A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének - a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt - javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése.

Fogalmak

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. saját jogú nyugellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyugellátás,

2. segítő családtag: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § g) pontjában ekként meghatározott fogalom,

3. munkavállaló: aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak, és biztosítással járó jogviszony keretében, mezőgazdasági tevékenység végzésére foglalkoztatják,

4. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technikai mértékegység,

5. gazdaság: a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó tulajdonában, illetve használatában lévő termőföld, állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek összessége,

6. átadás időpontja: a kifizetési kérelem benyújtásának időpontja, * 

7. *  főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt, az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység,

8. *  üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenység: a NACE Rev. 2. szerinti 01.11-01.70 szakágazatba tartozó tevékenység.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe

a) *  aki mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, és

aa) *  a NACE Rev. 2. szerinti 01.11-01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó, vagy

ab) mezőgazdasági őstermelő (a továbbiakban együtt: átadó gazdálkodó); továbbá

b) aki az átadó gazdálkodó munkavállalója.

(2) *  A támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott saját jogú nyugdíjban nem részesül, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70. életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig.

(3) *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-ától eltérően a támogatás nem ruházható át kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében.

A támogatás mértéke

4. § (1) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 200%-a, de legfeljebb évi 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átruházott földterület, illetve állatállomány alapján, az SFH táblázatból *  számított üzemméret (EUME) szerint kell megállapítani. A támogatás egy hónapra vetített alapösszege 1 EUME érték esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 10%-ával növelni kell az (1) bekezdésben megállapított összeghatárra tekintettel.

(3) Az üzemméret számításánál az átadó gazdaságából figyelembe vehető:

a) az a saját tulajdonú termőföld,

aa) amelyre az átadó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben terület alapú támogatást kapott, valamint

ab) amelyek a kifizetési kérelem benyújtásáig átkerülnek az átvevő tulajdonába és használatába;

b) *  az az állatállomány,

ba) amely a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó gazdálkodó tulajdonában van,

bb) amely a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevő tulajdonába átkerül, de a kifizetési kérelemben figyelembe vett állatlétszámból számított EUME érték nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő állatlétszámból számított EUME értéket, és

bc) amelyre vonatkozóan az átadó a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz

1. a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben előírt,

2. a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben előírt,

3. a juh-, kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(4) *  A támogatási összeg alapját képező, átadásra került földterületekre vonatkozó EUME értéket a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott időszak hasznosítási típusa alapján, a két év hasznosítási típusának területe szerint súlyozott átlagával kell megállapítani.

(5) *  A támogatási összeg alapját képező, átadásra került állatállományra vonatkozó EUME érték a támogatási kérelemben megadott állatlétszám alapján kalkulált, és a kifizetési kérelemben jelölt, átadásra került állatlétszám alapján számolt alacsonyabb EUME érték.

(6) *  Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megillető összeg 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(7) *  Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra.

(8) *  Amennyiben egy mezőgazdasági üzemet több átadó ruház át, a támogatás összértéke az egyetlen átadó részére nyújtott összegre korlátozódik.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;

b) nem részesül sajátjogú nyugellátásban;

c) *  a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, amely a 3. számú melléklet 1.1.1-1.1.5. pontjaiban felsorolt dokumentumok valamelyikével igazolható;

d) *  a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár földterületen gazdálkodik;

e) *  a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lévő termőföldet - kivéve az önellátásra szolgáló földterületet - a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevőre per- és igénymentesen átruházza, továbbá a haszonbérletet végleg megszünteti;

f) *  a kifizetési kérelem benyújtásáig átadja az 1. számú mellékletben meghatározott önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt;

g) *  legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását;

h) *  a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden - az önellátásra történő termelés kivételével - üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel és ezt a kifizetési kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésével, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységek közül az illetékes hatóság nyilvántartásából a NACE Rev. 2. szerinti 01.11-01.70 szakágazatba tartozó tevékenységek törlésével igazol;

i) az önellátásra történő termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem vesz igénybe további támogatást;

j) az átadandó gazdaság eléri vagy meghaladja az 1 EUME értéket.

(2) *  A saját tulajdonú termőföld átadása után akkor igényelhető támogatás, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadásra kerülő földrészletnek. Ez a szabály nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részaránykiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt.

(3) Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;

b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;

c) *  a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával töltötte segítő családtagként vagy mezőgazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában, amelyet a 3. számú melléklet 2.1.1-2.1.2. pontjaiban felsorolt dokumentumokkal igazol;

d) a c) pontban meghatározott időtartam alatt megszakítás nélkül biztosított volt a társadalombiztosítás rendszerében;

e) *  a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy az üzleti célú mezőgazdasági tevékenységgel és a mezőgazdasági munkavállalással.

(4) *  A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot egy olyan természetes személy vegye át, aki

a) *  egyéni vállalkozóként főtevékenységet végez vagy kíván végezni, és a tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi,

b) az átadás időpontjában még nem tölti be a 40. életévét,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 1-4. számú mellékleteiben meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkezik, valamint

d) az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.

6. § * 

A támogatási kérelem benyújtása

7. § * 

A támogatási kérelem elbírálása

8. § *  A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem

9. § (1) *  Kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válásától számítva legkésőbb a második kifizetési időszak végéig, 2010-től évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani a Kincstár által rendszeresített, a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon. Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani - a 7. § (2) bekezdése alapján választott képviselő útján - akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítését igazoló adatokat.

(2) *  A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) *  az átadó gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját,

b) *  az átadóra vonatkozóan a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) által kiállított hatósági bizonyítvány hiteles másolatát arról, hogy a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az őstermelői igazolvány visszavonásra került, vagy a NACE Rev. 2. szerinti 01.11-01.70 szakágazatba tartozó tevékenységnek az egyéni vállalkozói nyilvántartásból történő törléséről és a törlés időpontjáról az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv által kiállított hatósági bizonyítványt,

c) *  az átadó gazdálkodó munkavállalójára vonatkozóan a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy a munkavállaló nem rendelkezik őstermelői igazolvánnyal,

d) *  az átvevőre vonatkozóan az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben kiadott a Kincstár által rendszeresített formanyomtatvánnyal megegyező tartalmú hatósági bizonyítványt vállalkozói tevékenységéről. Ezzel egyenértékű, ha az átadó ügyfél a megfelelően kitöltött, és az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben záradékolt, Kincstár által rendszeresített formanyomtatványt mellékeli kifizetési kérelméhez,

e) *  az átadó gazdálkodó nyilatkozatát a megtartott földterület nagyságáról, illetve a megtartott állatállományról és tartási helyéről,

f) *  az átvevő gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját.

(3) *  A támogatás folyósítása az átadás időpontjától naptári év szerint negyedévente, a kifizetés alapjául szolgáló negyedévet követően történik. Az átadás időpontjától függően a kifizetés első és utolsó részlete nem teljes negyedévre is vonatkozhat.

(4) *  A kifizetés feltétele, hogy az átadott támogatási jogosultságoknak és kötelezettségeknek, valamint kvótáknak az átvevőre történő átruházására vonatkozó kérelmét a külön jogszabályokban meghatározottak szerint az átadó gazdálkodó legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásáig benyújtsa a Kincstárhoz.

(5) *  Az átadó gazdálkodó köteles a kifizetési kérelem benyújtásáig a Tenyészet Információs Rendszerben átjelenteni az átadott állatállományt érintő változásokat.

Jogkövetkezmény

10. § *  Ha a támogatást igénybe vevő kedvezményezett az e rendeletben a reá vonatkozóan meghatározott támogatási feltételeket - ideértve a támogatás kifizetését követő időszakra vállalt kötelezettségét is - nem tartja be, akkor az igénybe vett támogatás jogosulatlan része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és ezen jogcím szerinti további támogatási jogosultsága megszűnik.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 23. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13. § *  E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő módosításáról szóló 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7-8. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2010. március 1-jét követően benyújtott támogatási kérelem alapján indult eljárásban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez * 

Önellátásra megtartható állatok

Megtartható állategység összesen: 8 ÁE tetszőleges állatfajonkénti eloszlásban, de legfeljebb

Állatfaj Megtartható állategység
Szarvasmarha 3
Bivaly 3
Juh 3
Kecske 3
Sertés 3
Tojótyúk 1
Egyéb baromfi 1
Nyúl 1

Megtartható 4 méhcsalád, a lófélék korlátozás nélkül megtarthatók.

1 db nyúl 0,02 ÁE-nek felel meg.

2. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez * 

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (Ellenőrzés módja) Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
SZAKMAI SZEMPONTOK
Az átadandó gazdaság mérete és életképessége Átadandó birtokméret:
- 5 EUME és 5 EUME felett 15 pont
- 4-4,99 EUME között 12 pont
- 3-3,99 EUME között 9 pont
- 2-2,99 EUME között 6 pont
- 1-1,99 EUME között 2 pont
Az átvevő a fiatal mezőgazdasági termelő elindításához nyújtott támogatásban részesül 15 pont
Részösszesen maximum: 30 pont
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK * 
Az átadó betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor - 60 és 60 év felett 10 pont
- 59 év 8 pont
- 58 év 6 pont
- 57 év 4 pont
- 55-56 év 2 pont
Az átvevő betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor - 30 éves vagy fiatalabb 10 pont
- 31-34 év 8 pont
- 35 és 35 év feletti 6 pont
Az átvevő nő 3 pont
Az átvevő roma 3 pont
Termelői szervezeti tagság
az átvevő tagsága
A Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által kiadott igazolást arról, hogy az átvevő a csoport tagja. 4 pont
Az átvevő végzettsége A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2-4. számú mellékleteiben meghatározott felsőfokú agrár végzettség.
Csatolni kell a felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél, diploma hiteles másolatát.
10 pont
Részösszesen maximum: 40 pont
Összesen maximum: 70 pont

3. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez * 

A támogatás iránti kérelemhez szükséges igazolások listája

1. A gazdaságot átadó mezőgazdasági termelőre vonatkozóan

1.1. A következő dokumentumokkal igazolható, hogy a gazdaságot átadó a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatott:

1.1.1. a NACE Rev. 2. szerinti 01.11-01.50 szakágazatba tartozó tevékenység az egyéni vállalkozói nyilvántartás alapján,

1.1.2. őstermelői igazolvány hiteles másolata az értékesítési betétlapokkal együtt,

1.1.3. *  az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által a falugazdász a tevékenysége során szerzett információja alapján a kérelmező mezőgazdasági termelő tevékenység folytatásáról kiadott hatósági bizonyítványa,

1.1.4. munkavállalóként végzett mezőgazdasági termelő tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerződés másolatával vagy egyéb dokumentummal,

1.1.5. adott évre vonatkozó Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI lap) másolata.

2. A gazdaságot átadó munkavállalójára vonatkozóan

2.1. A következő dokumentumokkal igazolható, hogy a munkavállaló a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával az átadó gazdálkodó gazdaságában töltötte:

2.1.1. a kérelem benyújtását megelőző öt évre vonatkozó NYENYI lap másolata, és

2.1.2. mezőgazdasági termelő tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerződés másolatával vagy egyéb dokumentummal.

3. A gazdaságot átvevő természetes személyre vonatkozóan

3.1. Az 5. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata.


  Vissza az oldal tetejére