A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

98/2007. (V. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti Gazdasági Együttműködési Megállapodás

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa, a továbbiakban a Szerződő Felek,

- attól az óhajtól vezérelve, hogy elmélyítsék az országaik között hosszú ideje fennálló kapcsolatokat,

- kifejezve törekvésüket, hogy fenntartsák és erősítsék hagyományos gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek bővítése a további együttműködéshez megfelelő és kedvező alapot teremt,

- a két országban hatályban lévő törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek hatályban levő törvényeik keretein belül a gazdasági és társadalmi fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés erősítését és bővítését.

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködésre kedvezőek a feltételek többek között a következő területeken:

- mezőgazdaság és élelmiszeripar, agrártermékek feldolgozása és tárolása;

- erőművek és magas feszültségű elosztó hálózatok, gáz- és kőolajvezetékek hálózatának fejlesztése és rehabilitációja;

- elektromos berendezések és készülékek;

- elektronikai és villamos-gépészeti ipar;

- ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, kezelése, további feldolgozása, valamint értékesítése;

- vegyipar és kőolajfeldolgozás;

- csomagolási technológia;

- környezetvédelem;

- vízgazdálkodás és erdőgazdálkodás;

- oktatás;

- egészségügy, gyógyászati technológia, gyógyászati berendezések és gyógyszeripar;

- humán erőforrások fejlesztése;

- idegenforgalom;

- kis- és középvállalkozások közötti együttműködés;

- hírközlés és információs technológia;

- közlekedés és

- tudomány és technológia.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítik és tegyék intenzívebbé együttműködésüket:

- elősegítik a kapcsolatok építését, és erősítik az együttműködést a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervek között, bátorítják a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint saját képviselőik és más gazdasági-műszaki delegációk látogatásait;

- információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról, és megkönnyítik az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projektekben;

- szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új kontaktusok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat, összejöveteleket és egyéb találkozókat;

- üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;

- elősegítik a magánszektor kis- és közepes vállalkozásai fokozottabb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

- marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával bátorítják az együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

- arra bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat, hogy közelebbi kapcsolatokat létesítsenek és erősítsék együttműködésüket;

- bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, képviseletek és fiókvállalatok létesítését;

- elősegítik a régiók közötti együttműködést és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

Jelen Megállapodás megkötésével a Szerződő Felek létrehozzák a Vegyes Bizottságot, amelyet a Szerződő Felek bármelyikének kérésére felváltva hívnak össze Magyarországon és Bosznia-Hercegovinában.

A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukba:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

- új lehetőségek azonosítása a jövő gazdasági együttműködésének további fejlesztéséhez,

- javaslatok kidolgozása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására a két ország vállalatai között,

- javaslatok tétele a Megállapodás alkalmazására.

A Szerződő Felek közötti, a Megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

6. Cikk

Ez a Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a felek mindegyike kézhez vette az értesítést, melyben a Szerződő Felek diplomáciai úton keresztül tájékoztatják egymást az országaikban alkalmazandó, a Megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges alkotmányos követelések teljesüléséről.

Ez a Megállapodás öt évig marad érvényben; ezután folyamatosan egy-egy évre meghosszabbodik mindaddig, míg bármelyik fél a Megállapodás megszüntetésének szándékáról a másik felet írásban nem értesíti. A Megállapodás az értesítést követő 3. hónap elteltével szűnik meg.

Ez a Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös megegyezésével, írásban módosítható vagy kiegészíthető. A módosításokat vagy kiegészítéseket, változtatásokat a Szerződő Felek törvényhozása által létrehozott meglévő jogi eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

Készült és aláírásra került Szarajevóban, 2006. november 22. napján, két eredeti példányban, magyar, bosnyák/horvát/szerb és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetében az angol nyelvű változat az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Bosznia-Hercegovina
Minisztertanácsa nevében

Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina

The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

- Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

- Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological cooperation on the basis of mutual benefit,

- With the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further cooperation,

- Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, the expansion and diversification of mutually advantageous economic cooperation in all fields relevant to economic and social development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas:

- Agriculture and food processing industry, processing and storage of agricultural products;

- Expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as pipeline networks for gas and oil;

- Electrical equipment and appliances;

- Electronic and electrotechnical industry;

- Exploration, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of mineral raw materials and mining products;

- Chemical and petrochemical industry;

- Packaging technology;

- Environment;

- Water management and forest industry;

- Education;

- Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry;

- Human resource development;

- Tourism;

- Cooperation between small and medium-sized enterprises;

- Communication and information technology;

- Transport

- Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means, such as:

- Promoting the links and strengthening the cooperation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting the stronger participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their cooperation respectively,

- Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices,

- Promotion of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a Joint Commission shall be established that shall be convened upon request of each of the Contracting Parties alternatively in Hungary and Bosnia and Herzegovina.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussion of the development of the bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of the future economic cooperation,

- Drawing up suggestions for the improvement of the terms for the economic cooperation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of the Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties on the application or interpretation of the Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

The present Agreement shall in ho way prejudice the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union. Consequently the provisions of the present Agreement shall not be cited or interpreted neither in whole or in part as to annul, amend or influence in any way the duties arising from the Treaty on the European Union and the primary and secondary legislation of the European Union in particular, undertaken by the Republic of Hungary in the Treaty of Accession.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification, by which the Contracting Parties inform each other through diplomatic channels, that constitutional requirements in the respective countries for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

This Agreement shall be valid for a period of five years; thereafter it shall be extended for successive one year periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it, three months prior to its expiry.

This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Contracting Parties in writing. The amendment or modification shall comply with the existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties.

Done and signed in Sarajevo, on 22, November 2006, in two originals in the Hungarian, Bosnian/Croatian/Serbian and English languages respectively, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English version shall prevail.

For the Government of the
Republic of Hungary
For the Council
of Ministers of
Bosnia and Herzegovina”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére