A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi LXV. törvény

az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról

Az Európai Unió,

egyrészről, és

az Izlandi Köztársaság és

a Norvég Királyság,

másrészről,

a továbbiakban: a Szerződő Felek,

azzal a kívánsággal, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia között javítsák a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, az egyéni szabadság védelmét szolgáló rendelkezések sérelme nélkül,

figyelembe véve, hogy a Szerződő Felek között jelenleg fennálló viszonyok szoros együttműködést igényelnek a bűnözés elleni küzdelemben,

rámutatva arra, hogy a Szerződő Felek közös érdeke annak biztosítása, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös jogsegély nyújtása gyors és hatékony módon valósuljon meg, amely összeegyeztethető nemzeti joguk alapelveivel, és amely összhangban van az 1950. november 4-én Rómában aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított egyéni jogokkal és elvekkel,

kifejezve kölcsönös bizalmukat jogrendszereik szerkezetében és működésében, valamint abban, hogy minden Szerződő Fél képes méltányos eljárás biztosítására,

azzal az elhatározással, hogy egy, az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között létrejövő Megállapodással kiegészítsék a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezményt, valamint az e területen hatályban lévő más egyezményeket,

felismerve, hogy az említett egyezmények rendelkezései továbbra is alkalmazandók az e Megállapodás által nem érintett valamennyi kérdés tekintetében,

emlékeztetve, hogy e Megállapodás - ideértve annak I. mellékletét is - az 1959. április 20-i egyezmény elvei alapján szabályozza a kölcsönös bűnügyi jogsegélyt,

figyelembe véve, hogy az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény 2. cikkének (1) bekezdésében, valamint az ehhez csatolt 2001. október 16-i jegyzőkönyv 15. cikkében olyan rendelkezések találhatók, amelyek a schengeni vívmányok továbbfejlesztését jelentik, és amelyeket ezért Izland és Norvégia elfogadott az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 1999. május 18-i Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásaik alapján,

figyelembe véve, hogy Izland és Norvégia kifejezték abbéli óhajukat, hogy olyan Megállapodást kössenek, amely lehetővé teszi számukra a 2000. évi kölcsönös jogsegélyegyezmény és a 2001. évi jegyzőkönyv más rendelkezéseinek alkalmazását is az Európai Unió tagállamaival fennálló kapcsolataikban,

figyelembe véve, hogy az Európai Unió szintén szükségesnek tartja egy ilyen Megállapodás létrejöttét,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

(1) E Megállapodás rendelkezéseire is figyelemmel, az Európai Unió Tanácsa által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkével összhangban létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény (a továbbiakban: az „EU bűnügyi jogsegélyegyezménye”) következő rendelkezéseinek tartalma alkalmazandó az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti kapcsolatokban, valamint az említett államok és az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös kapcsolatokban: a 4., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25. és 26. cikk, valamint az 1. és a 24. cikk, amennyiben ezek vonatkoznak az említett többi cikk bármelyikére.

(2) E Megállapodás rendelkezéseire is figyelemmel, az Európai Unió Tanácsa által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkével összhangban létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez csatolt 2001. október 16-i jegyzőkönyv (a továbbiakban: az „EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve”) következő rendelkezéseinek tartalma alkalmazandó az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti kapcsolatokban, valamint az említett államok és az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös kapcsolatokban: az 1. cikk [annak (1)-(5) bekezdése], a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11. és 12. cikk.

(3) A tagállamok által az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye 9. cikkének (6) bekezdése, 10. cikkének (9) bekezdése, 14. cikkének (4) bekezdése, 18. cikkének (7) bekezdése és 20. cikkének (7) bekezdése, valamint az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve 9. cikkének (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok szintén alkalmazandók az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal fennálló kapcsolatokra.

2. cikk

(1) A Szerződő Felek az 1. cikkben említett rendelkezéseknek a lehető legegységesebb alkalmazására és értelmezésére irányuló célkitűzés elérése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik az Európai Közösségek Bírósága ítélkezési gyakorlatának fejlődési irányát, valamint Izland és Norvégia illetékes bíróságai vonatkozó ítélkezési gyakorlatának fejlődési irányát is. E célból olyan szabályozási mechanizmust kell kidolgozni, amely biztosítja az ilyen ítélkezési gyakorlatra vonatkozó információk rendszeres és kölcsönös továbbítását.

(2) Izland és Norvégia jogosult beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani a Bírósághoz olyan esetekben, amelyekben egy tagállam bírósága előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult hozzá az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével kapcsolatban.

3. cikk

Amennyiben egy kérelmet elutasítanak, úgy Norvégia vagy Izland megkérheti a kérelemmel megkeresett tagállamot, hogy a kérelem végrehajtásával kapcsolatban felmerült bármely problémát jelentse az Eurojustnak, lehetséges gyakorlati megoldásért folyamodva.

4. cikk

Az Izland vagy Norvégia és az Európai Unió valamely tagállama között e Megállapodás vagy annak 1. cikkében említett bármely rendelkezés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő jogvitát a Felek az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia kormányképviselőinek ülésén történő megbeszélésre terjeszthetik fel annak hat hónapon belül történő rendezése céljából.

5. cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy e Megállapodást annak hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül együttesen felülvizsgálják. A felülvizsgálat különösen kiterjed a Megállapodás gyakorlati végrehajtására, értelmezésére és fejlesztésére, továbbá tartalmazhat olyan kérdéseket, mint az Európai Unió továbbfejlődésének kihatásai a Megállapodás tárgyára.

6. cikk

(1) A Szerződő Felek értesítik egymást azon eljárások befejezéséről, amelyek e Megállapodás rájuk nézve kötelező hatálya jóváhagyásának kifejezéséhez szükségesek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés megküldésekor vagy - amennyiben az elő van írva - bármikor ezt követően Izland és Norvégia az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye 9. cikkének (6) bekezdésében, 10. cikkének (9) bekezdésében, 14. cikkének (4) bekezdésében, 18. cikkének (7) bekezdésében és 20. cikkének (7) bekezdésében, valamint az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot tehet.

(3) Az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye vonatkozó rendelkezéseit illetően e Megállapodás attól a naptól számított harmadik hónap első napján lép hatályba, amikor az Európai Unió Tanácsának főtitkára megállapítja, hogy a Megállapodásban részt vevő Felek által vagy azok nevében a jóváhagyás kifejezésének valamennyi formai követelménye teljesült, vagy azon a napon, amikor az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye - annak 27. cikke (3) bekezdésével összhangban - hatályba lép, amennyiben ez a dátum későbbi. Az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye vonatkozó rendelkezéseit illetően e Megállapodás hatálybalépése jogokat és kötelezettségeket hoz létre Izland és Norvégia között, valamint Izland, Norvégia és azon EU-tagállamok között, amelyek tekintetében az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye hatályba lépett.

(4) Az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve vonatkozó rendelkezéseit illetően e Megállapodás attól a naptól számított harmadik hónap első napján lép hatályba, amikor az Európai Unió Tanácsának főtitkára megállapítja, hogy a Megállapodásban részt vevő Felek által vagy azok nevében a jóváhagyás kifejezésének valamennyi formai követelménye teljesült, vagy azon a napon, amikor az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve - annak 13. cikke (3) bekezdésével összhangban - hatályba lép, amennyiben ez a dátum későbbi. Az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve vonatkozó rendelkezéseit illetően e Megállapodás hatálybalépése jogokat és kötelezettségeket hoz létre Izland és Norvégia között, valamint Izland, Norvégia és azon EU-tagállamok között, amelyek tekintetében az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve hatályba lépett.

(5) Ezt követően e jogok és kötelezettségek Norvégia, Izland és más EU-tagállamok között attól a naptól kezdve lépnek életbe, amikor az EU bűnügyi jogsegélyegyezménye és/vagy az EU bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve hatályba lép e más EU-tagállamokra vonatkozóan.

(6) E Megállapodás csak azon kölcsönös jogsegélyeljárásokra vonatkozik, amelyeket a (3) és a (4) bekezdés által létrehozott jogok és kötelezettségek életbelépésének dátuma után kezdeményeztek.

7. cikk

Az Európai Unió új tagállamainak az EU bűnügyi jogsegélyegyezményéhez és/vagy az EU bűnügyi jogsegély-jegyzőkönyvéhez történő csatlakozása e Megállapodás alapján jogokat és kötelezettségeket hoz létre az új tagállamok, valamint Izland és Norvégia között.

8. cikk

(1) E Megállapodást a Szerződő Felek felmondhatják. Az akár Izland, akár Norvégia által történő felmondás esetén a Megállapodás hatályban marad az Európai Unió és azon állam között, amelyre vonatkozóan a felmondás nem történt meg.

(2) A Megállapodásnak az (1) bekezdés szerinti felmondása a felmondásról szóló értesítés letétbe helyezése után hat hónappal lép hatályba. Az olyan kölcsönös jogi segítségnyújtásra irányuló kérelmek teljesítési eljárását, amelyek e napon még függőben vannak, a Megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell befejezni.

(3) E Megállapodás megszűnik az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 1999. május 18-i Megállapodás megszűnése esetén.

(4) E Megállapodásnak a (3) bekezdés értelmében történő megszűnése ugyanazon félre vagy Felekre vonatkozóan és ugyanazon a napon lép hatályba, mint amikor a (3) bekezdésben említett, 1999. május 18-i Megállapodás megszűnik.

9. cikk

(1) Az Európai Unió Tanácsának főtitkára e Megállapodás letéteményese.

(2) A letéteményes közzéteszi a Megállapodásra vonatkozó értesítésekkel kapcsolatos információkat.

10. cikk

Ez a Megállapodás egy-egy eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, ír, izlandi, német, norvég, olasz, portugál, spanyol, valamint svéd nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 19-én.

[Aláírások]

I. Melléklet

Alkalmazás Gibraltárra

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, mint a Gibraltárért felelős tagállam - ideértve annak külkapcsolatait is - megerősíti, hogy e Megállapodás az említett területen akkor lép hatályba, amikor az EU 2000. évi bűnügyi jogsegélyegyezménye és az EU 2001. évi bűnügyi jogsegélyjegyzőkönyve Gibraltárra történő kiterjesztése megtörténik; ennek előfeltétele az, hogy az Európa Tanács 1959. évi kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezményének Gibraltárra történő kiterjesztése megvalósuljon. Ekkor az Egyesült Királyság kijelöli a Megállapodás alkalmazására illetékes megfelelő gibraltári hatóságot. Az e hatósággal folytatott bármely hivatalos levelezést az Egyesült Királyság és a Spanyol Királyság közötti, az EU és EK jogi aktusokkal, valamint a vonatkozó szerződésekkel összefüggésben a gibraltári hatóságokra vonatkozóan elfogadott Megállapodásokkal összhangban kell lefolytatni, amelyekről az Európai Unió tagállamait és intézményeit 2000. április 19-én értesítették. E Megállapodások egy-egy példányát az Európai Unió Tanácsának főtitkára megküldi az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak.

II. Melléklet

A Szerződő Felek nyilatkozata az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy szükség szerint konzultálnak, amennyiben azt az Izlandi Köztársaság vagy a Norvég Királyság, illetve az Európai Unió valamely tagállama a körülmények alapján indokoltnak ítéli, annak érdekében, hogy e Megállapodás lehető leghatékonyabb alkalmazása biztosítva legyen, ideértve azt a célt is, hogy elkerüljék az e Megállapodás gyakorlati végrehajtásából és értelmezéséből fakadó jogvitákat. E konzultációt a legmegfelelőbb módon kell megszervezni, figyelemmel az együttműködés meglévő struktúráira.

Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság nyilatkozata

Szem előtt tartva a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik az igazságügyi hatóságok közötti közvetlen kapcsolatot, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság kinyilvánítja, hogy illetékes igazságügyi hatóságaik adott esetben az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül meg kívánják kapni az annak megállapításához szükséges tájékoztatást, hogy az Európai Unió tagállamának mely igazságügyi hatósága rendelkezik területi illetékességgel a kölcsönös jogsegélyre irányuló megkeresések kezdeményezésére és végrehajtására.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. §-a a Megállapodás 6. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) A Megállapodás végrehajtása során az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény III. Fejezetét - a 49. § és az 50. § kivételével - értelemszerűen alkalmazni kell.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére