A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 237.610/1944. számú rendelkezésével védetté nyilvánított és a Szársomlyói Természetvédelmi Területről szóló 10/1991. (IV. 26.) KTM rendelettel bővített Szársomlyói természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Szársomlyói természetvédelmi terület kiterjedése 226,0 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található mészkedvelő sziklagyep, lejtősztyepprét, karsztbokorerdő és ezüsthárssal elegyes gyertyános tölgyes növénytársulásoknak, az e társulásokban élő védett és fokozottan védett növényfajoknak, különös tekintettel a jégkorszak előtti bennszülött magyar kikericsre (Colchicum hungaricum), továbbá a növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág megőrzése, valamint a terület földtani és kultúrtörténeti értékeinek megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. számú melléklet a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szársomlyói természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Nagyharsány

2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2308, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0178, 0179, 0180 hrsz-ből 86 ha (0180a, 0180b, 0180c, 0180d, 0180f), 0181 hrsz-ből 72,8 ha (0181a, 0181b, 0181c), 0227; 0228; 0229/6 hrsz-ből 52,2 ha (0229/6a, 0229/6b, 0229/6c, 0229/6d, 0229/6f, 0229/6g, 0229/6h, 0229/6j), 0257; 0260; 0264; 0266; 0268; 0270; 0272; 0274: 0275; 0295 hrsz-ből 2,8 ha (0295a, 0295b)

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szársomlyói természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Nagyharsány

0180 hrsz-ből 86 ha (0180a, 0180b, 0180c, 0180d, 0180f), 0181 hrsz-ből 72,8 ha (0181a, 0181b, 0181c), 0229/6 hrsz-ből 52,2 ha (0229/6a, 0229/6b, 0229/6c, 0229/6d, 0229/6f, 0229/6g, 0229/6h, 0229/6j), 0257

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.


  Vissza az oldal tetejére