A jogszabály mai napon ( 2019.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személyjogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

b) környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

c) egyedi környezetvédelmi azonosító adat: környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), illetve környezetvédelmi területi jel (KTJ), mely biztosítja a környezetvédelmi ügyfelek, illetve környezetvédelmi objektumok egyedi azonosítását;

d) környezetvédelmi ügyfél (a továbbiakban: ügyfél):

da) akire (amelyre) a hatóság jogokat vagy kötelezettségeket állapított meg,

db) akiket (amelyeket) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség terhel,

dc) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet szennyezésének és károsodásának megelőzése, csökkentése, megszűnése és felszámolása miatt nyilvántart,

dd) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatban fizetési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése érdekében nyilvántart;

e) *  környezetvédelmi objektum: olyan terület, helyhez kötött létesítmény, tárgy, építmény, engedély-, bejelentés-, vagy nyilvántartásba vétel-köteles tevékenység végzésének helye, amellyel összefüggésben az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez (a továbbiakban: OKIR) kapcsolódóan az e rendeletben felsorolt szervek környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárást folytatnak le, vagy amellyel kapcsolatban az ügyfél környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesít;

f) *  Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KAR): az OKIR részét képező szakrendszer-modulok által közösen használt alapadatok regisztrációs rendszere, amely az e rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat, továbbá az OKIR-ral kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges meghatalmazásokat tartalmazza;

g) *  KAR adatszolgáltatás: az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történő bejelentése egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, azok módosítása, valamint a meghatalmazott regisztrációja céljából;

h) objektum jellemző pontja: a környezetvédelmi objektum területére eső pont, amely a térképi ábrázolás során az objektumot reprezentálja. A jellemző pontot az adatszolgáltató határozza meg, amelynek az objektum címe szerinti település közigazgatási területére kell esnie;

i) kódjellegű adat: adatszolgáltatásokban tulajdonságok, jelenségek, fogalmak azonosításához használt adat, amelynek lehetséges értékeit előre meghatározott lista tartalmazza;

j)-k) * 

Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása és alkalmazása

2. § *  (1) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat az ügyfél környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás, továbbá az OKIR-ral kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatás során való azonosítására szolgál.

(2) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot a hatóság - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - elektronikus úton benyújtott kérelemre hozza létre. Egyedi környezetvédelmi azonosító adat hiányában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem nem nyújtható be, továbbá környezetvédelmi adatszolgáltatás nem teljesíthető.

(3) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot hivatalból kell létrehozni, ha a (4) bekezdésben meghatározott hatóság egyedi környezetvédelmi azonosító adattal nem rendelkező ügyféllel szemben hivatalból folytat eljárást. Ebben az esetben az adatot létrehozó szerv az ügyfelet - ha az adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre - adatszolgáltatásra kötelezi.

(4) *  A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos illetékességű szervei jegyezhetnek be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat.

(5) A KAR adatait a Központi Statisztikai Hivatal külön jogszabály alapján statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, elektronikusan, térítésmentesen átveheti és kezelheti.

3. § (1) *  Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása az alábbi szerveknél kezdeményezhető, illetve azokat az alábbi szervek hozzák létre:

a) *  a KÜJ azonosítót az a környezetvédelmi hatóság, illetve az a vízvédelmi hatóság hozza létre, amelyhez az ügyfél kérelmével fordul;

b) *  ha a KÜJ azonosítóval már rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező ügyfél a KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az azonosítók létrehozását az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnál, illetve vízvédelmi hatóságnál kell kezdeményezni.

(2) *  Ha az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a környezetvédelmi hatóság, vagy a vízvédelmi hatóság országos illetékességű szervének elsőfokú hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat e szerv hozza létre.

(3) * 

4. § *  Azonosító adat hivatalból történő létrehozása esetén a KÜJ-t az a szerv hozza létre, amelyik a környezetvédelmi vagy vízvédelmi hatósági eljárást folytatja. KTJ esetén az eljárást folytató szerv az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnál vagy vízvédelmi hatóságnál kezdeményezi az azonosító létrehozását.

5. § Egyedi környezetvédelmi azonosító adatokkal rendelkező ügyfélnek minden kérelmében, illetve környezetvédelmi adatszolgáltatásában fel kell azokat tüntetnie.

6. § *  (1) A KAR adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus űrlapok adattartalmát e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) Az ügyfél az adatszolgáltatását meghatalmazott útján kizárólag az 1. melléklet szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően benyújtott meghatalmazással teljesítheti.

7. § * 

8. § *  Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 3 nap.

9. § A 3. §-ban meghatározott szervek döntéseinek a környezetvédelmi azonosító adatokat tartalmazniuk kell. * 

10. § (1) *  A környezetvédelmi alapnyilvántartásban rögzített adatok megváltozását - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a változást követő 15 napon belül az ügyfélnek be kell jelentenie.

(2) *  Az adatok megváltozásáról szóló bejelentést a 3. §-ban meghatározott szervek felé kell teljesíteni. A változásjelentés feldolgozása után, a nyilvántartásban szereplő adatokról az ügyfél részére új döntést kell kiküldeni.

11. § Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes.

12. § *  A KAR-ban nyilvántartott ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által hozott határozatok adatai külön jogszabály szerint *  - a személyes adatok kivételével - nyilvánosak, azokat az OKIR publikus felületén közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) *  Azok az ügyfelek, akik e rendeletnek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: OKIR kr.) megállapított elektronikus ügyintézési szabályainak hatálybalépését megelőzően szereztek egyedi környezetvédelmi azonosító adatot, hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmet azt követően nyújthatnak be, illetve adatszolgáltatást abban az esetben teljesíthetnek, ha a 6. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást elektronikus úton benyújtották.

(3) *  Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő.

1. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez * 

A KAR adatszolgáltatás adattartalma

1. A környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentésére és változására szolgáló borítólap (KAR borítólap)

1.1. Címzett szervezet

1.1.1. Címzett

1.2. Adatszolgáltató adatai

1.2.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2.2. Központi Statisztikai Hivatal statisztikai számjel

1.2.3. Név

1.3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

1.3.1. Adatszolgáltatáshoz csatolt lapok száma

1.3.2. Az adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

1.3.3. Az adatszolgáltatásért felelős személy neve

1.3.4. Beosztása

1.3.5. Telefon

1.3.6. Fax szám

1.3.7. E-mail

1.3.8. Kitöltés dátuma (év/hó/nap)

2. A Környezetvédelmi Ügyfél Jel nyilvántartásához és változások bejelentésére szolgáló adatlap (KÜJ-A lap)

2.1. Ügyfél azonosító

2.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

2.1.2. Természetes személy

2.2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén

2.2.1. KSH statisztikai számjel

2.2.2. Rövid név

2.2.3. Teljes név

2.3. Természetes személy esetén

2.3.1. Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)

2.3.2. Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)

2.3.3. Születési országjel

2.3.4. Születési település

2.3.5. Születési dátum (év/hó/nap)

2.3.6. Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónevek)

2.3.7. E-mail cím

3. A Környezetvédelmi Ügyfél Jel nyilvántartásához és változások bejelentésére szolgáló adatlap (folytatás)(KÜJ-B lap)

3.1. Ügyfél azonosító

3.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

3.2. Ügyfél címe

3.2.1. Ügyfél székhelyének címe

3.2.2. Országjel

3.2.3. Cím

3.2.3.1. Település KSH kód

3.2.3.2. Irányítószám

3.2.3.3. Település neve

3.2.3.4. Közterület

3.2.3.5. Házszám

3.3.1. Ügyfél értesítési címe

3.3.2. Országjel

3.3.3. Cím

3.3.3.1. Település KSH kód

3.3.3.2. Irányítószám

3.3.3.3. Település neve

3.3.3.4. Közterület

3.3.3.5. Házszám

4. Jogelőd ügyfelek azonosítására szolgáló pótlap (JOGE pótlap)

4.1. Ügyfél azonosító

4.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

4.2. Jogelőd ügyfelek azonosítói

4.2.1. Változáskód

4.2.2. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

4.2.3. KSH statisztikai számjel

4.2.4. Ügyfél neve

4.2.5. Országjel

4.2.6. Település KSH kód

4.2.7 Ügyfél címe

4.2.7.1. Irányítószám

4.2.7.2. Település neve

4.2.7.3. Közterület

4.2.7.4. Házszám

5. A Környezetvédelmi Területi Jel nyilvántartásához és a változások bejelentésére szolgáló adatlap (KTJ lap)

5.1. Azonosító adatok

5.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

5.1.2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

5.2. Környezetvédelmi objektum adatai

5.2.1. Környezetvédelmi Területi Jel típusa

5.2.2. Telephely / Objektum megnevezése

5.2.3. Telephely KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

5.2.4. Település KSH kódja

5.2.5. Telephely címe

5.2.5.1. Irányítószám

5.2.5.2. Település neve

5.2.5.3. Közterület

5.2.5.4. Házszám

5.2.6. Első helyrajzi szám

5.2.7. EOV koordináták (X, Y)

6. Helyrajzi számok bejelentésére szolgáló pótlap (HRSZ pótlap)

6.1. Ügyfél azonosító

6.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

6.2. Objektum azonosítás

6.2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

6.3. Környezetvédelmi objektum helyrajzi számai

6.3.1. Helyrajzi szám

6.3.2. Település (KSH kód, megnevezés)

7. Az objektum geometriai azonosítására szolgáló adatlap (POLI lap)

7.1. Ügyfél azonosító

7.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

7.2. Objektum azonosítás

7.2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

7.3. Geometriai adatok

7.3.1. Poligon sorszám

7.3.2. EOV koordináták (X, Y)

8. A meghatalmazásra szolgáló adatlap (MEGH lap)

8.1. Az adatszolgáltató adatai

8.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

8.1.2. KSH statisztikai számjel

8.1.3. Név

8.1.4. Országjel

8.1.5. Adatszolgáltató címe

8.1.5.1. Irányítószám

8.1.5.2. Település neve

8.1.5.3. Közterület

8.1.5.4. Házszám

8.2. A meghatalmazott adatai

8.2.1. Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)

8.2.2. Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)

8.2.3. Születési országjel

8.2.4. Születési hely

8.2.5. Születési dátum (év/hónap/nap)

8.2.6. Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónév)

8.2.7. Meghatalmazott címe

8.2.7.1. Országjel

8.2.7.2. Irányítószám

8.2.7.3. Település neve

8.2.7.4. Közterület

8.2.7.5. Házszám

8.2.8. E-mail cím

8.2.9. Nyilatkozat

8.2.10. Kiállítás dátuma (év/hó/nap)

8.2.11. A meghatalmazást elfogadom

9. A meghatalmazás visszavonására szolgáló adatlap (MVV lap)

9.1. Az adatszolgáltató adatai

9.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

9.1.2. KSH statisztikai számjel

9.1.3. Adatszolgáltató név

9.1.4. Országjel

9.1.5. Adatszolgáltató címe

9.1.5.1. Irányítószám

9.1.5.2 Település neve

9.1.5.3. Közterület

9.1.5.4. Házszám

9.2. A meghatalmazott adatai

9.2.1. Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)

9.2.2. Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)

9.2.3. Születési országjel

9.2.4. Születési hely

9.2.5. Születési dátum (év/hó/nap)

9.2.6. Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónevek)

9.2.7. Meghatalmazott címe (ország, irányítószám, település neve, közterület, házszám)

9.2.7.1. Országjel

9.2.7.2. Irányítószám

9.2.7.3. Település neve

9.2.7.4. Közterület

9.2.7.5. Házszám

9.2.8. E-mail cím

9.2.9. Nyilatkozat

9.2.10. Kiállítás dátuma (év/hó/nap)

2. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére