén alkalmazandó szabályokat a megfelelő projektekre vonatkozó külön megállapodásban kell rögzíteni.

5.2. A külön megállapodásnak közvetlenül utalnia kell a jelen Megállapodásra, és amennyiben másként nem kerül rögzítésre, a külön megállapodásban a jelenlegi Megállapodás feltételeit kell alkalmazni.

6. cikk

A Magyarország által küldött személyzetre vonatkozó feltételek

6.1. Moldova értesíti a moldovai Magyar Nagykövetséget bármely rendkívüli helyzet vagy szükségállapotnak az országban történő felmerüléséről. Amennyiben valamelyik Fél a helyzetet vis majornak ítéli meg, vagy azon a véleményen van, hogy az veszélyeztetheti együttműködési projektek vagy programok megvalósítását, bármelyik Fél azonnali konzultációt kérhet.

6.2. Magyarország biztonsági okokból különleges utasításokat adhat a jelen Megállapodás hatálya alapján finanszírozott projektekkel kapcsolatba moldáv területen tartózkodó magyar személyzetnek (alkalmazottaknak, közalkalmazottaknak, szaktanácsadóknak), beleértve Moldova elhagyását is. A személyzet, amely tartja magát ezen utasításokhoz, illetve egyéb olyan megelőző lépéseket tesz, amelyek az adott körülmények között ésszerűek, nem tehető felelőssé munkaszerződésből adódó kötelezettségek megsértéséért.

6.3. Magyarország számára a személyzet biztonságának biztosítása érdekében felmerülő költségeket a Magyarország által Moldova részére hivatalos fejlesztési támogatásként biztosított forrásokból finanszírozzák.

6.4. Moldova elsősorban felelős azon panaszok rendezéséért, amelyeket harmadik Felek nyújtanak be Magyarország ellen, annak hivatalos intézményei vagy képviselői ellen, illetve bármely olyan vállalat, intézmény vagy személy ellen, amely a jelen Megállapodás hatálya alá esik; és amelyek a jelen Megállapodás kereteiben megvalósított tevékenységekből adódnak vagy ezekkel közvetlenül kapcsolatosak.

6.5. Moldova kérheti a Magyarország által biztosított személyzet bármely tagjának visszahívását, illetve lecserélését, amennyiben az illető munkájával vagy viselkedésével nincsenek megelégedve.

6.6. Moldova a személyzetet és családjukat olyan elbánásban részesíti, amely nem kevésbé kedvező, mint amilyenben bármely más ország fejlesztési együttműködési szervét vagy nemzetközi szervezetet, azok személyzetét, illetve azok családját részesíti.

7. cikk

Fenntartások

7.1. Magyarország által Moldova részére biztosított pénzeszközök Moldova által nem használhatók fel adók, vámok, és velük kapcsolatos illetékek fizetésére.

7.2. Magyarország fenntartja a jogot, hogy kérhesse a pénzeszközök teljes mértékben vagy részlegesen történő visszafizetését, amennyiben Moldova azokat nem az eredeti rendeltetési célra használta fel. A Felek kötelesek konzultációt folytatni, mielőtt Magyarország gyakorolná ahhoz való jogát, hogy a pénzeszközöket teljes mértékben vagy részlegesen visszafizetteti.

8. cikk

Záró rendelkezések

8.1. Hatálybalépés és felmondás

A Felek írásban, diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges minden belső jogi eljárást teljesítettek. A Megállapodás a későbbi értesítés napján lép hatályba. * 

8.1.1. Jelen Megállapodás három évig érvényes, és a felek közötti kölcsönös megegyezés alapján további hároméves időszakokra meghosszabbítható, hacsak bármely Fél azt legalább hat hónapos határidővel korábban írásban fel nem mondja. A Megállapodás felmondása nem érinti a folyamatban lévő projekteket azok befejezésének napjáig.

8.2. Módosítások

Amennyiben bármely Fél módosítani szeretné a jelen Megállapodás bármely rendelkezését, konzultációt kérhet a másik Féltől. A módosítások addig nem lépnek hatályba, amíg a Felek azokról írásban meg nem állapodnak.

8.3. Viták rendezése

Bármi olyan vitát, nézeteltérést, ami a Felek között a jelen Megállapodás megvalósítása, értelmezése során, vagy bármi más módon ahhoz kapcsolódóan felmerül, a Felek diplomáciai úton, tárgyalások útján kötelesek rendezni.

A fentiek hiteléül az alulírott, kormányaik által erre meghatalmazottak a Megállapodást aláírták.

Kelt Chisinau, 2006. december 22. napján, két eredeti példányban, magyar, moldáv és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Moldovai Köztársaság
Kormánya részéről

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Hungary and Government of the Republic of Moldova on development cooperation

The Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as „Hungary”), and the Government of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as „Moldova”) hereinafter jointly referred to as „the Parties”,

- reaffirming and strengthening the friendly relations between the Parties

- confirming that attachment to democratic values, international law, human rights, national sovereignty and equality among peoples and nations are leading principles in the cooperation between the Parties, and

- desiring to cooperate to strengthen its human resources and public institutions and to promote sustainable and harmonious socio-economic development in Moldova,

have agreed as follows:

Article 1

Scope of the Memorandum

1.1. This Memorandum sets out the general terms for development co-operation between the Parties.

1.2. Those terms and conditions are applicable to provisions of official development assistance from Hungary in order to enhance the capacity of the people of Moldova for development and to meet their basic needs.

1.3. The special terms and procedures in respect of a particular project, as well as the rights and obligations of the Parties in relation thereto may be agreed upon in a specific agreement relating to that project. In the event of any inconsistency or conflict between the provisions of this Memorandum and the provisions of any specific agreement related to this Memorandum, the latter shall prevail.

1.4. The Parties intend to co-operate closely in order to ensure transparency, accountability, and integrity in the use of public resources and to eliminate any opportunities for corrupt practices that may exist in the framework of their development co-operation.

Article 2

Co-operation

2.1. Assistance in co-operation

The Parties shall fully co-operate and provide one another with all necessary assistance to ensure the expeditious and smooth implementation of projects.

2.2. Forms of co-operation

The forms of co-operation between the Parties, may include:

a. the provision of technical assistance, training, expertise, consultancy and other services to the authorities, corporations, agencies and other organizations of Moldova

b. the provision of resources (e.g. goods, equipment, materials)

c. the granting of scholarships to the people of Moldova for studying or training in Hungary

d. any other form of co-operation or assistance which may be agreed between the Parties in the future.

2.3. The fields covered by this Memorandum will include, but will not be limited to the following:

a. Agriculture

b. Industry

c. Small and medium business development

d. Strengthening of the management capabilities of central, local public administrations

e. Justice and law harmonization

f. Energy complex

g. Tourism

h. Health

i. Transport

j. Environment

k. European integration

l. Scientific and cultural cooperation

m. Telecommunications and information technology

2.4. Identification of co-operation activities

The identification of each co-operation activity shall be the result of a consultative process between the Parties.

2.5. Competent agencies

The Ministry of Foreign Affairs of Hungary and the Ministry of Economy and Trade of Moldova shall respectively represent the Parties in the implementation of this Memorandum and, unless otherwise agreed in a specific agreement, in relation to the implementation of each project.

Article 3

Financing

3.1. Appropriation of the Funds

The funds shall be used properly and exclusively for the purchase of goods and/or services necessary for the execution of the projects and such goods and/or services shall not be used for purposes other than the execution of the projects. The funds shall be distributed only in compliance with the provisions of the specific agreement concerning the corresponding projects.

Article 4

Procurement of Goods and Services

4.1. Procurement of goods and services shall be carried out in compliance with the national legal regulations of Hungary, with exception of goods and services procured in the territory of Moldova which will be carried out in accordance with internal provisions of Moldova.

4.2. Goods and services imported into the territory of Moldova, as well as those purchased in Moldova for their use in technical assistance projects, under the present Memorandum will be exempted from custom duty, taxes and other compulsory fees within the territory of Moldova.

4.2.1. The goods provided by Hungary within the framework of this Memorandum shall become the property of Moldova after the project is terminated.

Article 5

Specific Agreement

5.1. The amount of the official development assistance and specific conditions of its provision, mainly conditions of transfer of the funds from the account of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary, rules applicable to accounting and audit, as well as to monitoring and reporting, the manner of implementation of projects and rules applicable to re-allocation of the funds shall be agreed in the specific agreement concerning the corresponding projects.

5.2. The specific agreement has to refer directly to this Memorandum and terms and conditions of this Memorandum are applicable for such specific agreement, unless stated otherwise.

Article 6

Conditions Applicable to Personnel Sent by Hungary

6.1. Moldova shall inform the Hungarian Embassy in Moldova about any extraordinary situation or about the state of emergency in the country. In case one of the Parties considers similar circumstances for Force Majeure or is of the opinion they could jeopardize implementation of projects or programmes of cooperation, any of the Parties could ask for immediate consultations.

6.2. Hungary can, due to security reasons, issue specific instructions to personnel (employees, civil servants, consultants) assigned to Moldova’s territory in the context of projects funded under the terms of the present Memorandum up to and including an order to leave Moldova’s territory. The personnel in question (employees, civil servants) that shall abide by such instructions or shall implement other preventive actions which are reasonable under given circumstances, shall not be made responsible for violation of obligations following from their employment contracts.

6.3. Costs that shall incur to Hungary in connection with securing safety of the staff shall be financed from Funds provided by Hungary to Moldova as the official development assistance.

6.4. Moldova is responsible mainly for settlement of all complaints that the third Parties shall file against Hungary, against the official institutions or against the representatives of Hungary, as well as companies, institutions or persons that fall under this Memorandum and that follow from activities implemented within the framework of this Memorandum or that are directly connected with those activities.

6.5. Moldova can request withdrawal or replacement of any person from the staff provided by Hungary the work or behavior of whom is being considered for not satisfactory.

6.6. Moldova shall accord personnel and their families treatment no less favorable than which it accords to the development co-operation agencies, personnel and their families of any other country or international organization.

Article 7

Reservations

7.1. The funds provided by Hungary to Moldova will not be used by Moldova for payments of taxes, customs duties and fees connected with them.

7.2. Hungary reserves the right to request the funds be paid back, and that within their full extent or a part of them, in case Moldova did not use the founds for the purpose for which they were earmarked. The Parties shall hold mutual consultations with the purpose of finding a solution before Hungary exercises its right to request the repayment of the full amount of the funds or a part of them.

Article 8

Final Provisions

8.1. Entry into force and termination

This Memorandum enters into force on the date of the written notification, through the diplomatic channels, that all internal procedures for its entry into force have been formally fulfilled.

8.1.1. The Memorandum shall be valid for a period of three years and on mutual agreement between the parties can be extended for 3. year consecutive periods, unless terminated earlier, by six months’ written notice from either Party. The termination of this Memorandum, shall not affect the particular projects being carried out until the date of the completion of the said projects.

8.2. Amendment

Should either Party wish to amend any provision of this Memorandum it may request consultations with the other Party. No amendment shall be valid unless agreed in writing between the Parties.

8.3. Settlement of Disputes

Any disputes arising from implementation of this Memorandum shall be settled by Parties through negotiations and consultations.

In witness whereof the undersigned, representatives of Parties, being duly authorized, have signed this Memorandum.

Signed in Chisinau on the 22 of December 2006, in two originals, each in Moldovan, Hungarian and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of provisions of this Memorandum, the English text will serve as reference.

On behalf of the Government of the Republic of Hungary On behalf of the Government of the Republic of Moldova”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 8.1. cikkében meghatározott időpontban lép hatalyba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére