A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezményt (a továbbiakban: szerződés) e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

- az országaik közötti együttműködés további bővítésének és elmélyítésének szándékától vezérelve,

- abban a meggyőződésben, hogy az oktatási, tudományos és kulturális együttműködés, valamint a széles körű emberi kapcsolatok hozzájárulnak mindkét állam nemzeti kultúrájának gazdagodásához;

- attól a szándéktól vezérelve, hogy az oktatás, a tudományok és a kultúra sajátos eszközeivel kölcsönösen erősítsék a két ország és állampolgárai közötti baráti kapcsolatokat;

- azzal a meggyőződéssel, hogy az oktatás, a tudományok, a kultúra és a művészetek terén megvalósuló együttműködésük által hozzájárulnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletek záróokmányaiban, a párizsi „Új Európáért” Charta-ban, az Európa Tanács ajánlásaiban, továbbá az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet dokumentumaiban, valamint a Délkelet-Európai Stabilitási Egyezményben foglaltak megvalósításához, s így elősegítik népeik még nagyobb fokú bekapcsolódását az integrálódó Európa kulturális életébe, melynek révén hatékonyan mozdíthatják elő a közös európai kultúra gazdagodását is,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Felek az egyenlőség és a kölcsönösség alapján, mindkét Fél érdekeinek tiszteletben tartásával támogatják a széles körű együttműködést az oktatás, a tudomány, a kultúra és a művészetek, a tájékoztatás és a tömegtájékoztatási eszközök felhasználása terén. Támogatják az állami, társadalmi és magánintézmények, egyházak, szervezetek és egyesületek, valamint magánszemélyek - a jelen Egyezmény céljainak elérését szolgáló - kezdeményezéseit és sokoldalú együttműködését.

2. cikk

A Felek az intézmények, egyházak, szervezetek, egyesületek, települések, önkormányzatok stb. kölcsönös igényeken és érdeklődésen alapuló közvetlen együttműködését tekintik az országaik közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés alapvető formájának.

A mind hatékonyabb együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik újabbak létesítését.

3. cikk

A Felek ösztönzik tudományos akadémiáik, felsőoktatási intézményeik és az ezekhez kapcsolódó kutatóintézetek - közvetlen megállapodásokon alapuló - együttműködését. Támogatják a tudományos kutatók cseréjét, a közös kutatásokat, valamint azok eredményeinek publikálását és népszerűsítését, a közös tudományos rendezvények szervezését, a tudományos információk és dokumentációk cseréjét.

A Felek megkülönböztetett figyelmet fordítanak a másik ország nyelvével, történelmével, kultúrájával és művészetével foglalkozó intézmények és kutatók támogatására, a műfordítók nyelvi, szakmai képzésére és továbbképzésére.

A Felek megkönnyítik egymás kutatói számára a könyvtáraikban, levéltáraikban, múzeumaikban, műemlékvédelmi intézményeikben, felsőoktatási és tudományos intézeteikben, testületeikben és egyesületeikben található anyagokhoz való hozzájutást, s biztosítják a tudományos kutatások végzésének lehetőségét ezekben az intézményekben.

4. cikk

A Felek a tudományos és technológiai együttműködés területén az ebben érdekelt intézmények közvetlen megállapodásain alapuló kooperációját szorgalmazzák.

5. cikk

1. A Felek bővítik együttműködésüket és cserekapcsolataikat az oktatásügy terén. Ennek érdekében:

a) támogatják iskolarendszeren belüli és kívüli köz-, szak- és felsőoktatási intézményeik, valamint az ezekhez kapcsolódó intézmények - közvetlen megállapodásokon alapuló - együttműködését,

b) szorgalmazzák az oktatásügy irányítása valamennyi szintjén működő szakemberek cseréjét,

c) teljes és részképzésben, doktori és egyéb továbbképzésben való részvétel céljából diák- és hallgatói cserét folytatnak,

d) kölcsönösen elősegítik a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók és tudományos munkatársak tanulmányútjait, közös projektek megvalósítását szolgáló konzultációs kiküldetéseit, konferenciákon, szakmai szemináriumokon és előadásokon való részvételét,

e) támogatják tankönyvek, jegyzetek és egyéb oktatási-nevelési segédanyagok cseréjét.

2. A Felek a másik ország nyelvének, irodalmának, történelmének és kultúrájának minél jobb megismertetése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítanak felsőoktatási intézményeik macedón nyelvet és irodalmat, illetve magyar nyelvet és irodalmat oktató tanszékeinek működésére és igényeire. Folytatják vendégoktatók (lektorok, illetőleg vendégprofesszorok) alkalmazásának gyakorlatát ezeken a tanszékeken.

3. A Felek kölcsönösen lehetővé teszik, hogy állampolgáraik a másik Fél oktatási intézményeiben tanulmányokat folytathassanak. Résztvevőket fogadnak továbbá a két nyelv és kultúra alaposabb megismerését szolgáló nyári egyetemeken, speciális kurzusokon.

Lehetőségeikkel összhangban e célból a másik ország állampolgárai részére ösztöndíjakat adományoznak, vagy egyéb anyagi segítséget nyújtanak.

6. cikk

A Felek - az Európa Tanács és az UNESCO keretei között aláírt többoldalú megállapodásokkal összhangban - szorgalmazzák a két országban kiadott, az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító, valamint a megszerzett tudományos fokozatok és címek odaítéléséről szóló okiratok kölcsönös elismerésére vonatkozó egyezmény megkötését.

7. cikk

A Felek rendszeresen kicserélik a nemzeti kisebbségek oktatása és kulturális ellátása terén szerzett tapasztalataikat.

8. cikk

A Felek kulturális örökségük és mai kulturális eredményeik megismertetése érdekében támogatják a kölcsönös érdeklődésen és előnyökön alapuló együttműködést és cserét a kultúra, a hivatásos és amatőr művészetek valamennyi területén, s megteremtik a megfelelő feltételeket az e területeken működő kormányzati és nem kormányzati intézmények, szervezetek, egyesületek stb., valamint magánszemélyek együttműködéséhez.

Bátorítják

a) a színházi, zenei, ének- tánc- és bábművészeti, irodalmi, képzőművészeti, iparművészeti, fotó- és filmművészeti intézmények, művészeti szakemberek és ügynökségek, a könyvkiadói és könyvterjesztői szövetségek, illetve szervezetek, a könyvtárak, művelődési otthonok, múzeumok, galériák, az ingó és ingatlan kulturális örökségük védelmével foglalkozó intézmények, természetvédelmi és környezetvédelmi intézmények együttműködését, a kultúra valamennyi területén folyó személy-, tapasztalat- és dokumentáció-cserét;

b) az írók, műfordítók, zeneszerzők, zeneművészek, színművészek, ének- és táncművészek, báb-, fotó- és filmművészek, televíziós és rádiós alkotók, építőművészek, képző- és iparművészek, valamint művészettörténészek szövetségeinek, egyesületeinek és más szervezeteinek együttműködését;

c) a másik ország szerzői művészeti, szépirodalmi és tudományos műveinek fordítását, valamint kiadását;

d) a másik ország művészi alkotásainak bemutatását a prózai, zenés, tánc- és bábszínházakban, operaházakban, hangversenytermekben, galériákban, filmszínházakban, a rádióban és a televízióban stb.;

e) egyéb, a másik ország kultúráját, életét bemutató kiállítások, valamint tájékoztató anyagok cseréjét;

f) a hivatásos, valamint amatőr művészek és művészeti csoportok (kórusok, zenekarok, együttesek) cseréjét;

g) az információk, kiadványok, könyvek, folyóiratok és más információhordozók, hang- és képhordozó eszközök cseréjét;

h) az audiovizuális művészetek területén folytatandó együttműködés minden formáját, a filmarchívumaik, filmforgalmazó és filmgyártó cégeik közötti közvetlen kapcsolatok kiépítését;

i) képviselők küldését a másik Fél által rendezett kulturális fesztiválokra, versenyekre, szemlékre, konferenciákra, nemzetközi találkozókra, alkotótelepekre, szakmai képzésre és a nemzetközi versenyek zsűrijébe;

j) az új kulturális értékeket teremtő személyek kezdeményezéseit és vállalkozásait.

9. cikk

A Felek bátorítják a kulturális örökségük megőrzését szolgáló együttműködés minden formáját. Ennek érdekében:

- megkülönböztetett módon támogatják az épített műemlékek és a régészeti örökség védelme terén érdekelt intézményeik közötti kapcsolattartást és közvetlen tapasztalatcserét;

- együttműködnek a világörökség védelme és kutatása terén;

- együttműködnek a területükre került, a másik Fél kulturális javait képező emlékanyag felkutatásában, sértetlen megőrzésében, helyreállításában és - amennyiben e javak jogtalanul kerültek birtokukba, illetőleg országuk területére - visszaszolgáltatásában;

- külön-külön és együttesen is fellépnek a kulturális javak illegális forgalmazásával szemben.

10. cikk

A Felek - állampolgáraik objektív és sokoldalú tájékoztatása érdekében - kölcsönösen biztosítják a két ország politikai, társadalmi, kulturális és tudományos életére vonatkozó információk szabad áramlását.

Ennek érdekében előmozdítják közszolgálati rádióik és televízióik, távirati irodáik, újságíró szervezeteik, kiadóik és szerkesztőségeik együttműködését.

11. cikk

A Felek elősegítik a kormányközi és nem kormányzati oktatási, tudományos és kulturális nemzetközi szervezetekben való együttműködést, s tájékoztatják egymást a fentiekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

12. cikk

A Felek kulturális és szellemi javaik terjesztésének és népszerűsítésének megkönnyítése érdekében - a szükséges jogi szabályozást is létrehozva - biztosítják a másik Fél állampolgárai és jogi személyei szerzői jogainak törvényes védelmét.

13. cikk

A Felek támogatják az együttműködést a jelen Egyezmény által szabályozott területeken nemzetközi kereskedelmi tevékenységet folytató természetes és jogi személyek között.

14. cikk

A Felek diplomáciai képviseleteik útján segítik a jelen Egyezményben vállalt együttműködési feladatok megoldását.

15. cikk

A Felek támogatják a két ország közötti kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló társadalmi szervezetek, nemzetiségi szövetségek, illetve jogi személyek tevékenységét.

16. cikk

A jelen Egyezmény megvalósítása érdekében a Felek, illetve érintett intézményeik és szervezeteik együttműködési programokat, munkaterveket vagy megállapodásokat dolgoznak ki, amelyekben meghatározzák az együttműködés pénzügyi és szervezeti feltételeit.

A Felek a jelen Egyezmény, illetve az ezen Egyezmény alapján aláírt együttműködési programok, munkatervek vagy megállapodások alapján fogadott személyeket - viszonossági alapon - kölcsönösen mentesítik a belépő-, illetőleg munkavállalási vízummal, a hosszabb tartózkodásra, vagy annak meghosszabbítására jogosító engedéllyel kapcsolatos, a fogadó országban előírt díjak megfizetésétől.

17. cikk

A jelen Egyezmény mindkét Szerződő Fél belső jogszabályainak megfelelően jóváhagyásra szorul, s az ehhez szükséges feltételek teljesüléséről szóló későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

18. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa közötti tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt Egyezmény a Magyar Köztársaság és Macedónia viszonylatában hatályát veszti.

A jelen Egyezmény határozatlan időre szól, és az egyik Szerződő Fél által történt felmondás időpontját követően még hat hónapig marad hatályban. Felmondása esetén minden a jelen Egyezményen alapuló befejezetlen csereprogram, közös rendezvény vagy projekt az eredetileg meghatározott időpontig valósul meg.

Kelt 2005. június 28-án két eredeti példányban, mindegyik magyar, macedón és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyformán hiteles. Az Egyezmény rendelkezéseinek eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Kormány
nevében
A Macedón Kormány
nevében”

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a a szerződés 17. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A szerződés, illetve e rendelet 1-2. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére