A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet

az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Megállapodás az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS)

Az Európai Közösség (a továbbiakban: a Közösség),

és

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

Málta,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerződő felei, a továbbiakban: tagállamok, egyrészről,

a Koreai Köztársaság, a továbbiakban: Korea, másrészről,

a továbbiakban: a szerződő felek;

figyelembe véve a globális navigációs műholdrendszer (a továbbiakban: GNSS) polgári célokra történő fejlesztésében rejlő közös érdekeket,

felismerve a GALILEO-program jelentőségét, mint az európai és koreai navigációs és információs infrastruktúrához való hozzájárulást,

felismerve Korea műholdas navigációs tevékenységeinek fejlettségét,

tekintettel a GNSS-alkalmazások fejlesztésének erősödésére Koreában, Európában és a világ más részein,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A megállapodás célja

A megállapodás célja, hogy a polgári globális navigációs műholdrendszerhez (GNSS) való európai és koreai hozzájárulások keretében ösztönözze, elősegítse és erősítse a felek közti együttműködést.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) „Pontosságnövelés”: olyan regionális vagy helyi mechanizmus, mint az Európai Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgáltatás (EGNOS). Ezek a mechanizmusok a globális GNSS-rendszer felhasználói számára fokozottabb teljesítményt, mint pl. nagyobb pontosságot, hozzáférhetőséget, integritást és megbízhatóságot tesznek lehetővé.

b) A „GALILEO”: egy polgári irányítás alatt álló önálló, civil, európai, globális műholdas helymeghatározó, navigációs és időmérő rendszer, amelyet a Közösség és annak tagállamai a GNSS-szolgáltatások ellátására dolgoztak és fejlesztettek ki. A GALILEO működtetése magánfélre átruházható. A GALILEO nyílt hozzáférésű, kereskedelmi célú, életbiztonsági, kutatási és mentési szolgáltatásokat, valamint egy korlátozott hozzáférésű, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem előtt tartó szabályozott közszolgáltatást foglal magában.

c) „A GALILEO helyi elemei”: a használt fő konstellációból származó információkon túl a GALILEO-műhold navigációs és időmérési jeleit a felhasználók felé közvetítő helyi rendszerek. A helyi elemeket a repülőterek, a kikötők és a városok vagy földrajzilag kihívást jelentő környékek körüli további teljesítmények elérése érdekében lehet alkalmazni. A GALILEO a helyi elemeket általános modellekkel látja el.

d) „Globális navigációs és időmérő berendezés”: bármilyen polgári végfelhasználói berendezés, amelyet arra terveztek, hogy műholdas navigációs, helyzetmeghatározási vagy időmérési jeleket továbbítson, fogadjon vagy dolgozzon fel szolgáltatásnyújtás vagy regionális pontosságnöveléssel történő működés céljából.

e) „Szabályozási intézkedés”: bármely törvény, rendelet, szabály, eljárás, határozat, közigazgatási rendelkezés.

f) „Interoperabilitás”: felhasználói szinten egy olyan helyzet, amelyben egy kétrendszerű vevő együtt tudja két rendszer jeleit használni, és ezáltal azonos vagy jobb teljesítményt ér el, mintha csak egy rendszert használna.

g) „Szellemi tulajdon”: a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létesítésére Stockholmban, 1967. július 14-én kelt egyezmény 2. cikkében található fogalommeghatározás az irányadó.

h) „Felelősség”: egy személy vagy jogalany által más személynek vagy jogalanynak okozott kár megtérítésének jogi felelőssége a különleges jogi alapelvekkel és szabályokkal összhangban. E kötelezettséget egy megállapodás (szerződéses felelősség) vagy egy jogszabály (szerződésen kívüli felelősség) írhatja elő.

i) „Minősített információ”: olyan, az EU-ból, egy tagállamból, nem EU országokból vagy nemzetközi szervezettől származó, jogosulatlan közzététel elleni védelmet igénylő információ, amely az alapvető érdekeknek, beleértve a felek vagy egy tagállam nemzetbiztonságát, bármilyen szinten árthat. Az információ minősítését a minősítési jelölés jelzi. Az ilyen információkat a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően minősítik, és azokat védeni kell bizalmas jellegük és integritásuk elvesztésével és azok nyilvánosságra kerülésével szemben.

3. Cikk

Az együttműködés elvei

A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységekre a következő alapelveket alkalmazzák:

1. A jogok és kötelezettségek, beleértve a hozzájárulásokat is, általános egyensúlyán alapuló kölcsönös előnyök.

2. Partnerség a GALILEO-programban a GALILEO igazgatására vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban.

3. Kölcsönös lehetőségek biztosítása az Európai Közösség, annak tagállamai és Korea polgári felhasználású GNSS-projekteiben való részvételre.

4. Az együttműködési tevékenységek szempontjából fontos információk megfelelő időben történő cseréje.

5. A szellemi tulajdonjogok megfelelő védelme e megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

6. Műholdas navigációs szolgáltatások nyújtásának szabadsága a felek területén.

7. GNSS-termékek korlátozásoktól mentes kereskedelme a felek területén.

4. Cikk

Az együttműködési tevékenységek területei

(1) A műholdas navigációval és időmeghatározással kapcsolatos együttműködési tevékenységek területei a következők: rádióspektrum, tudományos kutatás és képzés, ipari együttműködés, kereskedelem és piacfejlesztés, szabványok, tanúsítási és szabályozási intézkedések, pontosságnövelés, biztonság, felelősség és a költségek fedezése. A felek az (1) bekezdésben található felsorolást a megállapodás 14. cikkében létrehozott GNSS operatív bizottság határozata alapján módosíthatják.

(2) E megállapodás nem foglalja magában a felek következő területeken történő együttműködését. Amennyiben a felek megállapodnak, hogy az együttműködés a következő területekre történő kiterjesztéséből kölcsönös előnyök származnak, a felek között tárgyalásokat kell folytatni a megfelelő megállapodások megkötése érdekében:

2.1. érzékeny GALILEO-technológiák és berendezések, amelyek az Európai Közösségben vagy tagállamaiban érvényes exportellenőrzési szabályozás vagy az atomsorompó-egyezménnyel kapcsolatos szabályozási intézkedések alá tartoznak, valamint kriptográfia és jelentős adatvédelmi technológiák és berendezések,

2.2. GALILEO kriptográfia és információbiztonság (INFOSEC),

2.3. GALILEO rendszerbiztonsági architectúra (űrszegmens, földi és felhasználói szegmens),

2.4. GALILEO globális szegmenseinek biztonságvédelmi sajátosságai,

2.5. a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás a meghatározási, fejlesztési, végrehajtási, vizsgálati, értékelési és működési (igazgatás és felhasználás) szakaszokban, valamint

2.6. a műholdas navigációt és a GALILEO-t érintő minősített információk cseréje.

(3) E megállapodás nem érinti a GALILEO-program működése céljából az Európai Közösség jogszabályai által létrehozott intézményi struktúrát. Nem érinti továbbá az atomsorompóval kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak és a kettős felhasználású áruk exportellenőrzésének végrehajtására vonatkozó szabályozási intézkedéseket, beleértve technológiához fűződő szellemi tulajdon átadásának ellenőrzésére vonatkozó intézkedéseket, sem a nemzetbiztonsági intézkedéseket.

5. Cikk

Az együttműködési tevékenységek formái

(1) Az alkalmazandó szabályozási intézkedéseikre is figyelemmel a felek a lehető legnagyobb mértékben támogatják az e megállapodás keretében meghatározott együttműködési tevékenységeket a 4. cikkben felsorolt területeken történő tevékenységeikben való részvételre vonatkozó hasonló lehetőségek biztosítása céljából.

(2) A felek megállapodnak, hogy a 6-13. cikkben említett együttműködési tevékenységeket folytatják.

6. Cikk

Rádióspektrum

(1) A Nemzetközi Távközlési Unió keretében eddig elért sikerekre építve a felek megállapodnak, hogy folytatják az együttműködést és egymás kölcsönös támogatását a rádióspektrum területén.

(2) Ebben az összefüggésben a felek információt cserélnek a frekvenciaigényekkel kapcsolatban, támogatják a megfelelő frekvenciaelosztást a GALILEO és a leendő, műholdas pontosságnövelő rendszert (SBAS) is magában foglaló koreai GNSS számára, hogy biztosítsák a GALILEO-szolgáltatások elérhetőségét a világszintű és különösen koreai és a közösségbeli felhasználók számára.

(3) Felismerve a rádiónavigációs spektrum megszakítás és zavarás elleni védelmének fontosságát, a felek meghatározzák a zavarforrásokat, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találniuk az ilyen zavarok megszüntetésére.

(4) A felek megállapodnak abban, hogy a 14. cikkben meghatározott bizottságot megbízzák a megfelelő mechanizmusok kidolgozásával az eredményes kapcsolattartás, valamint az ágazaton belüli együttműködés biztosítása céljából.

(5) E megállapodásban egyetlen rendelkezés megfogalmazása sem térhet el a Nemzetközi Távközlési Unió alkalmazandó rendelkezéseitől, beleértve a Nemzetközi Távközlési Unió Nemzetközi Rádiószabályzatát is.

7. Cikk

Tudományos kutatás

A felek közösségi és koreai kutatási programokon keresztül támogatják a közös kutatási tevékenységeket a GNSS területén, beleértve az Európai Közösség kutatási és fejlesztési keretprogramját, az Európai Űrügynökség kutatási programjait, valamint Korea minisztériumainak és ügynökségeinek GNSS-re vonatkozó programjait.

A közös kutatási tevékenységek hozzájárulnak a polgári felhasználású GNSS jövőbeli továbbfejlesztésére vonatkozó tervezéséhez.

A felek megállapodnak abban, hogy a 14. cikkben meghatározott bizottságot megbízzák a megfelelő mechanizmusok kidolgozásával az eredményes kapcsolattartás, valamint a kutatási programokban történő részvétel biztosítása céljából.

8. Cikk

Ipari együttműködés

(1) A felek - a GALILEO-rendszer létrehozása, valamint a GALILEO-alkalmazások és -szolgáltatások használatának és fejlesztésének előmozdítása céljából - ösztönzik és támogatják a két fél iparai közti együttműködést, különösen közös vállalkozásokban, valamint az európai ipari társulásokban való koreai, illetve a koreai ipari társulásokban való európai részvételen keresztül.

(2) A felek a 14. cikkben meghatározott operatív bizottság keretein belül közös ipari együttműködési tanácsadó csoportot hoznak létre a műholdak fejlesztése és gyártása, pályára állítási szolgáltatások, földi állomás létesítmények és a szolgáltatást alkalmazó termékek terén adódó együttműködési lehetőségek vizsgálata és az ezzel kapcsolatos iránymutatás érdekében.

(3) Az ipari együttműködés megkönnyítése érdekében a felek a TRIPS megállapodás és a mindkét fél által aláírt nemzetközi egyezmények által meghatározott nemzetközi előírásokkal összhangban biztosítják a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmét a GALILEO/EGNOS működése és fejlesztése szempontjából releváns területeken és ágazatokban, beleértve az említett előírások hatékony végrehajtását is.

(4) Az érzékeny, kifejezetten a GALILEO-program számára kifejlesztett vagy a program által finanszírozott, a hatáskörrel rendelkező GALILEO biztonsági hatóság által exportellenőrzés alá esőnek minősített érzékeny árucikkek Koreából harmadik országokba történő kivitelét az illetékes GALILEO biztonsági hatóságnak előzetesen engedélyeznie kell. Bármely, a 4. cikk (2) bekezdésében említett külön megállapodásnak is ki kell dolgoznia egy megfelelő mechanizmust, amely alapján a felek javaslatot tehetnek egyes elemek exportengedélyezési kötelezettség alá vonására.

(5) A megállapodás célkitűzéseinek teljesítése érdekében a felek ösztönzik az Európai Űrügynökség és a GNSS-hez kapcsolódó koreai minisztériumok és ügynökségek közötti kapcsolatok erősítését.

9. Cikk

Kereskedelem- és piacfejlesztés

(1) A felek ösztönzik az európai és a koreai műholdas navigációs infrastruktúrával, felszerelésekkel, a GALILEO helyi elemeivel és alkalmazásaival történő kereskedelmet és az ezekbe történő beruházásokat.

(2) E célból a felek erőfeszítéseket tesznek a GALILEO műholdas navigációs tevékenységek közismertségének növelésére, meghatározzák a GNSS-alkalmazások esetén a növekedés lehetséges akadályait, és meghozzák a megfelelő intézkedéseket e növekedés megkönnyítése érdekében.

(3) A felhasználók igényeinek azonosítása és hatékony megválaszolása érdekében a felek fontolóra veszik egy közös GNSS felhasználói fórum létrehozását.

(4) E megállapodás nem érinti a felek a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény szerinti jogait és kötelezettségeit.

10. Cikk

Szabványok, tanúsítás és szabályozási intézkedések

(1) A globális műholdas navigációs szolgáltatásokat érintő összehangolt nemzetközi szabványosítási és tanúsítási megközelítés értékét felismerve a felek közösen támogatják a GALILEO-szabványok kidolgozását, és előmozdítják azok világszerte történő alkalmazását, hangsúlyt fektetve a más GNSS-rendszerekkel való interoperabilitásra is.

Az együttműködés célja, hogy előmozdítsa a GALILEO-szolgáltatások világszintű navigációs és időmeghatározási szabványokként való, széles körben történő innovatív alkalmazását nyilvános, kereskedelmi és élet-biztonsági célokból. A felek megállapodnak, hogy kedvező feltételek teremtésére törekszenek a GALILEO-alkalmazások fejlesztéséhez.

(2) E megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása és végrehajtása érdekében a felek szükség szerint együttműködnek a műholdas navigációs, helyzetmeghatározási és időmeghatározási, nevezetesen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és a Nemzetközi Távközlési Unióban felmerülő kérdésekben.

(3) A kétoldalú kapcsolatok terén a felek biztosítják, hogy a GNSS-t érintő technikai szabványokra, hitelesítésre, engedélyezési követelményekre és eljárásokra vonatkozó intézkedések nem korlátozzák szükségtelenül a kereskedelmet. A nemzeti követelményeknek objektív, megkülönböztetés-mentes és a kérdésre vonatkozó, átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(4) A felek a joghatóságukhoz tartozó területeken elfogadják azokat a szabályozási intézkedéseket, amelyek a GALILEO használata, különösen a vevőkészülékek, a földi és a világűrbe telepített elemek kihasználhatósága érdekében szükségesek. E tekintetben a Koreai Köztársaság kormánya a GALILEO számára a rádiós távközlés területén legalább olyan kedvező bánásmódot biztosít mint a többi hasonló szolgáltatás számára.

(5) A felek elősegítik a koreai képviselők részvételét az európai szabványügyi szervezetekben.

11. Cikk

A GNSS globális és regionális földi pontosságnövelő rendszereinek kifejlesztése

(1) A felek együttműködnek egymással a GALILEO/EGNOS integritásának, az EGNOS- és a GALILEO-szolgáltatások folyamatosságának, pontosságának és más GNSS-rendszerekkel való interoperabilitásnak optimális biztosítékát szolgáló földi rendszerek meghatározásában és megvalósításában.

(2) Ebből a célból a felek regionális szinten együttműködnek egy, a GALILEO-rendszeren alapuló, regionális, földi pontosságnövelő rendszer Koreában történő kiépítése érdekében. A regionális rendszer célja, hogy regionális integritási szolgáltatásokat biztosítson a GALILEO globális rendszere által nyújtott szolgáltatásokon kívül. Ennek előfutáraként a felek fontolóra vehetik az EGNOS kiterjesztését a kelet-ázsiai régióra.

(3) Helyi szinten a felek elősegítik a GALILEO helyi elemeinek fejlesztését.

12. Cikk

Biztonság

(1) A felek a globális navigációs műholdas rendszereket megvédik a nem rendeltetésszerű használattal, interferenciával, megszakítással és ellenséges cselekményekkel szemben.

(2) A felek saját joghatóságukon belül minden lehetséges intézkedést megtesznek a műholdas navigációs rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának és biztonságának garantálása érdekében.

(3) A felek felismerik, hogy a GALILEO-rendszer és -szolgáltatások biztonságáról való gondoskodásra irányuló együttműködés fontos célkitűzés.

(4) Ezért a felek a GNSS biztonsági kérdéseivel foglalkozó megfelelő konzultációs csatornát állítanak fel.

A részletes gyakorlati szabályokat és eljárásokat a felek illetékes biztonsági hatóságai együttesen határozzák meg.

13. Cikk

Felelősség és költségmegosztás

A felek együttműködnek, hogy a polgári GNSS-szolgáltatások biztosításának elősegítése érdekében felelősségi rendszereket és költségfedezeti szabályokat határozzanak meg és hajtsanak végre.

14. Cikk

Együttműködési mechanizmus

(1) Az e megállapodás szerinti együttműködési tevékenységek koordinálását és megkönnyítését a Koreai Köztársaság nevében a koreai kormány, valamint a Közösség és annak tagállamai nevében az Európai Bizottság végzi.

(2) Az 1. cikkben meghatározott célkitűzéssel összhangban e két szerv létrehoz egy GNSS operatív bizottságot (a továbbiakban: a bizottság), e megállapodás igazgatása céljából. A bizottság mindkét fél hivatalos képviselőiből áll, és megállapítja saját, kölcsönös konszenzuson alapuló eljárási szabályzatát.

Az operatív bizottság feladatai magukban foglalják:

a) ajánlások készítését és előmozdítását a felek számára, valamint a megállapodáshoz kapcsolódó különböző együttműködési tevékenységek felügyeletét;

b) a felek számára történő tanácsadást azzal kapcsolatban, hogyan fokozzák és fejlesszék az együttműködésüket az e megállapodásban meghatározott alapelveknek megfelelően;

c) e megállapodás hatékony működésének és végrehajtásának felülvizsgálatát; és

d) az együttműködés a 4. cikk (2) bekezdésében felsorolt területekre történő kiterjesztésére vonatkozó lehetőségek megtárgyalását.

(3) A bizottság fő szabály szerint évente ülésezik. Az üléseket felváltva a Közösségben és Koreában tartják. Bármely fél kérésére rendkívüli ülések tarthatók.

A bizottság költségeit vagy annak a nevében felmerült költségeket az a fél viseli, amelyik a bizottság tagját vagy tagjait jelölte, illetve személyükre vonatkozóan javaslatot tett. Az utazási és tartózkodási költségeken kívüli, a bizottság üléseihez közvetlenül kapcsolódó költségeket a fogadó fél viseli. A bizottság különböző tárgykörökhöz, mint például ipari együttműködés és szabványosítás, közös technikai munkacsoportokat állíthat fel, amennyiben a felek azt szükségesnek ítélik.

(4) A felek üdvözlik Korea potenciális, a vonatkozó európai közösségi jogszabályoknak és a részvételre vonatkozó részletes szabályoknak és eljárásoknak megfelelő részvételét az Európai GNSS Felügyelő Hatóságban.

15. Cikk

Finanszírozás

(1) A felek eltérő megállapodása hiányában mindkét fél maga viseli e megállapodás szerinti felelősségeik teljesítésének költségeit. A 14. cikk (4) bekezdésében említett részletes szabályok és eljárások magukban foglalják a Felügyelő Hatóságban részt venni óhajtó nem EU-tagállamnak a GALILEO programhoz nyújtott megfelelő pénzügyi hozzájárulását is.

(2) A felek a törvényi és jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megkönnyítsék az e megállapodás keretében tett együttműködési tevékenységekben részt vevő személyek területükre történő belépését, azok tartózkodását és kilépését, valamint az e megállapodás keretében végzett együttműködési tevékenységekben felhasznált tőke, anyagok, adatok és felszerelések területükre történő behozatalát, jelenlétét és kivitelét.

(3) Amennyiben az egyik fél együttműködési szabályozása a másik fél résztvevői számára pénzügyi támogatásról rendelkezik, az egyik fél részéről a másik fél résztvevői számára nyújtott minden ilyen támogatás, valamint pénzügyi vagy egyéb formában történő hozzájárulás az e tevékenységek támogatása céljából adó- és vámmentes a mindkét fél területén a támogatás, illetve pénzügyi vagy egyéb formában történő hozzájárulás nyújtásának időpontjában érvényes törvényi vagy jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

16. Cikk

Információcsere

(1) A felek konzultáció céljából, valamint e megállapodás rendelkezéseinek hatékony végrehajtása érdekében adminisztratív szabályokat dolgoznak ki és információs pontokat állítanak fel.

(2) A felek ösztönzik a műholdas navigációval kapcsolatos további információcserét a két oldal intézményei és vállalatai között.

17. Cikk

Konzultáció és vitarendezés

(1) A felek bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultálnak minden olyan kérdésről, amely e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül. Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült bármely vitát a felek békés konzultációk útján rendezik.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza a feleket abban, hogy vitáik rendezéséhez igénybe vegyék a WTO-megállapodás vitarendezési mechanizmusát.

18. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1) E megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítést küldenek az ehhez szükséges eljárásaik befejezéséről. Az értesítést az Európai Unió Tanácsához, a megállapodás letéteményeséhez kell benyújtani.

(2) E megállapodás felmondása nem érinti az ennek keretében kötött bármely megállapodás érvényességét vagy időtartamát vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerült különleges jogokat és kötelezettségeket.

(3) E megállapodás a felek kölcsönös, írásos megállapodásával módosítható. A módosítások az azt követő hónap első napján lépnek hatályba, amikor a felek értesítést küldenek a megállapodás letéteményeséhez az ehhez szükséges eljárásaik befejezéséről.

(4) E megállapodás ötéves időszakon keresztül marad hatályban, és amennyiben az első ötéves időszak végén vagy ezután bármikor az egyik fél a másik fél számára írásban, legalább hat hónapos felmondási idővel benyújtott felmondó nyilatkozattal nem szünteti meg, a megállapodás továbbra is hatályban marad.

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, magyar, német, lett, litván, máltai, lengyel, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint koreai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-ai a Megállapodás 18. cikkében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére