A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

80/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás 2007. január 26-án hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Gazdasági Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje között

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek),

- attól az óhajtól vezérelve, hogy bővítsék az országaik között fennálló kapcsolatokat, különös tekintettel a hagyományos jószomszédi viszony erősítésére,

- kifejezve törekvésüket, hogy fenntartsák és erősítsék hagyományos gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek bővítése a további együttműködéshez megfelelő és kedvező alapot teremt,

- a két országban hatályban lévő törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban,

- azzal a céllal, hogy erősítsék a határ menti megyék és régiók együttműködését,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek hatályban levő törvényeik keretein belül a gazdasági és társadalmi fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés erősítését és bővítését.

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködésre kedvezőek a feltételek többek között a következő területeken:

- ipar, és ezen belül a:

= gépipar;

= feldolgozóipar;

= gépjárműipar;

= vegyipar és kőolaj-feldolgozás;

= elektronikai és villamos-gépészeti ipar;

= gyógyászati technológia, gyógyászati berendezések;

= gyógyszeripar;

= vaskohászat;

- mezőgazdaság, és ezen belül:

= mezőgazdaság és élelmiszeripar;

= agrártermékek feldolgozása és tárolása;

= tenyész- és genetikai források cseréje az állattenyésztés területén;

- energetika, és ezen belül:

= erőművek és magas feszültségű elosztó hálózatok fejlesztése és rehabilitációja;

= gáz és kőolaj csővezetékek hálózatának fejlesztése és rehabilitációja;

- geológiai kutatások, ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, további feldolgozása, valamint értékesítése;

- elektromos berendezések és készülékek gyártása;

- csomagolási technológia;

- építőipar;

- informatika;

- számítógép és informatikai technológia;

- közlekedés, fuvarozás, logisztika;

- határ menti infrastruktúra fejlesztése;

- környezetvédelem;

- vízgazdálkodás, erdőgazdálkodás;

- idegenforgalom;

- befektetésösztönzés;

- kis- és középvállalkozások közötti együttműködés;

- oktatás;

- humánerőforrások fejlesztése;

- egészségügy;

- tudomány és technológia.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és tegyék intenzívebbé együttműködésüket:

- elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést a gazdaságpolitikával foglalkozó végrehajtó hatalom megfelelő szervei, szakmai és vállalkozói szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervek között, bátorítják a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint saját képviselőik és más gazdasági-műszaki delegációk látogatásait;

- információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és elősegítik az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projektekben;

- elősegítik a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítják természetes és jogi személyek között a látogatásokat, összejöveteleket;

- üzleti információkat cserélnek a két ország törvényeivel összhangban, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;

- elősegítik a magánszektor, a kis- és közepes vállalkozások erősebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

- marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával bátorítják az együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

- arra bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat, hogy közelebbi kapcsolatokat létesítsenek és erősítsék együttműködésüket;

- bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, képviseletek és leányvállalatok létesítését;

- elősegítik a régiók közötti, valamint a határokon átívelő együttműködést és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

1. Jelen Megállapodás megkötésével a Szerződő Felek létrehozzák a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság), amelyet a Szerződő Felek bármelyikének kérésére felváltva hívnak össze Magyarországon és Ukrajnában.

2. A Vegyes Bizottság feladatai többek között az alábbiakat foglalják magukba:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

- új lehetőségek felkutatása a jövő gazdasági együttműködésének további fejlesztéséhez,

- javaslatok kidolgozása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására mindkét ország vállalatai között,

- javaslatok tétele a Megállapodás alkalmazására.

3. A Bizottság magyar és ukrán tagozatból tevődik össze.

Az egyes tagozatok élén a Szerződő Felek által kinevezendő elnökök állnak.

A Bizottság tagozati elnökei nevezik ki saját tagozatuk titkárát.

A Bizottság meghatározott kérdések megvizsgálására munkacsoportokat hozhat létre saját hatáskörén belül, meghatározva azok feladatait és működésük időtartamát.

4. A Bizottság általában évente egy alkalommal tartja üléseit.

A soros ülés összehívásáról és napirendjéről a Bizottság tagozati elnökei állapodnak meg, legkésőbb a tervezett ülés időpontját megelőzően egy hónappal.

Az elnökök egyetértésével a napirendre előzetesen nem egyeztetett kérdések is felvethetők.

Bármely tagozati elnök kezdeményezésére rendkívüli ülés hívható össze.

A Bizottság ülésére a tagozatok saját belátásuk szerint hívhatnak meg tanácsadókat és szakértőket.

A Bizottság üléseinek munkanyelve a magyar, ukrán és az angol.

5. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül magyar és ukrán nyelven.

6. A Bizottság ülései között a Bizottság tevékenységét érintő kérdéseket a tagozati elnökök, illetőleg az elnökök utasításai alapján a titkárok munkarendben egyeztetik.

7. A Szerződő Felek közötti, a Megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között fogják rendezni.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a Megállapodás rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy érvénytelenítik vagy másképpen befolyásolják az Európai Unióról szóló Szerződés vagy az Európai Közösségek és Ukrajna között 1994. június 14-én hatályba lépett Partnerségi és Együttműködési Megállapodás által előírt kötelezettségeket.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogrendi eljárások teljesítéséről szóló utolsó írásos értesítés kézhezvétele napján lép hatályba. Jelen Megállapodás 3 évre szól, hatálya automatikusan további egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Szerződő Felek egyike sem - a Megállapodás hatályának lejárta előtt 3 hónappal - értesíti diplomáciai úton írásban a másik Felet a Megállapodás felmondásának szándékáról.

A Szerződő Felek kölcsönös megegyezése alapján a jelen Megállapodás rendelkezései módosíthatók vagy kiegészíthetők. Az ilyen módosításokat vagy kiegészítéseket a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Jegyzőkönyvben kell rendezni.

Készült és aláírásra került Kijevben, 2005. február 10. napján, két eredeti példányban, magyar, ukrán és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetében az angol változat mérvadó.

A Magyar Köztársaság Ukrajna Miniszterek
Kormánya nevében Kabinetje nevében

Agreement
on economic cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministers of Ukraine

The Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

- guided by the interest of enhancing the long-standing relationship between their countries, especially considering the strengthening of traditional neighbourly relations,

- wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- with the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological cooperation on the basis of mutual benefit,

- with the conviction that the deepening of the contractual framework provides favourable conditions and suitable basis for further cooperation,

- within the framework of the acting legislation of two countries and in full conformity with their international obligations,

- with the aim of strengthening cross-border cooperation between counties or regions,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of the acting legislation of their States, the expansion and diversification of mutually advantageous economic cooperation in all fields relevant to economic and social development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, in the following areas:

- Industry, in particular the following:

= Machine industry;

= Processing industry;

= Automotive industry;

= Chemical and petrochemical industry;

= Electronic and electrotechnical industry;

= Medical technology, medical appliances;

= Pharmaceutical industry;

= Metallurgy;

- Agriculture, in particular the following:

= Food processing industry;

= Processing and storage of agricultural products;

= Exchange of breeding and genetic resources in the field of animal industries;

- Energetics, in particular the following:

= Expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks;

= Expansion and rehabilitation of pipeline networks for gas and oil;

- Exploration, production, preparation, treatment and further processing, as well as marketing of mineral raw materials and mining products;

- Electrical equipment and appliances;

- Packaging technology;

- Construction industry;

- Communication;

- Computer and information technology;

- Transport, freight transport, and logistics;

- Development of frontier region infrastructure;

- Environment;

- Water management and forestry industry;

- Tourism;

- Investment promotion;

- Cooperation between small and medium-size enterprises;

- Education;

- Human resource development;

- Health care;

- Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall strive to broaden and intensify their cooperation through appropriate means, such as:

- Promoting the links and strengthening the cooperation between the corresponding enforcement authorities on questions of economic policy, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between the natural and business persons,

- Exchanging business information within the framework of the acting legislation of their States, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting the stronger participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their cooperation respectively,

- Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices,

- Promotion of interregional and frontier cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Article 4

1. Upon conclusion of this Agreement, the Contracting Parties establish the Joint Commission on Economic Cooperation between the Republic of Hungary and Ukraine, hereinafter referred to as „the Joint Commission”, that shall be convened upon request of either of the Contracting Parties alternatively in the Republic of Hungary and in Ukraine.

2. The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussion of the development of the bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of the future economic cooperation,

- Drawing up suggestions for the improvement of the terms for the economic cooperation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of the Agreement.

3. The Joint Commission consists of a Hungarian and a Ukrainian section.

The sections are headed by chairs to be appointed by the Contracting Parties, respectively.

The section chairs appoint a secretary for their own section.

The Joint Commission may, within its own competence, establish working groups to examine certain questions, setting the tasks and duration of their existence beforehand.

4. The Joint Commission generally meets once a year.

The time and date, as well as the agenda for the next session shall be determined by the section chairs of the Joint Commission, at least one month before the start of the planned session.

New issues may also be added to the agenda if the section chairs so agree.

A special session may be convened upon request of either of the section chairs.

The sections may, within their own discretion, invite advisors or experts to the Joint Commission sessions.

The working languages of the Joint Commission sessions are Hungarian, Ukrainian, and English.

5. The minutes of the Joint Commission sessions shall be recorded in Hungarian and Ukrainian respectively.

6. In the time period between sessions of the Joint Commission, matters within the competence of the Joint Commission are dealt with by the section chairs or by the secretaries, according to instructions from the section chairs.

7. Differences of opinion between the Contracting Parties on the application or interpretation of the Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

This Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from Hungary’s membership in the European Union, and subject to those obligations. Consequently the provisions of the Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by the Treaty on European Union or by the Agreement on Partnership and Cooperation between the European Communities and Ukraine, dated on 14 June, 1994.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of exchanging notes indicating the completion of the intergovernmental procedures required by its law for bringing this Agreement into force. This Agreement shall be valid for a period of three years, thereafter it shall be extended for successive one year periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it three months prior to its expiry.

The provisions of this Agreement may be changed and amended or modified by the mutual agreement of Contracting Parties. Such amendments or modifications shall be included in additional Protocols which will constitute an integral part of this Agreement.

Done and signed in Kiev, on 10th February 2005 in three originals in the Hungarian, Ukrainian, and English languages respectively, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English version shall prevail.

For the Government For the Cabinet
of the Republic of Hungary of Ministers of Ukraine”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére