A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1999. március 3-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti, 1994. március 16-án aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: szerződés) e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy a kultúra, oktatás és tudomány terén eredményesen fejlesszék az együttműködést, azzal a meggyőződéssel, hogy ezzel hozzájárulnak a két állam közötti sokoldalú kapcsolatok megerősítéséhez, valamint a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség sokirányú fejlődéséhez, biztosítva azok egyéni és kollektív jogait, tiszteletben tartva a Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában és a Párizsi Kartában megfogalmazott elveket, egyetértettek abban, hogy kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) kötnek:

1. cikk

A Szerződő Felek támogatják és ösztönzik az akadémiák, a felsőoktatási, a tudományos-kutató, oktatási, kulturális, és műemlékvédelmi intézmények, kisebbségi szervezetek, valamint szakmai egyesületek közötti együttműködést, szakemberek és előadók cseréjét. Ezen a területen elősegítik a szakmai tájékoztató anyagok és az információk cseréjét, tudományos, irodalmi, művészeti alkotások és publikációk népszerűsítését, azok fordítását és kiadását, koncertek, színházi előadások, művészeti és más kiállítások, illetve rendezvények szervezését, filmek, rádió és televíziós műsorok, valamint alkotóik cseréjét.

2. cikk

A Szerződő Felek támogatják a helyi és regionális közigazgatás szintjén a közvetlen együttműködést, és ezzel az egyezmény szellemében elősegítik, megkönnyítik, szélesítik és elmélyítik a kapcsolataikat a kultúra, oktatás és tudomány terén.

3. cikk

A Szerződő Felek támogatják a Tankönyv Vegyes Bizottság működését, amely összehasonlítja a másik Fél történelem, földrajz és szükség szerint más tankönyveinek rá vonatkozó tartalmi részét és javaslatot tesz a fenti és más tankönyvek átvételéből.

4. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják a felsőoktatási intézmények közvetlen kapcsolatát, valamint a másik ország nyelvének, irodalmának, történelmének oktatását, melyet oktatási intézményeikben hungarológiai és kroatisztikai tanszékek és lektorátusok létrehozásával, munkavállalási engedélyhez nem kötött lektorok, vendégtanárok cseréjével, könyvek, folyóiratok küldésével és szakmai továbbképzéseken történő részvétellel segítenek.

5. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen lehetővé teszik, hogy állampolgáraik a másik fél oktatási intézményeiben tanulhassanak az oktatás minden szintjén.

A lehetőségekkel összhangban e célból a másik ország állampolgárai részére ösztöndíjakat és egyéb anyagi segítséget nyújtanak.

6. cikk

A Szerződő Felek külön Egyezményt kötnek az iskolai bizonyítványok, a felsőoktatásban kiadott diplomák, és fokozatok kölcsönös elismeréséről, beleértve a tudományos fokozatokat is.

7. cikk

A Szerződő Felek elősegítik és megkönnyítik a másik ország kutatói számára a kulturális és tudományos intézményekben, könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban, illetve műemlékvédelmi intézményekben folyó kutatásokat.

A Szerződő Felek lehetővé teszik a másik ország történelmére vonatkozó forrásanyagokhoz való hozzájutást, valamint a területi kutatásokat, és támogatják a Magyar-Horvát Történész Vegyes Bizottság tevékenységét.

8. cikk

A Szerződő Felek támogatják kulturális Központok létesítését a másik országban.

9. cikk

A Szerződő Felek külön megállapodást köthetnek a tudományos-technológiai együttműködésről.

10. cikk

A Szerződő Felek támogatják a sport területén való együttműködést, valamint a két ország ifjúsági szervezetei közötti közvetlen kapcsolatokat.

11. cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködést és ösztönzik az intézmények közötti kapcsolatokat, a filmművészet, rádiózás és televíziózás, valamint a tömegtájékoztatás területén, különös tekintettel a horvát és magyar nyelvű kulturális jellegű anyagok cseréjére. Bátorítják ezen intézményeket, hogy együttes fellépéssel vegyenek részt a különböző regionális együttműködési fórumokon.

12. cikk

A Szerződő Felek különösen támogatják saját képviselőik és szakértőik kulturális, oktatási és tudományos együttműködését a nemzetközi szervezetekben.

13. cikk

A Szerződő Felek a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó Horvát-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásaira is tekintettel megkülönböztetett figyelmet szentelnek a Horvátországban élő magyar kisebbség és a Magyarországon élő horvát kisebbség oktatási és kulturális igényei teljeskörű kielégítésére, különösen a horvát, illetve a magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos igényeikre, továbbá kulturális és történelmi örökségük kölcsönös védelmére, identitásuk megőrzése érdekében. Ebből a célból a két ország illetékes intézményei munkatervükben külön fejezetet készítenek a kisebbségek javaslatainak figyelembevételével, különösen a következők tekintetében: szakemberek és oktatók küldése, iskolakönyvtárak könyvekkel és tankönyvekkel való ellátása, szemináriumok szervezése, ösztöndíjak adományozása.

A Szerződő Felek elősegítik a magyarországi horvát és a horvátországi magyar nemzetiségi szervezetek közvetlen kapcsolattartását az anyaországi intézményekkel és szervezetekkel, és lehetővé teszik a magyarországi horvát és a horvátországi magyar szervezetek képviselőinek részvételét a kulturális, oktatási munkatervek rájuk vonatkozó fejezeteinek kidolgozásában.

14. cikk

Az egyezmény végrehajtása céljából a Szerződő Felek vegyes bizottságot hoznak létre, amely háromévenként egyszer felváltva Magyarországon, illetve Horvátországban ülésezik. A vegyes bizottság elnöke mindig a vendéglátó ország delegációjának vezetője.

A vegyes bizottság három évre szóló együttműködési munkatervet dolgoz ki a megállapodást kötő államok részére, amely a megvalósítást szolgáló pénzügyi és szervezési rendelkezéseket is tartalmazza.

15. cikk

Az egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez előírt belső törvényes rendelkezéseiknek.

16. cikk

E megállapodás a hatálybalépéstől számított 5 évig marad érvényben, de hatálya automatikusan további 5-5 évre meghosszabbodik, amennyiben a lejárat előtt 6 hónappal írásos formában a Felek egyike sem mondja fel.

Készült 1994. március 16-án két-két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Horvát Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére