A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2005. április 22-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló, Ulánbátorban, 1996. szeptember 27-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a két ország között meglévő történelmi, kulturális kapcsolatokra támaszkodva megállapodnak abban, hogy együttműködnek a kultúra, oktatás, tudomány és sport területén annak érdekében, hogy továbbra is erősítsék a két ország népei közti baráti kapcsolatokat, kölcsönös megértést, és ápolják a közös kulturális hagyományokat.

1. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik a két ország közti együttműködést a kultúra, oktatás, tudomány és tájékoztatás terén, és megteszik a szükséges lépéseket e cél megvalósítása érdekében.

2. cikk

A Szerződő Felek támogatják az oktatási, tudományos, kulturális és műszaki intézményeik közti együttműködést a különböző területeken, és együttműködési egyezmények kidolgozása révén elősegítik közöttük a közvetlen kapcsolatok kialakítását.

3. cikk

A két ország közti tudományos és technikai együttműködés keretében a Szerződő Felek ösztönzik tudományos projektek és programok cseréjét, tudományos konferenciák és találkozók szervezését, hallgatók, szakértők és kutatók oktatását és cseréjét.

4. cikk

A Szerződő Felek együttműködnek az alap-, közép és felsőfokú, valamint szakmai képzés területén, és oktatási eszközöket, könyveket és információkat cserélnek.

5. cikk

A Szerződő Felek szorgalmazzák a Magyar Köztársaságban és a Mongóliában kiadott iskolai bizonyítványok, diplomák, tudományos fokozatok, illetve címeket tanúsító okiratok kölcsönös elismerésére irányuló kétoldalú megállapodás kidolgozását, amelyet előbb a két ország oktatására vonatkozó információcsere, majd ezt követően a megállapodás előkészítése előzne meg.

6. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják a másik ország nemzeti nyelvének elsajátítását, s e célból elősegítik a másik fél által küldött lektorok tevékenységét.

7. cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködést a különböző kulturális és művészeti ágak között, és támogatják a kölcsönös látogatásokat és kezdeményezéseket.

8. cikk

A Szerződő Felek támogatják a múzeumok közötti kapcsolatok kiépítését, kiállítások szervezését és megvalósítását.

9. cikk

A Szerződő Felek lépéseket tesznek egymás irodalmának jobb megismerése érdekében.

10. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik az együttműködés megteremtését a filmművészet terén.

11. cikk

A Szerződő Felek elősegítik a rádiós-televíziós szervezetek közti együttműködést és programok cseréjét.

12. cikk

A Szerződő Felek támogatják a sajtó- és hírügynökségek közti együttműködés fejlesztését.

13. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik az ifjúsági szervezetek közti együttműködést, ifjúsági csoportok cseréjét.

14. cikk

A Szerződő Felek messzemenően támogatják a tudományos szervezetek közti együttműködést, és ösztönzik expedíciók és hozzájuk kapcsolódó kutatások szervezését.

15. cikk

A Szerződő Felek megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy fejlesszék a testnevelési és sportszervezetek, valamint egyesületek közti együttműködést, és szorgalmazzák testnevelők, sportolók, vezetők és edzők cseréjét.

16. cikk

A Szerződő Felek az Egyezmény céljának és tartalmának megfelelően alakítják együttműködésük szerződéses és gyakorlati kereteit a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén.

17. cikk

A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása céljából, közös megegyezéssel meghatározott időszakra vonatkozó együttműködési munkatervet írhatnak alá a kultúra, oktatás, tudomány és sport területén, amely az együttműködés pénzügyi feltételeit is meghatározza.

Jelen Egyezmény alapján a két ország illetékes minisztériumai és más kompetens intézményei köthetnek külön szerződéseket és egyéb együttműködési megállapodásokat.

18. cikk

Ez az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eredményesen eleget tettek a nemzetközi egyezmények megerősítésére, illetve jóváhagyására vonatkozó belső jogszabályaiknak.

Az Egyezmény öt évig marad érvényben, hatálya automatikusan meghosszabbodik további öt-öt évre mindaddig, amíg a Szerződő Felek egyike a lejáratot 6 hónappal megelőzően írásban fel nem mondja.

19. cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Egyezmény életbelépésével hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között 1987. június 10-én aláírt Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezmény.

Az Egyezményt Ulánbátorban, 1996. szeptember 27-én írták alá 2-2 eredeti példányban, magyar és mongol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Mongólia Kormánya
nevében”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § *  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére